FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Pro zájemce o studium    
Podrobné informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium

Základní charakteristika navazujícího magisterského studia

 

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program, absolvovaný na

FAMU, na jiné fakultě AMU nebo na jiné vysoké škole.


O přijetí do magisterského studia na FAMU se tudíž mohou ucházet:

• studenti třetího ročníku bakalářského stupně všech oborů FAMU, kteří chtějí bezprostředně

po složení státních bakalářských zkoušek pokračovat v navazujícím magisterském

studiu;

• absolventi bakalářského stupně všech oborů FAMU, kteří již vykonali státní bakalářskou

zkoušku v předcházejících letech;

• absolventi nejméně bakalářského studia ostatních fakult AMU či jiných vysokých škol

v České republice nebo v zahraničí.


Standardní doba studia vyplývající ze studijních plánů je u navazujícího magisterského studijního programu dva roky, u programu Cinema and Digital Media tři roky.

Navazující magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením akademického titulu „magistr umění“ (MgA.).

 

Postup uchazeče o přijetí do magisterského studia

Uchazeč se o přijetí do magisterského studia uchází podáním přihlášky a magisterského projektu s povinnými pracemi.

 

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, která bude přístupná online 1.5.2016 - 22.6.2016, podle pokynů na webu AMU - na stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 22. června buďto

a) osobně podá na Studijním oddělení FAMU, 3. patro, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

nebo

b)

pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 12

118 00 Praha 1


Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, vyplní a dodá pro každý obor zvláštní přihlášku.


Přihláška musí obsahovat:


- životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče;

- úředně ověřenou fotokopii bakalářského vysvědčení (uchazeč v závěrečném ročníku ještě neukončeného bakalářského studia si nechá na přihlášce potvrdit termín bakalářské zkoušky; zahraniční uchazeči předkládají nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu);

- doklad o zaplacení poplatku* za přijímací řízení ve výši 483 Kč;

- event. další náležitosti podle požadavků jednotlivých kateder (např. lékařské potvrzení o způsobilosti k oboru).


Přihláška bez požadovaných údajů a příloh nebude zařazena do přijímacího řízení.


*Poplatek uhradíte výhradně bankovním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Vytištěné potvrzení o platbě přiložte k přihlášce.

Administrativní poplatek činí 483 Kč. Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo Vaší přihlášky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která se tak stává neplatnou).

Zaplacený administrativní poplatek je nevratný.

Od administrativního poplatku jsou osvobozeni studenti FAMU, kteří se hlásí k navazujícímu magisterskému studiu přímo z 3. ročníku bakalářského studia.

Pro platby ze zahraničí použijte tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX

IBAN code: CZ 5301000000195373180297

Adresa banky: Komerční banka, Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1

 

Uchazeči o navazující magisterské studium odevzdají či pošlou do 1. září na sekretariát příslušné katedry svůj magisterský projekt, v němž sumarizují svou představu o náplni svého studia, a příslušné umělecké a teoretické práce, které jsou uvedeny v požadavcích kateder u jednotlivých studijních oborů.

 

Průběh přijímacího řízení

Účelem přijímacího řízení je ověřit schopnost uchazeče k dalšímu rozvoji jeho talentu, teoretických znalostí a profesních dovedností.


Přijímací řízení probíhá zpravidla ve čtvrtém týdnu v září.

Výsledek přijímacího řízení se uchazečům sděluje písemně po rozhodnutí děkana o přijatých a nepřijatých uchazečích. Přijatým uchazečům bude rovněž oznámen den zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia.


Aktuální informace o podmínkách přijímacího řízení obsahují příslušné stránky jednotlivých kateder:


animovaná tvorba

audiovizuální studia

dokumentární tvorba

fotografie

restaurování fotografie

kamera

produkce

režie

scenáristika a dramaturgie

střihová skladba

zvuková tvorba

Cinema and Digital Media (FAMU International)Nejvyšší počet studentů, jež FAMU celkem přijímá k magisterskému studiu ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, je 56 studentů (tento údaj je zveřejněn v souladu s § 49, odst. 1 Zákona).

Počet uchazečů přijímaných do jednotlivých oborů studijního programu je dán koncepcí výuky příslušných oborů, podmínkami vyplývajícími z potřeb vzájemné kooperace oborů a aktuálními ekonomickými, kapacitními a organizačními možnostmi FAMU, je tudíž do určité míry variabilní a je konkretizován rozhodnutím děkana FAMU o uchazečích přijatých do studia v příslušném akademickém roce. Následující počty přijímaných studentů v jednotlivých oborech jsou proto pouze orientační rámcovou informací a počty studentů přijatých do příslušného oboru pro aktuální akademický rok se s nimi nemusí shodovat.


animovaná tvorba...4

audiovizuální studia...5
dokumentární tvorba...5
fotografie...7
kamera...4
produkce...10
režie...3
scenáristika a dramaturgie...10
střihová skladba...4
zvuková tvorba...4

   Kontakt