FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Výroční zpráva o činnosti    
Výroční zpráva FAMU za rok 2004
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovali:

odb. as. PhDr. Michal Bregant – děkan

odb. as. MgA. Tomáš Petráň – proděkan pro zahraniční styky

odb. as. RNDr. Martin Čihák – proděkan pro věci pedagogické, uměleckou a vědeckou činnost 

odb. as. RNDr. Alice Růžičková – proděkanka pro studijní záležitosti

MgA. Alice Nemanská – tajemnice FAMU

doc. Ing. Josef Boháč – ředitel Studia FAMU

doc. MgA. Jiří Myslík – AS FAMU

 

odb. as. Mgr. Vít Janeček (Centrum audiovizuálních studií)

doc. Jiří Kubíček (Katedra animované a multimediální tvorby)

doc. Karel Vachek (Katedra dokumentární tvorby)

odb. as. Mgr. Jaroslav Bárta (Katedra fotografie)

prof. Jaromír Šofr (Katedra kamery)

odb. as. Mgr. Pavel Borovan (Katedra produkce)

odb. as. Ing. Hana Jarošová (Katedra režie)

odb. as. Lubor Dohnal (Katedra scenáristiky a dramaturgie)

odb. as. MgA. Bára Kašťáková (Katedra střihové skladby)

prof. Ivo Bláha (Katedra zvukové tvorby)

odb. as. Pavel Jech, MA (FAMU International)

 

 

Projednal a schválil Akademický senát FAMU dne 24. února 2005.
Obsah:

 

1.         Úvod ........................................................................................................... s.

2.            Organizační struktura FAMU ..................................................................... s.

3.            Akademické orgány FAMU ....................................................................... s.

4.         Studijní činnost ........................................................................................... s.

5.            Umělecká činnost ........................................................................................ s.

6.         Činnost kateder ............................................................................................ s.

7.            Akademičtí pracovníci ................................................................................. s.

8.         Věda a výzkum, ediční činnost .................................................................... s.

9.         Granty a rozvojové programy ...................................................................... s.

10.       Ceny udělené studentům FAMU .................................................................. s.

11.            Zahraniční aktivity ........................................................................................ s.


1. ÚVOD

 

 

1.1. Situace

 

Rok 2004 znamenal pro FAMU nezbytnou stabilizaci výukového procesu, otevření různých možností studijních a tvůrčích aktivit studentů, rozvinutí dialogu a kritické (sebe)reflexe jakožto nástrojů „trvale udržitelného rozvoje“ školy. Vedení fakulty se řídilo snahou o čirou transparentnost výukového procesu v teoretické i praktické části. V tomto směru byla jedním z nejdůležitějších kroků aktualizace tzv. Bílé knihy, neboli definovaného souboru praktických cvičení, která jsou součástí výuky všech oborů FAMU, včetně rozpočtů těchto cvičení.

Prvky tzv. bolognského procesu, který dominuje evropskému vysokému školství, tedy především internacionalizace studia a aplikace hodnocení podle ECTS, byly akademickou obcí FAMU akceptovány. Stejně tak kroky vedoucí k dalšímu využití výpočetní techniky a internetových nástrojů komunikace pro usnadnění celého studijního a tvůrčího procesu. Zbývá ještě doladit učební plány některých oborů tak, aby nedocházelo k disproporcím v kreditovém hodnocení, je třeba zvýšit právní vědomí na úrovni vnitřních předpisů školy (např. studijní řád) i na obecné úrovni právního systému (např. autorský zákon). FAMU je dnes připravena přejít na internetem podpořenou administraci celé studijní agendy, k níž, doufejme, dojde na celé AMU co nejdříve.

Vzhledem k úskalím, která vymezují audiovizuální tvorbu v „reálu“, tj. mimo školu, je třeba pěstovat akademické prostředí nejen jako zdroj poznatků a řemeslných dovedností, ale také jako prostor kritického myšlení, svobodné tvorby a mravnosti. Konsensuální naladění, živá komunikace vedení fakulty s reprezentanty jednotlivých oborů i s akademickým senátem vedly k takové vnitřní stabilizaci, jež není příznakem zmrtvení, ale příslibem vývoje.

 

1.2. Legislativa fakulty

           

V průběhu roku 2004 vedení FAMU inovovalo některé legislativní dokumenty, například Statut Vnitřního grantu, Studijní a zkušební řád, Stipendijní řád, jejichž aplikace je vázána na souhlas Akademického senátu FAMU nebo i AS AMU. Snaha o legislativní stabilizaci se však poněkud minula účinkem, neboť na samém začátku roku 2005 bylo zjištěno, že řada dokumentů, které prošly schvalovacím procesem AS AMU je de iure neplatná, neboť řada schůzí akademického senátu AMU nebyla usnášeníschopná. Vzhledem k tomu, že fakulta i celá AMU shodně vycházejí z předpokladu „dobré víry“, bylo konstatováno, že právní kontinuita není ohrožena.

 

1.3. Prostory pro výuku

 

Fakulta plně využívá všech prostor, které má k dispozici a usiluje o systematické zkvalitňování jejich vybavení, a to z grantových prostředků (počítače, projektory atd.). FAMU stále častěji využívá prostory ve středisku AMU v Berouně, kde tradičně pracují zejména studenti a pedagogové Katedry fotografie. Na podzim 2004 byla v Berouně otevřena Intermediální laboratoř, jejíž vybavení bylo nakoupeno z grantových prostředků a která je základem společného záměru AMU s ČVUT a VŠUP na vytvoření mezioborového institutu. V tomto směru byla ke konci roku 2004 zahájena jednání o využití prostor bývalého kina Orlík v Dejvicích. Příslušná budova je majetkem ČVUT a slouží především k ubytování studentů. První jednání mezi FAMU, ČVUT a VŠUP směřovala k adaptaci prostor a vytvoření nového meziuniverzitního institutu, který by byl určen jak pro výuku a tvorbu studentů, tak pro výzkum.

FAMU se podílela na obnově promítacího sálu v Poněšicích, která se uskutečnila v rámci investic do přestavby celého areálu. Tato obnova proběhla bez účasti podniku Kinotechnika, s nímž se opakovaně projevily značné potíže a neshody kvůli jeho nespolehlivosti. Současné vybavení poněšické projekce umožňuje kvalitní promítání filmů a může nadále dobře sloužit potřebám výuky.

V roce 2004 se nepodařilo postoupit ve věci získání alespoň části domu čp. 334, který sousedí s palácem Lažanských na Smetanově nábřeží. Nicméně tento úkol neztrácí na naléhavosti a bude třeba jej řešit v co nejbližší době, neboť projekty, na nichž FAMU pracuje, přinesou jisté prostorové nároky.

 

1.4. Prezentace FAMU

 

Prezentace tvůrčích výsledků studentů FAMU proběhla v tradičních formách, mimo ně se uskutečnila řada akcí, význačných rozsahem i ohlasem. Řada pedagogů i studentů se zúčastnila zahraničních prezentací (více v kapitole 11).

FAMUfest se v roce 2004 konal v divadle Archa, produkčně byl opět zajištěn studenty katedry produkce, tentokrát na mimořádně vysoké úrovni z hlediska technického (např. vysílání festivalové televize), tak z hlediska produkčně-organizačního. FAMUfest zůstává stěžejní událostí ve vztahu mezi fakultou a veřejností a zaslouží si proto kontinuální podporu školy. Zájem veřejnosti o FAMUfest byl v uplynulém roce opět velký, nicméně se potvrdilo, že prostory, jež nabízí Divadlo Archa, jsou optimální.

Katedra fotografie uspořádala kromě obvyklých pravidelných výstav prací svých studentů velkou přehlídku nazvanou „Jinak“ v Jindřichově Hradci v bývalé jezuitské koleji, což byla vůbec první veřejná akce zdejšího Národního muzea fotografie. (Podrobnosti v kapitole 6.3.) Mezi významné formy prezentace FAMU patří účast pedagogů a studentů Katedry fotografie na Setkání vysokých škol s výukou fotografie (Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem), kde se přesvědčivě ukázaly přednosti systému výuky na FAMU.

Novinkou roku 2004 byl Mezinárodní festival studentských filmů FreshFilms v Karlových Varech, na jehož uspořádání mají rozhodující podíl především studenti produkce Martin Pošta a Jan Hlavsa, ale i studenti dalších oborů FAMU.

Významným festivalem, který je v několika rovinách spojen s FAMU, je Mezinárodní festival dokumentárního filmu v Jihlavě, který se již stal jedním z mimořádně významných míst setkání filmových tvůrců zejména z Evropy. Je proto naší ctí, když se studentské filmy na tomto festivalu úspěšně prezentují a získávají ocenění.

Zvláštní kapitola v oblasti prezentace FAMU začala v roce 2004 vydáváním časopisu Cinepur. FAMU je nyní spoluvydavatelem tohoto respektovaného periodika, kmenoví pedagogové FAMU se stali členy jeho redakční rady (podrobněji v kapitole 6.11. a zejména v kapitole 9).

Významným krokem na poli internacionalizace studia se v roce 2004 stal zvláštní program nazvaný FAMU Open Eye, díky němuž na naší škole alespoň krátce působilo několik mimořádně inspirativních osobností, jež reprezentují současné dění na mezinárodní audiovizuální scéně (viz kapitola 11.3.).

 

1.5. www.famu.cz

 

Webové stránky FAMU se stabilizovaly jakožto významný informační a komunikační prostředek, jemuž uvykla naprostá většina studentů a velká část pedagogů. Statistika přístupů ukazuje, že webové stránky FAMU patří počtem přístupů mezi vysoce navštěvované: v září 2004 přesáhl počet zobrazených stránek číslo 100 000. Tím byla ukončena možnost sledování návštěvnosti zdarma a statistiku dnes sleduje jen systém Saluki. Spolehlivost webových stránek FAMU je trvalým závazkem do budoucna, o to více je třeba lépe využívat jejich „re/prezentační“ potenciál.

 Na konci roku 2004 byla dále upravena grafika webových stránek FAMU, která vychází z korporátního designu fakulty a je v současnosti přehlednější a uživatelsky vstřícnější. Studenti i pedagogové byli opakovaně vyzýváni k tomu, aby využili možnost zveřejnit na www.famu.cz studentské filmy. Tato možnost však zatím není využívána.

 

1.6. Partneři

 

Takřka přirozenými partnery jsou pro FAMU zejména Národní filmový archiv (NFA), který pečuje o studentské filmy, jež jsou v jeho sbírkách uloženy. Tento vztah bude třeba dále rozvíjet a pokročit zejména v osvětě mezi studenty.

Partnerem FAMU je rovněž agentura Dilia. FAMU s ní uzavřela smlouvu, podle níž Dilia uděluje finanční podporu vybraným scénářům studentských filmů a uděluje výroční Cenu Jana Kříženeckého. Do užšího výběru Dilia bylo v roce 2004 odevzdáno celkem šest projektů, z nichž komise vybrala projekt studenta scenáristiky a dramaturgie Adama Geberta Volačo zrobíme. (Komise pracovala ve složení: Ladislav Helge, Miroslav Ondříček, Maria Procházková, Jiří Soukup.)

Bylo stvrzeno mezinárodní partnerství s programem East of Eden, který je zaměřen na rozvoj scénářů a jeho hlavním garantem je North By Northwest, společnost sídlící v Kodani.

Dalšími partnery FAMU se během roku 2004 staly společnosti Studio Mirage a Vantage Film Prague, potvrdilo se partnerství s firmou Kodak. Všichni tito partneři zaujímají význačné místo v profesním rámci audiovizuální tvorby a výroby.

 

1.7. Nadační fond FAMU

 

Během roku 2004 byly připraveny právní dokumenty nezbytné k oživení tohoto fondu. Z iniciativy Nadace Film a Sociologie došlo k splynutí této Nadace s Nadačním fondem FAMU. Potenciálně se tak rozšiřuje spektrum možných aktivit Nadačního fondu FAMU. V roce 2004 byla ustavena správní rada Nadačního fondu FAMU ve složení Lenka Deverová, Pavel Koutecký, Petr Valert a byly učiněny první kroky k zajištění plynulé administrace Nadačního fondu.

Na základě dodatku k nájemní smlouvě mezi AMU a společností Café & Restaurant Slavie, a. s. bylo jmění Nadačního fondu v roce 2004 navýšeno o 500.000,- Kč. Tato suma by měla být určena především na podporu praktických cvičení studentů FAMU a na podporu absolventských filmů a bakalářských či magisterských prací studentů katedry fotografie. Zatím však nebyla využita, neboť o nakládání s majetkem Nadačního fondu bude jednat jeho správní rada jakmile dojde k její registraci a tím také k plnému oživení činnosti Nadačního fondu.

 

1.8. Výhled

 

V příštím období čeká FAMU práce na úkolech, na které doposud nezbývaly síly. V souvislosti s přípravami dlouhodobého záměru čeká i Filmovou a televizní fakultu AMU práce na novém dokumentu tohoto jména. Mám za to, že priority byly zřetelně pojmenovány v posledních aktualizacích dlouhodobého záměru, nyní bude zapotřebí formulovat je s respektem vůči realitě, ale zároveň tak, aby se ideály nerozplynuly v kompromisech. Pokud jde o bezprostřední úkoly, před nimiž bude FAMU v nejbližší budoucnosti stát, je to především rozvoj Studia FAMU, rozšíření kapacitních a prostorových možností pro studium, tvorbu a výzkum v rámci FAMU, budování mezioborových a meziuniverzitních vztahů v Čechách i v zahraničí, koncept Akademické televize (A-TV).

Na jaře 2005 proběhne volba děkana FAMU. Tento moment bude příležitostí ke komplexnímu bilancování prvního funkčního období stávajícího děkana.

 

 

Michal Bregant, děkan FAMU

14. 2. 2005


2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FAMU

 

Filmová a televizní fakulta je jednou ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze. Vedení fakulty reprezentují děkan a tři proděkani. Poradním orgánem děkana je Umělecká rada a Technologická komise. Akademický senát je reprezentantem akademické obce FAMU a partnerem vedení fakulty. Fakultu tvoří deset kateder, devět z nich tradičně reprezentuje devět specializovaných oborů, desátá zajišťuje část výuky pro všechny ostatní a připravuje vlastní studijní program (Audiovizuální studia).

 

Vedení fakulty:

Děkan fakulty: odb. as. PhDr. Michal Bregant

Proděkani: odb. as. MgA. Tomáš Petráň – zahraniční styky

odb. as. RNDr. Martin Čihák věci pedagogické, umělecká a vědecká činnost

odb. as. RNDr. Alice Růžičková – studijní záležitosti

 

Tajemnice fakulty: MgA. Alice Nemanská

 

Katedry a jejich vedoucí:

Centrum audiovizuálních studií (CAS) – odb. as. Mgr. Vít Janeček

Katedra animované a multimediální tvorby (KAT) – doc. Mgr. Jiří Kubíček

Katedra dokumentární tvorby (KDT) – doc. Mgr. Karel Vachek

Katedra fotografie (KF) – odb. as. Mgr. Jaroslav Bárta

Katedra kamery (KK) – prof. Mgr. Jaromír Šofr

Katedra produkce (KP) – odb. as. Mgr. Pavel Borovan

Katedra režie (KR) – doc. Mgr. Dušan Trančík, Art D. do 30. 9. 2004, dále pověřena vedením katedry odb. as.  Ing. Hana Jarošová

Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD) – odb. as. Lubor Dohnal

Katedra střihové skladby (KSS) – odb. as. MgA. Bára Kaštáková

Katedra zvukové tvorby (KZT) – prof. Mgr. Ivo Bláha

 

Účelové zařízení:

Studio FAMU, ředitel doc. Ing. Josef Boháč

 

Administrativa FAMU:

sekretariát děkana: Pavla Hartlová, DiS.

studijní oddělení: Petra Čepelíková, Alena Vlasáková (do léta 2004), PhDr. Ilona Sejkorová (od října 2004)

hospodářské oddělení: Lenka Hrabáková, Lenka Činovská

zahraniční oddělení: Jorga Hanesová (do léta 2004), Věra Hoffmannová (od září 2004)

technická správa: Ing. Jindřich Vomela

sekretariáty kateder:

CAS: Zdeňka Švestková

KAT: Jiřina Balvínová

KDT: Jarmila Špeldová

KF: Vlasta Vokáčová

KK: Helena Daňhelová

KP: Zdena Jelínková

KSD: Zuzana Lupoměská

KSS: Anna Nováková

KZT: Judita Filipová

 

3. AKADEMICKÉ ORGÁNY

 

 

3.1. Umělecká rada FAMU

 

UR FAMU zasedala v roce 2004 celkem pětkrát, a to v následujícím složení:

PhDr. Michal Bregant (filmový historik a teoretik, děkan FAMU)

prof. PhDr. Jiří Cieslar (filmový a literární kritik, pedagog FF UK)

RNDr. Martin Čihák (filmař a pedagog, proděkan FAMU)

Anna Fárová (teoretička a kurátorka fotografie)

Ladislav Helge (filmový režisér)

MgA. Jaromír Kallista (producent, pedagog FAMU)

doc. Vladimír Kokolia (výtvarník a hudebník, pedagog AVU)

Stanislav Milota (kameraman)

doc. MgA. Jan Němec (filmový režisér, pedagog FAMU)

doc. Miroslav Petříček, Dr. (filosof a překladatel, pedagog FF UK)

Jiří Stránský (spisovatel, předseda českého PEN klubu)

PhDr. Kristián Suda (básník, spisovatel, dramaturg ČT)

prof. Jaroslav Vostrý (divadelní teoretik, pedagog DAMU)

Mgr. Miloš Vojtěchovský (kurátor a teoretik výtvarného umění)

PhDr. Eva Zaoralová (filmová kritička, překladatelka, programová ředitelka Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary)

 

V průběhu roku z osobních důvodů odstoupili z členství v UR FAMU paní Anna Fárová a pan Stanislav Milota. 

 

Umělecká rada FAMU v roce 2004 projednala řadu habilitačních a profesorských řízení, přičemž k nim přistupovala velmi odpovědně, zároveň průběžně projednávala otázky dalšího směřování fakulty (viz kapitoly 7.2. a 7.3.) Zápisy z jednání UR byly pravidelně publikovány na www.famu.cz.3.2.            Akademický senát FAMU

 

AS FAMU pracoval během roku 2004 ve složení:

do 5. 3. 2004:

Pedagogická komora (bez titulů): Jiří Myslík, Jasmina Blažević, Vít Janeček (místopředseda), Jaromír Kallista, Jaromír Šofr

Studentská komora: Matěj Cibulka, Jan Hlavsa, Zuzana Promberger (předsedkyně), Lenka Wimmerová

 

od 6. 3. 2004:

Pedagogická komora (bez titulů): Jiří Myslík (předseda), Jasmina Blažević, Vít Janeček, Jaromír Kallista, Štěpán Grygar

Studentská komora: Jan Hlavsa (místopředseda), Lenka Wimmerová (odstoupila 11. 5. 2004), Eva Pospíšilová (kooptována 11. 5. 2004), Jitka Hejtmanová, Martin Preiss

 

AS FAMU zasedal v roce 2004 dvanáctkrát, hlavní úkoly byly tyto:

- Projednal a schválil novelu SZŘ FAMU

- Projednal a schválil výroční zprávu FAMU za rok 2003

- Vyhlásil doplňovací volby do AS FAMU

- Dne 6. 3. 2004 nastoupili do funkce právoplatně zvolení senátoři, jejichž mandát skončí 6. 3. 2007

- Schválil rozpočet FAMU a Studia FAMU pro rok 2004

- Projednal a schválil Statut vnitřního grantu FAMU

- Projednal a schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru FAMU 2004

- Projednal roční učební plány pro akademický rok 2004/2005

 

Podrobné informace z jednotlivých zasedání AS FAMU jsou obsaženy v zápisech, které jsou dostupné na www.famu.cz v rubrice Akademický senát.

 

 


4. STUDIJNÍ ČINNOST

 

 

4.1. Situace

 

FAMU v současné situaci nepotřebuje žádné zásadní zásahy do kurikula. Učební plány byly aktualizovány tak, aby reflektovaly vývoj příslušných oborů, jak se na FAMU učí, i jejich širšího kontextu a vztahů mezi nimi. V roce 2004 vedení FAMU předložilo inovovaný text Studijního a zkušebního řádu, který byl projednán s AS FAMU a poté schválen. Nastaly tak určité změny v uspořádání kreditového systému, ale všechny obory měly dostatek času, aby mu přizpůsobily své učební plány.

Jednou z priorit výukového procesu je mezioborový dialog, který začíná již v prvním ročníku bakalářského studia. V tomto smyslu se velice osvědčila kvalitní příprava intenzivního úvodního soustředění pro nastupující studenty prvního ročníku v Poněšicích. Poté, co byla vyhodnocena společná část výuky pro první ročník (cyklus Úvody a Praktika, zimní semestr), byl upraven jeho program (více času ve prospěch Praktik) a během léta byla připravena a vydána Antologie textů k tomuto cyklu, která je pro první ročník základním studijním materiálem.

Rovněž modulová výuka, jež byla v akademickém roce 2004/2005 obohacena o mezinárodní program FAMU Open Eye, se potvrdila jako významná příležitost k setkání s těmi uměleckými a pedagogickými osobnostmi z domova i z ciziny, které by jinak nebyly pro studenty FAMU dosažitelné (podrobněji v kapitole 11. 2. a 11. 3.).

Úkolem, jejž bude třeba v nejbližší době dořešit, je náplň magisterského stupně studia. Na některých oborech jsou definice a náplň magisterského studia takřka finalizovány, ještě bude třeba doladit např. vazby studentů kamery a režie, a to především s přihlédnutím k časovému omezení magisterského studia na dva roky (jde o to, aby se rozkládání ročníku nestávalo pravidlem).

 

4.2. Studijní programy a obory

 

Přehled akreditovaných studijních oborů ve studijním programu a jejich zařazení na katedry FAMU.

 

4.2.1. Kód studijního programu B 8204 – bakalářské studium: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média; prezenční studium

 

Kód   Název studijního oboru            Katedra   Standardní doba studia (roky)

8204 R Animovaná a multimediální tvorba    KAT        3

8204 R Dokumentární tvorba               KDT        3

8204 R Fotografie                        KF          3

8204 R Kamera                          KK          3

8204 R Produkce                         KP          3

8204 R Režie                            KR          3

8204 R Scenáristika a dramaturgie           KSD         3

8204 R Střihová skladba                   KSS         3

8204 R Zvuková tvorba                    KZT         3

 

 

4.2.2. Kód studijního programu N 8204 – navazující magisterské studium: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média; prezenční studium

 

Kód    Název studijního oboru                 Katedra   Standardní doba studia (roky)

8204 T Animovaná a multimediální tvorba     KAT         2

8204 T Dokumentární tvorba                KDT        2

8204 T Fotografie                         KF          2

8204 T Kamera                           KK         2

8204 T Produkce                          KP          2

8204 T Režie                             KR         2

8204 T Scenáristika a dramaturgie            KSD        2

8204 T Střihová skladba                    KSS         2

8204 T Zvuková tvorba                    KZT         2

 

 

4.2.3.         Kód studijního programu P 8204 – doktorské studium: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

 

Kód  Název studijního oboru             Katedra   Standardní doba studia (roky)

8204 V Teorie filmové a multimediální tvorby  CAS        3

 

 

4.3. Studijní záležitosti

 

4.3.1. Přijímací řízení

 

 

 

Ak. rok 2004/2005

Ak. rok 2005/2006

uchazeči 

přijatí/zapsaní

uchazeči

přijatí/zapsaní

bakalářský program – Bc.

697

70/70

z toho cizinci

22/22

649

61/*

navazující magisterský program – MgA.

90

56/56

z toho cizinci

11/11

*

*

doktorský program – Ph.D.

16

9/9

z toho cizinci

2/2

*

*

CELKEM

803

135/135

 

 

  *  údaje budou známy k začátku ak.r. 2005/2006

 

4.3.2. Počty studentů FAMU v prezenčním studiu (stav k 31. 12. 2004)

 

 

Ak. rok 2004/2005

bakalářský program – Bc.

198

z toho cizinci: 39

navazující magisterský program – MgA.

181

z toho cizinci: 28

doktorský program – Ph.D.

25

z toho cizinci: 4

CELKEM

404

 

4.3.3. Počty studentů FAMU, kteří mají přerušené studium (stav k 31. 12. 2004)

 

 

Ak. rok 2004/2005

bakalářský program – Bc.

22

navazující magisterský program – MgA.

11

doktorský program – Ph.D.

4

CELKEM

37

 

 

4.3.4.      Počty absolventů v kalendářním roce 2004 (česká státní příslušnost/cizinci)

 

 

Kalend. rok 2004

bakalářský program – Bc.

49/8

navazující magisterský program – MgA.

47/3

doktorský program – Ph.D.

4/3

CELKEM

100/14

 

 

4.3.5.      Studijní neúspěšnost (česká státní příslušnost/cizinci)

 

 

Ak. rok 2004/2005

bakalářský program – Bc.

9/2

navazující magisterský program – MgA.

7/3

doktorský program – Ph.D.

1/0

CELKEM

17/5

 

 

4.4. Kreditní systém

 

             FAMU uskutečnila v roce 2003 rozsáhlý průzkum za účelem aplikace systému ECTS, který se i v ČR stává standardem v hodnocení studentů. V červnu 2003 na setkání s akademickou obcí děkan oznámil záměr zavést tento systém také na FAMU. Různá jednání na úrovni vedení fakulty, kolegia děkana a akademického senátu skončila kompromisním zněním Studijního a zkušebního řádu FAMU, který byl nakonec schválen Akademickým senátem AMU v lednu 2004. FAMU aplikovala princip kreditového systému ECTS a předpokládá, že jeho další zpřesňování povede k dílčím změnám, které by měly posílit jeho motivační prvek.

 

4.5. KOS

 

Studijní proděkanka připravila ve spolupráci se studijním oddělením a pověřenými pracovníky jednotlivých kateder další podklady k implementaci KOSu (komponenta studium). Ukazuje se, že tento systém, od něhož se čeká významné usnadnění studijní agendy, přináší stále nové otázky a že k jeho plnému zavedení bude třeba dokončit ještě řadu úkolů. Nicméně již dnešní systém, v němž si studenti zapisují své předměty, je předstupněm KOSu.

 

 


5. UMĚLECKÁ ČINNOST

 

 

5.1. Praktická cvičení

 

Jednotlivé obory FAMU průběžně kriticky hodnotí systém svých praktických cvičení, což je součástí jejich vnitřní evaluace. V roce 2004 prošel tento systém revizí zejména na oboru režie, což má dopad do praktické výuky na dalších oborech (kamera, zvuk, střih...). Smyslem této revize byla optimalizace počtu a formátu praktických tvůrčích úkolů s ohledem jak na jejich ekonomickou náročnost, tak na časovou zátěž studentů. Jedním z významných přínosů této revize je fakt, že všichni absolventi magisterského studia mají nárok na natočení absolventského filmu. Na této revizi pracovali pedagogové Katedry režie pod vedením jejího tehdejšího vedoucího, Dušana Trančíka. Další významnou změnou je nové společné cvičení, nazvané Filmová báseň, které se realizuje na 35mm materiál. Iniciovalo je vedení Katedry dokumentární tvorby, neboť její studenti v učebních plánech doposud postrádali zásadní zkušenost s tímto formátem.

Významným přínosem je aktualizace tzv. Bílé knihy, do níž jsou zanesena všechna praktická cvičení včetně finančního rozpočtu, resp. limitu, jímž se mají řídit. Transparentní financování praktických cvičení, společných i oborových, je jedním z cílů, jichž bylo dosaženo, a to zejména díky vedoucímu katedry Pavlu Borovanovi a jeho kolegům.

K důležité změně došlo v praktických cvičeních Katedry fotografie. Tato změna spočívá v tom, že po dlouhých letech katedra opět přispívá svým studentům na praktická cvičení, čímž perspektivně vytváří podmínky pro to, aby narozdíl od minulých poměrů zůstávaly fotografie studentů v majetku katedry resp. fakulty, jako je tomu na ostatních oborech.

Z dotačních prostředků, které FAMU získává, lze realizovat praktická cvičení jen v omezeném rozsahu, a tak vedení FAMU stálo opět před úkolem získat další finanční prostředky na jejich podporu. Tento úkol se podařilo splnit ve dvou částech: První je dána společným rozvojovým projektem MŠMT, který podávali společně všichni tři děkani AMU. Ta část, která náleží FAMU, byla věnována z části na podporu Festivalu FAMU a větší díl byl příspěvkem na výrobu praktických cvičení. Druhá část financování praktických cvičení byla získána formou mimořádné dotace z MŠMT, přidělenou na základě rozboru ekonomické situace a reálných výhledů praktické výuky na FAMU.

Všechny finanční prostředky, které byly získány na výrobu praktických cvičení mimo dotaci, byly vloženy do systému vnitřního grantu, který byl uveden do praxe již na podzim 2003. Statut vnitřního grantu byl inovován a během roku 2004 se ukázal jako plně funkční. Fakulta tímto systémem podporuje iniciativu všech studentů, kteří tak v relativně bezpečném akademickém prostředí zakouší systém, v němž se budou pohybovat v profesionálním životě. Výsledky vnitřního grantu jsou po každém kole zveřejňovány, takže je všem známo, jakým způsobem grantová komise rozhoduje.

 

5.2. Studio FAMU (ředitel: doc. ing. Josef Boháč)

 

Studio FAMU je servisní pracoviště FAMU, jež zajišťuje výrobu praktických cvičení studentů FAMU s výjimkou studentů Katedry fotografie.

Od června až do konce roku 2004 probíhaly v budově Studia FAMU stavební úpravy. Byl vyměněn výtah, zrekonstruováno schodiště, vyměněna většina oken. Zbytek oken a všechny dveře byly repasovány. Upraveny byly střižny a pracoviště animované tvorby, čímž bylo toto prostředí podstatně zkulturněno. Fasáda celého objektu byla obnovena podle požadavků památkářů. Uvedenými úpravami došlo k výraznému zlepšení vnitřního i vnějšího vzhledu Studia.

Během stavebních úprav, které probíhaly za plného provozu, byli studenti a zejména zaměstnanci Studia vystaveni značnému hluku a prachu. Plnění úkolů za těchto podmínek vyžadovalo z jejich strany maximální trpělivost.

V průběhu roku se podařilo získat od firmy Barrandov Studio, a.s. starší velmi kvalitní kameru Moviecam. Přestože to představovalo značnou finanční zátěž, pro realizaci praktických cvičení je velmi výhodné, že Studio FAMU nyní disponuje dvěma 35 mm kamerami.

Od ledna do prosince 2004 se realizovalo podle Bílé knihy celkem 238 oborových a 48 společných cvičení. Kromě toho studenti prvního ročníku všech oborů realizovali 270 drobných cvičení v rámci svých Praktik. Dále proběhla výroba 16 mimořádných cvičení. Vyrábělo se klasicky natáčením na filmovou surovinu 16 a 35 mm nebo videotechnologií. Natáčení probíhalo v ateliérech Studia FAMU a v exteriérech.

V ateliérech poskytuje Studio studentům veškeré služby spojené s výrobou dekorací, obsluhou osvětlovacího parku, v případě natáčení televizní technologií poskytuje také obsluhu televizní režie. Tato podpora a spolupráce pracovníků Studia se praktikuje též při náročnějších natáčeních v exteriérech. Většina prací souvisejících s postprodukcí probíhá ve vlastních kapacitách Studia, stále častěji však probíhá například střihové dokončování cvičení ve vlastních kapacitách studentů, tj. mimo Studio.

Kromě své hlavní činnosti provádí Studio FAMU i doplňkovou činnost. Jedná se o výukovou a zakázkovou činnost. Studio se podílelo na realizaci praktických projektů studentů kurzu 3F program a dvou semestrálních pobytů studentů American University z Washingtonu, DC. Cvičení různých typů se zúčastnilo celkem 35 studentů. Studio kromě toho organizovalo akce Summer Workshop pro americké univerzity: NYU, Emerson College a Miami University a NYU Directing Semester. Všech čtyř akcí se zúčastnilo celkem 78 studentů z USA.

 

 

5.3. Výstavy Katedry fotografie

 

Výstavní aktivity katedry fotografie pokračovaly především realizací výstav „Bakalářské soubory“ od 24. 9. do 7. 10. 2004 a „Magisterské soubory“ od 14. 10. do 31. 10. 2004 v Novoměstské radnici v Praze. V zrekonstruovaném Národním muzeu fotografie v bývalé jezuitské koleji v Jindřichově Hradci se jako první akce uskutečnila výstava studentů katedry fotografie pod názvem „Jinak“. Výstava se konala od 24. 3. do 2. 5. 2004 a byla výběrem současných prací studentů, který provedl Robert Silverio. K výstavě byl vydán plakát, který sloužil i jako katalog.

