FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Výroční zpráva o činnosti    
Výroční zpráva FAMU za rok 2003

 

FAMU

FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

FILM AND TV SCHOOL OF THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

        

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

 

 

 

 

 

 

Zpracovali:

PhDr.Michal Bregant – děkan

MgA. Tomáš Petráň – proděkan pro zahraniční styky

RNDr. Martin Čihák – proděkan pro vědecké a pedagogické záležitosti

RNDr. Alice Růžičková – proděkanka pro studijní záležitosti

MgA. Alice Nemanská – tajemnice

Doc. Ing. Josef Boháč – ředitel Studia FAMU

Vedoucí kateder:

Vít Janeček (Centrum audiovizuálních studií)

Doc. Jiří Kubíček (Katedra animované tvorby)

Doc. Karel Vachek (Katedra dokumentární tvorby)

Mgr. Jaroslav Bárta (Katedra fotrografie)

Prof. Petr Prokop (zástupce vedoucího Katedry kamery)

Mgr. Pavel Borovan (Katedra produkce)

Dušan Trančík, Art D. (Katedra režie)

Lubor Dohnal (Katedra scenáristiky a dramaturgie)

MgA. Bára Kašťáková (Katedra střihové skladby)

Prof. Ivo Bláha (Katedra zvukové tvorby)

Doc. Rudolf Krejčík (3F program)

 

 

Projednal a schválil AS FAMU dne 11. března 2004


Obsah:

 

1.      Úvod

2.      Organizační struktura FAMU

3.      Akademické orgány FAMU

4.      Studijní činnost

5.      Umělecká činnost

6.      Činnost kateder

7.      Akademičtí pracovníci

8.      Věda a výzkum, ediční činnost

9.      Granty a rozvojové programy

10.  Ceny udělené studentům FAMU

11.  Zahraniční aktivity


1. ÚVOD

 

Ohlédnutí za kalendářním rokem 2003 ukazuje, že řada změn, které předznamenal rok předcházející, se osvědčila. Vedení fakulty a vedoucím kateder přibylo pracovních povinností, ale vedly k citelné aktivizaci jak studentů, tak velké části pedagogického sboru. Vzhledem k tomu, že proces změn našel také řadu kritiků, probíhala i během roku 2003 formální i neformální setkání děkana a vedení fakulty se studenty, kteří si žádali řadu vysvětlení a zdůvodnění k určitým krokům.

Osvědčila se řada inovativních modelů – například společná část výuky pro první ročník, modulová výuka, intenzivní úvodní týden v Poněšicích. Naopak řada kritických ohlasů se ozvala na adresu kreditového systému a hodinového zatížení studentů. Uprostřed roku 2003 byla akademická obec FAMU seznámena se systémem vnitřního grantu, který pak byl na podzim 2003 uveden do praxe.

 

1.1. Výuka

FAMU se potýká s odvěkým paradoxem, který je však v samém jádru jejího poslání: FAMU vede své studenty k samostatné tvůrčí práci a zároveň je vzdělává způsobem, který má být analogický univerzitnímu typu vzdělávání. Už proto vždy docházelo, dochází a bude docházet k jistým časovým tenzím mezi studijními povinnostmi a vlastní tvorbou studentů. Požadavek harmonického poměru mezi tolerancí a přísností, mezi svobodou individuálního tvůrčího hledání a povinnostmi studenta je náročný a žádá si neustálou pozornost pedagogů.

Vedení fakulty – a zejména studijní proděkanka – dále zpřesnili požadavky na vedoucí kateder, pedagogy i sekretářky kateder, které je třeba naplnit pro zdárný průběh výuky. Rok 2003 přinesl řadu praktických změn v oblasti výuky. Tyto změny jsou součástím systémového řešení některých vleklých problémů a není možné je od sebe časově či jinak oddělit. Došlo ke změně klasifikace – namísto hodnocení výborně – velmi dobře – dobře se podle nového systému používá hodnocení pomocí písmen A – F, přičemž hodnocení C je stanoveno jako standardní splnění požadavků pedagoga. K tomu je třeba, aby všechny předměty, které na FAMU probíhají, byly vybaveny řádnými sylaby, v nichž pedagog určí, co je to standardní splnění a podle toho pak může studenty hodnotit. Dále: schéma hodinové zátěže studentů bylo mnohokrát prodiskutováno a je třeba se k němu stále vracet, protože prakticky vzato je hodinové zatížení studentů stále příliš vysoké a fakulta musí hledat způsoby, jak toto zatížení snížit, aniž by to ohrozilo kvalitu výuky.

S nástupem nové studijní proděkanky se podařilo výrazně zpřehlednit strukturu týdenního rozvrhu všech oborů i všech učeben v paláci Lažanských. Díky tomu se snížily odvěké problémy s časovým překrýváním výuky a s nedosažitelností některých předmětů

Velmi se osvědčil systém modulové výuky. Je to způsob, který rozšiřuje nabídku ve výuce, umožňuje přítomnost tvůrců či odborníků, kteří by se vzhledem ke svému vytížení jinak na škole sotva mohli objevit. V neposlední řadě modulová výuka šetří čas studentů, což je důležitý krok směrem k postupnému snižování jejich časové zátěže. Podmínkou úspěšnosti modulové výuky je pochopení jejího principu jak ze strany studentů, tak ze strany kateder, které uvažují o převedení některých částí výuky do tohoto systému nebo chtějí zvát k výuce další hosty. Další péče o výukový proces jde cestou zkvalitňování sylabů, které jsou základním nástrojem, jakousi definicí výuky v daném předmětu a zároveň základní smlouvou mezi studentem a pedagogem, resp. fakultou.  V sylabu také pedagog stanovuje pravidla atestací a de facto se podílí na formulaci pedagogických cílů, respektive profilu absolventa jak v bakalářském, tak magisterském programu. 

Od června 2003 pracovalo vedení FAMU na novém znění Studijního a zkušebního řádu, v němž se všechny proklamované úpravy odrazily. Text Studijního řádu byl předložen akademickému senátu FAMU, poté znovu prodiskutován, doplněn, projednáván s pedagogy a studenty některých kateder, znovu předložen senátu a nakonec (už v roce 2004) úspěšně schválen.

 

V roce 2003 se na FAMU uskutečňovala průběžná neformální hodnocení jednotlivých předmětů, podrobnější evaluace se uskutečnily k intenzivnímu jazykovému kursu. Z jejich výsledků vedení fakulty čerpalo jak při přípravě dalšího kursu, tak při promýšlení dlouhodobé koncepce jazykové výuky na FAMU.

 

Z hlediska naplňování vlastního smyslu výuky se většina kateder FAMU zamýšlela zejména nad magisterským stupněm studia. Přechod z bakalářského do magisterského studia se stal v roce 2003 tématem řady jednání, protože vedení fakulty stanovilo požadavek, aby tento přechod nebyl víceméně automatický, ale aby byli do magisterského studia přijímáni pouze ti uchazeči (absolventi Bc studia na FAMU i jinde), kteří prokázali dostatečnou šíři i hloubku talentu a předkládají k přijímacímu řízení do magisterského studia promyšlený a přesvědčivý program. Naplnění tohoto cíle však bude možné až tehdy, kdy budou mít všechny obory studované na FAMU dostatečně jasně vymezenou pedagogickou náplň a budou přesněji definovat sám smysl magisterského studia.

 

1.2. Personální otázky

Pedagogický sboru na FAMU se během roku 2003 stabilizoval, nicméně i během tohoto roku proběhlo několik výběrových řízení na místa akademických pracovníků. Po období provizoria proběhlo výběrové řízení také na místo ředitele Centra audiovizuálních studií. Během roku 2003 došlo ke významné změně na místě proděkana pro studijní záležitosti. Ke dni 16. 6. 2004 děkan odvolal prof. Petra Prokopa a na místo studijního proděkana jmenoval dr. Alici Růžičkovou. Vedení fakulty předložilo všem akademickým i technicko-hospodářským pracovníkům, s nimiž se prodlužovaly pracovní smlouvy, nové náplně práce, v nichž se už odrazily systémové změny, které na FAMU od roku 2002 probíhají. Na některých pracovištích (KF, CAS) proběhla další výběrová řízení, limitovaná ovšem finančními možnostmi fakulty, která mají vést k optimalizaci plnění pedagogických a badatelských úkolů příslušných pracovišť.

