FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Přijímací řízení KSD

Přijímací řízení KSD

Bakalářské studium


Povinné práce a průběh přijímacího řízení

Uchazeč předloží následující texty:

1) Námět pro hraný film nebo televizní hru. Námět má obsahovat stručný popis děje, charakteristiku hlavních postav, eventuálně vysvětlení autorova záměru. Rozsah: 1-3 strany.

2) Tři krátké povídky. Komise bude hodnotit autorovy fabulační a dramatické schopnosti, schopnost charakterizovat postavu jednáním a dialogem a schopnost zvolený příběh proporčně gradovat a uzavřít.

Komise obtížněji odhaduje dramatický talent v  povídkách, které využívají výrazně subjektivní literární postupy (např. báseň v próze nebo podobné introspektivní texty). Nevyžadujeme scénář ani fragment scénáře, přesto by uchazeč měl mít na paměti, že se hlásí na filmovou školu a že by jeho literární práce měla nabízet možnost filmové realizace. K  posouzení talentu pro tento obor jsou nevhodné ukázky z básnické tvorby, fejetony, eseje, divadelní a rozhlasové hry a pod.

Rozsah jedné povídky: do pěti stran.

3) Rozbor dvou celovečerních filmů nebo jednoho celovečerního filmu a  jedné televizní inscenace (případně jiného uceleného televizního díla – dokumentárního, publicistického apod.). Komise bude hodnotit schopnost uchazeče vysledovat téma, analyzovat příběh, vyjádřit se k  jeho stavbě, k  charakterům postav a k  celkovému myšlenkovému vyznění, stejně jako schopnost posoudit jednotlivé profesní složky filmového resp. televizního díla (režie, kamera, práce herců atd.).

Úprava předložených prací a termín odevzdání


Práce se předkládají psané na počítači ve velikosti písma alespoň 12, vytištěné po jedné straně papíru formátu A4,  a to ve třech vyhotoveních. Každá jednotlivá práce musí být sešita zvlášť, označena jménem, datem narození a adresou uchazeče a studijním zaměřením. Práce rozdělte do tří kompletů, vložte do zvláštních desek (na ně napište své jméno) a ke každému kompletu přiložte seznam předkládaných prací (tj. 3 papírové desky, v KAŽDÝCH deskách 3 povídky, 2 rozbory, 1 námět + seznam předkládaných prací - vše označené jménem, datem narození). Volte jednoduché vyhotovení předkládané kolekce. Výpravné desky, grafické vybavení atd. představuje zbytečné výdaje a zkušební komise je ve srovnání s ostatními předkládanými pracemi nebere v úvahu.

a to ve třech vyhotoveních. Každá jednotlivá práce musí být sešita zvlášť, označena jménem, datem narození a adresou uchazeče a studijním zaměřením. Práce rozdělte do tří kompletů, vložte do zvláštních desek (na ně napište své jméno) a ke každému kompletu přiložte seznam předkládaných prací (tj. 3 papírové desky, v KAŽDÝCH deskách 3 povídky, 2 rozbory, 1 námět + seznam předkládaných prací - vše označené jménem, datem narození). Volte jednoduché vyhotovení předkládané kolekce. Výpravné desky, grafické vybavení atd. představuje zbytečné výdaje a zkušební komise je ve srovnání s ostatními předkládanými pracemi nebere v úvahu.

Veškeré práce rovněž odevzdejte na CD/DVD jako jednotlivé textové soubory ve wordu (formáty doc, docx či rtf), přičemž soubory nazvěte: Námět-Příjmení Jméno uchazeče, 1povídka - Příjmení Jméno uchazeče, 2povídka - Příjmení Jméno uchazeče, 3povídka - Příjmení Jméno uchazeče, 1rozbor - Příjmení Jméno uchazeče, 2rozbor - Příjmení Jméno uchazeče. Na CD/DVD popisovačem napište své jméno a příjmení, zkratku PŘ KSD a rok, v němž práce odevzdáváte.