Další výstavy:

Galerie Velryba: Lukáš Žentel, Milan Jaroš: „Strach nemá oči“, 4. 2. – 29. 2. 2004, Filip Láb, Barbora Mrázková: „Americká noc“, 3. 3. – 4. 4. 2004, Eva Dohnalová / da Silva Melo: „Porucha“ (studentka VŠUP), 7. 4. – 2. 5. 2004, Pavla Honcová: „Second Sense“, 5. 5. – 30. 5. 2004, Markéta Kinterová, Silvie Milková: „Letadla - vlajky“ (studentky FJEP v Ústí n. L.), 2. 6. – 4. 7. 2004, Jan Bartoš: „GSM“, (student ITF v Opavě), 8. 9. – 3. 10. 2004, Lucie Chrástková: „Intervence“, 6. 10. – 31. 10. 2004, Vít Šimánek: „Pohledy nemocných“, (absolvent ITF v Opavě), 3. 11. – 5. 12. 2004, Petra Steinerová: „Místa (prostor)“, 8. 12. 2004 – 9. 1. 2005

Francouzský institut v Praze – v prostorách kavárny Institutu se konaly tyto výstavy: Pavla Kranlová: „Vitráže“, 24. 2. - 20. 3. 2004, Tomáš Dittrich, Jakub Uhlík: „Křehká zrcadlení“, 27. 4. – 4. 6. 2004, David Cysař, Pavel Berkovič: „Labyrintem“, 7. 6. – 15. 8. 2004, Kristina Hrabětová: „Potkani“, 16. 8. – 26. 9. 2004

K výstavám bakalářských a magisterských souborů byly vydány katalogy, které pokračovaly v jednotném grafickém řešení. Výstavy a tiskoviny byly realizovány v produkci nového kmenového zaměstnance MgA. Michaela Čtveráčka. Drobnější tiskoviny byly vydávány i k výstavám v Galerii Velryba v grafické úpravě od jednotlivých studentů.

Výstavní síň Jiřího Jeníčka v Berouně (organizační dohled Jarmily Steckerové): prof. Pavel Dias – Ateliér dokumentární tvorby, Fotografie z Berouna 2003, studentů filmových oborů 1. ročníku, Jiří Coubal – Ateliér doc. Štěpána Grygara, Mgr. Čedo Butina – Multimediální tvorba, MgA. Jaroslav Bárta – Architektura jako výpověď o době a společnosti, Mgr. Josef Ptáček – Divadelní fotografie, Ateliér dokumentární tvorby doc. Viktora Koláře, Fotografie Z Berouna 2004, studentů filmových oborů 1. ročníku. Finanční podporu těchto akcí finančně zabezpečuje kromě Katedry fotografie Město Beroun a Foto Škoda.

U příležitosti České konference rektorů se v respiriu AMU uskutečnila výstava fotografií studentů Kateřiny Držkové, Daniely Kolářové, Štěpánky Krčmářové a Milana Jaroše.

 

 

5.4. Tvůrčí aktivity studentů nad rámec studijních povinností

 

Katedra animované tvorby:

Zdeněk Durdil: vizualizace zvuku pro Divadlo Kolovrat; animace a projekce pro Divadlo Archa

Adrian Kukal: organizace a dramaturgie stálé přehlídky audiovizuálních děl BioNod/Roxy

Viktor Vokjan: znělka pro FAMUFest 2004

Bára Čechová: výtvarná spolupráce s divadlem Buchty a loutky

Jan Suša: návrhy kostýmů a scénografie pro Divadlo Ponec

 

Katedra fotografie:

Viz kapitola 5.3.

 

Katedra režie:

Radim Filipec: asistent režiséra Martina Šulíka film Sluneční stát (srpen a září 2004)

Eva Hodinová: spolupracuje na scénáři filmu Fughetta s režisérem Igorem Lutherem

Jaromír Pesr: supervize speciálních efektů na filmu Dana Svátka Blízko nebe     

Lenka Wimmerová: film Play – absolventský film výtvarníka Petra Štěpánka (VŠUP), červen 2004

 

Katedra scenáristiky a dramaturgie:

Marek Godovič: dramatizace novely F. Svantnera „Nevesta hol“ (divadlo Poton, Levice, premiéra: listopad 2004); rozhlasová hra „Treti breh“ (Slovenský rozhlas, premiéra: listopad 2004)
Natálie Kocábová: knižní publikace novely Schola Alternativa

Eugen Liška: dramaturg (společně s Lukášem Jiřičkou) minicyklu Pilíře citlivosti (doprovodný program LFŠ 2004); lektorské úvody k filmům v kině Aero

Adéla Kroupová: vítězný námět projektu „Evropa kolem nás? My v Evropě?!“ (mezinárodní projekt realizovaný společností Free Art Records, s.r.o. z grantu Visegrádského fondu a v koprodukci s Českou televizí. Vznikl 26minutový snímek „České moře“, ke kterému napsala scénář a také ho režírovala.

Jan Prušinovský: scénář a režie mimořádného cvičení Ládík je nejlepší v okrese (uveden na FAMUfestu a na bratislavském Áčku, bude promítán jako předfilm v kině Aero)

Vladimír Škultéty: překlad scénáře do češtiny a úprava dialogů + asistent režie na snímku Grímura Hákonarsona: „Slavek the shit“; spoluautor scénáře a herecká role v ateliérovém cvičení KDT Jana V. Sachera, role v reálovém cvičení Uršy Žgank „Ruiny“ a v kameramanském cvičení Aleše Němce Sen: „Hráči“. Na FAMUfestu 2004 byl uveden jeho dokument „Green Smatrol: Forrest Ska Jazz“.

Tomáš Grombíř a David Sláma: „Bad Film“ (společně scénář, režie, kamera, střih;hraný film, 20 min, barevný, DV)

Jana Boršková: dokument „Okamžik blaženosti“

Jakub Felcman: publikace pro Film a doba a Cinepur (pseudonym Arpel); dramaturg Febiofestu 2004; dramaturg, koordinátor programu a člen výběrové komise Freshfilmsfestu; člen poroty hlavní ceny 10. MFF Athény 2004

Magda Bittnerová: knižní publikace Odsun Němců z Liberecka (a situace Němců na Liberecku ve stínu odsunu). Liberec 2004.

Adam Gebert: filmy: dokument „Voĺačo zrobíme“, který vzniká za podpory grantu DILIA; dokument „Marek Pačan z Bystran“ (scénář, režie, střih, zčásti kamera; kamera: Dalibor Fencl; zvuk: Lenka Mikulová) (podpořila Nadace Josefa Hlávky). Publikace: Gebert, Adam: „Tři filmy Čeňka Zahradníčka a Vládi Šmejkala“, in: Docela i sborník. Jiřímu Brabcovi k narozeninám. Karolinum, Praha 2004, str. 132-144. Společně s bohemistou Martinem Brátem ediční příprava dopisů Josefa Váchala Ctiboru Šťastnému z let 1949-1958: Váchal, Josef: „Kus žvance a hrst tabáku“, Paseka, Praha – Litomyšl 2004. Redakce povídek Jaromíra Štětiny pro naklad. GplusG: Štětina, Jaromír: „Vykradači hrobů“. GplusG, Praha 2004

Džian Baban: spolupráce s Vojtěchem Maškem: scénář k absolventskému filmu Michala Nohejla Fobie; divadelní představení „Monstrkabaret Freda Brunolda“; scénář komiksové knihy „Sloni v Marienbadu“.

Vojtěch Mašek: scénář k absolventskému filmu Michala Nohejla Fobie; spolupráce s Džianem Babanem: divadelní představení „Monstrkabaret Freda Brunolda“; scénář komiksové knihy „Sloni v Marienbadu“

 

 

Další tvůrčí projekty:

 

Řada institucí, společností a firem oslovuje FAMU s nabídkou ke spolupráci. Vzhledem k vytížení studentů přijímá vedení fakulty pouze některé nabídky, například projekt Bezdrátový svět pro společnost Cisco, který byl také finančně zajímavý pro vítěze (1.000 euro) – šlo o soutěž na námět pro krátký film, který vypsala společnost Cisto, zabývající se bezdrátovou technologií. Na vítězný námět studentky KSD Ivy Jestřábové natočil Benjamin Tuček krátký film, který byl prezentován na MFF v Karlových Varech (film je dostupný na www.famu.cz). Dalším projektem, do nějž FAMU vstoupila, je soutěž nazvaná Gesta smíření, kterou vyhlásil Goethe Institut. Porota vybírala projekty krátkých filmů na téma druhé světové války a smíření (uzávěrka v lednu 2005). FAMU se dále podílela na projektu společnosti Oskar – Dělejte scény.


6. ČINNOST KATEDER

 

6.1. Katedra animované tvorby

Vedoucí katedry: doc. Jiří Kubíček

 

Pedagogové:

Kmenoví pedagogové: doc. Jiří Kubíček (vedoucí katedry, úvazek 1), prof. Břetislav Pojar (zástupce vedoucího katedry, úvazek 1), odb. as. Petr Skala (úvazek 0,5), odb. as. Pavel Koutský (úvazek 0,5) a odb. as. Jan Klos (úvazek 0,75 – od 1. 10. 2004). Dále na katedře pracoval 1 TH pracovník: Jiřina Balvínová (sekretářka katedry, úvazek 1). Dále na katedře působilo 17 externích pedagogů.

Na katedře pracují 4 tvůrčí dílny: dílna kresleného filmu Pavla Koutského, dílna kresleného filmu Libuše Čihařové, dílna prostorového filmu prof. Pojara a Aurela Klimta a Dílna alternativní tvorby (dále: DAT) Petra Skaly.

 

Studenti:

Ke dni 31.12.2004 studovalo na katedře animované tvorby celkem 31 studentů, z toho 20 v bakalářském stupni a 10 v magisterském stupni a 1 v doktorském studiu. V roce 2004 ukončil 1 student bakalářské studium (Adrian Kukal) a 5 studentů magisterské studium (Radek Doskočil, Tomáš Luňák, David Súkup, Ondřej Onděra, Andrea Šestáková).

V roce 2004 se přihlásili ke klauzurám 4 studenti 1. ročníku, 5 studentů 2. ročníku Bc. a 5 studentů 1. ročníku Mg. Všichni přihlášení splnili zadání klauzurních úkolů, a tak postoupili do vyšších ročníků.

 

Přijímací zkoušky:

K řádnému bakalářskému studiu se v roce 2003 přihlásilo 59 uchazečů, z toho 3 nesplnili všechny náležitosti nutné k připuštění k přijímacím zkouškám (neodevzdané práce). V tříkolovém řízení bylo přijato celkem 5 uchazečů.

Do magisterského studia se přihlásili celkem 4 uchazeči. 1 absolvent bakalářského studia na katedře animace FAMU a 1 absolvent bakalářského studia na katedře střihu, 1 absolvent – bakalář jiné české vysoké školy a 1 zahraniční uchazečka. Byli přijati celkem 3 uchazeči. 2 bakaláři FAMU a jeden bakalář z jiné české vysoké školy.

 

Rozvoj katedry:

V roce 2004 si pedagogové i studenti katedry již zcela zvykli na nové podmínky v nových prostorách katedry a výuka i realizace praktických cvičení probíhaly bez velkých výkyvů podle předem připravených studijních plánů. Již v průběhu roku 2003 se projevila absence DVD přehrávače v jediné učebně a seminární pracovně katedry (učebna čís. 420). Vzhledem k tomu, že filmy na DVD už činí poměrně významnou část prací promítaných při výuce, zakoupila katedra DVD přehrávač. S dynamicky se rozvíjející digitální technologií se ukázala i potřeba posílit snímací pracoviště na katedře o 1 digitální fotoaparát s počítačem pro záznam a střih obrazu. Hlavním důvodem tohoto opatření bylo vytvořit operativní náhradní možnost realizace praktik 1. ročníku, která byla dosud zcela závislá na funkčnosti pookénkového videa VHS.

Problémem, se kterým se katedra potýká už od návratu do Lažanského paláce je citelný nedostatek prostoru. Díky vstřícnosti Studia FAMU je tento prostorový deficit poněkud kompenzován přidělením místnost 504 ve Studiu FAMU katedře. V roce 2004 jsme využili rekonstrukce Studia k prostorovým úpravám této místnosti. Ze Studia Beroun jsme přestěhoval tam nevyužitý profesionální animační trikový stůl. Vznikl tak velmi slušně vybavený ateliér se dvěma pracovišti pro digitální snímání plošně koncipovaných jednodušších praktických cvičení. Tímto způsobem jsme již zcela vyloučili natáčení cvičení 2. ročníku „Přísloví“, případně i dalších cvičení na film.

Jedinou závažnější změnou v pedagogickém sboru katedry byl odchod asistenta vedoucího Dílny alternativní tvorby Šimona Koudely a Daniely Gébové, která garantovala přípravu scénářů absolventských filmů bakalářských i magisterských. Oba tyto pedagogy nahradil PhDr. Jaroslav Vančát, který se stal novým asistentem vedoucího DAT Petra Skaly. Jeho účast na výuce DAT tedy podstatně vzrostla. Pro školní rok 2004/2005 jsme připravili dva na sebe navazující semináře, vztahující se k hudebním a jiným klipům, respektive k těm nejkratším animovaným žánrům, jejichž produkce lavinovitě narostla. Seminář zaměřený na klasické animační techniky vede studentka doktorandského studia Bára Dlouhá a navazující seminář zaměřený na počítačovou animaci a grafiku vede absolventka katedry Niké Papadopolusová.

Dále jsme využili nabídky Mgr. Bohdany Kerbachové a zařadili její přednášku Výtvarný a experimentální film a video do povinného programu studentů DAT.

 

Výuka:

V roce 2004 organizovala katedra tyto přednášky:

Hudba v animovaném filmu – Vladimír Merta

Kamera v animovaném filmu – Ivan Vít

Digitální technologie – Michal Podhradský

Teorie animované tvorby – Jiří Kubíček

Zvuk v animovaném filmu – Ivo Špalj

Principy interaktivní tvorby – Jaroslav Vančát

Výtvarný experimentální film a video – Bohdana Kerbachová

Moduly:

Ovládání PVR a Reality – Michal Podhradský

Gestické a mimické herectví – Ctibor Turba

Herectví s maskou – Ctibor Turba

Praxe ve Studiu Beroun – Jan Klos

Analysa a stavba gagu – Ctibor Turba

Práce s hercem – Ctibor Turba

 

Pedagogická a tvůrčí činnost pedagogů:

 

Břetislav Pojar

Vedoucí dílny prostorového filmu; člen klauzurní komise, zkušební komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky, přijímací komise do bakalářského studia.

Člen Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, člen poroty Mezinárodního festivalu v Montrealu (Festival du Monde).

Scénář a režie loutkového filmu „Hiroshi“ pro japonského producenta.

Scénář pohádky „O Palečkovi“ pro celovečerní animovaný film „Fimfárum Jana Wericha 2“

Vystoupení v pořadu ČT Marka Ebena Na plovárně

 

Jiří Kubíček

Předseda klauzurní komise, předseda přijímací komise, předseda komise pro státní závěrečné zkoušky, předseda přijímací komise pro přijímací zkoušky do bakalářského studia

Vedení magisterské práce Davida Súkupa „Informační databáze tvůrců českých animovaných filmů 2“

Člen ediční rady FAMU, člen grantové komise FAMU

Člen státní zkušební magisterské komise KALD DAMU

Člen oborové rady FAMU, člen oborové rady DAMU

Člen Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Člen umělecké rady Institutu pro umělecká studia výtvarných umění Ostravské univerzity

Člen ASIFA (International Animated Film Association)

Člen redakční rady časopisu Film a doba

Spolupráce se Soukromou uměleckou školou grafickou v Jihlavě (předseda komise pro závěrečné zkoušky).

Předseda výběrové komise pro mezinárodní festival AniFest Třeboň 2004.

Účast na semináři „Společnost, média a stát“ na festivalu AniFest Třeboň 2004 (diskusní příspěvek na téma „Média, animovaný film, společnost a stát“).

42 scénářů pro cyklický pořad ČT „Mistři českého animovaného filmu“.

 

Petr Skala

Vedoucí dílny alternativní tvorby; člen klauzurní komise, člen zkušební komise pro státní závěrečné bakalářské i magisterské zkoušky; člen přijímací komise.

Režie „Kouzelný ostrov radosti“ – výtvarný dokument o Krýzových jesličkách pro muzeum v Jindřichově Hradci.

Režie „Biblické písně“ – videoartová kreace na hudbu Antonína Dvořáka.

Režie „Sběratel emocí“ – portrét sběratele umění, galeristy a kunsthistorika Patrika Šimona.

Režie „Zač stálo žít“ – portrét sochaře Luďka Tichého.

„Videoukázky“ – součást připravovaného edukativního CD-ROMu o literatuře (nakladatelství Albatros).

Více než padesát titulů videoratové tvorby ve vlastní produkci.

Výběr a rekonstrukce vlastní filmové experimentální a videoartové tvorby pro uložení v NFA.

 

Jan Klos

Člen klauzurní komise, člen zkušební komise pro bakalářské zkoušky, člen přijímací komise.

Člen komise postupových zkoušek KALD DAMU, člen zkušební komise pro bakalářské zkoušky KALD DAMU.

Garant technického stavu Studia Beroun za katedru

Člen poroty Festivalu amatérských loutkářů středních Čech.

 

Pavel Koutský

Vedoucí dílny kresleného filmu; člen klauzurní komise, člen zkušební komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky, člen přijímací komise.

Režie animovaného seriálu „Do pohádky II“ (ČT)

Znělka a grafika festivalu AniFest Třeboň 2004

Upoutávky na ME v kopané pro ČT.

Kreslený film „Karlův most“ pro Expo 2005.

Příprava výtvarných návrhů pro loutkový film Břetislava Pojara „O Palečkovi“ (jedna z částí celovečerního filmu „Fimfárum Jana Wericha 2“)

Rozšíření pilotního průkazu na kategorii MEP (vícemotorová letadla)

 

 

6.2. Katedra dokumentární tvorby

Vedoucí katedry: doc. Karel Vachek

 

Pedagogové:

a) kmenoví

doc. Karel Vachek

prof. Rudolf Adler

odb. as. Miroslav Janek

odb. as. Mgr. Pavel Koutecký

odb. as. Mgr. Petr Kubica

odb. as. MgA. Martin Mareček

odb. as. RNDr. MgA. Alice Růžičková

prof. Jan Špáta

odb. as. Mgr. Helena Třeštíková

 

b) externí

MgA. Ladislav Cmíral

MgA. Katarína Geyerová

Mgr. MgA. Jan Gogola ml.

Rodrigo Morales

MgA. Daniel Němec

Ing. Mgr. Martin Řezníček

 

Hostující pedagogové z jiných kateder FAMU: Ivo Bláha, Lubor Dohnal, Miloš Horanský, Vít Janeček, Marek Jícha, Petr Oukropec, Tomáš Petráň, Josef Ptáček.

 

Vedle kmenových pedagogů katedry vedli nebo oponovali praktickým a teoretickým bakalářským a magisterským pracím Jan Bernard, Bohuslav Blažek, Jasmina Blažević, Jan Daňhel, Petr Feldstein, Saša Gedeon, Jan Hřebejk, Tomáš Liška, Petr Marek, Alice Nellis, Marie Šandová, Martin Šmok, Martin Štoll.

 

Sekretářka katedry: Mgr. Jarmila Špeldová

 

Studenti:

K přijímacímu řízení do bakalářského studia na katedře dokumentární tvorby se přihlásilo 38 uchazečů. Přijímací komise katedry navrhla k přijetí Ivo Bystřičana, Jaroslavu Panákovou, Kláru Řezníčkovou, Radovana Síbrta, Helenu Všetečkovou a Tomáše Weinreba.

 

Klauzury 1. ročníku úspěšně absolvovali studenti: Urban Arsenjuk (autorská reportáž Zrození světla), Martin Dušek (autorská reportáž Zvací dopis), Jan Foukal (autorská reportáž Mlčky), Šárka Slezáková (autorská reportáž Želví polévka), Andrea Slováková (autorská reportáž Loosova bedna). Všichni studenti 1. ročníku dále předložili volné práce a realizaci prvního filmu v zadání Můj pohled, na kterém mi záleží.

 

Klauzury 2. ročníku úspěšně absolvovali studenti: Andrea Culková (ateliérové cvičení Zpověď herečky a dokumentární portrét Interní sdělení ve věci úřední), Marie Dvořáková (ateliérové cvičení Kočky mají sedm životů a dokumentární portrét Jarmila se vrátila!), Adam Oĺha (ateliérové cvičení Televizní laboratoř a dokumentární portrét Slimák Christofer), Jan V. Sacher (ateliérové cvičení Koumáci a dokumentární portrét Machina), Hana Valentová (ateliérové cvičení Temná láska a dokumentární portrét If Presence of Artificial Inteligence).

 

Státní závěrečné bakalářské zkoušky úspěšně absolvovali studenti: Jan Palát (film Teorie a teoretická práce Systémový odraz aneb Putování s králíčkem), Helena Papírníková (film Herbář Jima Čerta 2004 a teoretická práce Labutí píseň), Jana Počtová (film ESHQ a teoretická práce Inspirace… to, co stojí na počátku), Tereza Šimíková (film Katedrála – Dvojí život Víta svatého a teoretická práce Zobrazení dětí v lidsko-právních dokumentech),

Vladimír Voříšek (film Zámek Zmizík, díl první Paliva a teoretická práce Post-postromantický výmaz tropusu obrazu děje filmu Piera Paola Pasoliniho Saló aneb 120 dní Sodomy (1975) v perspektivě L.P. 2004).

 

K přijímacímu řízení do magisterského studia na katedře dokumentární tvorbě se přihlásilo 9 uchazečů. Přijímací komise katedry navrhla k přijetí Janka Paláta, Helenu Papírníkovou, Janu Počtovou, Terezu Šimíkovou a Vladimíra Voříška.

 

Klauzury 1. Mg ročníku úspěšně absolvovali studenti: Filip Apostolski snímkem Kočí, Lucie Králová snímkem Aqua Fosilot Medica.

 

Státní závěrečné magisterské zkoušky úspěšně absolvovali studenti: Jiří Guryča filmem Michelská 1/7 a teoretickou prací Sport v českém dokumentu; Erika Hníková filmem Ženy pro měny a teoretickou prací Hrdinky v české audiovizi po roce1989; Marta Hrubá filmem VěciLikvidace pozůstalostí a teoretickou prací Obraz Izraele v českémdokumentu; Jakub Sommer filmem ELFilm a teoretickou prací Filmy katedry dokumentární tvorby; Petr Zahrádka filmem One love a teoretickou prací Film vs. Divadlo.

 

Jako studenti katedry byli dále vedeni Josef Abrhám, Jan Kadeřábek, Kateřina Krusová, Ivan Miloševič, Gyula Nemes, Miloslav Novák, Andrea Prenghyová, Radim Procházka, Dana Slanařová, Radek Tůma, Karel Žalud.

 

Stáže studentů KDT:

Linda Jablonská – Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Španělsko

Lucie Králová – Università degli studi di Cagliari, Itálie

Miloslav Novák – Università degli studi di Cagliari, Itálie

Petr Záruba – Université Paris 8, Francie

 

Stav a rozvoj katedry:

Katedra dokumentární tvorby pokračuje v budování otevřeného studijního prostoru. Byla dokončena katalogizace všech teoretických diplomových prací katedry, dílem byly archivovány v knihovně katedry, dílem předány fakultní knihovně a Národnímu filmovému archívu.

Ve spolupráci Nakladatelství AMU, Mezinárodního filmového festivalu v Jihlavě a Katedry dokumentární tvorby vyšly dějiny dokumentárního filmu Dokumentární film – Jiná kinematografie francouzského historika a teoretika Guy Gauthiera, svým záběrem základní dílo v českém kontextu.

Karel Vachek přednesl svoji profesorskou přednášku, jež se stala součástí jeho knihy Teorie hmoty (nakl. Hermann a synové). Osobní zápůjčkou doc. Vachka byl doplněn fond knihovny Katedry dokumentární tvorby.

Jan Špáta vydal sebrané sloupky a fejetony Mezi světlem a tmou (nakl. Malá Skála).

V rámci FAMU Open Eye přednášel na FAMU dějepisec dokumentárního filmu Guy Gauthier. Svoji dokumentární tvorbu představili ve spolupráci s Centrem audiovizuálních studií FAMU Richard Leacock, významný představitel cinema direct, společně s Valérií Lalonde.

Do českých kin vstoupil absolventský film Eriky Hníkové Ženy pro měny.

Projekt (film a kontext) studentů katedry dokumentární tvorby Víta Klusáka a Filipa Remundy Český sen se v mnoha úrovních stal fenoménem českého kulturního prostoru.

Studenti katedry jsou v rámci seminářů v pravidelném kontaktu s vývojem české a světové dokumentární tvorby.

Pro rok 2005 považujeme za důležité: 1. více využívat webových stránek katedry, který by usnadnil veškerou úřední komunikaci mezi studenty a školou, 2) v daleko větší míře archivovat současnou dokumentární produkci pro mediatéku katedry, 3) příprava skript pro první ročník s pracovním názvem Úvod do studia dokumentární tvorby, 4) navázat užší spolupráci s podobně zaměřenými katedrami evropských vysokých škol., 5) iniciovat komunikaci studentů se světovými filmovými festivaly, spolupracovat na prezentaci jejich filmů.

 

Výuka:

moduly KDT:

Rudolf Adler: Antropologický a etnografický film – prostor pro tvorbu

Petr Kubica: Filmy Berta Haanstry

Petr Kubica (Lucie Králová): Co všechno potřebujete znát před cestou na filmový festival

Rodrigo Morales: Psychologicko-filmové terénní praktikum

Rodrigo Morales: War and Crisis Documentary making ( Famu International)

Helena Třeštíková: Časosběrný dokumentární film

 

Katedra připravuje skripta určená především prvním ročníkům Úvod do studia dokumentárního filmu, jež budou vedle překladu nástinu vývoje fenoménu dokumentárního filmu obsahovat rozhovory s pedagogy katedry s důrazem na jejich pojetí tvorby a také vybrané statě zahraničních dokumentaristů. Katedra dále uvažuje o vydání textu Ladislava Cmírala Režie televizního vysílání.

 

Mimořádné aktivity studentů:

Marie Dvořáková, spolupráce na festivalovém vysílání FAMUfestu21´

Marek Hovorka, ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, kurátor sekce představující současný český a slovenský dokumentární film na festival Crossing Eurupe, Linz, Rakousko

Ivana Miloševič, koordinátorka akcí Institutu dokumentárního filmu v Praze

Adam Oĺha, asistent katedry dokumentární tvorby, spolupráce na festivalovém vysílání FAMUfestu 2004

Janek Palát, vydání dvou LP(CD) vlastní kapely Klenoty (hustopeklo, Oní), divadelní autorská představení, pořadatel filmové přehlídky FAMU v rámci festivalu HAMU

Andrea Prenghyová, ředitelka Institutu dokumentárního filmu v Praze, organizátorka Burzy námětů při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, autorka koncepce workshopů dokumentárního filmu Ex-oriente film

Filip Remunda, konzultant Institutu dokumentárního filmu v Praze, organizátor Burzy námětů při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, organizátor přehlídky českého dokumentárního filmu 1989-2004 v českých centrech

Jan V. Sacher, asistent katedry dokumentární tvorby, spolupráce na festivalovém vysílání FAMUfestu´

Andrea Slováková, překlady odborných statí a publikace původních textů v časopisech KINOIKON a Cinepur, editorka sborníku pro dokumentární film „do“, absolventka Katedry Mediálních studií FSV UK diplomovou prací Barevný průlom v ontologii televizního obrazu 

 

 

Pedagogická a umělecká činnost pedagogů KDT:

 

Karel Vachek

Pedagogická činnost: vedoucí katedry dokumentární tvorby, vedoucí dílny, vedení Otevřeného semináře (hosté v ZS04 např. Stránský, Kriseová, Vaculík, Dvorský, Kosík, a další), Dokumentaristického semináře (hosté v ZS04 např. Krejčík, Špaček, Šikl, Niubo, Ševčíková, Rychlík, Kvasnička, Císařovský a další)

Knižní publikace Teorie hmoty (Hermann a synové)

Studijní a pracovní cesty, zahraniční kontakty: uvedení filmů v Českém Těšíně, Turínu (Itálie), Moskvě (Rusko), Linzi (Rakousko).

Ppředseda poroty na Academiafilmu v Olomouci

 

Rudolf Adler

Pedagogická činnost: vedení dílny katedry dokumentární tvorby, přednášky předmětu výrazové prostředky dokumentárního filmu, Dokumentární tvorba I. semestr pro 2. ročník na katedře scenáristiky a dramaturgie, přednáška Úvod do dokumentární tvorby pro 1. ročník, modul Antropologický a etnografický film – prostor pro tvorbu; oponent magisterského absolventského filmu Domov Margarety Hrůza na katedře režie.

Škola audiovizuální tvorby, Hradec Králové (dálkový kurz akreditovaný MŠMT): vedoucí pedagog; Centrum pro studium vysokého školství MŠMT Praha: přednášky pro vysokoškolské pedagogy; Konzultační středisko pro neprofesionální filmaře Impuls Hradec Králové (konzultant).

Film Mariánek (námět, scénář, režie)

Pravidelný měsíční seriál o tvorbě v časopisu Foto video, texty v časopise Film a doba

Práce v porotách festivalů neprofesionálního a nekomerčního filmu: Mladá kamera Uničově, předseda poroty, Mezinárodní soutěž nekomerčních hraných filmů Brněnská šestnáctka, předseda poroty, Český lvíček, celostátní soutěž neprofesionálního filmu v Ústí nad Orlicí, Vysokovský kohout, předseda poroty, Rychnovská osmička, mezinárodní soutěž neprofesionálního filmu, předseda poroty, Regionální soutěž neprofesionálního filmu Hradec Králové, člen poroty, Regionální soutěž neprofesionálního filmu Náchod, předseda poroty.

Člen odborné rady pro neprofesionální film, ARTAMA zařízení Ministerstva kultury ČR pro neprofesionální umění

 

Miroslav Janek

Pedagogická činnost: vedení dílny katedry dokumentární tvorby, vedoucí bakalářského filmu Herbář Jima Čerta 2004 posluchačky Heleny Papírníkové, vedoucí teoretické bakalářské práce Labutí píseň studentky Heleny Papírníkové.

Lektor mezinárodní dokumentární dílny Ex-Oriente, prezentace autorských filmů na FF Masarykovy university v Brně

Vlastní filmová tvorba: Mír jejich duši, kamera (uvedeno na MFDF Jihlava, distribuováno v kinech); Audabiac, režie, kamera (natáčí se); Vierka aneb Záhada zmizení rodiny B. režie, kamera (natáčí se); Boris Rosner, kamera (natáčí se); Industriální elegie, kamera (natáčí se)

Člen mezinárodní poroty dokumentární sekce Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, člen mezinárodní poroty Brněnská šestnáctka.

 

Pavel Koutecký

Pedagogická činnost: vedení dilny katedry dokumentární tvorby, praktika „dok. film“ pro 1. ročníky, vedoucí bakalářských prací: teoretické Janek Palát, Jana Počtová, Vladimír Voříšek, praktické Janek Palát, Jana Počtová, Vladimír Voříšek, vedoucí diplomových prací: teoretické Petr Zahrádka, Martin Krejčí, praktické Marta Hrubá, Martin Krejčí, Petr Zahrádka

individuální vedení: Edward Longmire

Vlastní filmová tvorba: Proměny Pražského hradu (režie – uvedeno na MFF v Karlových Varech, LFŠ v Uherském Hradišti, na přehlídce Současná filmová tvorba Střední Evropa); Náměstí (režie – uvedeno MFDF Jihlava, dílna)

 

Petr Kubica

Pedagogická činnost: zástupce vedoucího katedry dokumentární tvorby, vedení seminářů Současný světový dokumentární film a Světová literatura, přednáška v rámci Dějin filmu věnovaná dějinám dokumentární tvorby, spoluvedení Metodologického semináře, modul Filmy Berta Haanstry, modul Co všechno potřebujete znát před cestou na zahraniční filmový festival, vedení diplomové práce Terezy Šimíkové, oponentura teoretickým bakalářským pracím Janka Paláta, Jany Počtové, oponentura teoretické diplomové práci Eriky Hníkové

Další činnost: Koncepce a dramaturgie Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, autor katalogu, šéfredaktor sborníku pro dokumentární film „do“, redakční práce a spoluautorství předmluvy knihy Guy Gauthiera Dokumentární film – Jiná kinematografie

Pracovní pobyty na festivalech a přehlídkách dokumentárního filmu (Amsterdam, Rotterdam, Nyon, Marseille, Mnichov, Krakov, Budapešť, Graz etc.).

Člen redakční rady časopisu Cinepur.

 

Martin Mareček

Pedagogická činnost: vedení tvůrčí dílny prvního ročníku katedry dokumentární tvorby

Další činnost: autorská koncepce a organizace projektu AUTO*MAT www.automat.ecn.cz. (Projekt využívá spojení uměleckých aktivit, odborných prezentací i veřejných debat.)

Studijní a pracovní cesty, zahraniční kontakty: Azerbajdžán

Člen redakční rady časopisu Cinepur.

 

 Alice Růžičková

Pedagogická činnost: pedagog katedry dokumentární tvorby, vedení semináře Žánrové spektrum v dokumentárním filmu II, iniciace a spolupráce na modulech katedry dokumentární tvorby (Kubica), koncepce a zajištění letního soustředění katedry v Poněšicích

Další činnost v rámci školy: proděkanka pro studijní záležitosti

Organizace a uvedení filmů Katedry dokumentární tvorby na festivalu Alter-nativ v Targu Mures, Rumunsko, členka mezinárodní festivalové porot.