 

1.3. Praktická cvičení

Vedení FAMU, vědomo si závažnosti praktických cvičení pro výuku, vynaložilo nemalé úsilí k získání finančních prostředků na podporu studentských filmů nad rámec rozpočtu školy. Proto například zaměřilo svou část rozvojového projektu nazvaného Umělecká reflexe především na výrobu praktických cvičení. Kromě toho iniciovalo spolu s katedrou produkce vznik on-line rezervačního systému ve Studiu FAMU, který umožní všem studentům FAMU vždy aktuální vstup do registru kapacit Studia a dále zprůhlední způsob jejich čerpání.

Vedení FAMU dále uzavřelo s agenturou DILIA smlouvu, podle níž bude DILIA pravidelně udělovat finanční podporu vybraným scénářům studentských filmů a udělovat výroční Cenu Jana Kříženeckého.

 

1.4. Technologická komise

V roce 2003 bylo zásadně rekonstruováno personální složení Technologické komise FAMU. Za předsednictví doc. Myslíka lze předpokládat výraznou aktivizaci tohoto orgánu, který má za úkol pracovat na středně- i dlouhodobém výhledu technologického rozvoje FAMU včetně Studia FAMU. Také z tohoto důvodu proběhlo jedno z prvních jednání o projektu Akademické televizi (viz níže) právě s Technologickou komisí.

 

1.5. Palác Lažanských a další prostory pro výuku

Začátek roku 2003 byl silně ovlivněn dokončováním rekonstrukce tradičního sídla FAMU. Kolaudace proběhla 16. ledna 2003, 27. ledna se uskutečnilo slavnostní otevření budovy. Nadále však pokračovala řada prací na finalizaci interiérů a technického vybavení. Palác Lažanských se dočkal dvou výrazných grafických a výtvarných intervencí. Jednou z nich je komplexní řešení informačního systému, které je dílem grafika Petra Babáka a architekta Radima Babáka. Jejich autorské řešení vneslo do budovy výrazně současný prvek, ale s důstojnou citací prvku historického (základní gesto projektorů na hlavním schodišti – v místě, kde kdysi visel dnes nezvěstný obří lustr). Druhým významným vstupem se stala realizace Tomáše Vaňka v zasedací místnosti (dnes učebna 7). Tomáš Vaněk, významný představitel mladší výtvarné generace a laureát Ceny Jindřich Chalupeckého, vytvořil v této místnosti osobitou, site-specific „sprayovou“ realizaci. 

FAMU se v paláci Lažanských cítí dobře a také ctí tradici této budovy. S ohledem na dlouhodobé plány a s vědomím nezbytného rozvoje všech složek fakulty je však nutné hledat a nacházet nové prostorové možnosti. Proto děkan FAMU zahájil jednání směřující k získání části sousední budovy na Smetanově nábřeží čp. 334. 

Fakulta plně využívá všech prostor, které má k dispozici. FAMU zvažuje možnosti dalšího využití prostorů v Berouně, které už teď studenti i pedagogové Katedry fotografie využívají mnohem intenzivněji než tomu bylo v minulosti.

 

1.6. Prezentace

Jak vyplývá ze seznamu studentských filmů a festivalů, jichž se tyto filmy zúčastnily, aktivita na tomto poli výrazně vzrostla a i z hlediska získaných cen byl rok 2003 pro FAMU úspěšný. Katedra fotografie uspořádala v roce 2003 řadu pozoruhodných prezentací, počínaje vůbec prvním souhrnným představením vlastní tvorby pedagogů až po výstavy a prezentace na veřejných fórech.

 

1.7. Web

Během roku 2003 došlo k význačnému zkvalitnění fakultních webových stránek jakožto základního nástroje komunikace uvnitř školy. Stránky jsou v redakčním režimu neustále aktualizovány a informace jsou doplňovány. Zbývá sice ještě dokončit velkou část anglické verze stránek, ale pro fakultu je důležité, že jak pedagogové, tak studenti postupně začínají pracovat s webovými stránkami jakožto s komunikačním a informačním médiem.

 

1.8. FAMUfest se v roce 2003 konal ve Švandově divadle na Smíchově, produkčně byl opět zajištěn studenty katedry produkce. Organizační průběh festivalu nijak nepřesáhl očekávání, jisté rozpaky vyvolalo enormní množství udělených cen. Nicméně FAMUfest zůstává stěžejní událostí ve vztahu mezi fakultou a veřejností a zaslouží kontinuální podporu školy. Zájem veřejnosti o FAMUfest tentokrát značně přesáhl prostorové kapacity Švandova divadla.

 

1.9. A-TV

FAMU si je vědoma své odpovědnosti nejen vůči svým studentům, ale i vůči celku audiovizuální kultury v České republice. Proto skupina pedagogů kolem Alice Růžičkové, Karla Vachka, Víta Janečka a dalších iniciovala zrod akademické televize. Přizváni byli studenti ČVUT, kteří mají s alternativním tv vysíláním v akademickém prostředí určité zkušenosti a celý podzim 2003 probíhaly konzultace, aby v zimě 2003/04 mohl být finalizován základní text vize A-TV.

 

1.10. Další významné události roku 2003:

-         Konference Blueprint, kterou FAMU uspořádala ve spolupráci s CILECTem a za podpory primátora města Prahy ve dnech 24. 4. – 29. 4.

-         Udělení titulu Doctor Honoris Causa Janu Švankmajerovi (16. 5.). Tato slavnost proběhla v sále Martinů a byl k ní vydán (v češtině a angličtině) příležitostný tisk s laudatiem děkana a s děkovnou řečí Jana Švankmajera.

-         Založena Ján Kadár Collection, zvláštní sbírka knih a dvd nosičů, která je financována příspěvkem od American University (Washington, D. C.) a stala se součástí stávajících sbírek knihovny a videotéky FAMU.

-         Díky některým pedagogům a jejich cestám do zahraničí se podařilo z grantových prostředků výrazně posílit akvizici nezbytných studijních materiálů v knihovně a videotéce FAMU. Toto studijní centrum se stalo frekventovaným místem, které díky podstatně rozšířené otvírací době poskytuje studentům i pedagogům služby mnohonásobně kvalitnější než v minulosti. Jak v Knihovně, tak ve Videotéce byl zaveden systém záznamu desiderat, takže z mimorozpočtových prostředků se daří postupně doplňovat oba fondy potřebnými studijními materiály.

-         Nadační fond FAMU nevykázal v roce 2003 nižádnou aktivitu. Proto vedení fakulty zajistilo právní rozbor situace, v níž se Nadační fond ocitl, a přijalo řešení, které povede k oživení tohoto fondu. Vedení FAMU dále ve spolupráci s kvestorkou AMU smluvně zajistilo pravidelný finanční příspěvek do Nadačního fondu FAMU od společnosti Café – Restaurant Slavia Parnas, s.r.o. ve výši 500.000,- Kč. Tato suma by měla být určena především na podporu praktických cvičení studentů FAMU a na podporu absolventských filmů a bakalářských či magisterských prací studentů katedry fotografie.

 

PhDr. Michal Bregant

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FAMU

 

Filmová a televizní fakulta je jednou ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze.

 

Děkan fakulty: PhDr. Michal Bregant

Proděkani: MgA. Tomáš Petráň – zahraniční styky

                   RNDr. Martin Čihák – vědecké a pedagogické záležitosti

                   Prof. Petr Prokop – studijní záležitosti – do 16. 6. 2003

        RNDr. Alice Růžičková – studijní záležitosti –  od 16. 6. 2003

Tajemnice: MgA. Alice Nemanská

 

Katedry a jejich vedoucí: 

Katedra režie – Dušan Trančík

Katedra kamery – prof. Jaromír Šofr

Katedra scenáristiky – Lubor Dohnal

Katedra produkce – Pavel Borovan

Katedra animované tvorby – doc. Jiří Kubíček

Katedra dokumentární tvorby – doc. Karel Vachek

Katedra fotografie – Jaroslav Bárta

Katedra zvukové tvorby – prof. Ivo Bláha

Katedra střihové skladby – Bára Kaštáková

 

Vědecké a pedagogické pracoviště: Centrum audiovizuálních studií

Účelová zařízení: Studio FAMU

 

Administrativa:

sekretariát děkana: Pavla Hartlová, DiS.

studijní oddělení: Petra Čepelíková, Alena Vlasáková

hospodářské oddělení: Lenka Hrabáková, Lenka Činovská

zahraniční oddělení: Natalia Cavina, Jorga Hanesová

technická správa: Ing. Jindřich Vomela

 

sekretariáty kateder:

