FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyhlášení soutěže pro r. 2018

Na základě bodu III. 1 Výnosu rektora č. 6/2015 byla dne 3.10.2017 vyhlášena PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj („IP DKR“) AMU v roce 2018.


Přesené znění vyhlášení naleznete na webových stránkách AMU zde.


Pravidla soutěže jsou určeny Výnosem rektora č. 6/2015 a Dodatkem č. 1 k tomuto.


Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení 1  rok.

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole Projektové soutěže bude v roce 2017 činit 2 mil. Kč. Konkrétní výše finančních prostředků přidělená novým projektům bude záviset na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR určené pro AMU pro rok 2017 a na vyhodnocení jak závěrečných zpráv končících projektů, tak průběžných zpráv pokračujících projektů z předchozích let.


  • Maximální požadovaná částka na řešení projektu v roce 2018 nesmí přesáhnout 500 tis. Kč, u postdoktorandských projektů 100 tis. Kč.

V případě plánovaného pořízení investičního majetku je žadatel povinen předjednat s kvestorem AMU problematiku odpisů, tj, zatížení provozního rozpočtu AMU po ukončení projektu.


  • Žadatelem může být v případě krátkodobých projektů kterýkoliv akademický či vědecko-výzkumný pracovník FAMU. Postdoktorandské projekty jsou určeny pro akademické či výzkumné pracovníky FAMU s ukončeným doktorským studiem, nebo pro odborné pracovníky zaměstnané v současné době na FAMU na základě DPP či DPČ s druhem práce pedagogický proces, výuka či vědecko-výzkumná činnost. Podmínkou na udělení postdoktorandského projektu je ukončené doktorské studium žadatele, přičemž od dosažení doktorského titulu nesmí uplynout více než 7 let.
  • Dalšími členy řešitelského týmu mohou být jak studenti FAMU, tak akademičtí či vědecko-výzkumní pracovníci FAMU, případně externí spolupracovníci podílející se na výzkumu či výsledcích projektu, se kterými bude následně uzavřena dohoda o provedení práce (DPP).
  • Výsledkem projektu by měl být primárně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen a bodově hodnocen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Definice všech druhů výsledků uplatnitlených v RIV naleznete zde.


Ohledně svých projektových záměrů kontaktujte prosím co možná nejdříve pana proděkana Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D., ohledně přípravy rozpočtové části projektu či v případě jiných dotazů k vyplňování formuláře žádosti kontaktujte fakultní grantovou referentku Silvii Demartini.
Žádosti, které budou vykazovat formální či koncepční nedostatky, nebudou fakultní grantovou komisí doporučeny k přijetí.Harmonogram soutěže:

  • informační seminář pro žadatele: 19.10.2017 od 13:00 pravděpodobně v zasedací místnosti rektorátu AMU - registrace na karolina.kotnourova@amu.cz
  • uzávěrka pro podávání přihlášek: 16.11.2017 do 15:00 v tištěné i elektronické verzi k rukám grantové referentky Silvie Demartini.
  • projednávání žádostí fakultní grantovou komisí + 1. zasedání Grantové komise AMU:  1. polovina prosince 2017
  • zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí projektové žádosti/ nepřijetí či přijetí s krácením rozpočtu: 22.12.2017
  • 2. zasedání Grantové komise AMU: cca 23.2.2018
  • zveřejnění výsledků soutěže: do 28.2.2018Formulář žádosti:

Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.
Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému odd. fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.


Pro projekty s plánovanými publikačními výstupy:

Je-li vydání plánováno v Nakladatelství AMU, požádá žadatel min. týden před podáním přihlášky ředitele NAMU, Mgr. Ondřeje Krásu, aby tento rozpočet nakladatelství sestavilo a zařadilo knihu do edičního plánu, jenž schvaluje Ediční komise. Má-li k vydání dojít u externího nakladatele, lze v rámci projektu plánovat pouze náklady na pokrytí předpokládané ztráty nakladatele, podrobnějš informace v příslušném Výnosu.


Kritéria hodnocení projektů pro členy GK AMU


   Kontakt