Mimo FAMU: Fakulta humanitních studií UK

Jiné: polupráce s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů v Jihlavě, koncepce a organizace Noci s FAMU (uvedení filmů kateder dokumentu a střihu), promítač.

Členka redakční rady časopisu Cinepur.

 

Jan Špáta

Pedagogická činnost: vedení dílny katedry dokumentární tvorby

Publikace: Mezi světlem a tmou (Malá Skála, 2004), kniha

Účast v pořadech České televize ( Krásný ztráty, Noc s Andělem, Na plovárně), promítání a besedy o dokumentárním filmu, knize Okamžiky radosti a Mezi světlem a tmou

 

Helena Třeštíková

Pedagogická činnost: vedení dílny katedry dokumentární tvorby, praktika v oboru dokumentární film, vedení teoretické a praktické diplomové práce Eriky Hníkové

Vlastní tvorba: Triptych Paměť dvacátého století (režie), Pavel Tigrid – Evropan (režie; uvedeno na MFDF v Jihlavě), Manželské etudy po 20 letech (režie; natáčí se), René Francois Violin (režie; natáčí se)

Studijní a pracovní cesty, zahraniční kontakty: MFF Bombay, Indie, uvedení filmu, přednášková činnost spoluorganizovaná českým konzulátem na soukromé vysoké filmové škole v Bombay, Indie.

Členka poroty MFF Jeden Svět Praha.

 

Jan Gogola ml.

Pedagogická činnost: dramaturgický seminář I. a II., přednáška pro I. ročníky v rámci Úvodu do dokumentárního filmu, oponentské posudky praktickou diplomovou práci Eriky Hníkové a praktickou bakalářskou práci Jany Počtové ESHQ

Vlastní filmová tvorba: Across the Border (režie české části filmu rakouské produkce a dílů z Polska, Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska; uvedeno na festivalech v Lipsku, Jihlavě, Amsterodamu, Florencii)

Dramaturgie filmů: A vy jste kdo? (r. Janek Růžička), Branky, body, paradoxy (r. Zdeněk Plachý), Český sen (r. Vít Klusák, Filip Remunda), Den E (r. Erika Hníková, Vít Janeček, Ivana Miloševič), Dobrou chuť (r. Zdeněk Tyc), Intimní bubnování (r. Petr Šafařík), Každý den není Sobota (r. Martin Fišer), Letem českým světem (r. Josef Císařovský), Modelování života (r. Erika Hníková), Naše lípa (r. Radim Procházka), Normální ústav (r. Petr Kaňka), Profil – Jan Kaplický (r. Jakub Wagner), Sousedé na útěku (V. Kvasnička), 66 sezón (r.P. Kerekes), Soukromé století: IV. díl - Sousoší dědečka Vindy (r. J. Šikl).

Publikace: Český dokumentární film dokumentální – předneseno na mezinárodním sympoziu „To nejlepší z dokumentu aneb Nové postupy vyprávění v evropském dokumentárním filmu“ (Praha, 2004), upravená verze publikována v teoretickém sborníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2004 „do“, Hledání svého místa. Problémy a možnosti socio-kulturní identity v českých filmech po roce 1989 – předneseno na sympóziu Identita v době post-komunismu – soudobé trendy v kinematografiích států vstupujících do EU při filmovém festivalu Go-East Wiesbaden 2004, upravená verze publikována v teoretickém sborníku na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2004 „do“ a na filmologické konferenci Film a národ (Olomouc, 2004).

 

Rodrigo Morales

Pedagogická činnost: seminář Terénní dokumentaristika, modul Psychologicko-filmové terénní praktikum, modul War and Crisis Documentary making ( Famu International)

Vlastní tvorba: Romské příběhy (režie) Drdův kodex (režie; natáčí se)

Studijní a pracovní cesty, zahraniční kontakty: Boliviijské filmove centrum – Jorge sanjines, Media Kultur Zentrum NSR, Teoretické centrum filmového obrazu, Buenos Aires Parodi Ricardo, UBP Katedra adudivizalní tvorby Bilbao – UPV, Eneko Lorente. Michael Lee, Trafika films New York; Sri Lanka, dokumentace rekonstrukce země po přírodní katastrofě s podporou srílanské vlády

Lektor na mezinárodním workoshopu Interactive documentary Bechyně 2004 (za podpory Media Desk INYOP II), válečné zpravodajství z Iráku pro ČT.

 

Martin Řezníček

Pedagogická činnost: seminář Investigativní metody a dokumentární film, oponent praktické diplomové práce Radka Tůmy

Technický asistent katedry dokumentární tvorby

Vlastní tvorba: Sláva republice (režie a kamera), Den E ( kamera), RU ( režie a kamera; natáčí se), Jan Křížek (režie a kamera; natáčí se), Válka s mloky ( kamera; natáčí se), Život v peří (režie a kamera; natáčí se)

 

 

 

6.3. Katedra fotografie

vedoucí katedry: odb. as. Mgr. Jaroslav Bárta

 

Pedagogové:

9 pedagogů v hlavním pracovním poměru, z toho:

7 pedagogů v úvazku 1,0 a 2 pedagogové v úvazku 0,75.

5 THP pracovníků – z toho 1 vedoucí Studia katedry fotografie.

5 externích pedagogů

10 pedagogů v rámci dílen

 

Účast v akademických orgánech FAMU a AMU:

prof. PhDr. Zdeněk Kirschner – prorektor AMU

doc. Štěpán Grygar – AS FAMU

Mgr. Jitka Hejtmanová – AS FAMU

                       

Kvalifikační růst pedagogů: Štěpán Grygar jmenován docentem pro obor fotografie

 

Pedagogická činnost:

a) Kmenoví pedagogové

odb. as. MgA. Jaroslav Bárta – Základy zobrazování, Osobnosti fotografie, Teorie fotografie, Fotografie v plenéru – Architektura, Projekt – Krajiny na kraji republiky

prof. Pavel Dias - Reportážní fotografie, Dokumentární fotografie, vedoucí Ateliéru

dokumentární tvorby

doc. Mgr. Štěpán Grygar – Výtvarná fotografická tvorba, Reklamní fotografie, vedoucí Ateliéru výtvarné fotografie, Creative photography, Advertising photography, supervised of Studio Creative Photography

prof. PhDr. Zdeněk Kirschner – Úvody do teorie fotografie, Teorie fotografie I.–IV., Introductory Information on Czech Lands, Introduction to Theory of Photography I.–IV.

doc. Viktor Kolář – Reportage Photography, Studio specific photography III.–V., supervised of Studio Documentary Photography

odb. as. Mgr. Rudo Prekop – Fotografie ve studiu I. – II., Reklamní fotografie, Advertising photography, vedoucí Ateliéru studiové fotografie, supervised of studio – Studio Photography

odb. as. Mgr. Bohumír Prokůpek – Užitá fotografie, Fotografie v plenéru I. - II , Projekt – Krajiny na kraji republiky, Reklamní fotografie, Advertising photography, vedoucí Ateliéru plenérové fotografie, supervised of Studio Outdoor Photography

odb. as. Mgr. Josef Ptáček – Divadelní fotografie, Theatre Photography, Outdoor Photography, Studio Photography, Project

Mgr. Martin Stecker – Základy techniky, Basic Photo- Technique

odb. as. PhDr. Václav Šimice – Kresba, písmo, grafický design, Letters, Graphic Design, Fotografie, graf. design, kniha, Photography, Graphic Design, Book, Reklamní fotografie, Advertising photography

Všichni kmenoví pedagogové se zúčastnili přijímacích řízení, bakalářských a magisterských zkoušek.

b) Externí pedagogové

MgA. Čedo Butina – Digitální zobrazování I. – II., Basic Digital Imaging I. – II., Experimentální tvorba a nová media, New Media and Experimental

Pavel Scheufler - Dějiny fotografie, History of Photography

prof. PhDr. Vladimír Birgus – Aktuální tendence ve fotografii,

PhDr. Jaroslav Šimek – Chemické základy fotografie

Mgr. Michaela Brachtlová – Basic Imaging, Studio Photography, Applied Photography

Mgr. Vladan Krumpl – Fyzikální základy fotografie

Moduly

Uskutečnil se modul PhDr. Jaroslava Anděla Archeologie nových médií a modul v rámci dílny Obraz a text (Image and text), „Photography and Sound“ vedený kurátorkou Karen Irvine.

c) Zahraniční kontakty a hostující pedagogové

Byly navázány úzké kontakty s PhDr. Jaroslavem Andělem a dohodnuta spoluúčast FAMU při chystaných projektech. Jaroslav Anděl vedl na FAMU třítýdenní modul. Jednu z dílen a modul vedla kurátorka Karen Irvine z The Museum of Contemporary Photography, Columbia College Chicago a dílnu Tansy Spinks z Middlesex University, London.

 

Studenti:

Na katedře fotografie studovalo celkem:

81 studentů v českém jazyce

19 studentů v anglickém jazyce

10 absolventů Bc studia, z toho 1 v anglickém jazyce

4 absolventi MgA studia, z toho 1 v anglickém jazyce

10 studentů ve studiu doktorském (Mgr. Alexandra Vajd, Mgr. Filip Láb, Mgr. Pavel Turek, Mgr. Mária Kracíková, Mgr. Dan Šperl, Mgr. Filip Skalák, Mgr. Petr Vilgus, Mgr. Jitka Hejtmanová, Mgr. Libuše Jarcovjáková, Mgr. Sandra Vitaljič)

2 studenti v kombinovaném doktorském studiu (Mgr. Angelo Božac, Mgr. Čedomir Butina)

doktorské studium absolvoval Mgr. Sacha Pecaric

 

Klauzurní zkoušky absolvovali úspěšně všichni studenti. Jejich klauzurní práce a bakalářské a magisterské soubory byly uloženy na CD a slouží k prezentaci katedry fotografie při různých příležitostech.

 

Přijímací řízení

Bakalářské studium:

Do studia v českém jazyce se přihlásilo 128 uchazečů, do studia v anglickém jazyce 14 uchazečů. 10 uchazečů bylo přijato do studia v českém jazyce, 7 uchazečů bylo přijato do studia v anglickém jazyce.

Magisterské studium:

Do studia v českém jazyce se přihlásilo 15 studentů, do studia v anglickém jazyce 6 studentů. 9 studentů bylo přijato do studia v českém jazyce, 2 studenti byli přijati do studia v anglickém jazyce.

 

Stáže studentů na jiných školách

V České republice absolvovali stáž 2 studenti, v zahraničí byli na stáži 4 studenti v rámci výměnné stáže Erasmus Socrates a 2 studenti v rámci grantu Fee movers. Na katedře fotografie bylo 11 studentů ve studiu v anglickém jazyce na výměnné stáži Erasmus Socrates a 2 studenti v českém jazyce.

 

Stav a rozvoj katedry:

 

Výuka

Systém ateliérů a jejich dílen se osvědčil a pokračoval i v roce 2004 dle dlouhodobého programu výuky zavádění koncepční práce a názorové otevřenosti.

V roce 2004 se uskutečnily tyto dílny v LS akademického roku 2003/2004:

Kamil Varga – Luminografie, Jaroslav Bárta – Architektura jako výpověď o době a společnosti, Miloš Šejn – Subrosa Lutea, Viktor Kolář – Člověk v městském prostředí, Milota Havránková – Experimentálne inscenovaný projekt, Štěpánka Šimlová – Fotografie a nová média, Čedomir Butina – Experimentální tvorba a nová média, Jan Šibík – Barevná fotografická reportáž, Bohdan Holomíček – Dokument, Tensy Spinks – Povznesení všednosti (Elevating The Everyday).

V ZS akademického roku 2004/2005 se uskutečnily nebo byly zahájeny tyto dílny: Karen Irvine (Chicago) – Text a obraz (Image and Text), Viktor Kolář – Osobní prostor – osobní téma, Jan Němec – Fotografická kamera jako prostředek vzniku kinematografického díla.

V LS akademického roku 2003/2004 pokračovala práce na projektu s názvem „Krajiny na kraji“ v oblastech severních Čech a jižní Moravy v ZS 2004/2005 navazovala v oblastech severní Moravy a jižních až západních Čech. Práce na projektu se účastnili studenti různých ročníků. Projekt vedli pedagogové Jaroslav Bárta, Bohumír Prokůpek a Josef Ptáček.

V rámci předmětu komponovaný seminář Osobnosti fotografie a Teorie fotografie se pod vedením Jaroslava Bárty a Roberta Silveria uskutečnily přednášky těchto hostů: Jaroslava Anděla, Lucie Benické, Pavla Vančáta, Jana Pohribného, Miro Švolíka a Jaroslava Krejčího.

V říjnu v UVS v Berouně proběhla úspěšně praktika pro studenty 1. ročníků ostatních kateder FAMU. Se studenty 1. ročníku katedry fotografie se zde uskutečnilo soustředění za účasti vedoucího katedry a pedagogů vedoucích jednotlivé ateliéry, které bylo zaměřené na společnou konzultaci, zhodnocení prací studentů a seznámení s principy výuky.

Uskutečnila se výběrová řízení na pozice nových pedagogů katedry fotografie, která umožní zkvalitnění výuky předmětů Teorie fotografie a vizuality, Fotografie a nová média, Techniky fotografie, Fotografie a grafický design.

Ve dnech 5. – 7. 11. 2004 se uskutečnil zájezd pedagogů a studentů na Mesiac fotografie v Bratislavě.

Pozornost byla věnována i prezentaci katedry fotografie na internetu, kde byly zřízeny samostatné obrazové webové stránky, na kterých jsou představeny ukázky z klauzur, bakalářských a magisterských souborů, stejně jako základní informace o zaměření ateliérů, jejich dílen a informace o výstavách.

 

Technické vybavení

Problémem katedry je i nadále nedostatek prostor pro výuku (především ateliérů a komor) a nedostatečné technické vybavení, které zaostává především v oblasti současných technologií. Kritické je především to, že neexistuje kvalitně vybavené digitální pracoviště, které by umožňovalo jak výuku pro větší počet studentů, tak realizaci studentských prací. Ve velmi provizorní podobě se takováto učebna zřizuje. Při počtu studentů a velkém množství studentů na stáži ze zahraničí je situace na kraji možností a zvládá se jen s velkým úsilím všech zúčastněných. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem v Lažanském paláci se katedra snažila zlepšit zabezpečení studentů pro jejich práci především v UVS Beroun.

Studio katedry fotografie:

Technické vybavení a zajištění podmínek pro práci studentů v ateliérech a fotokomorách, jakož i o technické vybavení má na starost Studio katedry fotografie pod vedením Mgr. Martina Steckera.

V dubnu 2004 byl získán grant na zřízení ateliéru vybaveného profesionální digitální stěnou Sinarback 54 H/FW se základním vybavením. To otevřelo nové možnosti jak v oblasti výuky, možností demonstrovat výsledky okamžitě a v dostatečné kvalitě, tak v oblasti tvorby experimentální či multimediální. Pomocí této stěny je možné pořizovat i vysoce kvalitní reprodukce, které můžou sloužit jako podklady pro uvažovanou výuku konzervování a archivování fotografických materiálů. Studio bylo vybaveno fotoaparátem Hasselblad model 555 ELD, na který je možné pomocí vhodné redukce použít i tuto digitální stěnu. Nákup nové mechanické závěrky Sinar umožnil zprovoznit řadu kvalitních objektivů bez závěrky a tím rozšířil možnost volby optiky i v oblasti delších skel.

V průběhu roku byla pozornost soustředěna na optimalizaci vybavení ateliérů a komor a současně vyřešení přetrvávajících reklamací. Velmi problematický je stav klimatizace. Na některých pracovištích ji nelze regulovat, neboť je vinou chyb v projektu vzduchotechniky napojena na jiné prostory, které s katedrou fotografie funkčně nesouvisí.

Pro zlepšení možností vystavovat klauzury a ostatní cvičení a práce studentů byl v paláci Lažanských instalován závěsný systém v dalších prostorách.

 

Pracovna počítačové grafiky

V průběhu roku byl zakoupen nový počítač PC a 22“ monitor, plochý skener s prosvětlovací jednotkou pro filmy a filmový skener pro formát 24x36 mm.

 

Pracovna digitálních technologií

V rámci přípravy výuky digitálních fotografických postupů MgA. Tomáše Dvořáka byly zakoupeny 3 počítače eMac, na kterých bude probíhat výuka a data-projektor s notebookem pro názornou prezentaci. Pro zahájení výuky byla prozatímně upravena jedna z místností v paláci Lažanských.

 

UVS Beroun

Vybavení a optimálnímu chodu UVS v Berouně byla věnována ze strany rektorátu i katedry fotografie velká pozornost. Byl vytvořen systém pro optimální chod studia a co nejjednodušší způsob rezervací a následné obsluhy. Tyto opatření se projevily zvýšeným zájmem studentů, což ukázal i statisticky největší podíl odpracovaných dnů z celé FAMU.

V Berouně jsou funkční oba ateliéry s dostatečným vybavením. V tzv. šedém ateliéru zaměřeném na práci s modelem je k dispozici zábleskové zařízení Bowens o celkové kapacitě cca 7000 Ws a fotoaparátem Mamiya RB 67. Pro ostatní práci je k dispozici tzv. bílý ateliér se Sinarem a zábleskovým zařízením Hensel.

Z bývalého skladu byla zřízena počítačová pracovna a archiv studentských praktických cvičení. Ve spolupráci s počítačovým centrem AMU byl zde zaveden internet. V Berouně již tradičně probíhají fotografická praktika pro studenty 1. ročníku všech oborů a jedním z úkolů je i dokumentární cvičení pod názvem Z Berouna. Fotografie z tohoto cvičení byly vystaveny ve Výstavní síni Jiřího Jeníčka v Berouně a v prosinci 2004 také v paláci Lažanských.

 

Ve dnech 26. – 27. 11. 2004 se uskutečnilo v Ústí nad Labem na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně setkání zástupců vysokých škol s výukou fotografie, na kterém vedoucí katedry prezentoval způsob výuky a představil ukázky z prací studentů katedry fotografie.

 

 

Tvůrčí a ostatní činnost pedagogů:

 

Jaroslav Bárta

Autor úspěšného projektu „Krajiny na kraji“ pro Ministerstvo životního prostředí.

Vedoucí bakalářského výstavního souboru Tilena Vajta.

Přednáška a prezentace systému výuky a ukázek prací studentů katedry fotografie na Setkání vysokých škol s výukou fotografie na Pedagogické fakultě v Ústí n. L., 26. – 27. 11. 2004.

Úvodní text ke katalogu Magisterské soubory 2004.

Kurátor výstavy Ivan Lutterer – Panoramatické fotografie, Langhans Galerie Praha, 28. 4. – 10. 7. 2004.

Grafické práce: Ivan Lutterer – Panoramatické fotografie, kniha, pozvánky, plakát a tiskové materiály k výstavě; Petr Brandl – malíř neřestí pozemských, katalog, pozvánky, plakát a tiskové materiály k výstavě v Národní galerii, klášter sv. Jiří.

Výstavy: České křižovatky na cestě do Evropy (spolu s Bohdanem Holomíčkem, Oldřichem Škáchou a Pavlem Štechou), Galerie Doxa, Český Krumlov, 2. – 28. 5. 2004; Současná česká dokumentární fotografie II., Galerie Opera, Ostrava, 11. 12. 2003 – 13. 1. 2004.

Film: Letem českým světem, režie Josef Císařovský, ČT 2, listopad 2004, 50 ti minutový dokument o realizaci projektu.

 

Pavel Dias

V ateliéru dokumentární fotografie realizace řady besed s osobnostmi české dokumentární fotografie: Karel Cudlín, Jan Šíbík, Přemysl Hněvkovský, Evžen Sobek, Jaroslav Pulicar, Tibor Borský, Alena Dvořáková a Viktor Fischer. V semináři ateliéru dokumentární fotografie realizace projekcí a diskuze o fotografování starších kolegů fotografů v březnu 1938 a v dubnu 1945. Příprava podrobných materiálů k studijní cestě do Osvětimi (Auschwitz).

Vedoucí některých bakalářských a magisterských prací teoretických i výstavních souborů.

Vedoucí výstavních souborů: Marie Zachovalové, Davida Kumermanna, Štěpána Hona, Jasny Klančišar, Roka Goloba, Karla Tůmy.

Účast na výstavě Osobnosti české dokumentární fotografie II.

V rámci týdne židovské kultury v Holešově přednáška „Halacha a zobrazování člověka ve fotografii“.

Kurátorem výstavy Antonín Horák v galerii Fotograf ve dvoře (Ateliér Josefa Sudka) a jedním ze dvou kurátorů výstavy Alexander Hackenschmied ve výstavní síni Francouzského institutu v Praze a v galerii Fotograf ve dvoře.

 

Štěpán Grygar

Habilitační práce a přednáška na téma Konceptuální umění a fotografie, jmenování docentem. Rukopis „Konceptuální umění a fotografie“ předán do tisku (Nakladatelství AMU).

Řešitel projektu „Inovace studijního programu předmětu Nová média“ pro grant z FRVŠ.

Samostatné výstavy: „Fragmenty“ Malá galerie České spořitelny v Kladně.

Účast na výstavách: Fotografie? Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy; „Autoportrét 5“, Malá galerie České spořitelny v Kladně; „Kunstprojekt Landnahme, Kulturhof zum Güldenen Krönbacken, Erfurt.

Kurátorská činnost: výstavy studentů: Galerie Velryba: Lukáš Žentel a Milan Jaroš „Strach má oči“; Filip Láb a Bára Mrázková: „Americká noc“; Pavla Honcová: Second Sence“; Lucie Chrástková: „Intervence“. Výstaní síň Jiřího Jeníčka v Berouně: Jiří Coubal: „Žijící fragmenty“.

Komunikační prostor Školská: Filip Láb a Bára Mrázková: „His n‘ Hers“.

Museums Quartier Wien: Pavla Kranlová, Tomáš Dittrich, Jiří Ernest: „Interaction“.

 

Zdeněk Kirschner

Výuka dějin fotografie pro studenty FAMU International, též Introduction to Czech Art and Culture. V letním semestru 2003/2004 výuka dějin fotografie na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd University Karlovy. V obou semestrech výuka dějin fotografie na New York University, Prague Campus. Výuka v letním kurzu New York University, Prague Campus s tématem Czech Art and Culture.

Prorektor pro zahraniční styky AMU, statutární zástupce rektora AMU.

Publikační a samostatná činnost: Novomeský – Vzpomínka z Památníku do památníčku, Literárne informačné centrum Bratislava 7 Slovenský inštitút v Prahe – přednáška a text pro sborník; Humor generace nesnadných životů, symposium Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století, sborník příspěvků ze symposia, Rychnov nad Kněžnou, květen 2004; Báseň pro Markétu – k životnímu jubileu doc. Markéty Schartové-Kočvarové, děkanky DAMU, in Informatorium (zde průběžně otištěna i řada textů původně přednesených při promocích studentů DAMU, FAMU a HAMU). Sitenského hory v bílém – předneseno při vernisáži výstavy v Galerii Deset ve Waldesově muzeu, únor 2004.

 

Viktor Kolář

Vedoucí magisterských výstavních souborů a publikací: Milan Jaroš „Fotografie 2003-4“, Milan Jaroš „Čechy 2003-4“ (obrazová publikace), Jasna Klančišar „Poslední tanec“, Jasna Klančišar „Ženský domov“ (obrazová publikace)

Oponentura magisterského souboru: Daniela Petřiny Církev živého Boha.

Oponentura bakalářských výstavních souborů a teoretických prací: Štěpán Hon „Zakarpatská oblast – Rachovský rajon 1999 – 2003“, Štěpán Hon: „Fotografovali Václava Havla“ (teoretická práce), Jitka Hejtmanová „U nás na rohu“, David Kumermann „Izrael 2001-3“. ¨

Oponentura doktorské disertační práce: Sacha Pecaric: „Language of Photography“

„Dokumentární fotografie vedená Viktorem Kolářem“ - Výstavní síň Jiřího Jeníčka v Berouně od 14.10. do 30.10. 2004.

Publikační činnost:

Kritická Příloha Revolver Revue č. 29 „Příběh moderního média, Česká fotografie1840-1950“, str.55-64

Kritická Příloha Revolver Revue č. 30 „Osobní prostory Ivana Lutterera“ str. 59 – 62.

Revolver Revue č. 55 „Série barevných fotografií Milana Jaroše Motýlci“ 2003/ str.31-32.

Revolver Revue č. 56 „Novosvětská setkání ve Výrobním družstvu Fotografia Gottwaldov“ text a fotografie str. 164 –176.

„Fotografové a jejich pozůstalost“ Literární noviny č. 38, str.13, 13/9/2004.

Výstavy: Leica Galerie Praha: „Tři generace dokumentu“ (Lukas, Kolář, Sobek) 4. 5. - 1. 8. 2004, Airport Gallery 1, 2, Frankfurt a/M: „Menchenbilder“ (Sammlung Günther Braus-Heidelberg) 23. 9. - 7. 11. 2004.

Projekce diapozitivů díla: Leica Galerie Praha: Společná prezentace Viktora Koláře s Evženem Sobkem 17. 2. 2004

Televize: Osobní účast společně s autorskými fotografiemi na dokument. pořadu Ostravské televize „Milovaná i prokletá“ ČT 2, 5. 12. 2004

Beseda v knihkupectví Academia v Ostravě: „Setkání s fotografem V. Kolářem“ 11. 11. 2004.

 

Rudo Prekop

Vedoucí bakalářských souborů: Katarína Bričová: „Priehĺady“, Viktor Tuček „Školní kniha III“

Oponent bakalářského souboru Danici Kovačevič: „Portréty 2004 aneb zdálo se mi o tobě“.

Zahájení výstavy „Křehká zrcadlení – portréty“ J. Uhlík, T. Dittrich – Francouzký institut, Praha.

Mimoškolní pedagogická činnost: Lektorská činnost, přednášky, vedoucí dílny inscenované č.b. fotografie, Western Michigan University, USA – Prague Summer Program – červen 2004.

Výstavy:

Samostatné: „Best of Anonymous Prekop / Kalmus – Praha / Košice, Galerie Fiducia, Ostrava 27. 5. – 24. 6. 2004, „Rudo Prekop – Zátišia / Reálovky 1900 – 2004, Štátna galéria Banská Bystrica, 19. 8. – 3. 10. 2004.

Skupinové: „Akt v české fotografii 1960 – 2000“ Dům umění, Opava, 15. 4. – 13. 5. 2004, Umelecká beseda Bratislava, 6. 11. – 30. 11. 2004

 

Bohumír Prokůpek

Vedení ateliéru plenérové fotografie včetně metodické činnosti při přípravě učebních osnov a jejich náplní. Účast v oponentních a přijímacích řízeních v rámci Katedry fotografie a vedení bakalářských prací: Štěpánka Krčmářová „Industriální krajiny“, Katarina Sadowski „Krajiny na cestě domů“, Daniela Kolářová „Stará škola“.

Kurátor výstav: Bakalářské výstavní soubory FAMU, Novoměstská radnice, Praha 2004, včetně textu do katalogu výstavy.

David Cysař, Pavel Berkovič, Labyrintem, Slovanský ostrov, Praha, 1. 11. 2004

Petra Steinerová, Místo, prostor, Galerie Velryba, Praha 8. 11. – 31. 12. 2004, včetně textu do katalogu výstavy

Text k fotografické části katalogu výstavy I. ročníku mezinárodního studentského festivalu FreshFilms v Karlových Varech, 24. – 28. 8. 2004

Řešitel grantového projektu FRVŠ s názvem Krajiny na kraji, grant byl projektu udělen.

Tvorba a realizace modulu „Revitalizace nadzemní části prostoru metra Budějovická“ s nadací Partenship for Central Europe, součástí modulu byla výstava studentů Katedry fotografie v prostorách stanice Metra Budějovická, Praha, 15. 6. – 25. 7. 2004

Samostatná výstava: Brno, Moravská galerie, Bohumír Prokůpek / Příroda, 31. 3. – 6. 6. 2004.

Publikace: knižní katalog - Bohumír Prokůpek / Příroda, text Antonín Dufek, Petr Balajka, Jan Kříž, v edici Cameracura vydali Mediagate a Moravská galerie, Brno 2004.

Recenze výstavy Bohumír Prokůpek / Příroda: Antonín Dufek, Atelier 4/2004.

Skupinová výstava Český dřevák, Galerie České spořitelny, Kladno, 2. 12. – 31. 12. 2004

Zahájení výstavy fotografií prorektora University umění v Bělehradě prof. Branimira Karanoviče v Novoměstské radnici, Praha, 14. 7. 2004

 

Josef Ptáček

Vedoucí zahraničních studentů. Organizace setkání a vedení zahraničních studentů po dobu stáže v programu Erasmus/Socrates.

Další výuka: KDT – Základy fotografie 2. ročník část 1 a 2.

Spoluřešitel úspěšného grantu FRVŠ – Krajiny na kraji (s Bohumírem Prokůpkem).

Oponent výstavních souborů u bakalářských zkoušek.

Dokončení knihy s názvem 101 nejkrásnějších parků, zahrad a arboret v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pro vydavatele Beta Dobrovský (k vydání v r. 2005). Člen mnoha porot fotografických soutěží. např. Premiéra Hradec Králové, Salon Východočeské fotografie, Ekologie ve fotografii. Vedoucí Hradecké fotografické konservatoře Impuls.

Několik rozhovorů a profilových článků např. Magazin Fotografie 7/04, fext Michal Janata.

Četné schůzky se zahraničními návštěvníky a zájemci o studium – např. Švédsko, USA, Velká Británie apod.

 

Václav Šimice

Metodické zpracování doplňkových tematických listů pro výuku Grafického designu, pedagogická účast v ročníkové soutěži Novoročenka katedry fotografie 2005.

Řešitel grantu z FRVŠ Digitální stěna pro záznam velkoformátovou kamerou.

Školitel doktorského studia: Mgr. Filip Láb.

Výstava Ediční profil Nakladatelství AMU, Knižní veletrh Praha, květen 2004.

Publikační činnost: Graphic Signs and Seeing, příspěvek do sborníku pro výstavu You are invited to Artomatic, Jenufa Kent, Washington, 12.11. - 5. 12. 2004.

Kompletní grafické řešení knižních publikací: Ivo Bláha, Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU. Václav Syrový, Kapitoly o varhanách, AMU. Předprojektová příprava a dokumentace v procesu péče o stavební památky, Národní památkový ústav Praha. Alois Melka, Základy experimentální psychoakustiky, Zvukové studio HAMU. Katalog hudební produkce HAMU (rozpracován).

Kompletní grafické řešení hudebních programů a plakátů: Koncertní cykly v budově a mimo budovu HAMU.

Pozvánky a plakáty pro výstavní činnost KF v Berouně: Beroun 2003; Jiří Coubal: Žijící fragmenty; Viktor Kolář: Dokument; Z Berouna 2004.

Příležitostné tisky: Výroční zpráva AMU za rok 2003. Nabídkový katalog Nakladatelství AMU pro rok 2004. Novoročenky AMU, DAMU, HAMU.

 

 

6.4. Katedra kamery

vedoucí katedry: prof. Jaromír Šofr

 

Pedagogové:

Profesoři: Josef Pecák, Jaromír Šofr, Petr Prokop

Docenti: Jiří Macák, Jiří Myslík, Petr Polák, Antonín Weiser

Odborní asistenti: Jaroslav Brabec, Kristián Hynek, Marek Jícha, Diviš Marek, Vladimír Smutný, Josef Špelda

Celkový počet přepočtených pedagogických úvazků: osm.

Externí pedagogové: prof. Ilja Bojanovský, ing. Aleš Boštička, doc. ing. Jan Eigl, ing. V. Kasika, prof. Eduard Landisch, Svatopluk Malý, J. Ondráček.

Při katedře dále působí Kabinet obrazové techniky – viz samostatná kapitola.

 

Sekretářka katedry: Helena Daňhelová

 

 

Studenti:

Obor kamera studovalo do září 2004 25 posluchačů, od října téhož roku studuje 30 posluchačů. 5 posluchačů přistoupilo k rozložení ročníku.V roce 2004 absolvovalo obor kamera pět absolventů Bc a čtyři absolventi MgA.

Klauzury v roce 2004 proběhly úspěšně. Hodnocení společných praktických cvičení dálo se společně se zúčastněnými katedrami. Klauzurní práce oborové byly hodnoceny komisí katedry. Aktuální komentáře proběhly okamžitě, detailní rozbory v následných výukových blocích – zpravidla s využitím video transferů příslušných cvičení.

K přijímacím zkouškám v roce 2004 bylo přihlášeno 40 uchazečů. Do druhého kola postoupilo 16 a z nich bylo přijato 6.

Účast studentů magisterského studia na výuce v rámci jejich pedagogické praxe byla realizována formou jejich lektorské a pohotovostní služby při výkonu Praktik 1. ročníku.

Zatím jediný doktorand MgA. Petr Koblovský pracuje v Kabinetu obrazové techniky na svém výzkumném úkolu – viz samostatná zpráva Kabinetu.

Zahraniční stáže: Matěj Cibulka a David Šachl – oba ve Španělsku (Barcelona).