CAS: Zdeňka Švestková

KAT: Jiřina Balvínová

KDT: Jarmila Špeldová

KF: VlastaVokáčová

KK: Helena Daňhelová

KP: Zdena Jelínková

KSD: Zuzana Lupoměská

KSS: Anna Nováková

KZT: Judita Filipová


3. AKADEMICKÉ ORGÁNY FAMU

 

3.1. Umělecká rada FAMU

Umělecká rada FAMU v roce 2003 projednávala řadu habilitačních a profesorských řízení, přičemž k nim přistupovala velmi odpovědně a kriticky (viz kapitoly 7.1. a 7.2.),  průběžně projednávala otázky dalšího směřování fakulty, vnitřní i vnější (profesní) reflexe změn na FAMU. Zápisy z jednání UR byly pravidelně publikovány na webových stránkách FAMU. UR FAMU zasedala v roce 2003 celkem šestkrát, a to v tomto složení:

PhDr. Michal Bregant – filmový historik a teoretik, děkan FAMU

Prof. PhDr. Jiří Cieslar –  filmový a literární kritik, pedagog FF UK

RNDr. Martin Čihák – filmař a pedagog, proděkan FAMU pro věci pedagogické, uměleckou a vědeckou činnost

Anna Fárová – teoretička a kurátorka fotografie

Ladislav Helge – filmový režisér

MgA. Jaromír Kallista – producent, pedagog FAMU

Doc. Vladimír Kokolia – výtvarník a hudebník, pedagog AVU

Stanislav Milota – kameraman

Doc. MgA. Jan Němec – filmový režisér, pedagog FAMU

Doc. PhDr. Miroslav Petříček – filosof a překladatel, pedagog FF UK

Jiří Stránský – spisovatel, předseda PEN klubu ČR

PhDr. Kristián Suda – básník, spisovatel, dramaturg ČT

Prof. Jaroslav Vostrý – divadelní teoretik, pedagog DAMU

Mgr. Miloš Vojtěchovský – kurátor a teoretik výtvarného umění

PhDr. Eva Zaoralová – filmová kritička, překladatelka, ředitelka MFF Karlovy Vary

 

 

3.2. Akademický senát FAMU

 

AS FAMU pracoval ve složení:

do 22. 4. 2003:

Pedagogická komora (bez tiutulů): Rudolf Adler (místopředseda), Pavel Dias, Jaromír Kallista, Jaromír Šofr, Vladimír Skall

Studentská komora: Matěj Cibulka, Erika Hníková, Zuzana Promberger (předsedkyně), Lenka Wimmerová

 

od 22. 4. 2003:

Pedagogická komora (bez titulů): Blaževič Jasmina, Pavel Dias (do 14. 7. 2003), Vít Janeček (místopředseda), Jaromír Kallista, Jiří Myslík (kooptací od 14. 7. 2003), Jaromír Šofr

Studentská komora: Matěj Cibulka, Jan Hlavsa, Zuzana Promberger (předsedkyně), Lenka Wimmerová

 

AS FAMU zasedal v roce 2003 dvanáctkrát a z hlavních úkolů projednal a schválil:

- Projednal a schválil výroční zprávu FAMU za rok 2002

- Projednal a schválil aktualizovaný statut festivalu FAMU

- Vyhlásil doplňovací volby do AS FAMU a AS AMU

- Dne 22.4.2003 nastoupili do funkce právoplatně zvolení senátoři, jejichž mandát skončí 22.4.2006

- Schválil rozpočet FAMU a Studia FAMU pro rok 2003

- Projednal roční učební plány pro akademický rok 2003/2004

- Projednával a intenzívně se zabýval přípravou nového znění Studijního a zkušebního řádu a jeho příloh

- Projednal a schválil statut technologické komise FAMU

- Projednal a shcválil základní metodiku přidělování vnitřních grantů FAMU

- Projednal žádost o upravení výše nájmu prostor kavárny Slavie podanou společností Café and Restaurant Slavia

 

Podrobné informace z jednotlivých zasedání AS FAMU jsou obsaženy v zápisech, které jsou dostupné na www.famu.cz v rubrice Akademický senát.

 

 

 

4. STUDIJNÍ ČINNOST

 

4.1.  Studijní programy a obory

 

Přehled akreditovaných studijních oborů ve studijním programu  a jejich zařazení na katedry FAMU.

 

4.1.1.

Kód studijního programu B 8204 – bakalářské studium:

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Prezenční studium

Kód      Název studijního oboru                        Katedra     Standardní roky studia

8204 R  Animovaná a multimediální tvorba        KAT                3

8204 R  Dokumentární tvorba                             KDT                3

8204 R  Fotografie                                              KF                   3

8204 R  Kamera                                                  KK                  3

8204 R  Produkce                                                KP                  3

8204 R  Režie                                                      KR                  3

8204 R  Scenáristika a dramaturgie                     KSD                3

8204 R  Střihová skladba                                     KSS                3

8204 R  Zvuková tvorba                                       KZT                 3

 

4.1.2.

Kód studijního programu N 8204 – navazující magisterské studium:

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Prezenční studium

Kód       Název studijního                                       Katedra:     Standardní roky studia

8204 T  Animovaná a multimediální tvorba    KAT           2

8204 T  Dokumentární tvorba                         KDT                2

8204 T  Fotografie                                          KF                   2

8204 T   Kamera                                             KK                  2

8204 T  Produkce                                           KP                   2

8204 T  Režie                                                 KR                  2

8204 T  Scenáristika a dramaturgie                KSD                2

8204 T  Střihová skladba                                KSS                2

8204 T  Zvuková tvorba                                  KZT                 2

 

4.1.3.

Kód studijního programu P 8204 – doktorské studium:

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Kód      Název studijního oboru                          Katedra     Standardní roky studia

8204 V  Teorie filmové a multimediální tvorby   CAS                3

 

 

4.2. Studijní záležitosti

 

4.2.1. Přijímací řízení

 

   

Akademický rok

2003/2004

Akademický rok

2004/2005

uchazeči   

přijatí/zapsaní

uchazeči

přijatí/zapsaní

bakalářský program – BcA.

705

62/60

z toho cizinci

12/11

697

70/*

navazující magisterský program – MgA.

78

51/51

z toho cizinci

8/8

*

*

doktorský program – Ph.D.

11

8/8

z toho cizinci

1/1

*

*

CELKEM

794

121/119

 

 

*   -  údaje budou známy k začátku ak.r. 2004/2005

 

4.2.2. Počty studentů FAMU v prezenčním studiu  (stav k 31. 12. 2003)

 

Akademický rok

2003/2004

bakalářský program – BcA.

186

z toho cizinci

26

navazující magisterský program – MgA.

187

z toho cizinci

21

doktorský program – Ph.D.

23

z toho cizinci

6

CELKEM

396

 

4.2.3. Počty studentů FAMU, kteří mají přerušené studium (stav k 31.12.2003)

 

Akademický rok

2003/2004

bakalářský program – BcA.

22

navazující magisterský program – MgA.

13

doktorský program – Ph.D.

1

CELKEM

36

 

 

4.2.4. Počty absolventů v kalendářním roce 2003 (česká státní příslušnost/cizinci)

 

Kalendářní rok

2003

bakalářský program – BcA.

45/5

navazující magisterský program – MgA.

41/5

doktorský program – Ph.D.

0/0

CELKEM

86/10

 

 

4.2.5. Studijní neúspěšnost (česká státní příslušnost/cizinci)

 

Akademický rok

2003/2004

bakalářský program – BcA.

6/3

navazující magisterský program – MgA.

6/1

doktorský program – Ph.D.

0/0

CELKEM

12/4

 

 

 

4.3. Kreditní systém

 

FAMU uskutečnila v roce 2003 rozsáhlý průzkum za účelem aplikace systému ECTS, který se i v ČR stává standardem v hodnocení studentů. V červnu 2003 na setkání s akademickou obcí děkan oznámil záměr zavést tento systém také na FAMU. Různá jednání na úrovni vedení fakulty, kolegia děkana a akademického senátu skončila kompromisním zněním Studijního a zkušebního řádu FAMU, který byl nakonec schválen Akademickým senátem AMU v lednu 2004. FAMU aplikovala princip kreditního systému ECTS a předpokládá, že další zpřesňování kreditního systému povede k dílčím změnám, které by měly posílit jeho motivační prvek.

