FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Základní dokumenty fakulty    
Statut Technologické komise FAMU

Statut Technologické komise FAMU

 

 1. Technologická komise (dále jen TK) je nezávislým orgánem, který projednává, posuzuje a navrhuje technicko-technologická řešení a koncepční strategie související se zajištěním výuky a výroby praktických cvičení na FAMU.

 2. TK tvoří pět členů, včetně jejího předsedy. Alespoň jeden člen TK je z řad studentů/tek FAMU. Členy TK jmenuje a odvolává děkan FAMU.

 3. K personálnímu složení TK se vyjadřuje Akademický senát FAMU.

 4. V případě hlasování o navrženém usnesení mají všichni členové jeden hlas, TK je schopná usnášení při minimálním počtu tří přítomných členů.

 5. Komise může přizvat nezávislé odborníky nebo je požádat o vyjádření k projednávaným problémům.

 6. TK se podílí na vytváření Dlouhodobého záměru AMU a jeho každoroční aktualizaci.

 7. Po schválení kolegiem děkana FAMU se usnesení TK stává závazným pro pracovníky FAMU a Studia FAMU.

 8. Pověření pracovníci (akademičtí pracovníci, zaměstnanci), kteří zajišťují realizaci příslušného rozhodnutí, se zodpovídají svému přímému nadřízenému, resp. děkanovi. Zodpovědnost za nesplnění úkolu vyplývajícího z usnesení TK ve Studiu FAMU nese vedoucí příslušného oddělení, resp. ředitel Studia.

 9. Děkan má právo změnit rozhodnutí TK v odůvodněných případech, zejména z důvodů změny koncepčního záměru v oblasti výukové a provozní, dále z důvodů změn ve finančním plánu. Své rozhodnutí předloží včas TK k projednání, aby mohla v dostatečném předstihu zajistit náhradní řešení.

 10. Jednání komise je veřejné; přístup mají akademičtí pracovníci, studenti i zaměstnanci FAMU a Studia FAMU.

 11. Závěry jednání jsou ve formě zápisu zveřejněny na www.famu.cz.

 12. Tento Statut nabývá platnosti dnem schválení AS FAMU 3. března 2010.

 

 

MgA. Pavel Jech, MFA                                 doc. Mgr. Jiří Myslík

děkan FAMU                                               předseda AS FAMU

 


   Kontakt