 

Stav a rozvoj katedry:

Katedra zajistila výuku studentů oboru kamera podle studijních plánů a některými předměty přispěla k odbornému vzdělávání studentů jiných oborů. V roce 2004 došlo k přerozdělení kreditových hodnot u všech položek studijních plánů a limitní hodnoty oborové výuky jsou nepřekročitelné. Akademický rok 2004/2005 přinesl prohloubení početní disproporce mezi studenty bakalářského stupně režie a kamery. Důsledkem této disproporce je skutečnost, že některé kameramany se nedostalo s natáčením Velké a Malé etudy katedry režie. Řešení náhradními režisérskými výkony studentů jiných kateder (scenáristiky) nebylo realizováno, přestože pokusy o spolupráci byly. Řešení problému spoluprací s frekventanty FAMU International nedospělo zatím k reálným výsledkům.

Díky tomu, že vybavení katedry bylo významně technologicky obohaceno o počítačové vybavení, mohla se uskutečnit výuka v oblasti postprodukčních postupů, zejména barevných korekcí (Marek Jícha), jež se setkala s velmi pozitivním ohlasem v rámci katedry i celé fakulty.

Ke společně pociťovaným úspěchům katedry patří potvrzení profesorského jmenování doc. Jiřího Macáka Uměleckou radou AMU a také úspěšná habilitační přednáška odb. as. Antonína Weisera.

Katedru kamery navštívili dva pedagogové z Columbia College z Chicaga, kteří se zúčastnili podzimního FAMU FESTU, kde prezentovali práce svých studentů. Byli to Robert Buchar (Cinematography Dpt.) a Barry Young (Animation Dpt.). První jmenovaný byl přijat děkanem FAMU Michalem Bregantem k rozhovoru o možnostech vzájemných kontaktů a spolupráce. Druhý jmenovaný byl nadšen kontaktem s katedrou animované tvorby, zejména zásluhou prof. Pojara, který mu věnoval významné množství volného času.

 

 

Pedagogové působící na dalších katedrách a jejich předměty:

doc. Jiří Myslík: Filmová technika a technologie a Řeč kamery

prof. Josef Pecák: Barevný proces a Exponometrie

ing. Aleš Boštička: Laboratorní zpracování filmu

doc. Antonín Weiser: Filmový trik a Photoshop v kameramanské praxi

MgA. Marek Jícha: Základy kamery pro 1. roč. KDT

Na výuce FAMU International se podíleli:

MgA. Marek Jícha, Svatopluk Malý, prof. Josef Pecák, prof. Jaromír Šofr.

 

Publikace:

Pro Antologii textů k Úvodům pro 1. ročník vznikly dva texty: Česká kameramanská škola a O katedře kamery a profesi DP. Doc. Jiří Macák připravuje k vydání ve skriptové formě text profesorské přednášky s názvem Manipulace iluzí prostoru filmovým zobrazováním. Doc. A. Weiser pracuje na skriptech Filmové triky (původní verze zahájena ve spolupráci s Borisem Masníkem). Ing. Kasika inovuje a připravuje k vydání svá skripta Základy digitální techniky.

 

 

Pedagogové a studenti katedry kamery v akademických funkcích:

prof. Jaromír Šofr – člen AS FAMU již jen v části roku do uplynutí doby jeho mandátu

doc. Jiří Myslík – předseda Technologické komise FAMU a předseda AS FAMU, člen AS AMU

student Martin Preiss – člen AS FAMU

 

Mimořádné aktivity studentů:

1.11. se na Střeleckém ostrově konala jedinečná akce LABYRINTEM – jednodenní výstava fotografií s podtitulem Hodina mezi psem a vlkem. Studenti Pavel Berkovič KK a David Cysař KF představili unikátní kolekci 25 velkoformátových kontaktních kopií z negativu 108x70 cm, jejímž námětem jsou magická místa Čech.Tato výstava se konala ještě ve Francouzském institutu, v Karlových Varech v hotelu Thermal při festivalu FreshFilms a v galerii Barbar.

 

 

Pedagogická a umělecká činnost pedagogů mimo FAMU:

 

Jaroslav Brabec

TV film Zlatá brána (režie), Pravý západ (režie v Divadle pod Palmovkou)

 

Kristián Hynek

Dokumentární filmy pro UNICEF (Vietnam a Rwanda); Praha hudební z cyklu Praha pohledem 21 režisérů v ČT.

 

Marek Jícha

Skřítek – kamera a střih celovečerního filmu (režie Tomáš Vorel); Mariánek – dokumentární film; Česká televize není Hollywood (článek pro časopis Cinepur)

 

Diviš Marek

Něco jako štěstí – kamera celovečerního filmu (režie Bohdan Sláma)

Hrubeš a Mareš kamarádi do deště – kamera celovečerního filmu (režie Vladimír Morávek), Sentiment – kamera celovečerního filmu (režie Tomáš Hejtmánek)

           

Jiří Macák

pedagogická činnost na Vyšší filmové škole v Písku

 

Petr Polák

Léčba neklidem (režie Viktor Preiss); cyklus Mistři animovaného filmu (režie Jaroslav Hovorka); Křesadlo – tv pohádka (režie Jaroslav Hanuš); Prsten krále řeky – tv pohádka (režie Otakar Kosek); Povodeň – tv film (režie Jiří Strach); Anděl páně – filmová pohádka (režie Jiří Strach)

 

Vladimír Smutný

Maigret a Bellami – pro francouzskou televizi; Headsman – rakouský film              

 

Jaromír Šofr

výuka na Columbia College v Chicagu: Světlotonalita obrazu.

Dne 9. prosince 2004 účast v programu předvánočního koncertu v bývalém kostele Šimona a Judy. V rámci pěveckého recitálu prof. René Tučka a jeho studentky Ireny Magnuskové doprovodil Mozartovu vokální skladbu Ave Verum Corpus a přednesl skladby A. Vivaldiho a J. S. Bacha na altsaxofon za klavírního doprovodu prof. Ladislavy Vondráčkové.

 

Josef Špelda

In nomine Patris – tv film (režie Jaromír Polišenský); Revizor – tv inscenace (režie Viktor Polesný); Modrý Mauritius – tv pohádka (režie Zdenek Potužil); Milenci a vrazi – celovečerní film (režie Viktor Polesný); Vítězství – tv film (režie Viktor Polesný); Pohádka pro housle a violu (režie Juraj Deák)

 

 

Kabinet obrazové techniky

vedoucí: doc. Mgr. Jiří Myslík

 

Kabinet má v plném pracovním úvazku 1 profesora a 1 docenta, jako externí spolupracovníky 1 docenta, 2 odborníky z praxe a 1 doktoranda. V souvislosti s funkcí prorektora, již přijal prof. Josef Pecák, CSc. na Filmové akademii Písek, jmenoval děkan vedoucím kabinetu doc. Mgr. Jiřího Myslíka s platností od 1. 11. 2004.

Hlavní činností kabinetu je zajišťování výuky předmětů zaměřených na teorii a praxi z oblasti techniky filmu, televize a fotografie. Přednášky jsou doplněny systémem praktických cvičení, která se většinou realizují v laboratoři kabinetu. Převážná část přednášek a cvičení je orientována na studenty oboru kamera a fotografie. Další část všeobecného přehledu o filmové a televizní technice slouží potřebám ostatních kateder. Kabinet pravidelně odbornými konzultacemi a měřeními pomáhá řešit technické problémy při realizaci praktických cvičení studentů.

Vybavení kabinetu umožňuje realizovat fotometrická měření na optické lavici pomocí světelných normálů – ověření a kalibrace fotometrických přístrojů (luxmetr, expozimetr, jasoměr), dále denzitometrická měření a vyhodnocení senzitometrických testů. V minulém roce byl zakoupen laboratorní luxmetr Lutron Lx105, který rozšířil přístrojové vybavení potřebného k realizaci technických praktických cvičení.

Neméně významný je odborný konzultační a poradenský servis poskytovaný tvůrčím i technickým pracovníkům v oblasti fotometrie, senzitometrie, osvětlovací techniky, snímací techniky a postprodukčních kinematografických technologií. Kabinet se částečně otevírá i veřejnosti a poskytuje v rámci svého vybavení speciální služby a konzultace – byly realizovány simulace různých typů světelných podmínek s následnou fotometrickou analýzou pro zrakově postižené děti.

Pracovníci kabinetu se významnou měrou podíleli na zjišťování a odstraňování závad na nových technologií a technickém vybavení paláce Lažanských. Doc. Jiří Myslík spolupracoval jako odborný garant na rekonstrukci projekce v Poněšicích.

 

Josef Pecák

výuka: KK FAMU, FAMU International, kurz pro NYU (květen-červen), letní kurzy Emerson College a University of Miami, na podzim semestrální kurz pro NYU

školitel doktoranda MgA. Petra Koblovského v oboru „teorie snímání a percepce obrazu“ se zaměřením na psychofyzikální aspekty percepce digitálního obrazu,

člen přijímací komise a státní zkušební komise,

vedoucí výzkumu zaměřeného na exponometrii digitálního obrazu, který byl uzavřen ke dni 30. 6. 2004 (byla předložena písemná zpráva shrnující dosažené výsledky).

Činnost mimo FAMU: prorektor Filmové akademie v Písku; odborný garant mezinárodního kongresu pořádaného Komorou fotografů na podzim 2004 v Milovech; člen ICIS (International Committee for Imaging Science)

 

Jiří Myslík

Vedoucí kabinetu obrazové techniky; předseda Technologické komise FAMU

člen přijímací komise a státní zkušební komise

reedice výukového CD ROMu „Filmová technika a technologie“ (k dispozici v knihovně FAMU

vedení bakalářské práce studenta Michala Černého „Filtry a fólie“

iniciace přípravy grantu společně s doc. ing. Josefem Boháčem zaměřeného na High-Definiton technologie

předseda AS FAMU, člen AS AMU

spoluúčast na výzkumu zaměřeném na exponometrii digitálního obrazu

mimoškolní činnost: viceprezident Asociace českých kameramanů; spoluorganizátor a účastník fotografické výstavy „Fotografující kameramani“ v Galerii Tvrdohlaví, Praha1 (březen 2004)

publikace v časopisu Foto Video:

Světlo - výrazový prostředek kinematografického obrazu (2004, č.6, str.84)

Světlo - kvalita, tonalita (2004, č.7-8, str.86)

Světlo – tonalita, perspektiva (2004, č.9, str.84)

Světlo – primární realita (2004, č.10, str.80)

Kameramanská činnost:

Terra musica – hudební pořady; Mistři českého animovaného filmu; Concerto Bohemia 2004

 

 

 

6.5. Katedra produkce

Vedoucí katedry: odb. as. MgA. Pavel Borovan

 

Pedagogové:

a) kmenoví pedagogové a jejich obory:

odb. as. MgA. Pavel Borovan (úvazek 1,0) vedoucí katedry, producentská dramaturgie, producentství

odb. as. Mgr. Aleš Danielis (úvazek 0,25) distribuce

odb. as. Mgr. Jan Horský (úvazek 0,5) televizní produkce

odb. as. Mgr. Jaromír Kallista (úvazek 1) vedoucí dílny, filmová produkce

odb. as. Mgr. Čestmír Kopecký (úvazek 0,75) vedoucí dílny, producentství

odb. as. Mgr. Přemysl Pražský (úvazek 0,5) filmová produkce

doc. MgA. Ivo Mathé (úvazek 0,1) televize v ČR a ve světě

odb. as. Mgr. Eliška Sekalová (úvazek 0,5) filmová produkce

prof. Ing. Jan Šuster (úvazek 0,5) filmová produkce

odb. as. RNDr. Ivan Tomek, CSc. (úvazek 0,06) ekonomie

odb. as. MgA. Petr Ostrouchov (úvazek 0,25) právo

odb. as. Petr Oukropec (úvazek 0,5) vedoucí dílny

 

b) externí pedagogové:

Mgr. Jiří Beránek, ing. Vladimír Bezděk, ing. Aleš Boštička, ing. arch. Milan Býček,

JUDr. Lenka Deverová, ing. Jan Fíla, Mgr. Kateřina Fričová, Mgr. Zuzana Herčíková, Mgr. Iveta Jůdlová, ing. Vít Komrzý, JUDr. Vladimír Kroupa, JUDr. Veronika Křesťanová, Michal Lánský, PhDr. Pavel Maurer, ing. Jan Martínek, Stanislav Miler, MgA. Tomáš Pak, Mgr. Vítězslav Romanov, JUDr. Tomáš Roubík, JUDr. Tomáš Rychlý, Mgmt. Petr Sládeček, MgA. Pavel Strnad, PhDr.Otakar Svoboda, PhDr. Milan Šmíd, Mgr. Ondřej Trojan, Mgr. Helena Uldrichová, Mgr. Luboš Vála, Mgr. Martin Vandas, JUDr. František Vyskočil.

 

Studenti:

Obor produkce FAMU studovalo v roce 2004 celkem 71 studentů.

Dva studenti mají rozložený 2. ročník Mg studia, 9 studentů má studium přerušeno a 3 studenti studium předčasně ukončili. 1 stážistka z VŠMU v Bratislavě.

 

Bakalářskou zkoušku úspěšně složilo 10 studentů. Jeden student neuspěl. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek bylo do magisterského studia přijato 8 studentů, z toho jedna studentka po odvolání. Magisterské studium úspěšně ukončilo 20 diplomantů.

 

Výrazné diplomové práce absolventů v roce 2004: Michael Knapp: Marketingová strategie

 

Zahraniční stáže studentů katedry produkce v průběhu roku 2004:

Jiří Mika – Sao Paulo, Brazílie (individuální studium)

Barbora Šusterová – Berlín, Německo

Roman Kašparovský – Paříž, Francie

Martina Šantavá – Leeds, Anglie

 

Stav a rozvoj katedry:

Dílny: pro 2. a 3. ročník Bc a 1. a 2. ročník magisterského studia

Vedoucí dílen: Mgr. Čestmír Kopecký, Mgr. Jaromír Kallista, Petr Oukropec, PhDr.Otakar Svoboda.

Studijní program v dílnách: Práce produkčního a producenta na projektu, seminář ke společným praktickým cvičením, seminář k bakalářské práci, producentský projekt, producentský seminář, ročníkový seminář.

Byla zahájena výuka právních disciplin podle nové koncepce, kterou předložil k výběrovému řízení MgA. Petr Ostrouchov.

V září proběhlo výběrové řízení na místa kmenových pedagogů katedry produkce.

Úspěšně výběrovým řízením prošli MgA. Ivo Mathé, MgA. Petr Ostrouchov a Petr Oukropec.

V listopadu MgA. Ivo Mathé přednesl svou habilitační přednášku a byl jmenován docentem.

Ivo Mathé byl nominován kolegiem děkana a AS FAMU do funkce rektora AMU. Hlasování AS AMU proběhlo po shromáždění akademické obce 24. 11. 2004, poté byl doc. Ivo Mathé jmenován rektorem AMU.                                                                                     

 

 

Umělecko-pedagogická činnost:

 

Většina pedagogů katedry filmové produkce pracuje v audiovizuální oblasti, jsou členy profesních a odborných organizací.

 

Pavel Borovan: člen ČFTA

 

Aleš Danielis 

Bontonfilm, a.s. (ředitel a člen představenstva společnosti), člen Unie filmových distributorů ČR, člen Správní rady České filmové komory. externí a konzultační činnost ve Filmové odborné škole Zlín, publikační činnost: pravidelné komentáře k vývoji filmového trhu.

 

Jan Horský: spolumajitel firmy TV Praha, s.r.o., působící na poli komunikace.

 

Jaromír Kallista: producent a spolumajitel s Janem Švankmajerem Athanor, s.r.o.. Člen ČFTA, FITES, APA. Člen AS FAMU a UR FAMU

Mgr.Čestmír Kopecký: producent ve vlastní produkční společnosti První veřejnoprávní. Člen ČFTA, producent celovečerního filmu Nuda v Brně.

 

Ivo Mathé: spoluautor seriálu Etiketa (pro ČT), mediální konzultant, člen Správní rady ČVUT, člen Správní rady AMU, člen prezidia ČEFTA.

 

Petr Ostrouchov: Člen advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. v Praze se zaměřením na práva duševního vlastnictví, člen výboru Intergram, předseda dozorčí rady Českého komorního orchestru, o.p.s., publikační činnost v odborných časopisech.

 

Petr Oukropec: producent, spolumajitel produkční společnosti Negativ, člen APA,ČFTA, člen Evropské filmové akademie

 

Přemysl Pražský: soukromý producent ve vlastní produkční společnosti Luxor. Producent celovečerního filmu Něco jako štěstí, koproducent filmu Kousek Nebe

 

Eliška Sekavová: produkční činnosti v oblasti zahraniční zakázkové tvorby

 

Jan Šuster: člen Rady státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, člen ČFTA, pedagogická činnost na SVOŠF v Písku

 

Ivan Tomek.: konzultant v oblasti výzkumu trhu a marketingu; pravidelně publikuje v odborném tisku (Strategie, Marketing a media, HN, In-Store Magazín ad.) Přednášková činnost z oboru na mezinárodních konferencích.

 

Účast v akademických orgánech AMU a FAMU:

Mgr. Jaromír Kallista – člen AS FAMU, člen Umělecké rady FAMU

Jan Hlavsa – člen AS FAMU, AS AMU

Eva Pospíšilová – členka AS FAMU

 

 

6.6. Katedra režie

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Dušan Trančík, Art D. (do 30. 9. 2004); odb. as. Ing. Hana Jarošová pověřena vedením katedry od 1. 10. 2004.

 

Pedagogové:

Na katedře režie působilo 18 pedagogů, z toho 2 profesoři, 1 docent, 8 odborných asistentů. V hlavním zaměstnaneckém poměru je 10 pedagogů, 1 pedagog ukončil pracovní poměr. Na katedře dále působí 7 externistů.

 

Kmenoví pedagogové:

odb. as. MgA. Jasmina Blaževič (úvazek 0,75)

odb. as. MgA. Marek Bouda (úvazek 1,0)

odb. as. MgA. Saša Gedeon (úvazek 0,50)

prof. Věra Chytilová (úvazek 1,0)

odb. as. Ing. Hana Jarošová (úvazek 1,0, zástupce vedoucího katedry)

odb. as. Ing. MgA. Pavel Marek (úvazek 1,0, vedoucí dílny)

odb. as. Mgr. Petr Marek (úvazek 0,75, as. v dílně 1. r.)

doc. MgA. Jan Němec (úvazek 0,75, docent)

odb. as. MgA. Bohdan Sláma (úvazek 0,50)

doc. Mgr. Dušan Trančík, Art D. (úvazek 1,0, vedoucí katedry do 30. 9. 2004)

prof. Otakar Vávra (úvazek 0,65)

 

Externí pedagogové:

prof. Miloš Horanský, Mgr. Boris Jachnin, CSc., MUDr. František Koukolík, prof. Radovan Lukavský, Mgr. Petr Nikolaev, Mgr. Alice Nellis, Mgr. Ján Sebechlebský.

 

Sekretářka katedry: Eva Kučerová (od 1. 10. 2004; úvazek 0,50)

 

Studenti:

Obor režie studovalo 28 studentů, z toho na bakalářském stupni 14 a 6 na stupni magisterském. Katedra eviduje 2 studenty, kteří přerušili studium, jeden student rozložil ročník a 8 studentů, z nichž 4 mají hotový absolventský film, jsou čekateli na státní zkoušky. 3 studenti jsou v přípravách a 1 studentka v natáčení.

Klauzurní zkoušky:

V červnu 2004 proběhly klauzury 1. ročníku – postoupili oba posluchači, z druhého ročníku postoupilo 5 posluchačů.

Bakalářské zkoušky v roce 2004 obhájili 4 uchazeči: Urša Žgank, Jan Míka,Vít Karas, Jakub Čermák.

K přijetí do magisterského stupně studia se přihlásilo 6 posluchačů, přijaty byly dvě uchazečky: Urša Žgank a Kinga Debska. U státních závěrečných zkoušek uspěla v roce 2004 jedna posluchačka: Margareta Hrůza

Přijímací řízení:

K přijímacímu řízení se přihlásili 103 uchazeči. Po tříkolovém přijímacím řízení bylo přijato 6 uchazečů.

 

Pedagogická činnost studentů:

Lenka Wimmerová měla v rámci semináře Režisér a výrobní štáb samostatnou přednášku Na téma Asistent režie. Na FAMU International tuto přednášku uskutečnila v anglickém jazyce.

Jan Pachl, Radim Filipec, Urša Žgank, Eva Hodinová asistovali pedagogům KR na Praktikách oboru režie.

Václav Kadrnka: člen poroty na Mezinárodním festivalu filmových škol v Mnichově

 

Stav a rozvoj katedry:

Výuka:

Vedení katedry během letního semestru evaluovalo praktická cvičení v bakalářském studiu a zkvalitnilo magisterské studium. Studium na bakalářském stupni se opírá o tři oborové předměty: Teorie dramatu (PhDr. Michal Bregant), Práce s hercem (prof. Miloš Horanský , prof. Radovan Lukavský a Mgr. Alice Nellis) a Filmová řeč (prof. Jan Bernard, doc. Dušan Trančík a Mgr. Boris Jachnin., Mgr. Petr Marek).

Osvědčila se nadále spolupráce studentů 3. ročníku režie FAMU a 2. ročníku herectví DAMU pod vedením Alice Nellis. Vzhledem k tomu, že došlo ke koncepčním změnám v praktických cvičeních (TV mikroscéna a ateliérové cvičení nahrazeny TV filmem pro 2. ročník Bc), byl na podzim roku 2004 zaveden oborový seminář Mgr. Jána Sebechlebského TV seznamovací cvičení.

 

Přednášku pro 1. ročník bakalářského studia v rámci Úvodu do oboru režie vedli v zimním semestru akademického roku 2004/05 Mgr. ing. Pavel Marek, Mgr. Bohdan Sláma a Mgr. Petr Marek. Praktika prvního ročníku vedli všichni pedagogové KR za asistence čerstvých absolventů bakalářského studia.

 

Pedagogická a tvůrčí činnost pedagogů:

Dušan Trančík vedl v LS semináře v dílně pro 1. ročník Bc. studia, kde jsou studenti Jitka Rudolfová a Tomasz Wiński. Spolu s Borisem Jachninem a prof. Janem Bernardem se v LS školního roku 2004 podílel na přednáškách oborového předmětu Filmová řeč. Ke 30. 9. 2004 na vlastní žádost ukončil pracovní poměr.

 

Věra Chytilová vede spolu s Mgr. Jasminou Blaževič dílnu, kde jsou v současnosti 3 studenti (Eva Hodinová, Jiří Kunst a Jitka Rudolfová a Michal Nohejl, který je však před dokončením svého absolventského filmu „Fóbie“). Věra Chytilová je členkou Evropské filmové akademie, v průběhu roku 2004 točila dokument o Ester Krumbachové a připravovala celovečerní film. V roce 2004 byla jmenována profesorkou.

 

Jasmina Blažević spolu s Věrou Chytilovou vede semináře v dílně, dále pak předměty Rozbory režijních postupů. Je členkou Akademického senátu FAMU a akademického senátu AMU. Dokončila dokumentární film Cesta, za který získala cenu Trilobit 2004 .Zúčastnila se festivalů: Karlovy Vary, Jihlava, Taiwan International Documentary films, Budapest, Trieste Int. Documentary Festival, Chicago. Je členka rady ARASu. Na FAMU International vede seminář Practical Analysis: Directing.

 

Jan Němec vede dílnu spolu s Mgr. Petrem Markem. V dílně je pět posluchačů: Jan Bušta, Jaromír Pesr, Vít Karas, Urša Žgank a Julius Ševčík, který pod jeho pedagogickým vedením natočil ve spolupráci s finskou filmovou školou absolventský projekt Restart. Jan Němec je členem Umělecké rady FAMU. V roce 2004 získal Cenu literárního fondu za nejlepší český celovečerní film – Noční hovory s matkou.Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti v předpremiéře uvedl film Krajina mého srdce. 1.11. měl v Praze premiéru film Krajina mého srdce v Praze. V lednu 2004 se uskutečnila na festivalu v Terstu retrospektiva jeho díla. Zúčastnil se v Hamburku Dnů české kultury. V současné době natáčí film Toyen.

 

Petr Marek se aktivně podílí na seminářích v dílně 1. ročníku a v dílně doc. Jana Němce, v prvním ročníku přednášel Filmovou řeč. Další činnosti: dramaturgie, hudba a herec představení Studia Ypsilon Nic vás nezastaví; scénář, kamera, režie a střih celovečerního filmu Nebýt dnešní; práce na videofilmu Metaspiritus; kamera dlouhodobého dokumentu Strana zelených (r. Daniela Matějková); scénář k připravovanému filmu Trampoty Piva Kuleho, inženýra; dramaturgie a organizace divadelního festivalu LÁHOR; vedení praktického semináře na Katedře divadelních studií na Palackého Univerzitě v Olomouci

psaní pro časopis Cinepur; účinkování v divadelních souborech: Dekadentní divadlo Beruška, Láhor/Soundsystem a Radio IVO; účinkování v hudební skupině Krásný stěhovák Gepard a sexuální nábytek

 

Marek Bouda působí v dílně se S. Gedeonem, kterou navštěvují posluchači: Tomasz Wiński, Jan Pachl, Radim Filipec, Lenka Wimmerová a Václav Kadrnka, kteří připravují své absolventské filmy.. Vede dílnu na FAMU International. Zúčastnil se filmového festivalu v Tel –Avivu. Je členem ARASU.

 

Saša Gedeon působí v dílně s M. Boudou .Připravuje literární scénář celovečerního filmu Klíč ke snu. Je členem předsednictva ČFTA, členem Evropské filmové akademie.

 

Pavel Marek byl vedoucím dílny, kterou navštěvovali studenti Robert Král, Jaroslav Pauer a Jan Míka. Od října 2004 vede 1. ročník spolu s Bohdanem Slámou. Je pedagogem FAMU international, kde vede dílnu. Byl porotcem na MFF Varšava, MK Uničov. V roce 2004 se podílel režijně na serialu pro ČT Etiketa. Další činnosti: režie a scénář dokumentu o Romech na východním Slovensku Černá skříňka, režie a scénář City Folk, dokument pro ČT. Je členem ARASu.

 

Bohdan Sláma se podílí na seminářích pro dílnu Pavla Marka a od října 2004 vede spolu s Pavlem Markem první ročník. V současnosti dokončuje celovečerní film Něco jako štěstí.

 

Hana Jarošová, zástupce vedoucího KR. Pověřena vedením katedry od října 2004 až do ukončení výběrového řízení na místo vedoucího katedry. Přednáší oborový předmět Režisér a výrobní štáb. Podílela se na produkci filmu Toyen režiséra Jana Němce. Zúčastnila se festivalu studentských filmů spolu s Mgr. Markem Boudou v Tel-Avivu. Reprezentovala FAMU na přehlídce českých filmu ve francouzském Beauvais-Oise v listopadu 2004.

 

 

 

6.7. Katedra scenáristiky a dramaturgie

Vedoucí katedry: odb. as. Lubor Dohnal

 

Pedagogové:

V akademickém roce 2003-04 bylo na KSD zaměstnáno 8 pedagogů: 2 profesoři (David Jan Novotný a Edgar Dutka), 1 docentka (PhDr. Marie Mravcová) a 5 odborných asistentů (Lubor Dohnal, Jiří Dufek, Petr Jarchovský, Jiří Soukup, Jaroslav Vanča). S koncem letního semestru skončil pracovní poměr prof. Novotného a do stálého pracovního poměru nastoupil jako odborný asistent Mgr. Martin Ryšavý. Jako externí pedagogové pracovali na KSD doc. Jan Gogola, PhDr. Antonín Jelínek a doc. Alois Fišárek; ing. Brabora Hřebíčková, Mgr. Stanislav Zeman, Mgr. Dušan Pařízek jako hosté semináře M. Ryšavého.

Výše úvazků: Dohnal 1,00, Dufek 0,85, Dutka do 1.10. 1,00, od 1.10. do konce roku 0,7, Jarchovský 0,85, Mravcová 0,9 (ve vedlejším pracovním poměru), Novotný 0,5 (do 30.10), Soukup do 1.10. 0,7, od 1.10. do konce roku 1,00, Vanča 0,85, Ryšavý od 1.10. do konce roku 0,7.

 

Sekretářkou katedry je Zuzana Lupoměská, asistentkou katedry v zimním semestru posluchačka 1. ročníku magisterského studia Bc. Magda Bittnerová.

 

Studenti:

Na konci roku 2004 studovalo na katedře 22 studentů v bakalářském stupni a 9 studentů v magisterském stupni. Práce v dílnách se kromě toho účastnilo 5 studentů s ukončeným 5. ročníkem, kteří se připravují ke státní závěrečné zkoušce.

 

Klauzury a státní závěrečné zkoušky

1. ročník – z přihlášených 5 studentů uspěli všichni

2. ročník – z přihlášených 7 studentů uspěli všichni

státní závěrečná zkouška pro bakalářské studium – přihlášeno 7, uspěli všichni, ale na magisterské studium postoupilo 6.

státní závěrečná zkouška pro magisterské studium – přihlášeni 2, uspěli oba

 

Přijímací zkoušky pro ak. rok 2004/2005:

přihlásilo se 88 uchazečů, přijato bylo 10

 

Kromě pedagogické účasti studentů vyšších ročníků v seminářích a dílnách bakalářského stupně katedra zaměstnávala od listopadu 2004 studentku M. Bittnerovou jako asistentku.

           

Stáže studentů v zahraničí:

Ondřej Provazník studoval LS v Portugalsku na Escola superior de teatro e cinema.

 

Stav a rozvoj katedry:

Cílem katedry bylo zkvalitnit kooperaci práce v scenáristických dílnách s učebními plány ve všech ročnících. Využili jsme zkušeností pedagogů i studentů, kteří možnosti volby dílen a vedoucích pedagogů využívali cíleněji a flexibilněji. Scenáristické dílny jsou pracovním prostředím, ve kterém vznikají praktická cvičení, osvědčují se ale zároveň i jako dílny konzultační, otevřené všem našim studentům i studentům jiných oborů. Takové otevřenosti využili například někteří posluchači režie a animované tvorby. V budoucnosti bychom rádi tuto kooperační funkci našich dílen rozšířili a prohloubili. Ukázalo se, že to prospívá kvalitě studentských prací. Přáli bychom si také, aby taková spolupráce byla reciproční, aby naši studenti využívali důsledněji možnosti konzultací v dílnách na jiných katedrách. K tomu je kromě iniciativy studentů nutná otevřenost a dohoda pedagogů různých oborů. Snažíme se o ni s viditelnými úspěchy (KR, KDT). I v tomto roce se osvědčil společný seminář 2. ročníku KSD a KDT, věnovaný přípravě hrané etudy. Za důkaz, že podpora spolupráce mezi obory má smysl, pokládáme rostoucí iniciativu našich posluchačů, snahu podílet se na mezioborových i mimořádných cvičeních např. s podporou Vnitřního grantu FAMU.

            Dobré výsledky má i seminář třetího ročníku bakalářského studia, věnovaný samostatnému praktickému cvičení. Cílem není vytvořit hotový film, ale umožnit studentům scenáristiky vyzkoušet si práci s kamerou i práci ve střižně, ověřit si, nakolik je přístup režiséra atd. prospěšný práci scenáristy. Za dostačující výsledek pokládáme natočený a uspořádaný materiál, přesto vzniklo i několik malých (a vzhledem k technice, kterou dává katedra k dispozici, velmi levných) filmů. V příštím akademickém roce budou tato cvičení součástí Bílé knihy. Střihovou jednotku jsme na sklonku roku obohatili zakoupením externího HD a vypalovačky DVD.

            Snažili jsme se i o spolupráci s příbuznou katedrou na VŠMU v Bratislavě, tedy o spolupráci mezinárodní. L. Dohnal požádal o grant FRVŠ pro projekt „Česko-slovenská scenáristická dílna“. Žádost byla bohužel zamítnuta, přesto jsme podnikli některé kroky, které k prosazení projektu směřují. Jedním z nich je koordinace učebních plánů, hlavně sjednocení hlavních ročníkových úkolů. Bylo to nutné hlavně pro zefektivnění účasti slovenských posluchačů – stážistů na naší výuce (zájem o stáže studentů VŠMU na FAMU v našem oboru roste, v zimním semestru jsme přijali 3 v magisterském stupni). Za úspěch je nutno považovat společné soustředění studentů bakalářského stupně z FAMU a VŠMU v Telči. Spolu se studenty se jej zúčastnili i bratislavští pedagogové včetně vedoucího katedry doc. Dušana Dušeka a rektora VŠMU prof. Ondreje Šulaje. Už předtím se z iniciativy naší katedry uskutečnil třídenní seminář prof. Šulaje na půdě FAMU, věnovaný jeho scenáristické práci.

            Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia nás vedly k mimořádnému rozhodnutí: pro rok 2004-05 jsme do prvního ročníku přijali 10 studentů. Vyžádalo si to některé personální změny v rámci katedry. O náročnou práci se studenty 1. ročníku se dělí Petr Jarchovský (jako vedoucí ročníku) a Jiří Soukup. Toho ve vedení magisterského stupně nahradil Martin Ryšavý. Pokud to lze po zimním semestru hodnotit, bylo to rozhodnutí správné a kvalita výuky jím netrpí. Jiří Soukup samozřejmě i nadále vede svou scenáristickou dílnu, ve které se pracuje na několika absolventských scénářích ke státním zkouškám v roce 2005.