 

 

 

 

5. UMĚLECKÁ ČINNOST

 

5.1. Studio FAMU (ředitel: Doc. Ing. Josef Boháč)

 

5.1.1. Studio FAMU je servisní pracoviště FAMU a zajišťuje výrobu praktických cvičení posluchačů FAMU s výjimkou praktických cvičení studentů katedry fotografie.

V prvním pololetí roku 2003 byly – již za plného provozu – odstraňovány zbylé následky katastrofálních povodní ze srpna roku 2002. V letních měsících roku 2003 se rekonstruovala horní sféra malého ateliéru v prvním patře budovy, a to včetně výměny zastaralého osvětlovacího parku. V současné době má tedy Studio FAMU k dispozici dva relativně dobře vybavené ateliéry pro televizní i filmovou výrobu.

 

V objektu Studia pokračovala revize prostorových dispozic (zrušený sklad a mechanická dílna) ve prospěch reálných potřeb výuky (nové střižny) i doplňkové činnosti (3F).

Studio FAMU vytvořilo ve spolupráci s vedením fakulty a katedrou střihové skladby Střihové oddělení, jehož smyslem je plynule zajišťovat dobré podmínky pro výuku i vlastní tvorbu studentů ve střižnách Studia.

 

Od ledna do prosince 2003 se zrealizovalo dle Bílé knihy celkem 229 oborových a 39 společných cvičení. Cvičení se vyráběla klasicky natáčením na filmovou surovinu

16 a 35 mm nebo  videotechnologií.  Natáčelo se v ateliérech Studia a v exteriérech. Při natáčení v ateliérech Studio zajišťuje veškeré služby spojené s výrobou dekorací, obsluhou osvětlovacího parku, v případě natáčení televizní technologií Studio zajišťuje obsluhu televizní režie. Většina prací souvisejících s postprodukcí probíhá ve vlastních kapacitách Studia.

Koncem roku předal děkanát FAMU do Studia nové kamery pracující se záznamovým formátem DV a DVCAM, které byly zakoupeny z grantových prostředků FAMU. Pro nejbližší budoucnost jsou tak zajištěny potřebné kamery jak pro úvody a praktika prvního ročníku, tak pro náročnější cvičení vyšších ročníků.

Studio FAMU spolupracuje s laboratořemi České televize a Studia Barrandov. Dále využívá služby fundusů a jiných technických oddělení těchto partnerů, kteří poskytují Studiu významné slevy.

 

5.1.2. Doplňková činnost Studia FAMU

V rámci doplňkové činnosti Studio realizuje zakázky a podílí se na výuce pro zahraniční studenty, což obojí hraje důležitou roli v příjmech školy. V roce 2003 bylo v budově Studia vytvořeno pracoviště pro 3F program, a to jak pro administraci kursů, tak pro výuku.

Studio se podílí na realizaci praktických projektů studentů kurzu 3F program a dvou semestrálních pobytů studentů American University z Washingtonu, D.C. V rámci těchto činností se celkem 53 studenti podíleli na různých filmových a video- cvičeních.

Studio dále zorganizovalo tradiční Summer Workshop pro studenty tří amerických university: NYU, Emerson College a Miami University.

New York University rozšířila svoji spolupráci se Studiem FAMU, takže vznikl tříměsíční Directing Semester pod vedením Tomáše Gregora.

Všech čtyř akcí se zúčastnilo celkem 68 studentů z USA, kteří realizovali 68 fotocvičení, 17 videocvičení, 5 tv inscenací a 15 projektů natočených na 35 mm film.

 

V  roce 2003 Studio realizovalo celkem deset zakázek – týkaly se pronájmů atelieru ve Studiu FAMU a pronájmu elektronické kamery Digital Betacam Sony s obsluhou.

 

 

5.2. Tvůrčí aktivity studentů nad rámec studijních povinností

 

·        Filip Remunda a Andrea Prenghyová (oba KDT) organizují workshop a burzu námětů Ex Oriente Film v Praze a v Jihlavě v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.

·        Studenti KP: Festival FAMU – Švandovo divadlo (2. a 3. ročník); Mezinárodní přehlídka studentských filmů při MFF Karlovy Vary; AMUMRAJ; přijatý grant na Mezinárodní festival studentských filmů v Karlových Varech

·        Posluchači 3. ročníku KK G. Šnuderl a M. Černý se podíleli na znělkách festivalu FAMU

·        KSD: V. Mašek s D. Babanem publikovali komiks Chobotomie v Revolver Revui; A. Kroupová: účast na projektu Evropa kolem nás s námětem Hra o chleba; J. Prušinovský: režie 2 hudebních klipů pro firmu Universal; M. Bittnerová, A. Pražák: katalogizace studentských filmů FAMU 1949-2000; M. Bittnerová: účast na konferenci GEECT v Berlíně – Let´s Talk About Content; J. Felcman: dramaturgie Febiofestu; L. Máčiková: ukončila magister. studium na VŠMU (divadelní dramaturgie)

 

 

 

 

 

6. ČINNOST KATEDER

 

 

6.1. Katedra animované tvorby

Vedoucí katedry: doc. Jiří Kubíček

 

Pedagogové:

Kmenoví pedagogové: Doc. Jiří Kubíček (vedoucí katedry, 1 úvazek), Prof. Břetislav Pojar (zástupce vedoucího katedry, 1 úvazek), Petr Skala (½ úvazku), Pavel Koutský (½ úvazku) a Jan Klos (½ úvazku). Dále na katedře pracoval 1 TH pracovník : Jiřina Balvínová (sekretářka katedry, 1 úvazek). Dále na katedře působilo 17 externích pedagogů.

Na katedře pracují 4 tvůrčí dílny: dílna kresleného filmu Pavla Koutského, dílna kresleného filmu Libuše Čihařové, dílna prostorového filmu prof. Pojara a Aurela Klimta a dílna alternativní tvorby Petra Skaly.

 

Studenti:

Ke dni 31.12.2003 studovalo na katedře animované tvorby celkem 30 studentů, z toho 17 v bakalářském stupni a 12 v magisterském stupni a 1 v doktorském studiu. V roce 2003 ukončili 4 studenti bakalářské studium (Martin Duda, Zdeněk Durdil, Jan Suša, Kateřina Mikulcová) a 4 studenti magisterské studium (Jan Bubeníček, Václav Švankmajer, Jan Mikota, Jana Macenauerová).

V roce 2003 se přihlásilo ke klauzurám 5 studentů 1. ročníku, 5 studentů 2. ročníku a 6 studentů 4. ročníku. Všichni přihlášení splnili zadání klauzurních úkolů, a tak postoupili do vyšších ročníků.

 

Přijímací zkoušky

K řádnému bakalářskému studiu se v roce 2003 přihlásilo 57 uchazečů, z toho 2 nesplnili všechny náležitosti nutné k připuštění k přijímacím zkouškám (neodevzdané práce). V tříkolovém řízení bylo přijato celkem 5 uchazečů.

Do magisterského studia se přihlásilo celkem 8 uchazečů. 4 čerství absolventi bakalářského studia na katedře animace FAMU, 2 absolventi – bakaláři jiné české vysoké školy a 2 zahraniční uchazeči. Bylo přijato celkem 5 uchazečů. 3 bakaláři FAMU, jeden bakalář z jiné české vysoké školy a jeden zahraniční uchazeč.

 

Podíl studentů magisterského a doktorského studia na výuce katedry:

Studenti 2. ročníku magisterského studia dílny alternativní tvorby se podílejí jako asistenti na tvorbě bakalářských filmů a na tvorbě cvičení studentů 4. ročníku. Studenti 4. a 5. ročníku ostatních dílen budou asistovat pedagogu Janu Klosovi při praktikách z animované tvorby v zimním semestru 1. ročníku.

Studentka doktorského studia Maria Procházková uspořádala v rámci soustředění katedry v Poněšicích přednášku na téma Možnosti uplatnění absolventů katedry v současné mediální praxi a podílela se na praktikách z animace pro studenty prvního ročníku.

 

Rozvoj katedry:

Významnou událostí v životě katedry bylo její přestěhování z náhradních prostor v Revoluční ulici do zrekonstruovaného Lažanského paláce. Katedra nyní sídlí na zabydlené půdě. Bohužel, musela se smířit s tím, že jí nebyly přiděleny všechny předem domluvené prostory, takže postrádá jakékoli skladové zázemí pro papíry, pauzáky, ultrafány apod. Stísněné prostory také nedovolují další rozvoj katedry na půdě Lažanského paláce (např. založení oboru počítačové animace, diskutovanou přeměnu dílny alternativní tvorby na katedru nových médií apod.). Tuto nepříznivou situaci se podařilo alespoň částečně kompenzovat tím, že Studio FAMU poskytlo katedře jednu místnost, která bude sloužit pro výuku digitální technologie a pro snímání plošně řešených animovaných filmů.