Veškeré práce rovněž odevzdejte na CD/DVD jako jednotlivé textové soubory ve wordu (formáty doc, docx či rtf), přičemž soubory nazvěte: Námět-Příjmení Jméno uchazeče, 1povídka - Příjmení Jméno uchazeče, 2povídka - Příjmení Jméno uchazeče, 3povídka - Příjmení Jméno uchazeče, 1rozbor - Příjmení Jméno uchazeče, 2rozbor - Příjmení Jméno uchazeče. Na CD/DVD popisovačem napište své jméno a příjmení, zkratku PŘ KSD a rok, v němž práce odevzdáváte.

Práce k přijímacímu řízení je nutno zaslat do 30. listopadu na adresu: Katedra scenáristiky a dramaturgie FAMU, Smetanovo nábřeží  2, 116 65 Praha 1. V roce 2014 je výjimečně možné osobně práce přinést ještě 1. 12. do 16.30 hod. přímo na katedru (4. p., č. dv. 433)


Průběh přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení komise posoudí zaslané práce a ukončí přijímací řízení těch uchazečů, kteří neprokazují dostatečnou míru talentu pro postup do druhého kola.

Ve druhém kole se uchazeč podrobí písemné zkoušce, skládající se z  informativních testů, rozboru promítnutého filmu a etudy na určené téma, v  nichž má prokázat nadání, schopnost pochopit a osvojit si autorský úkol, pohotovost, schopnost improvizace a soustředění.

V ústním pohovoru prověří komise uchazečovu všeobecnou kulturní úroveň, zejména jeho znalosti z  oblasti literatury, filmu, televize, divadla, hudby a výtvarného umění.

 

Navazující magisterské studium

Požadavky na uchazeče o navazující magisterské studium

Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské studium na vysoké škole. Studenti FAMU skládají přijímací zkoušku na magisterský stupeň v návaznosti na závěrečnou zkoušku bakalářskou.

 

Práce, které uchazeči předloží k  posouzení přijímací komisi, odpovídají rozsahem a úrovní pracím, které studenti FAMU předkládají k závěrečné bakalářské zkoušce. Jde o původní scénář středometrážního hraného filmu a o teoretickou práci na zvolené téma z  oblasti kinematografie.

 

Katedra scenáristiky a dramaturgie ve spolupráci s Centrem audiovizuálních studií FAMU poskytne uchazečům radu nebo konzultaci při výběru témat i  v upřesnění našich požadavků.

  • Scénář musí mít profesionální úroveň podle běžných kriterií, měl by přesvědčit originalitou a hloubkou autorského pohledu a dovedností ve využití všech zamýšlených komponentů budoucího filmového díla. Bakalářský scénář je posuzován jako realizovatelné autorské dílo. Doporučený rozsah – 60 až 80 stran.
  • Teoretická práce musí prokázat dovednost autora pracovat s prameny, metodicky je srovnat a vyhodnotit a zároveň jejich využitím dojít k  vlastním závěrům. Tématem může být tvůrčí osobnost, historické období nebo umělecký směr ve filmové tvorbě, analýza současných estetických směrů atd. Doporučený rozsah – minimálně 30 stran.

Práce musí být zaslány na KSD FAMU (adresa výše) nejpozději do 1. září v počtu tří exemplářů a v úpravě jako k přijímacímu řízení pro bakalářské studium.

Komise může po posouzení odevzdaných prací ukončit přijímací řízení u těch uchazečů, kteří neprokáží dostatečnou míru talentu a dostatečnou odbornou úroveň. Ti, jejichž práce komise přijme, se podrobí ústní zkoušce. Její součástí je obhajoba scénáře a teoretické práce, zkouška z  dějin literatury, z  dějin filmu a z  filmové dramaturgie a obecně zaměřený pohovor. Technické dovednosti a vzdělání, nutné pro teoretickou reflexi vlastní práce, jsou předpokladem studia. Jeho cílem je především podporovat a rozvíjet schopnost autorů a dramaturgů vnímat svou práci v širokém kulturním a společenském kontextu.

Zdůrazňujeme, že bakalářské studium představuje ucelené vysokoškolské vzdělání. Eventuální neúčast na studiu magisterského stupně nezpochybňuje v tomto smyslu kvalifikaci, potvrzenou státní bakalářskou zkouškou.


   Kontakt