            Od podzimu 2004 jsme se museli vyrovnávat s dlouhodobým vážným onemocněním paní Zuzany Lupoměské, dlouholeté sekretářky katedry. Připomnělo nám to, jak důležitá je tato funkce, a to nejen pro zvládání běžných administrativních úkolů, ale i pro společný pracovní život studentů a pedagogů. Je třeba ocenit ochotu pedagogů katedry vyrovnat se s touto situací i tím, že pomohli vykonávat potřebné práce nad rámec svých povinností. Významně nám pomohla i asistentka katedry, studentka Magda Bittnerová.

Pro budoucnost jednáme o spolupráci (ať už interní nebo externí) především s absolventem scenáristiky MgA. Benjaminem Tučkem i s dalšími pro případ, že dojde k změnám v obsazení katedry. Jednání jsou úspěšná a měla by být zárukou, že práce katedry se bude intenzivně ubírat zvoleným směrem.          

                       

 

Pedagogická a tvůrčí činnost pedagogů katedry:

 

Lubor Dohnal, vedoucí katedry:

vedoucí dílny; výuka: letní semestr: Jazyk scénáře a jazyk filmu I., II. (Bc i pro jiné obory), Jazyk scénáře a jazyk filmu III. (Mg i pro jiné obory), Scenáristická dílna (Bc i Mg)

zimní semestr: úvody a praktika 1. ročníku (Bc), Jazyk scénáře a jazyk filmu II. (Mg i pro jiné obory),            Scenáristická dílna (Bc i Mg), Scenáristická příprava k hrané etudě (2. ročník KDT).

předseda přijímací komise katedry, člen státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu

člen Umělecké rady AMU

místopředseda Rady Státního fondu české republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

realizace dílny Ondreje Šulaje z VŠMU v Praze a následného soustředění kateder scenáristiky VŠMU a FAMU v Telči

příprava realizace celovečerního hraného filmu Pouta

 

Jiří Dufek, zástupce vedoucího katedry

výuka: letní semestr: Metodika rozboru film. díla (Bc i pro jiné obory),             Analýza scénáře (Bc), Seminář k bakal. teor. práci (Bc), Dramaturg. analýza scénáře (Mg i pro jiné obory), scenáristická dílna (Bc i Mg)

zimní semestr: Praktika 1. ročníku (Bc), Seminář k bakal. teor. práci (Bc), Dramaturg. analýza scénáře (Mg i pro jiné obory), Dramaturgie (pro 2. a 3.ročník KP), Scenáristická dílna (Bc i Mg)                        

tajemník přijímací komise katedry i státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu

vedoucí pedagog obhájených bakalářských diplomních prací: Lucia Máčiková: Magický realizmus po slovensky, Richard Malatinský: Komika bratří Marxů, Sabina Bočanová: Hrané filmy s lesbickou tématikou, Jakub Felcman: Eyes Wide Shut, Magdalena Bittnerová: Politické aktivity studentů na konci 80. let, Roman Kozák: Rozostření, Roman Kozák: Chaplinovo mezidobí (1918-1923)

oponent bakalářských diplomních prací: Lucia Máčiková: Tóti, Jakub Felcman: Tátoj

od ZS vedoucí pedagog 2. ročníku Bc

vedoucí dílny (scénář Toma Holečka hodnocen jako nejlepší z 2. ročníku, cena na FAMUfestu, scénář Romana Kozáka hodnocen jako jeden ze 2 nejlepších z 3. ročníku).

Práce na záchraně a digitalizaci archívu katedry a FAMU z prvních 20 let existence.

 

Edgar Dutka

vedoucí dílny; výuka: letní semestr: Problematika adaptace (Bc),            Scenárist. seminář a dílna 2. ročníku (Bc), Historie animovaného filmu (pro KAT), Animovaný film pro FAMU Interantional, Scenáristická dílna (Bc i Mg)

zimní semestr: Úvody a praktika 1. ročníku (Bc), Scenáristická dílna (Bc i Mg), Pentium – dějiny animovaného filmu, Účast na Dějinách filmu

Knižní publikace U útulku 5 (vydalo nakl. Prostor) se umístila mezi tři nejlepší prózy roku v literární soutěži nakladatelů Magnesia Litera.

jmenován profesorem

předseda státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském programu, člen přijímací komise katedry a komise pro závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu, státní komise pro závěrečné zkoušky KAT

vedoucí diplomové práce Davida Súkupa (KAT)

oponent bakalářských diplomních prací: Richard Malatinský: Kronika grázla, Magdalena Bittnerová: Na lásku není čas a magisterské diplomní práce: Zdeněk Jiráský: Doteky

do ZS vedoucí pedagog 2. ročníku

předseda oborové rady doktorského studia FAMU

člen komise pro habilitaci Lubomíra Dohnala a pro profesuru Karla Vachka.

předseda doktorských obhajob na FAMU

knižní publikace: Slečno, ras přichází (Prostor)

člen mezinárodní poroty festivalu Anifest v Třeboni.

pravidelné uvádění animovaných filmů v kavárně Obratník na Smíchově

předseda závěrečné komise na Vyšší odborné filmové škole ve Zlíně.

 

Petr Jarchovský

výuka: letní semestr: Scenárist.seminář 1. ročníku - s Jiřím Soukupem (Bc), Scenáristická dílna (Bc i Mg)

zimní semestr: Praktika 1. ročníku FAMU (Bc), Scenárist.seminář 1. ročníku – s Jiřím Soukupem (Bc), Scenáristická dílna (Bc i Mg)

člen přijímací komise katedry i komise pro Bc i Mg státní závěrečné zkoušky

oponoval bakalářské diplomní práce: Sabina Bočanová: Out of Balance, ZdeněkViktora: M.O.

nominace filmu Želary (scénář) na Oscara za rok 2003, režie Ondřej Trojan

premiéra filmu Horem pádem – původní scénář, režie Jan Hřebejk

Tři filmové povídky – Šakalí léta, Pupendo, Pelíšky vydala Paseka 2004

4. verze filmového scénáře Kráska v nesnázích (předpokládaná realizace léto 2005, režie Jan Hřebejk)

 

Marie Mravcová

výuka: letní semestr: Světová literatura I. a II. (Bc), Rozbory filmů (interpretační semináře; 1. a 2. roč. Bc), Literatura ve filmu (Bc),

zimní semestr: Světová literatura I. a II. (Bc), Rozbory filmů (interpretační semináře; 1. a 2. roč. Bc), Literatura ve filmu (Bc)

v hlavním úvazku na FF UK, Katedře české literatury a teorie komunikace

přednášky světové literatury na Univerzitě volného času

členka přijímací komise katedry i státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu.

vedoucí pedagog obhájené bakalářské teoretické práce Zdenka Viktory „Polemika s označením filmové neobaroko v tvorbě režiséra Caraxe“ a magisterské práce Zdeňka Jiráského „Dekalog“

oponent obhájené bakalářské teoretické práce Lucie Máčikové „Magický realizmus po slovensky“ a Sabiny Bočanové: „Hrané filmy s lesbickou tématikou“

 

David Jan Novotný

V souvislosti s jmenováním rektorem Filmové akademie v Písku ukončil své působení na FAMU.

Do té doby: předseda státní komise pro závěrečné zkoušky v magisterském programu, člen přijímací komise; vedoucí pedagog doktorského studia Alice Aronové a Marka Boudy; výuka: Televizní dramatická tvorba (letní semestr)

                                    

Martin Ryšavý

absolvent KSD, který zde již jednou působil jako asistent, nastoupil po výběrovém řízení na podzim 2004 jako vedoucí pedagog magisterského stupně

výuka 2004: zimní semestr: Dramaturgický seminář I. (1. a 2.r. Mg), Práce s motivem I. (Bc), Scenáristická dílna (Bc i Mg)

člen přijímací komise katedry

oponoval bakalářské diplomní práce: Richard Malatinský: Komika bratří Marxů

vedoucí dílny

 

Jiří Soukup

výuka: letní semestr: Scenáristický seminář IV. a V. (Mg), Dramaturgický seminář IV. a V. (Mg), Scenáristická dílna (Bc i Mg)

zimní semestr: Scenárist.seminář 1. ročníku – s Petrem Jarchovským (Bc), Úvody a praktika 1. ročníku (Bc), Scenáristická dílna (Bc i Mg)

člen přijímací komise katedry i státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu

vedoucí dílny

četné aktivity v oblasti filmové a literární tvorby – např. organizace autorského čtení románu Ivana Matouška „Spas“ v prostorách KSD, spolupráce s časopisem Revolver Revue a s nakladatelstvím Triáda, dramaturgická spolupráce na filmu Žralok v hlavě.

 

Jaroslav Vanča

výuka: letní semestr: Scenáristický seminář III. (Bc), Scenáristická dílna III. (Bc i Mg)

zimní semestr: Scenáristický seminář III. (Bc), Scenáristická dílna III. (Bc i Mg)

člen přijímací komise katedry i státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu

vedoucí pedagog bakalářské diplomní práce: Richard Malatinský: Kronika grázla, Jakub Felcman: Tátoj, Zdeněk Viktora: M.O.

oponent magisterské diplomní práce: Jakub Coufal: Čarodějnice

vedoucí dílny (scénář Z. Viktory byl hodnocen jako jeden ze 2 nejlepších v 3. ročníku)

pedagogická činnost na Literární akademii Josefa Škvoreckého

spolupráce s odbornými časopisy z oblasti výtvarného umění (Atelier aj.)

 

 

6.8. Katedra střihové skladby

Vedoucí katedry: odb. as. MgA. Bára Kašťáková

 

Pedagogové:

V roce 2004 na katedře působili:

2 profesoři: Josef Valušiak a Drahomíra Vihanová

1 docent: ing. Josef Pešek

8 odborných asistentů: MgA. Bára Kašťáková (vedoucí katedry), Mgr. Ivo Trajkov (zástupce vedoucí katedry), RNDr. Martin Čihák (proděkan), Antonie Janková, Mgr. Jan Daňhel, MgA. Vladimír Cabalka, Vladimír Žán a Marcus Bergner.

(Australský filmař a výtvarník Marcus Bergner působí na katedře od října 2004.)

 

Studenti:

Počet studentů celkem: 22

Počet studentů přijatých k bakalářskému studiu: 4 z 42 uchazečů

Počet nových absolventů Bc: 3

Počet studentů přijatých k magisterskému studiu: 3

Počet studentů připravujících se na státní zkoušku: 7

Počet studentů, kteří přerušili studium: 5

 

Stav a rozvoj katery:

Výuka:

V roce 2004 katedra plně využívala svůj flexibilní systém výuky umožňující maximální využití externích a zahraničních pedagogů ve formě povinných modulů. Externě na katedře vyučuje řada profesionálů, někteří každoročně – např.Vítězslav Romanov (živý střih), Filip Malásek (střih v žánrovém filmu), Katarína Geyerová (střih dokumentárního filmu), nebo Věra Benešová (střih animovaného filmu), další se katedra snaží obměňovat, a nově angažovala např. Ivo Hegera (Zvuková skladba ve vícekanálovém zvuku) a Michala Lánského (moderní trendy postprodukce).

 

Již tradičně katedra pořádala workshop interaktivního filmu britského tvůrce Chrise Halese, od velvyslanectví Spojených států amerických získala finance na výuku amerického profesora Benjamina Hayeema, který však krátce před svým příjezdem vážně onemocněl a finance byly využity pro modul s Vojtěchem Jasným.

 

Dále byl rozvíjen trend integrace zahraničních studentů a kromě individuálních konzultací na KSS byla otevřena dílna režie a střihu pro studenty FAMU International a pro studenty přijíždějící v rámci programu Socrates Erasmus.

 

Pedagogická a tvůrčí činnost pedagogů:

 

Bára Kašťáková: výuka Základů teorie střihové skladby; vedení praktik oboru střih; předsedkyně v komisích přijímacích zkoušek, klauzurních zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek; členka ediční komise; výuka střihu pro FAMU International a American University; přednášky a konzultace v anglickém jazyce na Film Studies, Middlesex University v Londýně. Střih filmu Unisono, Projekt Vize Evropy, Arte/Zentrope, Negativ 2004.

 

Ivo Trajkov: vedení dílny a praktik oboru střih; vedení dílny pro zahraniční studenty;

výuka Praktické dramaturgie; člen komise přijímacích zkoušek, postupových zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek; předseda společnosti The World Circle Foundation. Dokončil celovečerní hraný film Velká voda (Golemata voda, The Great Water) – koprodukce Makedonie, ČR, SR, Německa a USA (režie, spoluscenárista a jeden z producentů). Film byl nominován na Oscara a Golden Globe za Makedonii. Světová premiéra tohoto filmu v ArcLiqht Theatre, Hollywood, CA v rámci American Film Institute Los Angeles International Film Festival. Podpis distribuční smlouvy o zajištění kino-distribuce (vč. videa a TV) tohoto filmu na území Severní Ameriky. Obnovení přerušené výroby cyklu Předčasná úmrtí pro ČT (dramaturg, producent)

 

Josef Valušiak (do října 2004): vedení Semináře skladebné analýzy; člen komise přijímacích zkoušek, postupových zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek; práce na přepracované verzi skript Základy střihové skladby; člen ČFTA. Aktivity v oblasti nekomerční kinematografie: semináře a konzultace, porota národní soutěže a B 16, články v odborném tisku (Videohobby, Impuls); programování a odborná spolupráce s Filmovým klubem Jilemnice

 

Martin Čihák: proděkan pro pedagogickou, uměleckou a vědeckou činnost, člen Umělecké rady FAMU, Knihovní rady FAMU.

Vedení dílny prvního ročníku na katedře střihové skladby. Výuka: Dějiny střihové skladby, Teorie střihové skladby I, Pentium z dějin audiovize: Dějiny avantgardního filmu, Topics in Avant-Garde (pro FAMU International), Praktikum oboru střihová skladba (16mm), Sovětská kinematografie 20. let (Přehled dějin světové kinematografie); Dziga Vertov bez kinooka (modul), Feksismus-elektrifikace klasických tradic (modul), Filmová projekce jako kreativní událost (modul). Příprava Antologie textů k Úvodům pro první ročník (spolu s M. Bregantem). 

V roce 2004 úspěšně ukončil doktorské studium na FFUK a obhájil disertační práce Skladebné postupy filmových avantgard.

Výuka na FF UP Olomouc: Filmová avantgarda, Film a fotografie, Oborové praktikum. 

 

Jan Daňhel: vedení dílny a praktik; výuka semináře Obraz v pohybu, obraz v klidu;

člen komise přijímacích zkoušek, klauzurních zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek. Práce na filmech: Vaterland (režie David Jařab), Štěstí (režie Bohdan Sláma); cyklus Artróza (ČT, režie Radim Špaček), cyklus Etiketa (ČT, režie Radim Špaček a Pavel Marek). Film Pomníky dědy Havla z cyklu J. Šikla Soukromé století. Zábory, anexe, anšlusy II., iniciátor a kurátor výstavy Skupiny českých a slovenských surrealistů v Jindřichově Hradci. Dějiny jedné revoluce, režie Pavel Kačírek; Osoby a obsazení, Kristýna Lhotáková a Ladislav Soukup, světelná koncepce, střih a kamera (s M. Marečkem). Neolit skončil – zapomeňte, fotografická interpretace článku Jiřího Sádla, časopis Vesmír. Nové desatero, básnická sbírka, s Františkem Dryje – fotografická iniciace a interpretace.

 

Drahomíra Vihanová: v roce 2004 jmenována profesorkou. Vedení dílny a praktik střihu pro 1. ročník; členka komise přijímacích zkoušek, klauzurních zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek. Předsedkyně mezinárodní poroty Finále Plzeň 2004.

Režie: Diagnóza (film pro ČT); příprava scénáře Praha židovská (Febio).

Vedení mistrovského oboru na Akadémii umení v Banské Bystrici.

 

Antonie Janková: vedení dílny a praktik; členka komise přijímacích zkoušek, klauzurních zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek.

Střih filmů: Mír jejich duším (rež. Pavel Štingl; hraný celovečerní film); Noční hovory (rež. Margareta Hrůza); Všichni do jednoho (rež. Karel Žalud; rozpracováno); Kamenolom Boží (rež. Břetislav Rychlík); Vierka aneb záhadné zmizení rodiny B. (rež. Miroslav Janek).

 

Josef Pešek: V roce 2004 jmenován docentem. Habilitační přednáška: Stručný přehled vývoje střihu pořadů na magnetickém nosiči, nelineární střih a střih komprimovaných signálů.

Výuka TV záznamu a moderních trendů TV techniky. Člen Technologické komise FAMU.

Připravuje publikaci habilitační přednášky pro časopis DV Magazín.

Aktivní člen společnosti ABEX (Associated Broadcast Experts), KP NTM (Klub přátel Národního technického musea). Účastník symposia ABEX 2004 – Morava Montreux pořádané v Mikulově. Účastník odborných seminářů a presentací organizovaných ČT. Publikační a recenzní činnost.                       

 

Vladimír Cabalka: Výuka školních střihových systémů (Avid Xpress DV, Avid Film Composer, Avid Media Composer, Lightworks Turbo a Lightworks Touch).

Výuka a praktická spolupráce s účastníky letních dílen NYU, Emerson College a University of Miami; v rámci NYU Directing Semester výuka postprodukce a vedení praktických prací. Vedení Oddělení nelineárních střihových systémů Studia FAMU, podíl na inovačních konceptech – v roce 2004 byly uvedeny do používání dva nové střihové systémy, Avid Xpress Pro a Final Cut. Aktivní účast na zasedáních technologické komise, členství ve společnosti ABEX (Associated Broadcast Experts), prezentace informací o novinkách na seminářích, články pro časopis STEREO.

Střih dokumentů v České televizi: např. Příběh ztraceného kláštera (r. Maxmilián Petřík), Jaké bude profesionální vojsko (r. Josef Harvan), Diagnóza: Chronická obstrukční plicní nemoc, Antický týden na Konservatoři Duncan (r. Jan Svoboda) .

 

Vladimír Žán (do října 2004): Výuka praktik (Avid), technické zajištění a instruktáž Avidu.

 

Marcus Bergner (od října 2004): vedení Semináře experimentálního filmu; výuka Animation Course pro FAMU International

 

 

6.9. Katedra zvukové tvorby

vedoucí katedry: prof. Ivo Bláha

 

Pedagogové:

Kmenoví pedagogové: 2 profesoři, 1 docent a 4 odborní asistenti s celkovým úvazkem 5,5:

prof. Ivo Bláha (1) – vedoucí katedry, pedagog předmětů zvukové dramaturgie, hudební teorie a praxe, oborových seminářů a praktických cvičení

prof. Ing. Václav Syrový, CSc. (0,25) – pedagog teoretických i praktických předmětů z oboru hudební akustiky a hudební nahrávky

doc. Mgr. Jiří Moudrý (1) – pedagog teoretických i praktických profesních předmětů zvukové tvorby, se zaměřením zejména na hraný film

odb. as. Ing. Pavel Bukovský (0,75) – pedagog teoretických předmětů z oblasti

akustiky, elektroakustiky, elektroniky a studiové techniky a oborových praktických cvičení

odb. as. Mgr. Pavel Kopecký (1) – pedagog hudebně teoretických i praktických předmětů a elektroakustické tvorby

odb. as. Mgr. Jiří Kříž (0,5) – pedagog oborových seminářů a AV cvičení

odb. as. Mgr. Vladimír Skall (1) – zástupce vedoucího katedry, pedagog seminářů zvukové dramaturgie a vedoucí oborových i společných praktických cvičení

Sekretářka katedry: Judita Filipová (1)

 

Externí pedagogové:

Na výuce speciálních předmětů oboru Zvuková tvorba se podílelo 11 externích pedagogů: prof. ing. Felix Kolmer, DrSc. – Fyzikální a fyziologická akustika, Prostorová a stavební akustika; Mgr. Jiří Dvořák – Ozvučení prostor; Václav Hálek – Filmový dabing a Základy mixáže AV díla; ing. Zdeněk Hrubý – Televizní dabing; MgA. Martin Jílek – Základy digitálního zpracování zvuku, Příprava zvuku k AV mixáži; MgA. Tomáš Kubec – Zvuková tvorba v animovaném filmu a vedení animovaných AV cvičení; Mgr. Pavel Pitrák – Teorie zpracování zvukového signálu, Studiová technika, Vztah auditivního a vizuálního vjemu; Mgr. Daniel Němec – Zvuková tvorba v dokumentárním filmu; ing. Zdeněk Stropek – Zvuková tvorba v televizi; doc. Tomáš Zikmund – Zvuková tvorba v rozhlase; Jiří Zobač – Hudební režie filmové hudby, Studiová nahrávka orchestru, Vícekanálová mixáž hudby.

 

Studenti:

Ke konci roku 2004 studovalo obor zvuková tvorba celkem 19 posluchačů: 15 v bakalářském stupni a 4 v magisterském.

Do bakalářského studia oboru Zvuková tvorba se pro ak. rok 2004/05 přihlásilo 46 uchazečů. Po tříkolovém přijímacím řízení bylo ke studiu 1. ročníku přijato 5 uchazečů.

K státním bakalářským zkouškám se přihlásili 4 studenti oboru, všichni zkoušky úspěšně absolvovali.

Ke studiu magisterského stupně se přihlásili a byli přijati 4 uchazeči – všichni absolventi bakalářského stupně zvukové tvorby FAMU. V průběhu roku přerušilo studium celkem 7 posluchačů, z toho 4 studenti magisterského stupně.

Státní magisterské zkoušky úspěšně absolvovali: Václav Flegl, Petr Kapeller, Guillermo Teillier, Martin Večeřa.

 

Účast studentů na výuce FAMU:

Všichni studenti magisterského studia se podíleli na výuce 1. ročníků FAMU jako asistenti při konání praktických cvičení se studenty jiných oborů.

Posluchač 5. ročníku Pavlíček kromě toho vykonával funkci správce technologického zařízení seminární pracovny a instruktora pro studenty nižších ročníků.

 

 

Výuka:

 Bc 1. ročník:

Úvod do oboru Zvuková tvorba, Praktika oboru Zvuková tvorba, Seminář zvukové dramaturgie, Seminář zvukové tvorby I., Rozhlasová tvorba, Zvuková a hudební dramaturgie AV díla, Sluchová analýza, Hudební nauka, Hudební nástroje, Oborový seminář, Střih hudby, Počítačová úprava zvuku k mixáži, Matematika, Fyzika, Základy akustiky a elektroakustiky, Fyzikální a fyziologická akustika, Hudební praktikum I., Základy počítačového zpracování zvuku, Soubor oborových cvičení I., II., Audiovizuální cvičení s KR a KDT, Malá rozhlasová forma, Asistentská praxe I.

Bc 2. ročník:

Zvuková tvorba v hraném filmu, Zvuková tvorba v televizi I., Zvuková tvorba v animovaném filmu, Zvuková tvorba v dokumentárním filmu, Seminář zvukové dramaturgie, Oborový seminář, Elektronická úprava zvuku, Dabing, Elektroakustika, Prostorová a stavební akustika, Základy elektroniky, Dějiny hudby, Teorie zpracování zvukového signálu, Hudební praktikum II., Soubor oborových cvičení III., IV., Základy mixáže AV díla, TV mikroscéna, Ateliérové cvičení, Dokument 2. r., Animované cvičení 2. r., Asistentská praxe II.

Bc 3. ročník:

Seminář zvukové tvorby III., Seminář mixáže zvuku, Oborový seminář, Zvuková režie hudební nahrávky, Elektroakustická tvorba, Hudební akustika, Studiová technika, Ozvučení prostor, Hudební praktikum III., Seminář k bakalářské teoretické práci, Dokument 3. r., Reálové filmové cvičení, Animované cvičení 3. r., Hudební nahrávka studiová, Hudební nahrávka live, Asistentská praxe III.

Mg 1. ročník:

Seminář zvukové tvorby IV., Zvuková režie filmové hudby, Zvuková tvorba v televizi II., Studiová technika, Akustika hudebních nástrojů, Hudební elektronika, Elektroakustická hudba, Seminární teoret. práce, Moderní počítačové metody zpracování zvuku, Diplomní seminář I., Oborový seminář, Společné AV dílo I., Společné AV dílo II., Studiová nahrávka orchestru, Asistentská praxe IV.

Mg 2. ročník:

Seminář zvukové tvorby V., Vztah auditivního a vizuálního vjemu, Diplomní seminář II., Oborový seminář, Studiová nahrávka orchestru, Absolventský projekt.

Pro oba ročníky Mg. studia byly zřízeny dva nové předměty, jejichž účelem je zvýšit připravenost studentů v oblasti tvůrčí práce s moderními zvukovými technologiemi: Vícekanálová mixáž hudby a Vícekanálová AV postprodukce .

 

Výuka pro jiné studijní obory FAMU:

Úvod do oboru Zvuková tvorba (společný předmět), Praktika oboru Zvuková tvorba (zvlášť pro jednotlivé studijní obory), Zvuková a hudební dramaturgie AV díla (společný předmět), Dějiny hudby (společný předmět), Střih hudby (pro obor Střihová skladba), Základy elektroakustické tvorby (volitelný předmět), Základy zvuku (pro obor Produkce), Zvuková postprodukce (pro obor Produkce), Seminář k zvukové realizaci AV cvičení (pro Dokumentární tvorbu).

 

Modulová výuka:

Ve spolupráci se zvukovým studiem Cinemasound proběhla teoreticko-praktická výuka ve dvou specializačních úrovních, zvlášť pro studenty zvukové tvorby a jiné studijní obory, na téma „Práce s vícekanálovým filmovým zvukem“. Lektoři: M. Pekárek a P. Štverák.

Organizační příprava modulu „Problémy natáčení s kontaktním zvukem“ pro letní semestr ak. roku 2004/05.

 

Pedagogická, tvůrčí a ostatní činnost pedagogů katedry:

 

Ivo Bláha:

Výuka: Seminář zvukové dramaturgie, Hudební praktikum I., II., III., Hudební nástroje, Úvod do oboru Zvuková tvorba,Zvuková a hudební dramaturgie audiovizuálního díla, Střih hudby, Hudební nauka, Diplomní seminář I., II. a Oborový seminář.

Vedl oborová a konzultoval společná praktická cvičení. Konal též přednášky na téma Sound Design v kurzech pro anglofonní studenty FAMU International.

Působil ve funkcích: vedoucí katedry zvukové tvorby, vedoucí 1. ročníku oboru, předseda přijímacích komisí pro bakalářské a magisterské studium, předseda komise pro Státní bakalářské zkoušky, člen komise pro Státní magisterské zkoušky, člen mezifakultní Oborové rady doktorandského studia Zvukové tvorby AMU a Oborové rady doktorandského studia FAMU.

Vedoucí teoretické bakalářské práce Kateřiny Pavlovské „Ticho jako dramatický prvek“ a oponentem její bakalářské praktické práce „Hudební nahrávka – Zpěv a klavír“, vedoucím bakalářské praktické práce Lenky Mikulové „Hudební nahrávka – Hádes“, oponentem magisterské teoretické práce Martina Večeři „Česká výslovnostní norma v televizní praxi“.

Na Hudební fakultě AMU působil na oboru Zvuková tvorba jako člen komise státních zkoušek magisterských a doktorandských.

 

Vlastní tvůrčí činnost:

Hudební kompozice vytvořené v r. 2004:

„Senza arco“ pro violový kvartet, „Zvonky“ pro dětský sbor a zvonkohru, „Čtverylka“ pro čtveřici viol, „Medvědí písničky“ – tři dětské sbory na vlastní texty.

Premiéry nových skladeb:

„Ornamenty“ pro klavír a orchestr, prem. 14.3.2004 - Rudolfinum Praha, Daniel Wiesner - klavír, Severočeská filharmonie Teplice, dir. Charles Olivieri-Munroe, live nahrávka: Zvukové studio České filharmonie.

„Satyrovy kruhy“ pro sólový klarinet, prem. 9.11.2004, festival Dny soudobé hudby, Sál Konzervatoře Jany Deyla v Praze, Jan Mach – klarinet.

Studiové nahrávky:

„Bergamasca“ – symfonické scherzo: ČR Plzeň, Plzeňská filharmonie - dir. H. Farkač.

„Hádes“ - antický obraz pro kontrafagot a klavír – Luboš Fait, Daniel Wiesner - Zvukové studio HAMU, hudeb. režie autor.

Hudební režie: CD Giorgio Koukl – piano, Wind Quintet of the National Theatre of Prague,

Ghedini, Dionisi, Margola, Longo, Rota, Rieti AULIA, A 96109, München 2004.

Další činnost: Přednášky pro Školu audiovizuální tvorby v Hradci Králové, Vyšší odbornou školu grafickou v Jihlavě a Letní odborné soustředění Dětské televize – Janské lázně.

Člen výboru Společnosti českých skladatelů v Praze, lektoráty nové hudební tvorby pro Společnost českých skladatelů.

 

Václav Syrový

Výuka: Zvuková režie hudební nahrávky, Hudební akustika, Akustika hudebních nástrojů, Hudební elektronika. Vedl praktická cvičení: Hudební nahrávka studiová, Hudební nahrávka live.

Vykonával funkci prorektora AMU, vedoucího Zvukového studia Hudební fakulty AMU, předsedy Oborové rady doktorandského studia Zvukové tvorby AMU. Byl členem oborových zkušebních komisí pro přijímací i státní závěrečné zkoušky. Byl vedoucím teoretické bakalářské práce Lenky Mikulové „Akustická hudba a prostory“ i oponentem její bakalářské praktické práce „Hudební nahrávka – Hádes“,vedoucím bakalářské praktické práce Kateřiny Pavlovské „Hudební nahrávka – Zpěv a klavír“.

 Umělecká činnost za rok 2004: zvuková režie CD: Snítilovo kvarteto, Ant. Dvořák, Smyčcový kvartet F dur, Op.96, As dur, Op.105
HF 0028-2131, AMU, Praha 2004 Giorgio Koukl – piano, Wind Quintet of the National Theatre of Prague,

Ghedini, Dionisi, Margola, Longo, Rota, Rieti - AULIA, A 96109, München 2004

Člen Vědecké rady Fakulty elektrotechnické ČVUT

 

Jiří Moudrý

Výuka: Seminář zvukové tvorby I., III., Úvod do oboru Zvuková tvorba, Zvuková postprodukce, Základy zvuku,Zvuková a hudební dramaturgie audiovizuálního díla, Základy mixáže audiovizuálního díla, Zvuková tvorba v hraném filmu, Seminář mixáže zvuku, Seminární teoretická práce. Vedl oborová praktická cvičení a cvičení audiovizuální.

Byl předsedou zkušební komise pro státní magisterské zkoušky, členem bakalářské státní zkušební komise, členem přijímacích zkušebních komisí a členem mezifakultní Oborové rady doktorandského studia Zvukové tvorby AMU, dále vykonával funkci vedoucího 3. ročníku oboru.

U státních bakalářských zkoušek byl vedoucím bakalářské praktické práce Michala Čecha dokumentárního filmu „Überzwerg“ a oponentem bakalářského dokumentárního filmu Bojana Bojiće „Zuzka“. U státních magisterských zkoušek byl oponentem absolventského filmu Petra Kapellera „51 kHz“

 

Vlastní tvůrčí činnost:

Zvuková režie 4 CZ dabingu pro kina; mixáž 3 celovečerních filmů pro kina; zvuková režie a mixáž dabingu 16 celovečerních filmů pro DVD ve formátu 5.1., zvuková režie CZ dabingů TV seriálů, Zvuková režie 16 TV dabingů celovečerních filmů, 5 TV CZ + ENG dabingů dokumentárních filmů, zvuková režie 10 CZ dabingů filmových trailerů DD 5.1 na celovečerní filmy, zvuková režie 1 CZ dabingu PC hry, zvuková režie 21 R reklamních spotů na celovečerní filmy, zvuková režie 44 TV reklamních spotů na celovečerní filmy.

 

Pavel Bukovský

Výuka: Úvod do oboru Zvuková tvorba, Základy akustiky a elektroakustiky, Elektroakustika, Základy elektroniky, Studiová technika, Moderní počítačové metody zpracování zvuku. Vedl oborová cvičení rozhlasového a divadelního typu. Byl vedoucím

5. ročníku oboru.

Člen přijímacích zkušebních komisí a komisí pro státní bakalářské a magisterské zkoušky. Vedoucím práce praktické části bakalářského diplomního úkolu – cvičení 3F Bojana Bojiće „Nights of Blue“, oponentem bakalářského dokumentárního filmu Michala Čecha „Überzwerg“ a vedoucím teoretické diplomní práce Václava Flegla „Internetová rádia“.

Vlastní tvůrčí činnost:

Realizace CD z nahrávek OPSO, Traditional Jazz Sstudio – Pavel Smetáček

Další činnost: Sledování světových novinek zvukové technologie – cesty na odborné profesní akce. Práce v Českém normalizačním institutu.

 

Pavel Kopecký

Výuka: Hudební praktikum I., II., III., Sluchová analýza, Dějiny hudby, Elektronická úprava zvuku, Elektroakustická tvorba, Elektroakustická hudba, Základy elektroakustické tvorby. Vedl oborové cvičení Hudební nahrávka a spolupracoval na zvukovém ztvárnění audiovizuálních cvičení.

Člen přijímacích zkušebních komisí a bakalářské státní zkušební komise, tajemník Státních magisterských zkoušek a vedoucí 4. ročníku oboru.