Přestěhováním do nově zařízených místností a učeben se podstatně zvýšila kulturní a technická úroveň výuky. Ateliér kresleného filmu je vybaven novými, prakticky řešenými a esteticky přijatelnými kreslicími stolky. Do učebny se jich však nevejde více než 9, což při počtu studentů katedry způsobuje určité potíže. Ideální, prakticky nedosažitelný, stav by byl, kdyby každý student měl své vlastní pracoviště. Jediná seminární učebna je vybavena tabulí a novým televizorem a videem, což zatím dostačuje pro výuku, která zde probíhá. Rychlý vývoj DVD technologie však nutně vede k tomu, že tato seminární pracovna bude muset být vybavena i DVD přehrávačem.

Katedra získala i malou sborovnu, vybavenou televizorem, videem a DVD přehrávačem a síťovým počítačem, takže pedagogové katedry získali prostor, kde mohou pracovat, připravovat se na semináře a lekce apod. V případě nutnosti slouží tato sborovna i jako učebna.

Významným zlepšením práce na katedře byla instalace funkční počítačové sítě na FAMU, napojení na internet a zřetelné povýšení funkce webových stránek FAMU. Katedra, prostřednictvím e-mailu běžně a efektivně komunikuje jak uvnitř FAMU, tak i s nejrůznějšími institucemi, mezinárodními festivaly, zahraničními zájemci o studium apod. Myslíme, že i prezentace katedry na stránkách FAMU je na přijatelné úrovni.

Pedagogický sbor katedry byl v roce 2003 rozšířen o další členy. Dosti významným počinem je angažování Aurela Klimta do dílny prostorového filmu Břetislava Pojara. Tímto krokem katedra sleduje budoucí přechod této dílny do rukou Aurela Klimta. Studijní plán 1. ročníku byl obohacen o kurs ovládání karet PVR a Reality, který vede Michal Podhradský, aby se studenti seznámili s možnostmi digitálního snímání. Tentýž pedagog zajišťuje přednášku Digitální technologie, která navazuje na přednášku Ivana Víta Kamera v animovaném filmu. V semináři Rozbory animovaných a experimentálních filmů nahradila Petra Skalu Bohdana Kerbachová. Doc. Jiří Kubíček připravil jednosemestrální seminář Scénář komerčního animovaného seriálu, který poměrně úspěšně proběhl v zimním semestru tohoto školního roku za účasti několika studentů FAMU a několika frekventantů mimořádného studia.

 

Přednášky:

Hudba v animovaném filmu – Vladimír Merta; Kamera v animovaném filmu – Ivan Vít

Digitální technologie – Michal Podhradský; Teorie animované tvorby – Doc. Jiří Kubíček; Nové postupy a možnosti v digitální obrazové postprodukci – Martin Hřebačka (mimořádná celoškolní přednáška)

Moduly:

Ovládání PVR a Reality – Michal Podhradský; Gestické a mimické herectví – Ctibor Turba; Herectví s maskou – Ctibor Turba; Praxe ve Studiu Beroun – Jan Klos; Analysa a stavba gagu – Ctibor Turba; Práce s hercem – Ctibor Turba

 

 

Dílna alternativní tvorby KAT

vedoucí Mgr. Petr Skala

V souvislosti s rekonstrukcí Lažanského paláce bylo podstatně obměněno a inovováno technické zařízení dílny alternativní tvorby (DAT). Během uplynulého roku se posluchači této dílny dobře sžili s inovovanou strukturou výuky v rámci celé FAMU.

V zimním semestru 2003/04 se navíc značně rozšířila skupina externích pedagogů DAT, čímž se znatelně zvětšil rozsah předmětů a tím i obsah výuky.Kromě teoretických přednášek si tak studenti mohou poměrně svobodně vybírat hlavní vedoucí svých praktických cvičení.

Většina posluchačů si osvojila práci s počítačovým (softwarovým) vybavením dílny, čímž získala značnou samostatnost a volnost při vlastní práci.

Dá se říci, že elektronická gramotnost našich studentů je vzhledem ke specializaci oboru maximální – někteří studenti sami vytvářejí vlastní webové kompozice a interaktivní práce.

Na půdě DAT je postupně budován digitální archiv všech prací, které se realizovaly v rámci dílny, a to i těch, které vznikly „navíc“, mimo výrobní systém Studia FAMU.

DAT se rovněž aktivně podílí na grantovém projektu vybudování on-line archivu děl studentůvíce uměleckých vysokých škol (FAMU, AVU, VŠUP, ČVUT).

Celkové technické vybavení dílny se však se zvětšujícím se počtem posluchačů, s rostoucí náročností jejich požadavků a dynamickým vývojem digitálních technologií stává nedostatečné. Tuto situaci chceme řešit žádostí o grant FRVŠ.

 

Pedagogická a tvůrčí činnost pedagogů:

Prof. Břetislav Pojar

Vedoucí dílny prostorového filmu; člen komise pro postupové zkoušky; člen zkušební komise pro bakalářské zkoušky; člen státní zkušební komise pro magisterské zkoušky; předseda komise pro profesorské řízení doc. Kubíčka; člen zkušební komise pro přijímací zkoušky do bakalářského studia; vedení bakalářské práce Jana Suši Tradice japonského umění v tvorbě Kihachira Kawamota; řešitel grantu FRVŠ Kompletace animačního snímacího zařízení – grant udělen a úspěšně vyřešen; člen Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie; čestný president festivalu AniFest Třeboň 2003 – květen; retrospektiva díla B. Pojara na AniFestu 2003 – květen; účast na večeru animace v pořadu Noc s Andělem na ČT2 – květen; retrospektiva a dvě panelové diskuse o díle B.Pojara – Forum des images, Paříž – červen; retrospektiva a sympozium o díle B.Pojara – Bienále Animace Bratislava – říjen; cena za celoživotní dílo – Festival Gold Fish Moskva – březen; Cena za celoživotní dílo – AniFest Třeboň – květen; cena za celoživotní dílo – MFF pro děti a mládež Zlín – květen; Cena za celoživotní dílo – Bienále Animace Bratislava – říjen; Cena za celoživotní dílo – PAF Olomouc – prosinec; účast na sympoziu vysokých filmových škol animovaného filmu „Kisekas“ s diskusním panelem v Budapešti. (Krom FAMU tam byly zastoupeny vysoké školy z Maďarska, Polska, Rakouska, Chorvatska, Portugalska a USA). FAMU hodnocena jako špička. – listopad; řada rozhovorů pro noviny, časopisy, rozhlas a televizi, většinou u příležitosti 80. narozenin.

 

Doc. Jiří Kubíček

Předseda komise pro postupové zkoušky na katedře animace; předseda zkušební komise pro bakalářské zkoušky; předseda státní zkušební komise pro magisterské zkoušky; předseda zkušební komise pro přijímací zkoušky do bakalářského studia; předseda zkušební komise pro přijímací zkoušky do magisterského studia; vedení bakalářské práce Zdeňka Durdila Film a divadlo – mediální nástroje animace; vedení bakalářské práce Kateřiny Mikulcové Propaganda v animovaném filmu; oponentura bakalářské práce Jana Suši Tradice japonského umění v tvorbě Kihachira Kawamota; vedení diplomové práce Jana Bubeníčka Informační databáze tvůrců českého animovaného filmu; člen ediční rady FAMU; člen grantové komise FAMU; člen Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie; člen státní zkušební magisterské komise KALD DAMU; člen umělecké rady Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací Fakulty technologické Zlín; člen umělecké rady Institutu pro umělecká studia výtvarných umění Ostravské univerzity; člen ASIFA (International Animated Film Association); člen redakční rady Film a doba; člen konkurzní komise na obsazení vedoucího ateliéru animace na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity; spolupráce se Soukromou uměleckou školou grafickou v Jihlavě (1 semestr výuka scenáristiky a dramaturgie anim. filmu); programový ředitel MF AniFest Třeboň 2003; studie Radek Pilař – animovaný film pro monografii Radka Pilaře – vydalo nakladatelství Slovart, Praha 2003 (str. 101 – 130); studie Josef Krofta a film pro sborník Josef Krofta – inscenační dílo – vydalo nakladatelství Pražská scéna 2003 (str. 209 – 214); řízení sympozia o díle Břetislava Pojara (spolu s prof. Rudolfem Urcem a doc. Edgarem Dutkou) na Bienále animace Bratislava – říjen 2003; dramaturgická spolupráce s Ateliéry Bonton Zlín (dramaturgie seriálů Pat a Mat se vracejí a Hurvínkův rok).

