FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Pravidla psaní bakalářských a magisterských teoretických diplomových prací

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ TEORETICKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Podmínky vypracování:

Bakalářské a magisterské diplomové teoretické práce na Katedře fotografie mají být odbornými texty, které se  zabývají fotografií nebo oborem visuality, který se fotografie bezprostředně týká. Mohou být vyváženým kompilujícím historickým shrnutím či autorskou teoretickou interpretací díla, osobnosti, dobové tendence apod.

Bakalářské a magisterské diplomové teoretické práce musí splňovat

následující kritéria:

1. Minimální počet znaků vlastního textu včetně mezer je

BA: 46 000,

MA: 79 000.

Vlastním textem se rozumí text vypracovaný autorem diplomové práce

(nezapočítává se seznam literatury, rejstřík, dlouhé citace, rozhovory apod.)

2. Diplomové práce musí obsahovat v tomto sledu

-Titulní list obsahuje: název VŠKP, název školy a fakulty, studijní program a obor, jméno vedoucího práce a autora, přidělovaný akademický titul, datum odevzdání práce.

-Překlad titulního listu do angličtiny, v případě cizojazyčné práce do češtiny.

-Prohlášení autora o původnosti práce na samostatném listě papíru

-Souhlas s využitím práce pro prezenční studium v knihovně AMU na samostatném listě papíru s vlastnoručním podpisem (celé jméno) autora práce s udáním data odevzdání práce (příloha č. 4)

-Abstrakt v ČJ a AJ.

-Obsah.

-Seznam příloh.

-Seznam použitého označování a zkratek.

-Úvod.

- Kapitoly a podkapitoly Závěr.

-Soupis citací použitých pramenů a literatury uspořádané podle platných norem (příloha č. 5), případně Bibliografie.

-Samostatně číslované Přílohy, obsahující nákresy, notové příklady, vývojové diagramy, fotografie a tabulky, pokud tyto nemohly být zařazeny do textu.

3. Formát diplomové práce je A4. Práce musí být odevzdána v tvrdé vazbě. Jeden exemplář, který po absolvování zkoušky připadne studentovi, může být vázán kroužkovou vazbou.

4. Počet výtisků diplomové práce k odevzdání je:

-         BA 3 ks, (jeden se po závěrečné zkoušce vrací) a CD v pdf vlepené na

     konci  každého výtisku. (CD musí být podepsané a vložené do papírového

     obalu vlepeného na konec diplomové práce).

-         MA 4 ks, (jeden se po závěrečné zkoušce vrací) a  CD v pdf vlepené na konci  každého výtisku. (CD musí být podepsané a vložené do papírového obalu vlepeného na konec diplomové práce).

S prací se dodává vyplněný evidenční list http://www.amu.cz/amu/predpisy/vynosy-rektora/platne/vynos-rektora-c-4-2006-pokyn-pro-tvorbu-a-jednotnou-upravu-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-na-amu-1/vynos-rektora-c-4-2006-priloha4-pdf

5. Závazný vzor grafické úpravy údajů na deskách. Platí pro všechny typy prací . Použije se vždy příslušný název (BAKALÁŘSKÁ, DIPLOMOVÁ nebo DISERTAČNÍ PRÁCE) :

 

 

 

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

FAKULTA FILMOVÁ A TELEVIZNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Praha, rok…                                       Jméno Příjmení

6.   Závazný vzor grafické úpravy titulního listu v ČJ. Platí pro

všechny typy prací. Použije se vždy příslušný název (BAKALÁŘSKÁ,

DIPLOMOVÁ nebo DISERTAČNÍ PRÁCE):

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Obor fotografie

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NÁZEV PRÁCE

Jméno Příjmení

Vedoucí práce :  

Přidělovaný akademický titul:

Praha, rok odevzdání

7. Na následující straně za titulním listem musí být uvedeno:

Prohlašuji, že jsem bakalářskou/magisterskou/disertační práci na  téma

vypracoval(a) samostatně pod odborným vedením vedoucího práce a s použitím

uvedené literatury a pramenů.

Praha, dne ......................... .......................................

podpis diplomanta

8.  Do 15. 6. 2017(termín SZZK září 2017) do 1. 4 .2018 (termín červen 2018) studenti odevzdávají diplomovou práci ve 3 exemplářích (2 v pevné vazbě, jeden může být ve vazbě kroužkové). V každém exempláři musí být vložen evidenční list a CD. (CD musí být podepsané a vložené do papírového obalu vlepeného na konec diplomové práce). Zároveň s odevzdáním teoretické práce na katedru  student nahraje práci do KOS ve formátu PDF. Spolu s odevzdáním teoretické práce na katedru musí student odevzdat  2 kopie rámcové licenční smlouvy (vytiskne z KOSu) a 2 kopie potvrzení o hmotném substrátu (příloha A, vytisknout z KOSu.).

Později dodané práce nebudou přijaty!

Oponent i obhájce je povinen zaslat diplomantovi písemné hodnocení práce nejméně tři dny před dnem obhajoby. Diplomant se připraví na diskusi o případných námitkách či otázkách.

10. Doporučení a upozornění

- Každá citace musí mít uvedena zdroj. Neuvedení bude automaticky vnímáno jako podvod.

- Pro usnadnění práce s citacemi doporučujeme navštívit http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf a také www.citace.com nebo příklad na stránkách AMU

http://www.amu.cz/amu/predpisy/vynosy-rektora/platne/vynos-rektora-c-4-2006-pokyn-pro-tvorbu-a-jednotnou-upravu-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-na-amu-1/vynos-rektora-c-4-2006-priloha5-pdf

- Je výhodné prostudovat starší diplomové práce jako inspirující i odstrašující příklady.

- Výše uvedené informace by měly být pro vypracování práce zcela dostačující Případné další informace lze nicméně najít na:

http://www.amu.cz/amu/predpisy/vynosy-rektora/platne/vynos-rektora-c-4-2006-pokyn-pro-tvorbu-a-jednotnou-upravu-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-na-amu-1/vynos-rektora-c-4-2006-pdf  (Povinný minimální počet znaků je však daný katedrou.)

HODNĚ ŠTĚSTÍ VAŠE KATEDRA


   Kontakt