Oponentura praktických částí diplomního úkolu Bojana Bojiče - cvičení 3F „Nights of Blue“ a multimediální tvorba „Life on“.

Vyučoval také na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Působil jako porotce v mezinárodní soutěži MUSICA NOVA 2004 (listopad 2004). Člen výboru Společnosti Českých skladatelů v Praze a předseda komise pro elektroakustickou hudbu.

Vlastní tvůrčí činnost:

Provedené skladby:

„MOOG, suita pro syntetický zvuk“ -1. a 3. část – Meditace – Ornamentace, (Surround - kvadrofonní verze) 1.12. 2004 Galerie HAMU („Třídenní plus“ Atelier 90), taktéž provedeno 18. 10. 2004 v divadle Inspirace - „Rien a Voir“(Surround - 8 kanálů)

„Netrpělivý Orfeus“ pro upravený zvuk violoncella, 9.11.2004, Sál konzervatoře J. Deyla („Dny soudobé hudby 2004“)

„1. sonata“ pro klavír - provedl Tomáš Víšek, 16.9. 2004, Galerie Tunklův dvorec - Zábřeh a 20. 9. 2004, Dvořákovo muzeum v Praze v rámci festivalu Pocty - Harmonie

„Via Regia“, elektroakustická skladba - baletní ztvárnění, 23. 6. 2004, Praha, Hlahol

„Ritorni pro klarinet a EA nástroj“ - 1. část, 11.6.2004, Theatre Jacques Coeur, festival „Synthese 2004“, Bourges (Francie) „Les Maitres Sonneurs“ –

www.imeb.net/FESTIVAL/journalier.html)

 

Jiří Kříž

Výuka: Seminář zvukové tvorby I., Seminář mixáže zvuku, Seminář zvukové tvorby IV., V., vedl audiovizuální hraná a dokumentární cvičení a zvuková cvičení oborová.

Oponentem reálového Bc cvičení Michala Čecha „Fajně“ a Bc dokumentárního filmu Lenky Mikulové „Paměť krajiny“. U státních magisterských zkoušek byl oponentem absolventského filmu Guillerma Teilliera „Malá nesdělení“a absolventského filmu Václava Flegla „Věci“.

Vlastní tvůrčí činnost:

Mistr zvuku u zahraničních TV projektů: Cecilia Bartoli presente Antonio Salieri (Režie Yves Angelo); Pražské květy (TV film pro ZDF; režie Johannes Grieser); Vysvobozeni láskou (TV film pro ZDF; režie Jörg Grünler); Premiere Christmas (série reklamních spotů pro TV Premiere; režie Jöm Heitmann) 

             

Vladimír Skall

Výuka: Seminář zvukové dramaturgie II., Základy mixáže AV díla, Seminář mixáže zvuku, Seminář zvukové tvorby III., Seminář k teoretické bakalářské práci, Seminář zvukové tvorby IV., V. Vedl oborová praktická cvičení a hraná a dokumentární cvičení audiovizuální.

Zástupce vedoucího katedry, člen oborových zkušebních komisí pro přijímací i státní závěrečné zkoušky a vedoucím 2. ročníku oboru. Podílel se na práci komise vnitřního grantu FAMU.

U státních bakalářských zkoušek byl vedoucím písemné bakalářské práce Bojana Bojiće „Vývoj zvukové dramaturgie ve filmech Emira Kusturici“ a jeho práce praktické – dokumentárního filmu „Zuzka“, dále vedoucím praktické práce – reálového cvičení Michala Čecha „Fajně“ a vedoucím dokumentárního filmu Lenky Mikulové „Paměť krajiny“.

U státních magisterských zkoušek byl vedoucím diplomních prací: absolventský film Guillerma Teilliera „Malá nesdělení“, absolventský film Martina Večeři „Adam a Eva 2001“, absolventský film Václava Flegla „Věci“ a absolventský film Petra Kapellera „51 kHz“.

Dále byl vedoucím magisterské teoretické práce Guillerma Teilliera „Využití vícekanálových systémů ve zvukové dramaturgii AV díla“. Ve dnech 26.-28.8. 2004 se zúčastnil festivalu FreshFilms v Karlových Varech. Byl členem odborné nominační komise pro kategorii „Nejlepší zvuk“ v soutěži Český lev.

 

 

6.10. Centrum audiovizuálních studií

ředitel: odb. as. Mgr. Vít Janeček

 

Personální složení CAS (včetně FAMU International):

V září 2004 proběhla výběrová řízení na tři místa akademických pracovníků CAS s částečným úvazkem, ve kterém uspěli tito lidé: doc. Miroslav Petříček, Dr. (filosofické aspekty audiovize), odb. as. PhDr. Tomáš Glanc, Ph. D. (presentace a preservace audiovizuálních médií), odb. as. Mgr. Miloš Vojtěchovský (teorie a praxe intermediální tvorby). Koncem září 2004 vypršela smlouva doc. PhDr. Zdeně Škapové, odb. as. PhDr. Vladimíru Justovi, CSc. a odb. as. Mgr. Tomáši Pospiszylovi. Poslední jmenovaný byl přijat na doktorandské studium a v rámci svého studijního programu nadále na FAMU pedagogicky působí. Vladimír Just je také nadále ochotný přijmout studenty FAMU ve svým seminářích či konsultacích na katedře divadelní vědy FF UK. Všem ostatním akademickým pracovníkům CAS byla prodloužena termínovaná pracovní smlouva o jeden rok.

 

Kmenoví akad. prac. CAS a jejich úvazky k 31.12.2004 (včetně změn v průběhu roku)

Příjmení a jméno

Úvazek

Hlavní činnost

Bendová Helena, odb. as., Mgr.

0,65

teorie filmu, estetika, metodika

Bernard Jan, prof., PhDr., CSc.

0,8

dějiny a teorie kinematografie, estetika

Blažek Bohuslav, odb. as., MgA.

0,5

Mediální kritika, sociální ekologie, televize (do 20.11.2004)

Brezina Pavel

1

Technik FI Special Productions

Czumalo Vladimír, odb. as.,  PhDr., CSc.

0,45

dějiny a teorie výtvarného umění

Gahut Michael, doc.

1

pedagog FI Special Productions

Hoffmannová Věra

1

administrátorka FI - Special Productios a festivaly

Janeček Vít, odb. as., Mgr.

0,9

ředitel CAS, dějiny a teorie kinematografie

Jech Pavel, odb. as., M.A.

1

vedoucí FAMU International

Just Vladimír, odb. as., PhDr., CSc.

0,05

kritika, BcA a dipl. práce (do 30.9.2004)

Marková Táňa, odb. as., PhDr.

0,3

dějiny a teorie kinematografie

Maydl Přemysl, odb. as., PhDr., CSc.

0,3

metodika a pedagogika

Petráň Tomáš, odb. as., MgA.

1

zahraniční proděkan; dějiny kinematografie

Petříček Miroslav, doc., Dr.

0,5

Filosofie obrazu (od 18.10.2004)

Pospiszyl Tomáš, odb. as., Mgr.

0,4

dějiny a teorie vizuální kultury (do 30.9.2004)

Průchová Ivana, Mgr.

1

administrátorka FAMU International

Silverio Robert, odb. as., MgA., Ph. D.

1

dějiny a teorie fotografie

Škapová Zdena, doc. PhDr.

0,75

dějiny kinematografie (do 30.9.2004)

Švestková Zdeňka

1

administrátorka CAS

Ulver Stanislav, prof., PhDr.

0,6

dějiny a teorie kinematografie, BcA a dipl. Práce

Vojtěchovský Miloš, odb. as., Mgr.

0,6

Intermédia (od 18.10.2004)

 

Působení externích pedagogů, které je vzhledem k organizování jednorázových výukových modulů jak v rámci výuky CAS, tak FAMU International poměrně velké, je patrné ze souhrnného výčtu předmětů vypisovaných CAS (viz dále).

 

Stav a hlavní linie rozvoje CAS:

 

Hlavním pedagogickým úkolem CAS v letošním roce byla stabilizace přednášek tří hlavních cyklů (Přehled dějin kinematografie a Pentium dějin audiovize, Úvody do společenských věd, humanitních disciplin a ostatních umění pro 1. ročník) a rozšiřování pestré nabídky předmětů jak v rámci semestrálních přednášek, tak v rámci modulových předmětů. K tomuto účelu jsme využili několika grantů (FRVŠ, TRP), v rámci kterých bylo nakoupeno také několik set DVD a několik set knižních publikací do videotéky a knihovny FAMU i do příruční knihovny CAS. Hlavním rozvojovým úkolem roku 2004 bylo dopracování materiálů k akreditaci oboru Audiovizuální studia (též v návaznosti na TRP MŠMT, řešitel M.Bregant), jejichž koncepční část byla předložena Akademickému senátu FAMU a ten ji na svém zasedání 17.1.2004 schválil. Celý akreditační materiál bude předložen příslušným orgánům školy a MŠMT v prvním čtvrtlení roku 2005.

V průběhu roku byla také změněna struktura placené výuky v anglickém jazyce. Definitivně zanikl program 3F a byl konstituován program FAMU International, který má jednak teoretickou část (FAMU International Academic Program, dva semestry) a jednak navazující praktickou část (Special Productions, jeden semestr). V těchto programech studují jak platící studenti – stážisté evropských a amerických universit, tak studenti přijíždějící v rámci výměnného programu Erasmus (díky čemuž mohou zase studenti FAMU vyjíždět na zahraniční školy). V letošním roce došlo k výrazně většímu propojení výuky pro zahraničních studentů a domácích studentů, též díky cyklu přednášek FAMU Open Eye 2004, které byly vedeny v angličtině, ale účastnili se jich všichni studenti. Pokračoval také úspěšný cyklus výjezdních workshopů Cinema Dance (Pavel Jech, Brendan Ward, Tomáš Petráň a hosté), kterých se od počátku účastní napůl zahraniční i českojazyční studenti. Prezentací T. Petráně a P.Jecha na pedagogické konferenci FAMU na jaře 2004 byla zahájena interní diskuse o možné akreditaci bakalářského programu v anglickém jazyce, k čemuž bude moci dojít jedině za větší účasti jednotlivých kateder na takovém typu výuky.

Dalším významným bodem je počátek spolupráce mezi fakultami AMU, ČVUT (FEL – katedra počítačů) a VŠUP, v rámci které byl konstituován nový předmět Intermediální tvorba a technologie, koordinovaný jak ze strany CAS (M. Vojtěchovský), tak ze strany ČVUT (Roman Berka). Pro rozvoj této spolupráce byla z TRP T. Petráně (za FAMU) zřízena Intermediální laboratoř AMU v Berouně, kde se již od října 2004 odehrává část výuky. Mezifakultní, resp. meziškolní tým, který se kolem konstituce tohoto pracoviště vytvořil, dále rozpracovává variantu přesunu této laboratoře do Prahy, ČVUT zkoumá možnosti v prostoru bývalého kina Orlík v Dejvicích, které je jeho majetkem. Činnost na poli intermédií je zakomponována také do magisterského stupně nově vznikajícího oboru Audiovizuální studia a spolu s linií presentace a restaurování audiovizuálních děl bude tvořit jeho podstatný akcent.

Mimoto se CAS metodicky a administrativně podílel na koncipování grantových projektů ostatních pracovišť fakulty (V. Janeček, Z. Švestková).

 

 

Výuka včetně rekapitulace účasti externích pedagogů:

V rámci kmenové i externí výuky v roce 2004 se konaly tyto semestrální či dvousemestrální předměty, určené zpravidla všem oborům FAMU (externí pedagogové jsou označeni EXT):

 

Letní semestr 2003/2004

Dějiny světové kinematografie II (do r.1960 koord. Bendová)

Dějiny světové kinematografie III (1960-1990 koord. Janeček)

Dějiny české kinematografie II (do r.1960 koord. Klimeš)

Dějiny české kinematografie III (1960-1990 koord. Marková)

Pentium dějin audiovize: Dějiny animovaného filmu I - Dutka

Pentium dějin audiovize: Dějiny avantgardního filmu I - Ulver, Čihák

Pentium dějin audiovize: Dějiny dokument. filmu I - koord. Janeček

Pentium dějin audiovize: Dějiny fotografie I - Silverio, Scheufler

Pentium dějin audiovize: Kinematografie Střední a Východní Evropy II - Kopaněva (EXT)

Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury I - Czumalo

Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury II - Czumalo

Seminář mediální kritiky - Blažek

Filmová řeč – Bernard, Jachnin (EXT), Trančík

Film a divák – Bendová

Historický vývoj a proměny divadelních žánrů – Hořínek (EXT)

Hudba a vizualista – kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání - Franz (EXT)

Seminář myšlení obrazem – Petříček, Janeček

Umění a umělec v moderní době – Pospiszyl

Realizace estetických kategorií ve filmu – Bernard

Kulturně civilizační vývoj Evropy – Ševčík (EXT)

Úvod do religionistiky – náboženské systémy a jejich obraznost - Kratochvíl (EXT)

 

Zimní semestr 2004/2005

Úvody do společenských věd, humanitních disciplín a ostatních umění – koord. Blažek, Janeček

Přehled dějiny světové kinematografie I (do r.1960) – koord. Bendová

Přehled dějin světové kinematografie III (1960-1990) – koord. Janeček

Přehled dějin české kinematografie I (do r.1960) – koord. Klimeš

Pentium dějin audiovize: Dějiny animovaného filmu I – Dutka

Pentium dějin audiovize: Dějiny avantgardního filmu I – Ulver, Čihák

Pentium dějin audiovize: Dějiny dokument. filmu I – koord. Janeček

Pentium dějin audiovize: Dějiny fotografie I – Silverio, Scheufler

Pentium dějin audiovize: Čs. dětský film a pohádka I – Marková

Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury I – Czumalo

Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury III – Czumalo

Teorie dramatu – Bregant

Vizuální kultura moderního věku – Pospiszyl

Film a sémiotika – Glanc

Francouzská kinematografie od 80. let do současnosti – Bendová

Současná tvorba FAMU prismatem genderových disciplin – Hanáková

Intermedialita a nová média I – Vojtěchovský

Dějiny hudby I – Kopecký

Sociologické teorie médií – Reifová (EXT)

Myšlení obrazem – Petříček

Seminář filmové analýzy – Bendová, Janeček

Úvod do filosofie – Kratochvíl (EXT)

Seminář mediální kritiky – Ulver

Projekce a dialogy I – Holý, Janeček

 

V rámci kmenové i externí výuky v roce 2004 se konaly následující modulové předměty, určené zpravidla všem oborům FAMU, příp. studentům FAMU International (externí pedagogové jsou označeni EXT):

 

Letní semestr 2003/4

Metodologický modul k bakalářské a diplomové práci – Vít Janeček, Petr Kubica

Výstavy II – František Dvořák (EXT)

Dánský film – Ivona Černohausová (EXT)

Interaktivní film – Stanislav Miler, Petr Vrána (v angl. Cinema studies i české studenty ) EXT

Zkušenost s psychoterapií II – Jan Siřínek (EXT)

Jak se dělá remake? aneb Natoč to znovu! – Karel Thein (EXT)

Město a film: mezinárodní panel - Kristian Feigelson (Universita Paříž 3, Francie)), Jarmo Valkola (Polytechnika Jyvaskyla, Finsko), Mehmet Ozturk (Istambulská universita, Turecko)

Motorkoví rebelové, drogy a hippies na film. plátně a nejzajímavější „road movies“ – Vladimír Hendrich EXT

CinemaDance III – Brendan Ward – (angl. Cinema studies i české studenty) – Bánská Štiavnica

České divadlo: metody a koncepce v historickém kontextu – Libor Vodička EXT

Dušan Hanák a československá nová vlna – Dušan Hanák, Peter Michalovič EXT

Produkce multimediální tvorby – Stanislav Miler EXT

Alkohol v českém filmu – Petr Bilík EXT

Novodobé pohanské náboženské rituály – Giuseppe Maiello EXT

Ekologie a sociobiologie – Daniel Frynta EXT

Jean-Claude Carriere – Workshop EXT

Rumunská kinematografie – Mircea Dan Duta

Výukový modul SW Final Cut Pro 4 (Apple) – Jakub Hejna EXT

Zájezd do Itálie – František Dvořák EXT

Výukový modul SW DVD Studio Pro 2 (Apple) – Jakub Hejna EXT

 

Zimní semestr 2004/5

Herec ako liečiteĺ a čarodej - Katarína Hrčková (EXT) a Saša Gedeon

Evropský kostým a móda XVII-XX století - Helena Jarošová EXT

Intensive Script Analysis - Linda Aronson EXT

Cinema Dance I - Brendan Ward

Archeologie nových médií - Jaroslav Anděl EXT

Zkušenost s psychoterapií I - Jan Siřínek a Zuzana Lebedová EXT

Cinema Dance II - Brendan Ward - Františkov / Rokytnice n. Jizerou

Metodologický modul k bakalářské a diplomové práci - Vít Janeček, Petr Kubica

 

V zimním semestru dále proběhl speciální cyklus modulových přednášek v rámci řešení grantového projektu FRVŠ FAMU OPEN EYE (všichni zahraniční hosté EXT).

Alan Miller: Music on Film, Film on Music

Guy Gauthier: Dokumentární film, jiná kinematografie

Vojtěch Jasný: Život a film + praktický workshop

Jaroslav Anděl: Archeologie nových médií

Lenore Dekován: Práce s hercem

Karen Irvine: Fotografie a zvuk, text a obraz + praktický workshop

Francois Jost: Televize mezi realitou a fikcí

Garry Hill: Multimédia a nové technologie + praktický workshop

Mariko Tanabe: Obraz, pohyb, tanec + praktický workshop

Keiko Sei: Asijské nové vlny

Richard Leacock a Valérie Laponce: Flaherty, kinematografie aj.

Werner Nekes: Kineologie a zkušenost s pre-cinema

Marcus Berger: A small tempest for performance and film

Mogens Koch: Restaurování fotografie

Joachim Polzer a Nataša Drubek-Meyer: Nová média a archivnictví

 

 

Pedagogická a tvůrčí činnost kmenových pracovníků CAS:

 

Helena Bendová

Pedagogická činnost

V LS 2003/2004 – přednáška Film a divák

V ZS 2004/2005 – přednáška Francouzská kinematografie od 80. let do současnosti

Koordinace a pedagogická účast v rámci přednášky Přehled dějin světového filmu I - III

Dvě přednášky v rámci cyklu Úvody do společenských věd, humanitních disciplin a věd v ZS 2004/2005

Hodnocení seminárních prací studentů kurzu Projekce a dialogy v lednu 2004

 

Další činnost v rámci školy

Spolupráce na konstituci oboru Audiovizuální studia; členka přijímací komise na katedře scenáristiky a dramaturgie v lednu 2004; účast v komisi bakalářského řízení na KSD v září 2004 + oponentský posudek tamtéž; podání grantu na FRVŠ na projekt Klíčové pojmy audiovizuálních studií formou hypertextu, jenž byl schválen pro rok 2005

Spolupráce na překladu knihy David Bordwell, Kristin Thompson: Film History: An Introduction.

Šéfredaktorka dvouměsíčníku Cinepur, spoluvydávaného FAMU.

 

Publikační činnost:

Původní texty:

Omyly kritiky. Cinepur 2004, č. 31 (leden), s. 32-34.

Škytat filmem (Škyt). Cinepur 2004, č. 31 (leden), s. 57.

Festival jiných filmů. Cinepur 2004, č. 32 (březen), s. 6-7.

Editorial (Dogville). Cinepur 2004, č. 33 (květen), s. 1.

In the mood for love (Ztraceno v překladu). Cinepur 2004, č. 33 (květen), s. 54-55.

Dvě. Cinepur 2004, č. 34 (červenec).

H Story. Cinepur 2004, č. 34 (červenec).

Srdce s handicapem (Post coitum). Cinepur 2004, č. 35 (září).

Rozhovor s Janem Gogolou ml. Cinepur 2004, č. 31 (leden).

Demonlover. In: Tereza Hadravová (ed.), Sborník textů k sokolovskému semináři. Sokolov 2004.

Vesnice. Cinepur 2004, č. 36 (listopad).

 

Překlady:

Dominique Paini: Zkušenost propasti. Cinepur 2004, č. 32 (březen), s. 50-53.

Nicole Brenezová: Zpomalení a zrychlení. Cinepur 2004, č. 32 (březen), s. 54.

Philippe Grandrieux: Ať žije chaos. Cinepur 2004, č. 34 (červenec).

Roger Odin: Sémio-pragmatický přístup k dokumentárnímu filmu. Do 2004, č. 2.

Anne Rutherfordová: Film a tělesný afekt. Cinepur 2004, č. 35 (září).

 

Studijní a pracovní cesty:

účast na mezinárodní filmologické konferenci v Udine v březnu 2004 (téma The Thresholds)

účast na česko-slovenské filmologické konferenci v Olomouci v listopadu 2004 (téma Film a národ)

 

 

Jan Bernard

Pedagogická činnost

Dějiny kinematografie USA (v rámci Přehledu dějin svět. filmu) + vypracování testových otázek – FAMU

Základní vyjadřovací prostředky filmu (předn. KSD FAMU)

Realizace estetických kategorií ve filmu (předn. FAMU + FFUK)

Česká kinematografie 90. let (modul FAMU Int´l)

Přehled dějin čs. filmu do r. l959 (v rámci Summer Workshopu Emmerson College Boston na FAMU)

Jmenován profesorem od l. 6. 2004

 

Vedení diplomových a disertačních prací (včetně posudků)

Jakub Sommer: Filmy katedry dokumentární tvorby FAMU 1990-2000 (Mg, KDT)

Mané Shakaryan: Atom Egoyan: Zamyšlení nad postupem práce (Mg, KSD)

Jan Znášiková: Použitie divadelných výrazových a výtvarných prostriedkov v kinematografii (Mg, KAT-DAT FAMU)

Jan Coufal: John Woo (Hrdinské krveprolévání a jeho uplatnění v Americe), (Mg, KSD)

Monika Hlavatá: Časoproměny Agnes Vardové (Bc, KSS)

Martin Čihák: Skladebné postupy filmových avantgard (Ph.D., FS FFUK)

Jan Svoboda: Jan Kučera (Ph. D., CAS)

Člen hodnotící komise pro habilitaci PhDr. Zdeny Škapové (FAMU)

Člen hodnotící komise pro habilitaci Dušana Trančíka (FAMU)

 

Další činnost v rámci školy

Ediční rada FAMU (předseda), ediční komise Nakladatelství AMU (člen); organizace a zajišťování katalogizace digitálních přepisů filmů FAMU (CAS); podání rozvojového projektu FRVŠ: Digitalizace, archivace a zpřístupnění studentských prací FAMU (CAS) – výsledek: přijato, ale nefinancováno; spoluřešitel grantového projektu FRVŠ pro r. 2005: Alice Aronová: Židovská tematika v české televizní tvorbě (přijato a financováno)

Spoluřešitel grantového projektu Tomáše Petráně FAMU Open Eye. Uzavřeno.

Člen oborové komise A FRVŠ – jmenován školou (9 interních posudků, 5 externích, 8 revizí posudků).

 

Publikační a další činnost

Překlad 4 kapitol Úvodu do dějiny filmu D. Bordwella – K. Thompson (CAS)

Humor, komika a tragika v díle Hermíny Týrlové (reprint) in Animace a doba 1955-2000, Sdružení přátel odborného tisku Praha 2004, s. 201-206.

Vzpomínky na Letní filmové školy in 40 Letních filmových škol 1964 – 2004 ve vzpomínkách a dobových ohlasech (ed. Rudolf Fiedler), LFŠ Uherské Hradiště 2004, s. 24-29.

Obraz lasu w czeskim filmie lat sześćdziesiatych in Filmy pod specjalnym nadzórem, katalog festivalu Kino czeskie i slowackie lat 60., DKF Kwant, Fundacja ProArtTech, Warszawa 2004, s. 67 – 70.

Ostře sledované filmy. Literární noviny č. 47, 15. 11. 2004, s. 12.

Člen doprovodu Václava Havla na Festivalu českých a slovenských filmů 60. let, Varšava 21.–23. 10. a na udělení doktorátu Honoris Causa Varšavskou universitou

 

Studijní a pracovní cesty do ciziny

Přednáška Stylizace designu v českých filmech 90. let (NABA Milano, v rámci Erasmu, navázání kontaktu – Evelina Scrivani, zjištění podmínek pro výměnu studentů a pedagogů. V rámci cesty i jednání s F. Cassettim na Katolické universitě o možné účasti v přednáškovém cyklu FAMU Open Eye a o překladu jeho knihgy Dějiny filmových teorií)

 

Další aktivity mimo FAMU:

Přednášky pro zahraniční studenty: Dějiny českého filmu (seminář NYU Praha); Dějiny čs. filmu – přehled (Simon Fraser University Vancouver, Summer Workshop FFUK Praha)

Oponentské posudky diplomových a disertačních prací: Mária Ferenčuhová: Zobrazitelné a nezobrazitelné vo filme (PhD, kat. filmovej vedy FTF VŠMU Bratislava)

 

Profesionální aktivity: Člen inaugurační komise VŠMU Bratislava pro jmenovací řízení doc. Dušana Dušeka a doc. Vlastimila Zusky, posudek pro řízení D. Dušeka; Člen VaUR fakulty filmové a televizní VŠMU Bratislava; Člen komise SDZk RNDr. M. Čiháka (FFUK); GAČR – l externí posudek grantu; Rada Státního fondu pro rozvoj české kinematografie (tiskový mluvčí); člen Rady programu výzkumu a vývoje při Odboru hromadných sdělovacích prostředků MK ČR; ČFTA (člen, hodnocení pro Českého lva a Elsu); FITES (člen); Sémiotická skupina při Kybernetické společnosti; Posudek pro edici FF UP Olomouc: Karel Tabery (ed): Soubor filmových recenzí, rozhovorů a anoncí Otakara Štorch- Mariena

 

 

Bohuslav Blažek

Bohuslav Blažek 20. listopadu 2004 po krátké nemoci s rychlým průběhem zemřel a nechci obtěžovat jeho rodinu s rekapitulací jeho mimoškolních aktivit, které byly značné – nejvýraznější z nich je patrně již po jeho smrti publikovaná kniha Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie ( ERA Praha 2004), na které pracoval celé letní prázdniny…

V letním semestru akademického roku 2003/4 se Bohuslav Blažek zaměřil na prohloubení svého semináře mediální kritiky, zkoncipoval pro tento účel zvláštní webové stránky (jsou a nadále budou dostupné v sekci CAS – Materiály k výuce) a výrazně se podílel na posunu klíčového předmětu Úvody do společenských věd, humanitních disciplin a ostatních umění pro 1. ročník, který se chystal spolumoderovat (struktura tohoto předmětu, která víceméně zůstane zachována i nadále, je patrná z webové stránky http://uvody.famu.cz).

Jeho přítomnost mimo vlastní výuku byla nárazová, ale vždy intenzivní a inspirativní.

 

Vladimír Czumalo

Pedagogická činnost:

Přednášky Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury I a II v rozsahu 2 + 2 hod. týdně, vč. atestací (zápočet a zkouška) a vedení písemných prací ke zkoušce.

Vedení teoretické práce – Tomáš Souček (KF): Lukáš Jasanský – Martin Polák

Pro přednášky nově pořizována obrazová složka – digitální reprodukce a vlastní snímky pravovány do podoby prezentací v programu MS PowerPoint

Další činnost v rámci školy:

S KF vytvořen společný projekt nového předmětu Současná architektura v historickém kontextu města a podána grantová přihláška na jeho podporu FRVŠ (spoluřešitel MgA. Jaroslav Bárta).

 

Publikační činnost:

Zápis z jednoho klopýtnutí na cestě k české typografii. Typo 07, únor 2004, s. 32.

Tak akorát architektury / Just Enough Architecture. Stavba XI, 2004, č. 1, s. 39 - 43.

O umění a CowParade Prague 2004. Divadelní noviny XIII, 2004, č. 14, s. 12.

Městečko a jeho náměstíčko. ERA21 IV, 2004, č. 5, s. 3.

Existuje česká kuchyně? Sanquis 34/2004, s. 42 – 45.

Tak nám opravili nádraží… Kukátko XX, 2004, č. 3, s. 18 – 21.

František Petrák – objev vínem posvěcený. Kukátko XX, 2004, č. 3, s. 22 – 23.

Prague – a city beyond compare. http://www.prague-spot.com/prague

A brief history of Prague. http://www.prague-spot.com/prague-history

Walking in the footsteps of king. http://www.prague-spot.com/travel-guide

 

 

Michael Gahut

Pedagogická činnost

Praktické kurzy a pedagogické vedení v rámci FAMU International – Special Productions

 

 

Tomáš Glanc (člen CAS od října 2004)

Pedagogická činnost

Kurz Film a sémiotika, kterého se účastnili studenti různých kateder FAMU, VŠUP, FF UK.

Účast v cyklu Úvody do společenských věd, humanitních disciplin a ostatních umění pro 1. ročník, podíl na jeho koncepci.

 

Další činnost v rámci školy

Podíl na přípravě jednodenního mezinárodního modulu (CAS) k otázkám digitalizace, prezentace, prezervace a restaurování artefaktů (uskutečněn v lednu 2005). Podíl na přípravě projektu Digitalizace a hypertextualita; Výzkum a vývoj metody, její výklad a aplikace: prezentace záznamů audiovizuální i textové povahy jako nový typ sdělení. – Dosud probíhá řízení ohledně financování projektu z fondů MŠMT.

Člen redakční rady dvouměsíčníku Cinepur.

 

Publikační a další činnost

Česko-slovenská filmologická konference Národnost ve filmu. Olomouc, listopad 2004.

Mezinárodní konference Inventing Slavia (organizátor). Národní knihovna, listopad 2004.

 

Studijní a pracovní cesty do ciziny

Konference o lyrice a socialistickém realismu. Zentrum Ostmitteleuropa GWZO Leipzig, září 2004.

Konference Sichtbarkeit der Schrift. Freie Universität Berlin, Podewil, říjen 2004.

Přednášky o českém filmu a metodologiích prezentace v Södertörn University, Stockholm, říjen 2004 (prof. Lars Klebety)

 

Zahraniční kontakty ve směru cizina – FAMU

Dr. Nataša Drubek-Meyer, Ludwig-Maxmilian Universität, München, leden 2005, jednodenní modul FAMU/CAS

 

 

Vít Janeček

Pedagogická činnost:

Přehled dějin světové kinematografie (výuka segmentu, FAMU)

Pentium dějin audiovize: Dějiny dokumentárního filmu (spolu s Tomášem Petráňem, FAMU)

Úvod do filmové poetiky (zimní semestr 2004/5, katedra filmových studií FF UK)

Seminář myšlení obrazem (letní semestr 2003/4, s Miroslavem Petříčkem, FAMU)

Modulový metodologický seminář (letní i zimní semestr, s Petrem Kubicou, FAMU)

Collision Course (letní semestr 2003/4, FAMU International)

Yale Summer Workshop v červenci 2004 (výuka modulu Collision Course, FAMU International)

Projekce a dialogy (FAMU, zimní a letní semestr, spolu se Zdeňkem Holým)

Organizace a zajištění části modulů v rámci grantem financovaného cyklu FAMU Openy Eye 2004.

Vedoucí diplomové práce Petry Raušové (katedra střihové skladby FAMU) Film reflektující film; konzultant práce SVOČ Hany Dostálové (gymnázium Žďár nad Sázavou) Kusturicův underground.

Spoluautor základní koncepce studijního oboru Audiovizuální studia.

 

Další činnost v rámci školy:

ředitel Centra audiovizuálních studií FAMU

člen Akademického senátu FAMU

člen Akademického senátu AMU

člen Ediční komise FAMU

člen Oborové rady FAMU

člen přijímací komise Katedry dokumentární tvorby

koordinátor grantových projektů FAMU

 

Publikační a další činnost

Texty:

FAMUfest 2003. Cinepur č. 32/2004

Kauza fondu české kinematografie. Cinepur č.32/2004 a Literární noviny č.4/2004

Pascal Bonitzer (rozhovor). Iluminace č.1/2004

Měla být Superstar na obrazovce veřejnoprávní televize? (polemika s Vladimírem Justem v rubrice Spor) Literární noviny č. 35/2004

Geometrie jako příběh. Iluminace č. 2/2004

Gigadiga a Český sen – účinky, příznaky, znaky. Iluminace č. 3/2004

Discovery Campus / Evropský prostor – Praha. Cinepur č. 36/2004

Cirkulace (obrazy, objekty, těla). Iluminace č. 4/2004 (v tisku)

Předmluva ke knize Guy Gauthiera Dokumentární film, jiná kinematografie (spolu s Petrem Kubicou) a redakce této publikace.

Spolupráce na překladu knihy Davida Bordwella a Kristin Thompsonové: Film History – An Introduction.