 

odb. as. Petr Skala

Vedoucí dílny alternativní tvorby; člen komise pro postupové zkoušky; člen zkušební komise pro bakalářské zkoušky; člen státní zkušební komise pro magisterské zkoušky; člen zkušební komise pro přijímací zkoušky do bakalářského studia; člen zkušební komise pro přijímací zkoušky do magisterského studia; režie hodinového dokumentárního filmu Samota duše mé o Emě Destinnové.

 

odb. as. Jan Klos

Člen komise pro postupové zkoušky; člen zkušební komise pro bakalářské zkoušky; člen zkušební komise pro přijímací zkoušky do bakalářského studia; garant technického stavu Studia Beroun za katedru; pedagog na Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě (přednáška a cvičení „Anatomie pohybu“); člen poroty Festivalu amatérských loutkářů středních Čech.

 

odb. as. Pavel Koutský

Vedoucí dílny kresleného filmu; člen komise pro postupové zkoušky; člen zkušební komise pro bakalářské zkoušky; člen zkušební komise pro přijímací zkoušky do bakalářského studia; řešitel grantového projektu FRVŠ Hudba v animovaném filmu – interaktivní CD-ROM zvuková publikace; dokončení animovaného seriálu Do pohádky pro ČT (13 dílů); scénáře pro dalších 13 dílů seriálu Do pohádky; realizace 23 dílů politických kreslených black-outů „No comment“ pro pořad ČT Bez obalu; znělka a grafika festivalu AniFest Třeboň 2003; reklamní spot Bon Pari; návštěva filmových škol v Halle FAM a Burgschulle. V rámci této návštěvy vedení tří workshopů.

 

 

 

6.2. Katedra dokumentární tvorby

Vedoucí katedry: Doc. Karel Vachek

 

Pedagogové:

V roce 2003 uspěl režisér Martin Mareček ve výběrovém řízení a jako vedoucí prvního ročníku se stal interním pedagogem Katedry dokumentární tvorby. Na katedře dále působili Rudolf Adler, Miroslav Janek, Pavel Koutecký, Petr Kubica, Alice Růžičková, Jan Špáta a Helena Třeštíková. Vedoucím katedry byl Karel Vachek.

Externí pedagogové: Ladislav Cmíral, Katarina Geyerová, Jan Gogola ml., Miloš Horanský, Rodrigo Morales, Daniel Němec, Petr Oukropec a Martin Řezníček.

 

Studenti:

Počet studentů celkem: 39

Počet nových absolventů Bc: 4

Počet studentů přijatých k magisterskému studiu: 4

Počet nových absolventů Mg: 4

 

Mimoškolní aktivity pedagogů:

Prof. Mgr. Rudolf Adler

Ve vlastní produkci natočil snímek pro Le Musée national des Arts et Traditions Populaires dokument D´Occident en Orient Les tribulations d´un Narguille, pro cyklus České televize Náš venkov pak díly Hastrman Habrman, Mikuláš na Valašsku a Jihomoravští ovocnáři vstupují do Evropy. Byl předsedou poroty krajského kola postupové celostátní soutěže ve Zruči nad Sázavou a předsedou poroty soutěže Vysokovský kohout ve Vysokově, dále byl členem poroty Český lvíček ve Svitavách a Mezinárodní Česko-slovenské soutěže v Banské Bystrici. Publikoval v časopisech Foto Video a Videohobby. Je vedoucím pedagogem Školy audiovizuální tvorby při středisku Impuls v Hradci Králové (třísemestrální kurs dálkového studia, akreditovaný MŠMT).

 

Miroslav Janek
Vedle vlastního režijního projektu Audabiac pracoval jako kameraman na snímcích Malování potmě (režie Pavel Štingl), Návrat zapadlých vlastenců (režie Pavel Štingl), Romeo a Julie (režie Isabela Schenková), Kráska a zvíře (režie Petr Forman), The Second Memory (Bea de Visser) a Mír jejich duším (režie Pavel Štingl). Účastnil se evropské premiéry filmu Naqoyqatsi režiséra Godfrey Reggia, s nímž připravuje další filmové projekt. Byl členem poroty mezinárodní soutěže amatérských filmů Brněnská šestnáctka.

 

MgA. Pavel Koutecký

Režie dokumentárního filmu Bahenní lázně, který byl uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Jeho filmy se promítaly v rámci večeru filmů na festivalu v Boskovicích a během Týdne duševního zdraví v Olomouci. Připravil projekt Filmový kabinet při příležitosti otevření divadla Archa. Byl členem poroty ceny Václava Havla na festivalu Jeden svět v Praze.

 

Mgr. Petr Kubica

Dramaturg Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, autor katalogu festivalu, editor sborníku pro teorii a historii dokumentárního filmu „do“.

 

Prof. Jan Špáta

Přednášel na soukromé filmové škole v Písku. Vedl cyklus besed o dokumentárním filmu s promítáním v Rodinném výčepu teatre v Přibyslavi u Nového Města nad Metují. Účastnil se Festivalu Gustava Mahlera v Jihlavě, projekce a beseda. Ve čtyřech projekcích uvedl v Hradci Králové kolekci svých patnácti filmů

 

Helena Třeštíková

V České televizi byl uveden cyklus půlhodinových snímků se společenskou tematikou Ženy a drogy, drogy a ženy, V pasti a stále v pasti, scenáristicky se podílela na dalším filmu z cyklu My z klubů. Volný cyklus časosběrných dokumentárních filmů Ženy na přelomu tisíciletí uzavřely snímky Sestřičky a Jsem žena orientovaná na ženy. Česká televize také uvedla dokument Obsluhovala jsem Karla Čapka. Snímek Hitler, Stalin a já získal na festivalu Finále v Plzni Hlavní cenu v oblasti dokumentárního filmu, film byl také uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Ve vazbě na výuku na FAMU udržovala kontakty s profesorkou Milenou Jelinek z University of Columbia v New Yorku.

 

Doc. Karel Vachek

V roce 2003 uvedl snímek Kdo bude hlídat hlídače na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, na Letní filmové škole v Uherském Hradišti a v dokumentaristické sekci festivalu v italském Turíně. Jeho film získal Cenu A. Stankoviče za nejlepší film roku 2002. O filmu přednášel v rozhlase. Připravoval scénář nového filmu, který předložil Radě Státního fondu pro podporu české kinematografie. Mj. byla dokončena diplomová práce Martina Švomy shrnující v celku Vachkovu tvorbu a proběhl seminář na FFUK věnovaný jeho filmům.

 

 

 

 

6.3. Katedra fotografie

vedoucí katedry: Mgr. Jaroslav Bárta

 

Studenti:

Na katedře fotografie studovalo celkem ve všech 5 ročnících:       

72 studentů denního studia v českém jazyce

1 studentka v rámci studia celoživotního vzdělávání

12 studentů v anglickém jazyce

17 absolventů BcA studia, z toho 5 v anglickém jazyce

9 absolventů MgA studia, z toho 2 v anglickém jazyce

 

7 studentů ve studiu doktorském (Mgr. Alexandra Vajd, Mgr. Filip Láb, Mgr. Pavel Turek, Mgr. M. Kracíková, Mgr. Dan Šperl, Mgr. Filip Skalák, Mgr. Petr Vilgus)

3 studenti ve studiu doktorském externím (Mgr. Angelo Bozac, Mgr. S. Pecaric, Mgr. Čedomir Butina)

 

Pedagogové:

9 pedagogů v kmenových úvazcích z toho:

7 pedagogů v úvazku 1,0

2 pedagogové v úvazku 0,75

5 externích pedagogů

4 nepedagogičtí pracovníci – z toho 1 vedoucí Studia KF

10 pedagogů v rámci dílen

 

Účast v akademických orgánech FAMU a AMU:

Doc. Pavel Dias – AS FAMU do září 2003

Prof. Zdeněk Kirschner – prorektor AMU

 

Kvalifikační růst pedagogů:

Habilitační přednáška Alexandra Barana

Profesorská přednáška Doc. Pavla Diase

 

Aktivity katedry fotografie:

Systém ateliérů a jejich dílen pokračoval i v roce 2003 dle dlouhodobého programu výuky v rámci zavádění koncepční práce a názorové otevřenosti.

