FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyhlášení - harmonogram - formuláře

Na základě článku 2.1 a Výnosu rektora č. 9/2016 byla dne 29.9.2016 vyhlášena Studentská grantová soutěž AMU na rozdělení a užití účelové podpory poskytnuté MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017.

Přesené znění vyhlášení naleznete na webových stránkách AMU zde.

Podle § 7 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytována MŠMT podle pravidel schvalovaných vládou. Vláda České republiky tato pravidla schválila usnesením ze dne 17. srpna 2009 č.
1021.

Specifickým vysokoškolským výzkumem je podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č.  130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.


Pravidla Studentské grantové soutěže AMU jsou určeny Výnosem rektora č. 9/2016.

  • Pro rok 2017 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení od 1.1.2017 do 31.12.2017.
  • Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 220 tis. Kč.
  • Žadatelem je buď akademický pracovník FAMU, nebo student doktorského studijního programu FAMU. Každý žadatel může podat pouze jednu přihlášku do SGS v rámci celé školy.
Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu FAMU či akademičtí,  vědečtí a výzkumní pracovníci FAMU. Studenty bakalářského studijního programu nelze do řešení projektu zapojit.

Žadatel podává žádost o grant na předepsaném formuláři v jedné podepsané tištěné podobě a zároveň elektronicky grantovému oddělení fakulty (sgs@famu.cz).

V případě, že má být výstupem projektu odborný článek a v roce 2017 nedojde k jeho publikování, musí být k závěrečné zprávě připojen jeho rukopis v elektronické verzi společně se zprávou o stavu probíhajícího recenzního řízení.


Ohledně projednání svého projektového záměru kontaktujte co možná nejdříve proděkana pro vědu a výzkum Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D.

Formální náležitosti projektové přihlášky, stejně tak jako přípravu rozpočtové části projektu lze průběžně konzultovat s metodičkou pro vědu a výzkum Silvií Demartini.


Žádosti, které budou vykazovat formální nedostatky v textové části, či jakákoliv pochybení v rozpočtové části žádosti, budou vyřazeny v prvním, prosincovém kole hodnocení GK FAMU.HARMONOGRAM:

  • seminář pro žadatele: 21.10.2016 od 12h v U3 (Lažanského paláce; registrace na sgs@famu.cz)
  • konzultace a formální kontrola projektových žádostí: do 8.11.2016 (15:00)
  • uzávěrka pro podávání přihlášek v tištěné i elektronické verzi: 10.11.2016 v 15:00 
  • 1. kolo hodnocení žádostí GK FAMU a zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí: 16.12.2016
  • 2. kolo hodnocení (podmíněčně přijatých) žádostí GK FAMU a zveřejnění výsledků: začátek února 2017 (o definitivním financování projektů bude rozhodnuto po přidělení podpory pro AMU na rok 2017)
  • odevzdání závěrečných zpráv o řešení projektu a údajů o výsledcích předávaných do RIV ke kontrole: 5.1.2018 do 15:00
  • odevzdání závěrečných zpráv v tištěné i elektronické verzi k vyhodcení: 9.1.2018 do 15:00


FORMULÁŘE:


Pro projekty s plánovanými publikačními výstupy:
Příloha k žádosti - tabulka pro výpočet edičních nákladů


Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému odd. fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.


   Kontakt