Vlastní filmová tvorba:

Den D (režie, spolu s Erikou Hníkovou a Ivanou Miloševič), hodinový dokumentární film pro ČT (premiéra 22.10.2004 na ČT2)

Pravidla hry – I. Vymezení prostoru (celovečerní autorský dokument, premiéra v říjnu 2004 na Mezinár. festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě) v koprodukci Vít Janeček, Negativ s.r.o., DOCUfilm Praha za přispění Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

 

Zvyšování kvalifikace:

Externí doktorand Katedry filmových studií FF UK (u prof. Jiřího Cieslara)

 

Studijní a pracovní cesty do ciziny

Účast na semináři o českém filmu v Hamburku 22.-23. 4. 2005

Příspěvek na konferenci „Does the Documentary Film Discover Reality?" pořádané v rámci 4. Filmového festivalu ERA NEW HORIZONS v polském Těšíně 30.-31.7.2004

Účast na cyklu promítání a diskusí k českým dokumentárním filmů v Muzej Kino v Moskvě 18.-21. 12. 2004.

 

Další aktivity a členství mimo FAMU

člen oborové komise F2 FRVŠ; oponent FRVŠ; člen Asociace režisérů a scenáristů (ARAS)

člen redakční rady Cinepur; člen redakční rady Literárních novin

 

 

Taťána Marková

Pedagogická činnost:

Dějiny čs. filmu III, koordinátor + pět přednášek z cyklu (letní semestr 2003-4)

Pentium dějin audiovize: Čs. dětský film a pohádka (zimní semestr 2004-5)

příprava výuky Dějin čs.filmu III v letním semestru 2004-5

Vedení diplomové práce studentky Kateřiny Termerové z Katedry filmových studií FFUK na téma Dětský svět a současnost.

 

Publikační a další činnost:

Film a pohádka, sborník textů ke stejnojmennému cyklu 30. Letní filmové školy v Uherském Hradišti 2004. Sestavení sborníku, sepsání úvodu s názvem Proč lidé potřebují pohádky? a vedení panelové diskuse na téma Pohádky i pro dospělé na LFŠ (za účasti L. Běťáka, J. Herze, L. Jarkovské, V. Jasného, J. A. Novotného a M. Pittermannové).

Spolupráce na překladu knihy Davida Bordwella a Kristin Thompsonové: Film History – An Introduction.

Režie divadelních inscenací Konec starých časů a Finist, jasný sokol.

 

Přemysl Maydl

Pedagogická činnost

Doktorandský seminář FAMU

Individuální konzultace: M. Čadík (FEL ČVUT) a další.

Spoluautor základní koncepce studijního oboru Audiovizuální studia.

 

Další činnost v rámci školy

Člen oborové rady doktorského studia FAMU; člen zkušební komise pro SDZK a obhajoby disertačních prací: 18. 10. 2004 – S. Pecaric, J. Lustig; 25.10. J. Svoboda, Mircea Dan Duta.

Mimo FAMU: na KFS FF UK obhajoba disertační práce M.Čiháka, 8.12.

Člen komise pro přijímací zkoušky do doktorského studia FAMU: 24.- 25. 5.

Oponentní řízení katedry dokumentární tvorby: 7.6.: A. Guriča , E. Hníková, M. Hrubá, J. Sommer; 12.10.: J. Palát, H. Papírníková, J. Počtová, T. Šimíková , J. Voříšek, P. Zahrádka.

Rozvoj metodiky a bibliografické báze pro vytváření konceptu nového akreditovaného oboru Audiovizuální studia. Sběr materiálu k přednáškám o klíčové problematice tohoto oboru (dispozitivy, audiovize a nové kognitivní přístupy).

Člen redakční rady dvouměsíčníku Cinepur.

 

Tomáš Petráň

Pedagogická činnost:

Přehled dějin světové kinematografie (výuka segmentu, FAMU)

Pentium dějin audiovize: Dějiny dokumentárního filmu (spolu s Vítem Janečkem, FAMU)

Soustavná výuka a koncepční spolupráce v rámci programu FAMU International

 

Další činnost v rámci školy

Proděkan FAMU pro zahraniční záležitosti

Zástupce ředitele CAS FAMU

Koordinátor programu ERASMUS pro vyjíždějící i přijíždějící studenty

 

Publikační a další činnost:

Projekt Nositelé tradic, žijící a oživené lidské poklady:

Pětiletý výzkumný záměr Etnologického ústavu Akademie věd ČR, projekt iniciovaný UNESCO. V roce 2004 jsem coby realizátor filmové části projektu obdržel grant MK ČR, odbor regionální a národnostní kultury. V rámci projektu byly natočeny a dokončeny tři poslední filmy šestnáctidílného cyklu: „Ať to frčí, ať to šlape“ (30 min.), „Hračkáři z Vysočiny“ (30 min.) a „Pochoutky a pokroutky“ (39min.). Účast na projektu: koproducent, kameraman, střihač a režisér.

„Hurvínkova kouzelná flétna“ – adaptace divadelního představení Divadla Spejbla a Hurvínka. Producent Supraphon. Realizace DVD (režie, střih, spolupráce na authoringu, vedoucí výroby)

„Keltská Evropa“ – realizace multimediální stálé expozice na zámku Nižbor, spolu s Archeologickým ústavem památkové péče středních Čech. Vernisáž 21. 6. 2004. Autor koncepce expozice, spoluautor prostorového a světelného řešení (s MgA.Tomášem Žižkou), autor čtyř multimediálních projekcí pro expozici (režie, kamera, střih, triky), spoluautor výtvarného řešení expozice a multimediálních aplikací (spolu s Niké Papadopoulosovou a Barborou Vlasákovou). Výkonný producent realizační etapy expozice.

 

 

Miroslav Petříček (člen CAS od října 2004)

Pedagogická činnost

Dvousemestrální přednáška/seminář Myšlení obrazem (ve spolupráci s V. Janečkem) – společně pro FAMU, FHS (obor Mediální studia), FF UK (obory Filmová studia a Filosofie).

Dvě přednášky v rámci Úvodu do společenských věd pro 1. ročník FAMU.

Věnuji se rovněž postgraduálnímu studiu a jsem vedoucím doktorské práce Mgr. Tomáše Pospiszyla.

 

Další činnost v rámci školy

Člen Umělecké rady FAMU; člen Umělecké rady AMU; člen oborové rady FAMU

 

Publikační a další činnost

Lars von Trier – Candide ve Valpuržině noci. In: Peter Schepelern, Lars von Trier a jeho filmy, Orpheus, 2004, str. 183-188.

Bergson et Bergson. In: Annales bergsoniennes II, Epiméthée, P.U.F. 2004, str. 453-458.

Nekonečný nárok myšlení. MF Dnes, 16. 10 2004, str. E-II

Nejen o smutku a lásce. Lidové noviny 26.6. 2004, str. 14

Člověk je sám sobě úkolem. MF DNES, 19. 6. 2004, str. E_III

Cesty Ivana Dubského. Lidové noviny 3.1.2004, str. 14

Jak dnes myslet jinak. Lidové Noviny 28.2. 2004, str. 15

The Sleep of Reason Brings Forth Hypermarkets In: World and Theatre, 2004, str. 126-128.

Obraz a slovo. Společný projekt Rudolfa Fily a Miroslava Petříčka. Slovenský institut, 14.10.-13.11.2004


S nakladatelstvím Karolinum pracoval na edičním návrhu základních publikací k teorii médií, na které by se měla podílet i FAMU.

 

Překlady:

Giovanna Borradori: Filosofie v době teroru (připraveno k vyd. v nakl. Karolinum)

 

Konferenční příspěvky:

Svět jako analogon obrazu. Literatura jako text mezi texty. 23.11. 2004, pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR

Foucaultův pohled. Příspěvek na konferenci o Michelu Foucaultovi. Bratislava 29. 11. – 2.1.2004, Bratislava

 

 

Robert Silverio

Pedagogická činnost

Pentium dějin audiovize: Dějiny fotografie I., II.

Současná fotografie

Seminář dějin a teorie fotografie I., II.


Vedení bakalářských a diplomových teoretických prací

Jitka Hejtmanová: Česká fotografie 90. let a její genderový aspekt

David Kumermann: Poznámky k teorii fotografie

Viktor Tuček: Moskevský VCHUTEMAS

Tilen Vajt: Stylizovaný autoportrét

 

Vedení doktorandských prací:

Jitka Hejtmanová: Vliv nízkého a mimouměleckého na uměleckou fotografii

Pavel Turek: Identita fotografie


Další činnost v rámci školy

Člen přijímací komise na katedře fotografie.

Člen oborové rady FAMU a přijímací komise doktorandského studia.

Kurátor reprezentativní výstavy katedry fotografie FAMU v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci

 

Publikační a další činnost

Spoluúčast na anglické verzi monografie Jaroslav Rőssler Czech Avant-Garde Photographer (redakce Vladimír Birgus, Jan Mlčoch) MIT Press, Cambridge, MA, London, England 2004

Studijní a pracovní cesty do ciziny

Měsíc fotografie V Bratislavě

Měsíc fotografie v Berlíně

 

Zahraniční kontakty ve směru cizina – FAMU

Kontakty s M. Candrowiczem, představitelem Lodzského fotofestivalu, příprava

prezentace studentů FAMU. Kontakty s W. Bergmoserem, pedagogem výmarského Bauhausu ohledně jeho modulů na FAMU.

 

 

Stanislav Ulver

Jmenován profesorem od 1. 6. 2004

Pedagogická činnost:

Dějiny avantgardního filmu I. (přednášky - zimní semestr)

Filmová estetika (seminář - zimní semestr)

Diplomový seminář (pro KSD)

Seminář mediální kritiky (zimní semestr – zatím publikovány práce studentů KSD: Tereza Dusová a David Sláma)

Dějiny světové kinematografie I. (jedna přednáška)

Dějiny světové kinematografie II. (jedna přednáška)

Účast v cyklu Úvody do společenských věd, humanitních disciplin a ostatních umění pro 1. ročník.

Vedení doktorandů:

Radek Stavěl: Film a televize v digitálních sítích

Daniel Boyd: A Derridian Deconstruction of Czech New Wave Cinema

Lenka Mikolášová: Lettrismus ve filmu (z osobních důvodů ukončila studium v červnu 2004)

Oponentura doktorandské práce Martina Čiháka na FF UK

 

Vedení diplomových prací:

Margareta Hrůza: Roy Andersson

Irena Hejdová: Mladý český film 90. let

 

Další činnost v rámci školy:

Přijímací zkoušky na KSD + test všeobecných znalostí – leden 2004

Členství v komisi pro dodatečné zkoušky studentů z dějin – cca 3x únor 2004

Člen oborové komise doktorandského studia

Předseda hodnotící komise v habilitačním řízení Štěpána Grygara

Přijímací zkoušky na doktorandské studium 24.5.-25.5.2004

Člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky 18.10.2004

Člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky 25.10.2004

 

Publikační a další činnost

All Stars Animation Orchestra. Film a doba str. 222/4

Avantgarda na Diagonále. Film a doba, str. 041/1

Kategorie ,,A'' (Rozhovor s Phillipem Bergsonem). Film a doba, str. 131/3

Lipské nové trendy v dokumentu. Film a doba, str. 220/4

O.K Centrum moderního umění – a filmu (Linec). Film a doba, str. 101/2

Pětikřížkový Oberhausen. Film a doba, str. 096/2

S Miroslavem Ondříčkem o natáčení pohyblivých obrazů. Film a doba, str. 068/2

Šílená láska (rozhovor s A. Dumreicherem­Ivanceanu). Film a doba, str. 044/1

Tři básně Spoona Jacksona. Film a doba, str. 107/2

Veřejné osvětlení. Film a doba, str. 234/4

Želvy si dolétly pro Zlatou mušli (San Sebastián). Film a doba, str. 167/3

Magnetické siločáry avantgardy (Mike Hoolboom). Film a doba str. 12/1

10 otázek pro kameramany (Šajmovič, Šofr, Hynek, Malíř, Weiser, Brabec, Jícha, Kačer, Řeřicha, Greičius, Šplíchalová, Matiášek). Film a dobam str. 71/2,

 

Kapitoly v publikaci Animace a doba 1955-2000, Sdr. přátel odb. filmového tisku, Praha:

Vzestupy a pády (J. Kubíček), str. 41

O animaci, filmu a době (J. Šalamoun), str. 48

Václav Bedřich a 38 výtvarníků, str. 338

S hlavou v oblacích a nohama na zemi (B. Pojar), str. 343

O alchymii a science fiction (V. Mergl), str. 349

Jiří Barta – Čekání na Golema, str. 354

Animace – pátá láska Pavla Koutského, str. 364

O animaci pocitů a jednoduchosti, která se komplikuje (M. Pavlátová), str. 371

Animace jako stav notorického optimismu (A. Klimt), str. 378

 

Reprinty tamtéž:

Mikrob a proměny Václava Mergla, str. 276

Dialogy a rozpoznávání Václava Mergla, str. 295

Vnášení neklidu aneb Rozhovor na téma… (Kubíček, Pavlátová, Koutský), str. 319

O úzkosti, spiklencích a slastech filmu (J. Švankmajer), str. 322

Ze sklepa po schodišti vzhůru a zase zpět (J. Švankmajer), str. 323

 

Fenomén prostoru, doteku a animace ve filmech Jana Švankmajera. In: Eva Švankmajerová –

Jan Švankmajer: Jídlo. Arbor vitae, Praha 2004

 

Pravidelné rozhovory pro radio Regina (s Josefem Vomáčkou, cca 4-5 x ročně, posléze rozstříháno na víc pořadů)

 

Studijní a pracovní pobyt v zahraničí:

Festivaly (coby zástupce odborného tisku):

Diagonale – Štýrský Hradec (březen)

Oberhausen (květen)

Crossing Europe – Linec (květen)

San Sebastian (září)

Lipsko (říjen)

 

Další aktivity mimo FAMU

Šéfredaktor a grafik Filmu a doby

Editor a grafik 400 str. publikace Animace a doba (viz publikační činnost)

Účast na domácích festivalech (coby zástupce odborného tisku):

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (červenec)

Letní filmová škola v Uherském hradišti (srpen)

Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě (říjen)

 

 

Miloš Vojtěchovský (člen CAS od října 2004)

Pedagogická činnost:

Intermedialita a nová média – seminář a přednášky

Intermediální tvorba a technologie I., II. – koordinace série přednášek a kurzu

iniciace a zařízení studia intermediální laboratoiře (AMUlab) v Berouně a organizování dílen a výuky v tomto prostoru.

 

Další činnost v rámci školy: Spoluúčast na koncepci pilotního interdisciplinárního projektu mezi AMU, ČVUT a VŠUP v bývalém kině Orlík. Člen Umělecké rady FAMU, člen redakční rady dvouměsíčníku Cinepur.

 

Publikační a další činnost:

Spoluúčast na mezinárodním projektu TROIA. (www.bbm.de), organizování prezentace TROIA v Goethe Institutu, příprava mezinárodní konference o komunitních médiích Fmedia forum 04, http://fmedia.ecn.cz

Výstava českého zvukového umění v galerii Rachel Haferkamp v Kolíně nad Rýnem (autorská spoluúčast na výstavě a prezentace v Kunst Media Hochschule v Kolíně nad Rýnem), spolupráce na mezinárodním pilotním projektu o archivu Vilema Flussera v KMH.

Kurátorská účast na festivalu české kultury „Czech in“ v Linzi.

Umělecké stipendium udělené jury nadace TRANSIT.

 

Studijní a pracovní cesty do ciziny

Berlín: Trasmediale 2004

Transeuropean Picnick- konference o nových technologiích v Novém Sadu

Deaf 2004 Rotterdam

Central Asia Tour (Uzbekistan, Kazachstan, Kyrgystan)

Ars Electronica Festival, Linz

 

Zahraniční kontakty ve směru cizina – FAMU

Harv Stoic (Bauhaus Mediaakademie Weimar)

John Hopkins, (Colorado University, Boulder)

Frans Pomassel (Kunstakademie Vídeň)

Miklos Peternak (Intermedia departement Akademie of Applied Art, Budapest)

Siegfried Zielinsky, KMH, Cologne

 

 

FAMU International

Vedoucí: Pavel Jech, M.A.

 

Pedagogové:

odb. as. Pavel Jech, M.A., vedoucí

prof. Brendan Ward

doc. Michael Gahut

THP: Mgr. Ivanka Průchová (administrátorka), Věra Hoffmannová (sekretářka), Pavel Brezina

 

Výuka:

Na výuce FAMU International se podílelo cca dvacet kmenových pedagogů FAMU. Pedagogická supervize studentských projektů: Pavel Jech, Michael Gahut, Miroslav Mandić, Marek Jícha, Tomáš Gregor, Pavel Marek, Ivo Trajkov, Marek Bouda, Bára Kašťaková.

Moduly: Brendan Ward – Cinema Dance (březen), Jean-Claude Carriere – Creative Dramaturgy (květen); Vojtěch Jasný – Cinema in Nature (říjen), Chris Hales – Interactive Media (říjen), Linda Aronson – Intensive Screenwriting Strategie (listopad).

 

Stav a rozvoj programu FI:

Program FAMU International (FI) vznikl jako společná platforma pro výuku v anglickém jazyce, tvorbu filmů zahraničních studentů a všechny mezinárodní kurzy a letní workshopy, které FAMU pořádá. Základem výuky FI jsou dva kurzy: Academic Course (dvousemestrální) a speciál Productions (tříměsíční, realizovaný na podzim). U obou programů byla přehodnocena výše školného, jež bylo progresivně dorovnáno na úroveň běžnou v evropských školách. Oba programy byly zahájeny na podzim 2004. Kurzy jsou hodnoceny kladně a v dlouhodobé perspektivě by se měly pozitivně promítnout do hospodaření školy.

S minimálními personálním i prostorovými nároky, zato s maximální efektivitou se poměrně malý tým pod vedením Pavla Jecha stal živou součástí FAMU a fakultě výrazně pomáhá například s hostováním zahraničních pedagogů a tvůrců.

Systémová změna v organizaci anglické výuky byla vedena snahou zajistit převážnou většinu výuky kmenovými pedagogy FAMU a omezit zaměstnávání externistů. Škola tak může lépe garantovat odbornou úroveň výuky a zároveň poskytuje svým pedagogům, vedle motivace k dalšímu odbornému růstu, možnost dalšího výdělku. Významným přínosem obou programů je i účast řádných studentů FAMU, kteří spolupracují se zahraničními studenty při tvorbě jejich praktických cvičení. Díky tomu se frekventanti anglofonních kurzů více integrují do života fakulty a mají blíže k programům v českém jazyce, o něž projevují intenzivní zájem.

Během roku 2004 se však FI potýkal s dvěma ekonomicky mimořádně obtížnými problémy: prvním byl vysoký deficit, který FI zdědil pro dřívějším programu 3F (= FAMU For Foreigners) a druhým byla implementace zákona o dani z přidané hodnoty. V důsledku těchto dvou komplikací byl rozpočet FI velmi napjatý, ale s maximálním úsilím všech zúčastněných pedagogů a pracovníků (zejm. Pavel Jech, Tomáš Petráň a Ivana Průchová) se podařilo dosáhnout pozitivní finanční bilance.

Program FAMU International měl v roce 2004 přibližně 100 přihlášek na 20 míst Academic Course a na 2 místa Special Productions.


7. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

 

 

7.1. Výběrová řízení

 

Díky úspěšným výběrovým řízením byly řady akademických pracovníků FAMU v roce 2004 významně posíleny o tyto pedagogy: Marcus Bergner, Mgr. Tomáš Dvořák, Mgr. Tomáš Dvořák, PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D., doc. MgA. Ivo Mathé, Mgr. Helena Musilová, MgAa. Petr Ostrouchov, Petr Oukropec, doc. Miroslav Petříček, Dr., MgA. Martin Ryšavý, MgA. Martin Stecker, Mgr. Miloš Vojtěchovský.

Odchod Dušana Trančíka z katedry režie se stal výzvou k hledání nového vedoucího této katedry.

 

 

7.2. Řízení ke jmenování profesorem

 

Na veřejném zasedáním Umělecké rady FAMU byla v roce 2004 přednesena pouze jedna profesorská přednáška: doc. Karel Vachek (dokumentární tvorba) – profesorská přednáška Teorie hmoty (o vnitřním smíchu, rozdvojení mysli a středovém osudu) přednesena dne 22. 11. 2004.

Byla zahájena dvě profesorská řízení: doc. Jan Němec (režie) a doc. Viktor Kolář (fotografie).

 

 

7.3. Habilitační řízení:

 

Na veřejných zasedáních Umělecké rady FAMU bylo v roce 2004 předneseno šest habilitačních přednášek:

odb. as. PhDr. Zdena Škapová (teorie filmové a multimediální tvorby) – habilitační přednáška O tradici a nových podobách tragikomedie v české kinematografii přednesena dne 3. 5. 2004.

odb. as. MgA. Antonín Weiser (kamera) – habilitační přednáška Nové materiály a možnosti digitálního maskování a kompozic přednesena dne 3. 5. 2004.

odb. as. Ing. Josef Pešek (střihová skladba) – habilitační přednáška Technické aspekty sestřihu televizních pořadů na magnetických nosičích přednesena dne 31. 5. 2004.

odb. as. MgA. Štěpán Grygar (fotografie) – habilitační přednáška Konceptuální umění a fotografie přednesena dne 31.5. 2004.

odb. as. Mgr. Dušan Trančík, Art. D. (režie) – habilitační přednáška Míra stylizace a autenticity při vytváření fikce pravdivosti v hraném filmu přednesena dne 11. 10. 2004.

odb. as. MgA. Ivo Mathé (produkce) – habilitační přednáška Televize poskytující službu veřejnosti v České republice, součásti Evropy přednesena dne 22. 11. 2004.

 

Další čtyři pedagogové buď svá habilitační řízení zahájili nebo čekají na stanovení termínu habilitační přednášky Uměleckou radou. Jedná se o Lubora Dohnala (scenáristika a dramaturgie), Kristiána Hynka (kamera), Jaroslava Brabce (kamera) a Miroslava Janka (dokumentární tvorba).

 

 

7. 4. Významná ocenění pedagogů fakulty:

 

Rudolf Adler (KDT): Cena Hlavního partnera EKOFILMU za film Hastrman Habrman (EKOFILM Český Krumlov 2004)

Jaroslav Bárta (KF): Ocenění Fotografická publikace roku za publikaci Političtí vězni padesátých let (vydavatel a grafická úprava).

Jan Gogola ml. (KDT): Golden Dove (47th International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film) za film Across the Bordur

Martin Mareček (KDT): cena poroty za film Javor 98 na 6. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Eko-Ethno-Folk, Slatioara 2004, Rumunsko

Martin Ryšavý (KSD): první cena v soutěži českých filmů na 8. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2004 za film Afoňka už nechce pást soby

Martin Řezníček (KDT): Zlatý ledňáček za nejlepší dokumentární film na přehlídce českého filmu Finále Plzeň za film Úžera

Jan Špáta (KDT): Cena za celoživotní dílo Kantuta, Zlín 2004

Drahomíra Vihanová (KDT): Cena Milana Maryšky za přínos dokumentárnímu filmu

 

 

7. 5. Profiloví externisté

 

Katedra animované tvorby: Vladimír Merta, Ivan Vít, Michal Podhradský, Ivo Špalj, Jaroslav Vančát, Bohdana Kerbachová, Ctibor Turba

Katedra dokumentární tvorby: Ladislav Cmíral, Katarína Geyerová, Jan Gogola ml., Rodrigo Morales, Daniel Němec, Martin Řezníček

Katedra fotografie: Čedo Butina, Pavel Scheufler, Vladimír Borgis, Jaroslav Šimek, Michaela Brachtlová, Vladan Krumpl, Jaroslav Anděl

Katedra kamery: Ilja Bojanovský, Aleš Boštička, Jan Eigl, V. Kasika, Eduard Landisch, Svatopluk Malý, J. Ondráček

Katedra produkce: Jiří Beránek, Vladimír Bezděk, Aleš Boštička, Milan Býček, Lenka Deverová, Jan Fíla, Kateřina Fričová, Zuzana Herčíková, Iveta Jůdlová, Vít Komrzý, Vladimír Kroupa, Veronika Křesťanová, Michal Lánský, Pavel Maurer, Jan Martínek, Stanislav Miler, Tomáš Pak, Vítězslav Romanov, Tomáš Roubík, Tomáš Rychlý, Petr Sládeček, Pavel Strnad, Otakar Svoboda, Milan Šmíd, Ondřej Trojan, Helena Uldrichová, Luboš Vála, Martin Vandas, František Vyskočil

Katedra režie: Miloš Horanský, Boris Jachnin, František Koukolík, Radovan Lukavský, Petr Nikolaev, Alice Nellis, Ján Sebechlebský

Katedra scenáristiky a dramaturgie: Jan Gogola, Antonín Jelínek, Alois Fišárek

Katedra střihové skladby: Vítězslav Romanov, Filip Malásek, Katarína Geyerová, Věra Benešová, Ivo Heger, Michal Lánský

Katedra zvukové tvorby: Felix Kolmer, Jiří Dvořák, Václav Hálek, Zdeněk Hrubý, Martin Jílek, Tomáš Kubec, Pavel Pitrák, Daniel Němec, Zdeněk Stropek, Tomáš Zikmund, Jiří Zobač

Centrum audiovizuálních studií: Galina Kopaněva, Zdeněk Hořínek, Vladimír Franz, Ševčík, Zdeněk Kratochvíl, Irena Reifová, František Dvořák, Ivona Černohausová, Stanislav Miler, Petr Vrána, Jan Siřínek, Karel Thein, Vladimír Hendrich, Libor Vodička, Dušan Hanák, Peter Michalovič, Petr Bilík, Giuseppe Maiello, Daniel Frynta, Linda Aronson, Brendan Ward.


8. VĚDA, VÝZKU, EDIČNÍ ČINNOST

 

 

8.1. Pedagogická konference

 

Ve dnech 16. a 17. dubna 2004 proběhla pedagogická konference FAMU, jejímž cílem byla sebe/reflexe výukového procesu na FAMU. V průběhu konference byla analyzována situace a vývoj školy v šesti následujících tematických okruzích: 1. Výuka oborů, formy výuky; 2. Projekt Akademické televize, její smysl a směřování; 3. Praktická cvičení a vnitřní grant FAMU; 4. Problematika školného, dotací a financování; 5. Identita stávajících oborů, ve vztahu k sobě samým i k praxi; 6. Budoucnost FAMU. Bohatá diskuse se dotkla také příprav nového studijního oboru Audiovizuální studia a restrukturalizace výukového programu v anglickém jazyce v rámci FAMU International s možným přesahem do stávajících kateder.

 

 

8.2. Doktorský studijní program (DSP):

 

Složení Oborové rady DSP:

prof. Ivo Bláha, prof. Ilja Bojanovský, prof. Josef Pecák, prof. Ing. Václav Syrový, prof. Stanislav Ulver, prof. Josef Valušiak, prof. Edgar Dutka, PhDr. Přemysl Maydl, Mgr. Petr Kubica, doc. Jiří Kubíček, Robert Silverio, Ph.D., PhDr. Michal Bregant, Mgr. Vít Janeček, RNDr. Martin Čihák, prof. PhDr. Jiří Cieslar, doc. Miroslav Petříček, Dr., doc. PhDr. Galina Kopaněva, Karel Thein, Ph.D.

 

V průběhu roku byla zpracována nová verze Studijního řádu DSP, která byla projednána a schválena Akademickým senátem FAMU. Na svém podzimním zasedání (13. září) se oborová rada usnesla na konkretizaci studijních povinností studentů v DSP a blíže specifikovala podmínky absolvování jazykových zkoušek v průběhu doktorského studia. Přijala rovněž závěr, aby se studenti DSP výrazněji zapojili do pedagogické práce na fakultě. Pod vedením Přemysla Maydla byl zahájen společný doktorský seminář, povinný pro všechny studenty prvního ročníku DSP.

 

V roce 2004 studovalo v doktorském studijním program (DSP) 25 studentů (z toho 4 cizinci). Čtyři studenti mají přerušené studium.

Ve dnech 24. a 25. května proběhlo přijímací řízení do doktorského studijního programu. Přijímací komise se seznámila s materiály všech 16 uchazečů a po ústním pohovoru s uchazeči se rozhodla navrhnout děkanovi fakulty pět studentů k prezenční formě studia (Filip Cenek, Jitka Hejtmanová, Zdeněk Holý, Jiří Horníček, Tomáš Pospiszyl) a čtyři ke kombinované formě studia (Daniel Boyd, Libuše Jarcovjáková, Zbyněk Oldřich, Sandra Vitalić).

 

V roce 2004 složili státní závěrečné zkoušky, obhájili své disertační práce a bylií promováni celkem čtyři studenti (z toho dva cizinci):

Josef Lustig, M. A.: Posedlost vyprávěním (Příběh režie Ivana Passera).

Mgr. Sacha Pecaric: The Language of Photography.

Mgr. Mircea Dan Duta: Naratologické perspektivy a narativní techniky v české Nové vlně v 60. letech.

PhDr. Jan Svoboda: Jan Kučera – český teoretik filmu a televize.

 

 

8.3. Ediční činnost

Složení Ediční komise FAMU:

PhDr. Jan Bernard, CSc.(Centrum audiovizuálních studií; předseda), MgA. Jaroslav Bárta (Katedra fotografie), MgA. Marek Bouda (Katedra režie) RNDr. Martin Čihák (Katedra střihové skladby), Mgr. Vít Janeček (Centrum audiovizuálních studií), MgA. Bára Kašťáková (Katedra střihové skladby), doc. Jiří Kubíček (Katedra animované tvorby), Mgr. Jiří Macák (Katedra kamery), JUDr. Jitka Mráčková, CSc. (Katedra produkce), MgA. Jiří Kříž (Katedra zvukové tvorby).

 

V roce 2004 se ediční komise sešla dvakrát, projednala plnění edičního plánu FAMU, dočasně vyřadila tituly, jejichž autoři nebyli schopni v prodloužených termínech dodat rukopisy a vytvořila plán ediční činnosti na rok 2005.

 

Z iniciativy FAMU vyšly v roce 2004 v nakladatelství AMU tyto tituly:

Jan Kališ (ed.): Problematika filmových dramatických forem

Ivo Bláha: Zvuková dramaturgie AV díla

Edgar Dutka: Minimum z dějin světové animace

Guy Gauthier: Dokumentární film, jiná kinematografie

Jiří Kubíček: Estetika animovaného. filmu

Štěpán Grygar: Konceptuální umění a fotografie

 

Publikace mimo ediční plán:

FAMU vydala pro své vnitřní potřeby Antologii textů k Úvodům pro první ročník bakalářského studia, na jejíž přípravě se účastnili všechny studijní obory FAMU. Z vydaných 200 kusů bylo ke konci roku 2004 rozebráno 196 výtisků.

FAMU měla podíl na vydání publikace „Nové filmové historie“ (ed. Petr Szczepanik, vydal Hermann a synové s CAS FAMU, FF MU)

Václav Syrový: Kapitoly o varhanách. Nakladatelství AMU 2004.

Týž: Zvuk varhan v reálných prostorách a jeho problémy. Proceedings of the 8th International Colloquium „ACOUSTICS 04“, Zvolen, str.53-60.

Týž: Akustické problémy varhan v moderních sakrálních prostorách. Sborník z konference Moderní sakrální stavby. Fakulta architektury VUT, Brno 2004, str.57-66.

Týž: Varhany v moderním sakrálním prostoru. In: Moderní sakrální stavby, J. Vaverka a kol., JOTA Brno 2004, str.44-57.

 

FAMU vstoupila coby majoritní člen do Sdružení přátel Cinepuru a ujala se tak spoluvydávání dvouměsíčníku Cinepur. Byla ustavena redakční rada složená z akademických pracovníků FAMU: Michal Bregant, Tomáš Glanc, Vít Janeček, Petr Kubica, Martin Mareček, Petr Marek, Přemysl Maydl, Miroslav Petříček, Tomáš Pospiszyl, Alice Růžičková, Miloš Vojtěchovský. Šéfredaktorkou nadále zůstává kmenová členka CAS Helena Bendová.

 

Plán ediční činnosti FAMU na rok 2005:

Josef Valušiak: Základy střihové skladby (2. opravené vydání)

Martin Švoma: Karel Vachek (monografie)

Jacques Aumont: Obraz (překlad Ladislav Šerý)

Robert Silverio: Dekonstrukce současné tvůrčí fotografie (anglická verze)

Ivo Bláha: Základní prostředky zvukové dramaturgie AV díla (anglická verze)

David Bordwell – Kristin Thompson: Film History. An Introduction (dokončení překladu)

Ivo Bláha: Základní prostředky zvukové dramaturgie audiovizuálního díla – text připraven pro překlad do angličtiny.