V roce 2003 se uskutečnily tyto dílny v LS akademického roku 2002/2003:

Goran Tačevski – Reklamní tvorba, Dušan Šimánek – Módní fotografie, Petr Zinke – Chůze – sebereflexe v krajině

Pokračovaly dílny navazující ze ZS: Milota Havránková – Multimediální projekt, Hynek Alt, Alexandra Vajd – Autorská kniha, Bohumír Prokůpek – Prales, Jaroslav Bárta – Architektura jako výpověď o době a společnosti, Viktor Kolář – Lidé ve městě, Karel Cudlín – Člověk v prostředí.

V ZS akademického roku 2003/2004 se uskutečnily nebo byly zahájeny tyto dílny:

Robert V. Novák – Fotografie v typografii a typografie ve fotografii, Kamil Varga – Luminografie, Václav Jirásek – Camera obscura, Jaroslav Bárta – Architektura jako výpověď o době a společnosti, Miloš Šejn – Subrosa Lutea, Viktor Kolář – Člověk v městském prostředí.

Předmět zavedený v rámci nového systému výuky Projekt s názvem Otisky člověka v krajině (zahájený v ZS ak. roku 2002/2003) byl dokončen v LS roku 2003. Jeho výsledky budou vystaveny v letošním roce v rámci souboru akcí konaných u příležitosti konference Tvář naší země – krajina domova. V ZS akademického školního roku 2003/2004 byla zahájena práce na projektu s názvem Krajiny na kraji republiky. Projekt je rozvržen do dvou let a sleduje proměny všech příhraničních oblastí, letos oblasti severních Čech a jižní Moravy. Práce na projektu se účastní studenti různých ročníku čímž dochází k jejich vzájemnému propojení. V přímém kontaktu v daných místech si studenti uvědomují konkrétní reálie. Předmět byl doplněn souborem přednášek fundovaných odborníků jak ve škole - ing. Ivan Dejmal, ing. arch. Ivan Plicka, PhDr. Petr Příhoda, tak přímo na místech – Petr Pakosta a Tomáš Rothrockl,Projekt vedou pedagogové Jaroslav Bárta, Bohumír Prokůpek a zahraniční studenty Josef Ptáček.

Poprvé na FAMU se uskutečnila prezentace všech kmenových pedagogů katedry fotografie, která seznámila studenty s pracemi a názory jednotlivých pedagogů (8.12.2003).

Do programu výuky byl zaveden nový předmět komponovaný seminář Osobnosti fotografie a Teorie fotografie, v kterém pod vedením Jaroslava Bárty a Roberta Silveria se uskutečnily:

přednášky fotografů Pavla Štechy, Ivana Pinkavy a Anderse Petersena (držitele ocenění Fotograf roku 2003 z festivalu v Arles); přednášky teoretiků Lucie Lendelové a Tomáše Dvořáka; Uskutečnila se společná návštěva studentů a pedagogů výstavy Podivné nebe (současná čínská fotografie) v Galerii Rudolfinum s odborným výkladem PhDr. Petra Nedomy. Ve Studiu v Berouně proběhla úspěšně praktika pro studenty 1. ročníků ostatních kateder FAMU. Se studenty 1. ročníku katedry fotografie se zde uskutečnilo soustředění za účasti vedoucího katedry a pedagogů vedoucích jednotlivé ateliéry.

 

Byly rozšířeny výstavní aktivity katedry fotografie především uskutečněním výstav Bakalářské soubory a Magisterské soubory v Novoměstské radnici a navázáním spolupráce s Francouzským institutem. Vznikla nová řada katalogů k výstavám bakalářských a magisterských souborů. Výstavy a tiskoviny byly realizovány ve spolupráci s novým externím spolupracovníkem MgA. Michaelem Čtveráčkem.

 

S firmou Fotocentrum Škoda byla vyjednána výrazná sleva pro fotografické papíry AGFA, která byla při hromadném nákupu rovna ceně dovozní.

Nadále platí sleva na vyvolání filmů ve Fotografii Praha ve výši 15%.

Navázali jsme spolupráci s firmou AARON, která nám za velmi výhodnou cenu prodalaCanon EOS 300D a digitální stěnu Kodak s výraznou slevou (400.000,- Kč). Pro studenty platí sleva 8%.

 

Studio katedry fotografie

O technické vybavení a záležitosti zajištění podmínek pro práci studentů v ateliérech a fotokomorách, jakož i o technické vybavení, se stará Studio katedry fotografie pod vedením Mgr. Martina Steckera.

Prioritní záležitostí bylo přestěhování a co nejrychlejší obnovení provozu Studia KF v rekonstruovaných prostorách Lažanského paláce. Převzetí, odzkoušení a reklamace různých závad nového vybavení se protáhla na několik měsíců a tak s velkým úsilím poloprovoz postupně přecházel v provoz řádný. Některé nedostatky však přetrvávají.

Krátce po přestěhování se podařilo dát do provozu digitální pracoviště s výhodně nakoupenou stěnou Phase One Studio Kit a pojízdnou počítačovou sestavou, která konečně umožnila studentům nahlédnout do problematiky digitálního zobrazování. Je to však pouze provizorní řešení neboť tato zastaralá stěna skenerovéhotypu je pomalá, vyžaduje dlouhé expozice a vibrace v místnosti způsobují trhané kontury. Na základě této skutečnosti jsme opětovně žádali o udělení grantu na digitální pracoviště, které by odpovídalo současným požadavkům. Stávající stěna bude přemístěna do Studia Beroun, kde jsou pro tuto práci podmínky vhodné.

 

Studio počítačové grafiky

V rámci systematizace bylo toto pracoviště začleněno pod technickou správu Studia Katedry fotografie. Do provozu byl uveden další počítač Macintosh G5, byla vytvořena lokální síť a provedeno síťové propojení všech počítačů.

 

UVS Beroun

Vybavení a optimálnímu chodu UVS v Berouně byla věnována velká pozornost. Pro katedru fotografie je jeho provoz velmi důležitým a ateliéry i komory zde byly hojně využívány. Velké rezervy jsou však ve vytvoření optimálních podmínek a především pravidel v zajištění vstupu a užívání prostor tak, aby zajišťovaly studentům i katedře fotografie co nejlepší možnosti pro plnění studijních plánů.

V Berouně byly vybudovány dva ateliéry s dostatečným vybavením přeneseným sem z ateliérů v Nových Butovicích. V šedém ateliéru zaměřeném na práci s modelem je k dispozici zábleskové zařízení Bowens o celkové kapacitě cca 7000 Ws a fotoaparátem Mamiya RB 67. Pro ostatní práci je k dispozici bílý ateliér se Sinarem a zábleskovým zařízením Hensel. S výhledem na přemístění digitální stěny jsme nechali v tomto atelieru zpevnit podlahu a znovu položit zničené linoleum.

Z bývalého skladu bylazřízena počítačovou pracovna a ve spolupráci s počítačovým centrem AMU jsme dohodli zavedení internetu.

 

 

Pedagogická činnost kmenových pedagogů:

MgA Jaroslav Bárta – Základy zobrazování,Osobnosti fotografie, Teorie fotografie,Fotografie v plenéru – Architektura,Projekt – Krajiny na kraji republiky

Doc. Pavel Dias -Reportážní fotografie, Dokumentární fotografie, vedoucí Ateliéru

dokumentární tvorby

Mgr. Štěpán Grygar – Výtvarná fotografická tvorba, Reklamní fotografie, vedoucí Ateliéru výtvarné fotografie, Creative photography, Advertising photography, supervised of Studio Creative Photography

Prof. Zdeněk Kirschner – Úvody do teorie fotografie, Teorie fotografie I.–IV., Introductory Information on Czech Lands, Introduction to Theory of Photography I.–IV.