9. GRANTY, ROZVOJOVÉ PROGRAMY

 

 

9.1. Centrum audiovizuálních studií

 

Granty FRVŠ podané v roce 2003 na rok 2004:

1262/2004 F2d Vít Janeček: Mezioborový modul společného základu FAMU ve formě hypertextu

1263/2004 F2c Tomáš Petráň: FAMU OPEN EYE 2004 – Modulární dílny a přednášky zahraničních hostů (spoluřešitel Jan Bernard)

1264/2004 F2 Robert Silverio: Inovace a rozšiřování výukových možností – nefinancovaný

Granty FRVŠ podané v roce 2004 na rok 2005:

259/2005 G2 Alice Aronová: Židovská tematika v české televizní hrané tvorbě (spoluřešitel Jan Bernard)

2550/2005 F2a Vladimír Czumalo: Současná architektura v historickém kontextu města

2724/2005 F2d Michal Bregant: Tvorba multimediálních studijních materiálů k výuce s využitím školní sítě

3524/2005 F2 d Helena Bendová: Klíčové pojmy audiovizuálních studií ve formě hypertextu

1063/2005 Eb Jan Bernard: Digitalizace,archivace a zpřístupnění studentských prací FAMU – nefinancovaný

2409/2005 F2 Tomáš Petráň: FAMU Open Eye 2005 – nefinancovaný

2992/2005 F2 Robert Silverio: Inovace teoretických studijních programů na katedře fotografie FAMU cestou digitalizace fotoarchivu – nefinancovaný

3135/2005 G2 Petr Koblovský: Filmový dvouměsíčník Cinepur (spoluřešitel Vít Janeček) –nefinancovaný

Granty GAČR podané v roce 2004:

D408150785 DG Vít Janeček a kolektiv: Dějiny české kinematografie – nefinancovaný

Rozvojový program MŠMT:

řešitel Michal Bregant: Konstituce oboru audiovizuální studia (pokračující)

řešitel Tomáš Petráň: Internetem podpořená mezifakultní spolupráce Multimediální laboratoř

Granty ČLF:

řešitel Vít Janeček: práva k překladu knižního titulu David Bordwell – Kristin Thompsonová: The Film History – An Introduction

Překladový grant Ministerstva zahraničí Francouzské republiky – Projekt F. X. Šalda:

Řešitel Vít Janeček: překlad knižního titulu Guy Gauthiera: Documentaire un autre cinéma (český překlad vyšel na podzim 2004)

 

9.2. Katedra animované a multimediální tvorby:

FRVŠ na rok 2005:

Petr Skala: Inovace předmětu stávajícího studijního oboru katedry animované tvorby

Edgar Dutka: Dotvoření videoarchivu českých animovaných filmů

 

9.3. Katedra dokumentární tvorby:

Alice Růžičková (spoluřešitelé Pavel Koutecký, Karel Vachek): Inovace studijního programu Realizační dílna KDT FAMU (FRVŠ)

Petr Kubica (spoluředitelé: Martin Mareček, Helena Třeštíková): Inovace studijního programu Úvody a praktika oboru dokumentární tvorba (FRVŠ) – nefinancováno

 

9.4. Katedra fotografie:

Grant Hlavního města Prahy obdržela katedra na program výstavní činnosti. Od Ministerstva životního prostředí ČR obdržela katedra finanční příspěvek na základě projektu Krajiny na kraji, jehož předkladatelem a řešitelem byl Jaroslav Bárta.

FRVŠ: Současná architektura v historickém kontextu města (Vladimír Czumalo, Jaroslav Bárta), Inovace studijního programu předmětu Nová média (Štěpán Grygar, Čedomir Butina), Digitální stěna pro záznam velkoformátovou kamerou (Václav Šimice), Krajiny na kraji republiky (Bohumír Prokůpek, Josef Ptáček).

Jaroslav Bárta: Dovybavení laboratoře k prohloubení výuky restaurování, konzervování a archivování fotografických a filmových obrazů na FAMU (FRVŠ) – nefinancováno

FRVŠ 2005: Filip Láb: Východní blok, Štěpán Grygar: Inovace studijního programu předmětu Nová media

 

9.5. Katedra produkce:

Pavel Borovan: Hledáme nové zdroje financování AV tvorby (FRVŠ) – nefinancováno

 

9.6. Katedra režie:

Hana Jarošová: Inovace studijního programu tvůrčích dílen Katedry režie (FRVŠ 2005)

 

9.7. Katedra scenáristiky a dramaturgie:

Lubor Dohnal: Česko-slovenská scenáristická dílna (FRVŠ) – nefinancováno

Jiří Dufek: Záchrana, zpracování a publikace části archivu FAMU od 40. do 60. let se zaměřením na metodologický, personální i politický vývoj jedné z profilových kateder na pozadí vývoje celé školy (FRVŠ) – nefinancováno

 

9.8. Katedra střihové skladby:

Bára Kašťáková: Inovace studijního programu Dílna střihové skladby (FRVŠ) – nefinancováno

 

9.9. Katedra zvukové tvorby:

Pavel Bukovský: Inovace předmětu „Studiová technika pro multimediální aplikace (FRVŠ 2005)

 

9.10. Studio FAMU:

Josef Boháč: Rozvoj digitalizace Studia FAMU (FRVŠ) – nefinancováno

 

 

9.11. Specifický výzkum

 

Z prostředků specifického výzkumu získala FAMU celkem 688 750 Kč. Tato částka byla rozdělena následovně:

a) osobní a věcné náklady na spolupráci studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole 203 400 Kč - odměny pedagogům a administrativní pracovnici CAS (J. Bernard, V. Janeček, H. Bendová, M. Vojtěchovský, Z. Švestková) a externím spolupracovníkům (R. Berka, FEL ČVUT, L. Svobodová, VŠUP) za práci na řešení výzkumných a publikačních projektů: 63 734,- Kč včetně zákonných plateb

- pro činnost nově založené Intermediální laboratoře a pro zajištění publikační činnosti byly pořízeny 3 počítače Apple, 1 počítač PC, hardisk, bezdrátová přípojná stanice pro pracoviště Intermediální laboratoře v Berouně a tři ochranné kufříky na již zakoupené počítače Apple ibook (134 241,- Kč)

- zakoupeny xeropapíry pro potřeby výzkumné a publikační činnosti (5 474 Kč)

 

b) věcné náklady společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů: 117 300 Kč

- scanovací software OCR Iris pro převod tištěných textů do elektronické podoby, pomocí tohoto softwaru byla vytvořena báze textů pro Úvody do společenských věd, humanitních disciplin a ostatních umění, které byly v rámci grantu FRVŠ umístěny na nově vzniklou webovou stránku http://uvody.famu.cz a tento software nadále zůstává k dispozici k využití podobným způsobem (5 544,- Kč včetně bankovních poplatků)

- byla uhrazena autorská práva na základní oborovou knihu vydanou universitním nakladatelstvím Nathan Paříž Jacquese Aumonta L‘Image (Obraz), kterou v redakci CAS vydá Nakladatelství AMU, kniha vyjde do konce roku 2005 (43 897 Kč včetně bankovních poplatků)

- z této položky byl hrazena také větší část překladu jmenované knihy dr. Ladislavem Šerým (53 800,- Kč)

- prof. Jan Bernard pokračoval v digitalizaci filmů z archivu FAMU (4 760 Kč)

- odborné posudky na závěry výzkumu prof. Pecáka v oblasti exponometrie (doc. Valenta, MFF UK, Ing. Navrátil, VUT Brno): 9 300 Kč

 

c) náklady na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce: 18 000 Kč

- stipendia studentům a doktorandům pracujícím průběžně na úkolech vyplývajících z jejich diplomových či disertačních prací(J. Felcman, T. Pospiszyl, B. Mrázková)

 

d) další části výzkumu na vysoké škole, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti: 350 000 Kč

FAMU se stala majoritním vydavatelem oborového odborného periodika s desetiletou tradicí Cinepur (dvouměsíčník, viz www.cinepur.cz). Vydávání časopisu bylo podpořeno v rámci specifického výzkumu částkou 350 000 Kč, rozloženou na tisk, grafické práce a sazbu, správu a rozvoj webové stránky a redakční honoráře. Šéfredaktorka Helena Bendová je kmenovou členkou CAS, další ze dvou redaktorů (Zdeněk Holý) je interním doktorandem FAMU. V časopisu publikují mj. studenti, doktorandi a pedagogové FAMU.


10. CENY, KTERÉ ZÍSKALI STUDENTI V ROCE 2004:

 

10.1. Cena děkana:

Jiří Konečný (absolvent oboru produkce) a Erika Hníková (absolventka oboru dokumentární tvorba)

 

10.2. Festival FAMU aneb FAMUfest´21:

Ceny Maxim a Čestná uznání ve třinácti soutěžních kategoriích byly předány 14. 11. 2004 v Divadle Archa.

Vít Klusák a Filip Remunda: Nejlepší film festivalu (Český sen) + finanční ocenění v hodnotě 50 000 Kč a putovní plastika Františka Skály.

Vít Karas: Nejlepší divácký film (Malý svět) + Cena Kodak Vision pro režiséra: 5 rolí filmové suroviny Kodak 16mm. Kameraman snímku Karel Fairaisl obdržel předplatné časopisu American Cinematographer.

Jitka Rudolfová: Nejlepší film 1. ročníku + Čestné uznání (Maso na talíři, Pohybem spouště)

Filip Čermák: Nejlepší produkce (Český sen)

Kateřina Držková: Nejlepší fotografie (Krajiny)

Vít Karas: Nejlepší film hrané režie (Malý svět)

Marta Hrubá: Nejlepší dokumentární film (Věci)

Jan Bohuslav: Nejlepší film animované a multimediální tvorby (Svědomí)

Tomáš Holeček: Nejlepší nerealizovaný scénář (Velký sešit)

Karel Fairaisl: Nejlepší kamera (Malý svět)

Petr Čechák: Nejlepší zvuk (Pokoj)

Michal Hýka: Nejlepší střih (Malý svět)

Hjálmar Einarsson: Best film of FAMU International (Legal Criminals)

Ondřej Zima a jeho štáb: Čestné uznání (FAMUFEST ´21)

Jan Paul: Čestné uznání (Posun)

Martin Duda: Čestné uznání (Kontakt)

Michal Černý: Čestné uznání (Škvíra)

Andrea Culková: Čestné uznání (Interní sdělení ve věci úřední)

Jan V. Sacher: Čestné uznání (Koumáci)

Zuzana Panská: Čestné uznání (Doma)

Jan Prušinosvký: Čestné uznání (Nejlepší je pěnivá)

Silvia Málová: Čestné uznání (Shakespearovská herečka)

 

10.3. Další ocenění:

Kateřina Krusová: Zlatý ledňáček v kategorii Nejlepší dokument do 30 min., Finále Plzeň (Návrat Jana z pařížského exilu na jaře roku 2003)

Marie Dvořáková: cena ředitele festivalu Etiuda – Krakow, Polsko (Opitzova žena)

Lenka Wimmerová: Hlavní cena, Studentský Fest Zlín (Bespojení)

Martin Duda: Zvláštní uznání poroty, AniFest Třeboň, Cena diváků, Anifest Budapest, 1. cena, Taipei, 3. cena, Donga festival Seoul, Cena za nejepší studentský film – Artfilm Trenčianské Teplice (Kontakt)

Vít Klusák a Filip Remunda: Český sen: Cena za nejlepší český dokumentární film a Cena diváků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava, hlavní cenu Spar-Nord-Award for Best Documentary Film na Aarhus Filmfestival, Dánsko; cena filmové kritiky FIPRESCI na festivalu v Lublani, Český filmový a televizní svaz (FITES) udělil filmu Čestné uznání v rámci ceny Trilobit 04.

Martin Matiášek: Ocenění Jaroslava Kučery – udělila Asociace českých kameramanů za barevnou etudu Galerie lidských vztahů – Claire.

 


11. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

 

 

11.1. Reprezentace FAMU v zahraničí

 

FAMU se v roce 2004 prezentovala v zahraničí na festivalech a přehlídkách v Francii (Beauvais-Oise), Izraeli (Tel-Aviv), v Maďarsku (Szolnok), Německu (Hamburg, Chotěbuz), Rakousku (Linec, Vídeň), Rumunsku, Rusku (Moskva), Slovensku (Bratislava), Spojených státech (Los Angeles) a Španělsku (Madrid). Takřka všechny jmenované prezentace obsahovaly projekce filmů, případně výstavu fotografií, které byly doprovázeny společnou delegací pedagogů a studentů.

            V květnu 2004 se v Helsinkách konal výroční kongres CILECTu, jehož se zúčastnili Michal Bregant a Pavel Jech. Od založení CILECTu uplynulo padesát let a jako organizace s bohatými kontakty má stále velký vliv (zejména v Evropě a Asii), pročež je pro FAMU výhodné setrvat v řadách jeho členů. Ve vedení CILECTu nedochází k významnějším personálním změnám, z jednání však bylo patrné, že k určitému posunu v budoucnu pravděpodobně dojde. Zejména systém „státní“ reprezentace podle vzoru OSN (jedna země jeden hlas) se ukazuje jako problematický.

 

Personální zajištění reprezentace fakulty:

Marek Bouda a Hana Jarošová: Festival studentských filmů v Tel-Avivu

Hana Jarošová: přehlídka českých filmů ve Beauvais-Oise, Francie (listopad 2004)

Michal Bregant: Los Angeles (7.-.15. 2.), Vídeň (1.-2. 2.), Linec 5.-6. 5.), Hamburg (23.-25. 4.), Chotěbuz (4.-6.11)

Michal Bregant a Pavel Jech: CILECT Congress, Helsinki (17.-23.5.)

Michal Bregant, Pavel Jech, Tomáš Petráň: School´s Best Kept Secrets. Konference GEECT, Bratislava (2.-3. 10.)

Pavel Bukovský: 116th AES Convention, Berlín 8.-11.5.

Martin Čihák: konference a setkání středoevropských filmových škol Transeuropa Express v Maďarském Szolnoku (17.-21. 9. 2004); setkání na Escuela de Cinematografía y Creación Audiovisual na Universidad Europea de Madrid (25.-28.9. 2004); XXIV International VGIK Student Festival, Moskva (13.-18.10. 2004)

Alice Růžičková: festival Alter-nativ v Targu Mures,Rumunsko

 

(Seznam filmů, jimiž byly obeslány zahraniční přehlídky a festivaly, je uveden na konci této kapitoly.)

 

 

11.2. Mezinárodní působení pedagogů

 

V rámci projektu Socrates/Erasmus vycestovalo šest akademických pracovníků FAMU na partnerské školy na krátkodobé přednáškové pobyty. Osm zahraničních pedagogů přicestovalo do Prahy a působili na FAMU. Vyvrcholením těchto aktivit bylo zorganizování konference Město a film v dubnu 2004. Konference se zúčastnili vyučující z partnerských škol z Francie, Finska a Turecka a jednotlivá vystoupení byla přístupná studentům FAMU a FFUK.

V rámci programu Socrates/Erasmus byla financována jen menší část hostujících přednášejících. Podařilo se zajistit finanční zdroje (do značné míry z prostředků Cinema Studies, resp. FAMU International), které umožnily pozvat mimořádné tvůrčí osobnosti a významné odborníky.

            Od 7. do 9. května 2004 přednášel na FAMU významný francouzský scenárista, herec a režisér Jean-Claude Carrière, jehož přednášky i dílna kreativní dramaturgie byly otevřeny studentům FAMU a DAMU. Pro FAMU byla návštěva Jean-Claude Carrièra výsledkem složitých a dlouhodobých příprav a její přínos byl nesporně veliký. Pro Jean-Clauda Carrièra to byla teprve druhá návštěva Prahy (v roce 1968, těsně před srpnovou invazí, tu psal scénář s Milošem Formanem), a při této příležitosti mu byla udělena Zlatá medaile AMU.

S organizací návštěvy Jean-Clauda Carrièra pomohl profesor Columbia University Brendan Ward, který je již takřka stálým hostem FAMU. Pro FAMU International učí scenáristiku a dramaturgii, významně se podílí na workshopech Cinema Dance. Z jeho podnětu se uskutečnily i další návštěvy, např. znamenitá přednáška Sylvette Baudrot, která pedagogicky působí na La Fémis a je dlouholetou skriptkou Romana Polańského.

V rámci nového předmětu „Intermediální tvorba a technologie“ hostovali čtyři zahraniční odborníci na detašovaném pracovišti v Berouně. Těžištěm jejich práce se studenty byla praktická výuka nových technologií – 3D animace, internetová rádia, práce s počítačově generovaným obrazem a hudbou v reálném čase (tzv.VJ-ing).

 

 

11.3. Projekt FAMU Open Eye

 

Zvláštní pozornost si zaslouží tento projekt, spolufinancovaný z grantových prostředků Fondu rozvoje vysokých škol, který umožnil hostování významných zahraničních filmových odborníků, tvůrců i badatelů. Pro projekt se podařilo získat sedmnáct osobností, o čtyři více, než bylo původně plánováno. Působení významných zahraničních hostů probíhalo formou modulové výuky – přednášek, seminářů a praktických workshopů. Časové rozvržení vycházelo z potřeb rozvrhu výuky, základem byly páteční a sobotní přednášky. S přihlédnutím k rozsahu tématu a k požadavkům přednášejícího byly tyto přednášky většinou rozšířeny o nedělní seminář a navazující individuální konzultace. V některých případech probíhala výuka i v průběhu více týdnů (Jasný, Anděl, Tanabe, Bergner). Třetina hostujících odborníků využila možnosti rozšíření přednášky o praktickou část výuky. Ti potom se skupinou studentů pracovali v průběhu několika dnů na konkrétním projektu. Přednášky probíhaly převážně v angličtině, některé ve francouzštině (s tlumočníkem) a u zahraničních přednášejících českého původu v češtině.

Účast studentů kolísala podle zaměření přednášky od zhruba patnácti až dvaceti po dvojnásobný počet účastníků. Velký zájem byl o praktické workshopy, kde bylo nutné počet studentů omezit dle požadavků pedagoga. Dle rozsahu a náročnosti jednotlivých přednášek a navazujícího programu bylo stanoveno ohodnocení kreditovými body v rozsahu jednoho až tří kreditů, spojených se zápočtem. Přednášky byly otevřeny i určitému počtu studentů jiných vysokých škol (Karlova univerzita, VŠUP) i studentům ostatních fakult AMU. Většiny přednášek se účastnili i zahraniční studenti programu FAMU International.

 

Průběh modulové výuky FAMU Open Eye:

15.10. Alan Miller: Music on Film, Film on Music

22.-23.10. Guy Gauthier: Dokumentární film, jiná kinematografie

20.10.-7.11.Vojtěch Jasný: Život a film + praktický workshop

19., 26.11., 3.12. Jaroslav Anděl: Archeologie nových médií

22.-28.11.Karen Irvine: Fotografie a zvuk, text a obraz + praktický workshop

26.-27.11. Francois Jost: Televize mezi realitou a fikcí

15.-21.12.Garry Hill: Multimédia a nové technologie + praktický workshop

1.-9.12. Mariko Tanabe: Obraz, pohyb, tanec + praktický workshop

3.-.4.12. Keiko Sei: Videoart

10.-15.12. Richard Leacock a Valérie Laponce: Flaherty, kinematografie aj. + konzultace

3.-4.12. Marcus Berger: A small tempest for performance and film

17.-18.12. Joachim Polzer a Natasa Drubek-Mayer: Nová média a archivnictví

 

Projekt FAMU Open Eye byl pro studenty jedinečnou příležitostí setkat se s výjimečnými osobnostmi, vědci i tvůrci, poznat jejich metody, zakusit zkušenost společně vytvářeného díla. Projekt byl organizačně mimořádně náročný a složitý, ale v relativně krátkém časovém období jednoho semestru přispěl úzce odborně zaměřenými a soustředěnými výukovými formáty k obohacení výuky i ke zviditelnění FAMU v rámci českých vysokých škol. Intenzitou a rozmanitostí nabízených témat pak zařadil FAMU na přední místo v kontextu světových filmových škol a jako celek bude prezentován i na mezinárodních konferencích o filmovém školství v rámci organizací CILECT a GEECT.

 

 

11.4. Studentské výměnné pobyty

 

11.4.1. Socrates/Erasmus

V rámci programu Socrates/Erasmus bylo podepsáno v roce 2004 množství nových smluv. Kromě škol v tradičních zemích EU přibyly smlouvy se školami v nových členských zemích a v zemích přidružených (Turecko, Litva, Polsko, Bulharsko). Na konci roku tak měla FAMU uzavřeny smlouvy s 38 školami v rámci programu Socrates/Erasmus, jedna smlouva (Den Haag), byla vypovězena z důvodu vzájemné nekompatibility nabízených studijních programů. V rámci programu Socrates/Erasmus vycestoval dvacet jeden student. Přijato k výměnným pobytům bylo v roce 2004 celkem 56 zahraničních studentů. Tento nepoměr je dán nevyrovnaností počtu vyjíždějících studentů v letním a zimním semestru. Z nejrůznějších důvodů (postupové zkoušky, FAMUFest) odjel v zimním semestru pouze jediný student, ze zahraničních škol jich však přijelo studovat 34 (počet odpovídá počtu studentů FAMU, kteří vycestují v letním semestru 2004/2005).

 

11.4.2. Ostatní výměnné pobyty

FAMU se snaží svým studentům zpřístupnit i školy, které nejsou zahrnuty v programu Socrates/Erasmus. Na financování jejich stáží významnou měrou přispěl grantový projekt Transformačních a rozvojových programů Free Movers, jehož řešitelkou za AMU byla proděkanka DAMU MgA. Barbara Tůmová. FAMU uskutečnila celkem sedm výjezdů studentů v rámci programu Vysílání studentů formou Free movers. Všechny pobyty uskutečněné studenty FAMU v rámci programu Free movers byly značným přínosem pro studenty samotné a přispěly i ke zviditelňování a reprezentaci FAMU v mezinárodním kontextu.

 

Daniel Petřina: Student se zúčastnil v předešlém akademickém roce pobytu ve Finsku v rámci programu Socrates/Erasmus. Začal pod pedagogickým vedením Heikko Sarose pracovat na diplomní práci „Fotografie finské krajiny“ na Lahti Polytechnic, Finsko V rámci svého pobytu v červnu 2004 tento diplomní úkol dokončil, absolvoval přednáškový cyklus na South Carelia Polytechnic a na podzim 2004 úspěšně zakončil studium na FAMU.

Barbora Šustrová: Studentka vycestovala na základě výzvy rektorů německých vysokých škol (v rámci programů Česko-německého smíření) na Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf Potsdam Babelsberg, Německo. Studentka 2. ročníku magisterského programu katedry produkce byla přijata ke stáži na babelsberskou školu, jednu z nejstarších filmových škol bývalé východní Evropy. Spolupráce s FAMU byla touto školou nabízena poprvé, pro FAMU je tento první kontakt i přijetí studentky ke stáži významným rozšířením studijních možností. Studentka absolvovala na zahraniční škole předměty, které se úzce váží k jejímu magisterskému projektu a diplomové práci „Otevřený filmový trh v rámci rozšířené EU“.

Jiří Ernest: Student pravidelně vystavuje ve Francii v Lyonu a Grenoblu, poslední výstavu v Grenobleu zahájil v září 2003. V průběhu letního semestru absolvoval studijní pobyt na místní umělecké škole Ecole Supérieure d´Art de Grenoble. Na základě jeho pobytu přicestovali na FAMU dva studenti této školy a došlo i k hostování francouzských pedagogů zmíněné školy na FAMU. Katedra fotografie FAMU vysoce hodnotí kolekci fotografií, které student během své stáže vytvořil.

Michaela Lechner: Studentka katedry fotografie pobývá od zimního semestru ak.roku 2004/2005 v Izraeli na Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem.

Tomáš Rychecký: Na základě smlouvy mezi školami absolvoval student dvouměsíční pobyt na Instituto Mexicano de Cinematografía Conaculta – IMCINE v zimním semestru. Předmětem jeho studií v Mexiku na katedře Apoyo a la Produción bylo Distribucion y Exhibicion.

Lenka Čintalánová: Studentka vycestovala do USA na University of California Los Angeles, School of Theater, Film and Television. Po absolvování dvouměsíčního intenzivního kurzu získala certifikát, dokládající úspěšné zakončení studijního programu „Professional Program in Producing“.

Pavel Kolaja: Na základě pozvání Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg vycestoval student do Německa. Jako střihač se účastnil praktické části výuky na zmíněné škole. V rámci studií pracoval dva měsíce na praktickém cvičení studentky třetího ročníku oboru dokumentární film (Natasa von Kopps: „Schwejking“). Jeho pobyt byl vysoce hodnocen vedoucím cvičení.

 

 

11.5. Další aktivity na poli mezinárodních studentských výměn

 

Pokračovala práce vytipování případných zahraničních partnerů v mimoevropských zemích. V průběhu léta byla předjednána smlouva s Columbia University v New Yorku a probíhala jednání s University of Auckland na Novém Zélandě. S University of Auckland byla na sklonku roku 2004 podepsána bilaterální smlouva, která umožňuje uskutečnění prvních stáží našim studentům už v letním semestru akademického roku 2004/2005. Došlo ke koordinačním schůzkám s představiteli zahraničního oddělení FFUK a k dohodě o zpřístupnění určitých předmětů stážistům na principu reciprocity, tento krok by měl do budoucna zprůhlednit dosud spíše živelné prolínání zahraničních stážistů z obou škol. Došlo ke značnému zájmu studentů o zahraniční studijní pobyty, mnohonásobně stoupl podíl zahraničních přednášejících na výuce.

 

 

11.6. Výuka v anglickém jazyce, vznik FAMU International

 

V oblasti výuky v angličtině došlo v roce 2004 k významným změnám (viz kapitola 6.10.). Byla inovována struktura nabízených programů a zkvalitněna vlastní výuka. FAMU International uskutečňuje pravidelnou výuku ve dvou programech: Academic Course (2 semestry) a Special Productions (1 semestr), dále výuku pro American University, Washington, D.C., New York University a americkou organizaci CIEE, jež zprostředkovává výuku v zahraničí pro studenty amerických univerzit. FI má ve své kompetenci i letní kurzy, pořádané na FAMU v době letních prázdnin: American Universtity (Washington, D.C.), New York University, Emmerson College a University of Miami. Nově spolupracuje FAMU také na letním kurzu pro Yale University.

 

 

11.7. Seznam škol, s nimiž má FAMU uzavřeny bilaterální smlouvy

Belgie:

Erasmushogeschool Brussel

Hogeschool voor Wetenschap and Kunst – NARAFI Brussel 

Bulharsko:

New Bulgarian University

Finsko:

Taideteollinen Korkeakoulu – University of Art and Design Helsinki – School of Motion Picture, Television and Production Design

Jyvaskyla Polytechnik, School of Cultural Studies

Tampereen Ammattikorkeakoulu – Tampere Polytechnic

Lahden Ammattikorkeakoulu – Lahti Polytechnic

Francie:

Ecole Supérieure d´Art de Metz

Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III

Ecole Nationale des Beaux – Arts de Lyon

Ecole Supérieure Nationale d´Art, Villa Arson, Nice

Université Paris á Vincennes-St.Denis

Itálie:

Nuova Accademia di Belle Arti, Milano

Universita degli studi di Cagliari

Litva:

Lietuvos Muzikos Akademija

Německo:

Universität der Künste Berlin

Bauhaus-Universität Weimar

Fachhochschule Bielefeld

Fachhochschule Darmstadt

Polsko:

Państwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Lodz

Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku

Universytet Slaski w Katowicach

Portugalsko:

Instituto Politécnice de Lisboa – Escola Superior de Teatro e Cinema 

Rakousko:

Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung Linz

Fachhochschule Salzburg

University of Music and Performing Arts Vienna

Řecko:

University of the Aegean

Slovensko:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Španělsko:

Universidad Europea de Madrid

Universidad de Leon

Universitat Pompeu Fabra

Turecko:

Anadolu Universitesi

Velká Británie:

University of Wales, Newport, Newport School of Art, Media and Design

Royal Holloway, University of London

Leeds Metropolitan University

The Nottingham Trent University

Middlesex University

 

Smlouvy s dalšími školami:

University of Auckland, New Zealand (zvláštní dohoda pro 4 studenty: Lenku Wimmerovou, Lenku Hojkovou, Martina Preisse a Marka Jandu)

EICAR, Ecole Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation, Paris, Francie

Vseruskij Gosudarstvenyj Institut Kiněmatografii VGIK, Moskva, Rusko

Ecole Supérieure d´Art de Grenoble, Francie

 

 

11.8. Další mezinárodní aktivity

 

Ex Oriente Film

FAMU se aktivně podílí na pořádání workshopů Ex Oriente Film, které organizuje Institut dokumentárního filmu. Workshopů pro východoevropské dokumentaristy a nezávislé producenty se účastní významní tvůrci, dramaturgové a producenti (televizní i filmoví) ze zemí Evropské unie.

 

East of Eden

Pod tímto názvem začal pracovat mezinárodní program, který vznikl z iniciativy dánské společnosti North By Northwest v roce 2003 na scenáristické konferenci, kterou pořádala FAMU. Výchozí myšlenkou byla podpora filmových projektů v zemích, jež byly těsně před vstupem do EU. Kancelář programu East of Eden byla otevřena v Praze. První běh programu East of Eden byl úspěšný (za Českou republiku do něj byly přijaty dva projekty), nicméně finanční obtíže a podmínky získání dotace z programu Media se ztížily, česká účast nemohla být finančně podpořena. FAMU nicméně zůstává partnerem programu East of Eden.

 

Mezinárodní koprodukce

V roce 2004 vznikl absolventský film studenta katedry režie Julia Ševčíka Restart v koprodukci s finskou školou Taideteollinen Korkeakoulu – University of Art and Design Helsinki UIAH. Na filmu pracovalo v různých profesích sedm českých a sedm finských studentů, pedagogické vedení bylo též zajištěno pedagogy obou škol.

 

Spolupráce s Českými centry:

Brest Short FF – Sonia de Purnief (říjen 2004; obesláno: Test, Naposledy vlkem, Claire – Galerie lidských vztahů)

Berlín – dr. Christine Frankenberg (listopad 2004; přehlídka FAMU filmů 2003-2004)

Londýn – Renata Clark (listopad 2004; obesláno: Schody, Truhlář, 51 Khz)

NYC – Irena Kovářová (v jednání)

Vídeň – Petra Ceperová (v jednání)

 

Přehlídky filmů FAMU + Ozvěny FAMUfestu:

Mediawave (únor 2004)

Finále Plzeň (červen 2004)

PULS – Kopřivnice (září 2004)

A4 Bratislava (listopad 2004)

 

 

11.9. Seznam filmů, které FAMU obeslala v roce 2004:

 

Leden:

Short Film Fest Oberhausen, Německo

ANIFEST – Budapešť

MAP

Mediawave

Ein Fenster zum Osten – Berlín

Poitiers, Francie

Wiesbaden, Německo

Únor:

Zürich – Visegrad Fond

Zagreb, Chorvatsko

Tel Aviv, Izrael

Roma Independent FF, Itálie

Kurz Film Fest – Hamburg, Německo

Festival Zlín

Taipei Pauwan

Moldavia

Toronto Short FF, Kanada

Březen:

Cannes, Francie

Sehsuchte Potsdam, Německo

Kodaň, Dánsko

Zlínský pes

AYE AYE Nancy, Francie

Oh, Ce court! – Brussels short FF, Belgie

MAP Video – Lille, Francie

Duben:

ART Film Trenčianské Teplice

Courtmetrage, Belgie

Cinema Jove – Valencie, Španělsko

Květen:

Stefan Mayakovsky Ceintuurbaan

Open Air Filmfestival Weiterstad, Německo

Finále Plzeň

Červenec:

Áčko Bratislava

Září (agendu převzala Věra Hoffmannová):

International Students FF, Beograd

AFO Olomouc

CinemAmbiente, Itálie (vybráno: Kontakt)

5th Int. Fest ORCHER, Francie

BUSTER – Copenhagen Int., Dánsko

Tri Dny Dokumentu, Slovensko

Etiuda, Polsko (vybráno: Kontakt, Noční motýl, Vesmír nepoznatelný, Opitzova žena, Anomálie v 3/8 taktu)

Cannes International FF, Francie

Angers Premier Plans, Francie (vybráno: Fajně)

Kino Plus Kopřivnice

Short Film Maastricht, Holandsko (vybráno: Malá nesdělení, Pirát,)

Dokfestival Lipsko (vybráno: Ženy proměny, Nadtrpaslík)

Londýn – přehlídka

Bologna – European Film Fest of Film School, Itálie (vybráno: Noční motýl, Bespojení)

Paris Tour Court, Francie (vybráno: Malá nesdělení)

Říjen:

Int. Film Fest of East European Film Cottbus, Německo (vybráno: Fajně, Lidé z

autobusů, Sprcha)

Netherlands Public Broadcasting, Holansko (vybrán: Čapí film)

European Film Fest – Bologna, Itálie

Zlín – Studentský Festival

ANIFEST 2, Budapest, Maďarsko (vybrán: Kontakt)

Int. Students Festival – Beograd, Srbsko

AIX En Provance – Paris (vybráno: 51 Khz)

Animated Dreams, Estonsko

Stuttgarter Filmwinter, Německo

Animated Dreams, Estonsko (vybráno: Kontakt)

European Film Fest Maastricht (vybráno: Malá nesdělení, Pirát)

Listopad:

Festival Court Métrange Rennes

Clermont Ferrand Int. Short FF, Francie (vybráno: Kontakt, Life on)

Taiwan – Taipei Film Festival

Sleepwalkers International Student FF, Talin, Estonsko

Trieste Film Festival, Itálie

A4 Bratislava

Rio de Janeiro, Brazílie (vybráno: Kontakt, Za sluncem, 51 Khz)

BIMINI, Litva (vybráno: Kuchyň)

Tampere, Finsko

Poitiers – International Film School Fest, Francie (vybráno: Hráz pomíjivosti, Anomálie v 3/8 taktu, Julie – 3F)

Prosinec:

Imagina, Monako

Hilda – International FF

Roma Independent FF, Itálie

Yamagata – International Documentary FF, Japonsko

RIFF Ufficio Stampa, Itálie

 


   Kontakt