Doc. Viktor Kolář – Reportage Photography, Studio specific photography III.–V., supervised of Studio Documentary Photography

Mgr. Rudo Prekop – Fotografie ve studiu I. – II., Reklamní fotografie, Advertising photography, vedoucí Ateliéru studiové fotografie, supervised of studio – Studio Photography

Mgr. Bohumír Prokůpek – Užitá fotografie, Fotografie v plenéru I. - II , Projekt – Krajiny na kraji republiky, Reklamní fotografie, Advertising photography, vedoucí Ateliéruplenérové fotografie, supervised of Studio Outdoor Photography

Mgr. Josef Ptáček – Divadelní fotografie, Theatre Photography, Outdoor Photography, Studio Photography, Project

Robert Silverio, PhD. – Dějiny fotografie I. – III.,History of Photography I. – III., Introductionto Photography, ContemporaryPhotography, Personalities of Photography, Theory of Photography

Mgr. Martin Stecker – Základy techniky, Basic Photo- Technique

PhDr. Václav Šimice – Kresba, písmo, grafický design, Photography and Graphic Design, Reklamní fotografie, Advertising photography

 

Přednášky a semináře externích pedagogů:

MgA Čedo Butina – Digitální zobrazování I. – II., Basic Digital Imaging I. – II., Experimentální tvorba a nová media, New Media and Experimental

Pavel Scheufler - Dějiny fotografie

PhDr. Jaroslav Šimek – Chemické základy fotografie

Mgr. Michaela Brachtlová – Basic Imaging, Studio Photography, Applied Photography

Mgr. Vladan Krumpl – Fyzikální základy fotografie

 

Tvůrčí a ostatní činnost pedagogů:

MgA. Jaroslav Bárta

Granty: Architektura jako výpověď o době a společnosti - autor a řešitel, grant udělený Nadací české architektury, 130 000,- Kč. Práce na tomto grantu s přihlášenými studenty a se studenty 2. ročníku v ZS 2003. Výsledky práce budou představeny na výstavě v roce 2004.

Výstavy: Letem českým světem 1898/1998, Riga, Muzeum of Foreign Art (Arzemju Makslas muzejs), Lotyšská republika, 21.10.-31.10.2003, - pořádaná Správou českých center. Letem českým světem 1898/1998, Athény, 18.4. - 30.4. 2003, konaná u příležitosti konference o vstupu do EU, pořádaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Individuality v dokumentu, Galerie Fronta, Praha, 4.3.-23.3.2003 a Jindřichův Hradec. Současná česká dokumentární fotografie I. a II., Galerie Opera, Ostrava 30.10.2003-13.1.2004. Jubilanti S.V.U. Mánes 2003, Obecní galerie Beseda, Praha, 4.4.-11.5.2003. Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, Mesiac fotografie, Bratislava, 6.11. - 30.11. 2003

Výstavy publikací: Letem českým světem 1898/1998, národní expozice České republiky, Mezinárodní knižní veletrh TIBE 2003, Thaj-pej, Tchajwan, 11.-16.2.2003

Film: Letem českým světem, režie Josef Císařovský, ČT 2003, 50 ti minutový dokument, autorská účast a účinkování

Publikační činnost: Úvodní text ke katalogu Bakalářské soubory 2003, katedra fotografie. TextA portrait of changes in the Czech lands from one century to another do katalogu Man and Landscape, Athény, Řecko

Ostatní činnost: Duše krajiny – minulost a současnost české kotliny, Literární kavárna Academia, Praha, 11.6.2003, diskusní večer spolu s V. Cílkem, S. Komárkem, Z. Lukešem, V. Vlnasem, M. Markem, J. Gottliebem a J. Pokorným.

Katalogy: Listy S.V.U. Mánes, duben 2003, str. 3. Man and Landscape, Athény 2003 (10 dvojic fotografií)

Grafická činnost: Německá kresba 15.-16. století, katalog a tiskové materiály k výstavě v Národní galerii. Političtí vězni padesátých let, katalog k výstavě v Langhans Galerii Praha, Studio JB 2003. Vladimír Komárek, kniha k nedožitým 75. narozeninám, Studio JB 2003. André Villers, grafický design tiskových mateiálů pro výstavu v Obecním domě. Anders Petersen, grafický design tiskových materiálů pro výstavu v Langhans Galerii Praha.

 

Doc. Pavel Dias

Přednášková činnost: Profesorská přednáška Mystéria fotografie na FAMU1946 – 1964, květen 2003

Výstavy: „Cesty k osiřelým sousedstvím,“památky židovské kultury Jihovýchodní Moravy, Muzeum ve Zlíně, 8.12.2002 - 28.1.2003, Muzeum v Holešově 12.7.-15.9. 2003 (Dny židovské kultury Holešov). Prodejní výstavy, Leica galerie Praha v Paříži 11/ 2003

Ostatní činnost: Vedoucí garant filmového dokumentaristického projektu Zakarpatské oblastiRachovský rajon studenta FAMU Štěpána Hona aTomáše Hodana studentaVyšší odborné školy filmové ve Zlíně. (Školní rok 2002-2003). Garant projektu Hematologického a onkologického oddělení dětské fakultní nemocnice v Praze –Motolle „ Světlo mého života „ Prosinec 2002-prosinec 2003) Zapojení do projektu studentů Marii Zachovalové a Daniela Petřiny. Permanentní práce na sbírkovém a studijním fondu Kabinetu Alexandra Hackenschmieda ve Zlíně.Práce na závěrečné etapě několikaletého projektu Hlubiny paměti o památkách židovské kultury a současném rozvoji židovských komunit v Čechách a na Moravě.

Kurátorská práce: Výstavy Fabiáni a Antonín Horák ve Zlíně, 2003

Verze výstavy Antonín Horák v Sudkově galerii Fotograf ve dvoře, Praha15.9. - 14.11.2003. Kurátorská příprava výstavy a text pro katalog Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, Plzeň duben až konec listopadu2003.

 

Mgr. Štěpán Grygar

Přednášková činnost: Akademický pobyt Socrates/Erasmus – přednášky o současné české fotografii a FAMU- Fachhochschule Darmstadt 12.5. – 15.5. a Middlesex University, London 28.4. – 4.5. Přednáška o současné české fotografii na University of Westminster (ale nikoli v rámci výměny Socrates).

Účast na výstavách: INOUT Mezinárodní festival digitálního obrazu, Praha

Individuality v dokumentu, galerie Fronta, Praha, 4.3.-23.3.2003, výstavní síň Jezuitské koleje v Jindřichově Hradci

Fotografická spolupráce na publikaci Zdenek Primus: Umění je abstrakce, nakladatelství KANT, Praha 2003.

Kurátorská činnost: Michael Čtveráček: O klidu a pohybu, výstavní síň Jiřího Jeníčka, Beroun. Marek Hartl, Pavla Honců, Lucie Chrástková, Bára Mrázková (atelier Štěpán Grygar), výstavní síň Jiřího Jeníčka, Beroun. Tomáš Souček: Provizorní působiště, galerie Velryba, Praha

 

Prof. PhDr. Zdeněk Kirschner

Publikační činnost: Čí je moje fotografie?- aneb: O interpretaci. - Sborník Máchovy Litoměřice, vydalo Město Litoměřice k Festivalu grafiky a fotografie,2003. Báseň „nit obalená světlem….“ v katalogu: Eva Brodská - Kresby, akvarely, gobeliny, 2003

Báseň „Já miluji železnici….“ pro slavnost in memoriam ministra železnic ČSR Dr. Jana Říhy. Komentář k materiálu „Je naše vysoké školství českým národním zájmem“. Komentář k materiálu MŠMT resp. reprekomise „Vyhlášení rozvojových programů na rok 2004.

Ostatní činnost: Úvodní slovo k výstavě Festivalu grafiky a fotografie, Litoměřice, 8. listopadu 2003.Úvodní slovo k setkání s knihou „Ladislav Sitenský vzpomíná s Karlem Helmichem“, Novoměstská radnice, Praha, 5.března 2003. Úvodní slovo k výstavě „Ladislav Sitenský – Fotografie 1933-1996“, Malostranská Beseda, Praha, 19.5.2003. Úvodní slovo k výstavě tapiserií Evy Brodské, červenec 2003

 

Doc. Viktor Kolář

Pedagogická činnost ostatní: SETKÁNÍ – setkání amatérů-fotografů v Ostravě. Dům Kultury Vítkovice, říjen 2003 - úvaha nad svou tvůrčí prací.

Výstavy: Viktor Kolář /50 č.b. fotografií z Ostravy z let 1989 – 2003/vMuzeu Boskovicka/Boskovice – červenec 2003/ kurátor Helena Rišlinková. Výstava byla součástí kulturního festivalu na obnovu židovského města v Boskovicích. Festival fotografie „PARIS-Photo“ ve stánkuLeica Gallery Prague, Paříž,listopad2003

Publikační činnost: Rozhovor pro časopisSHOTS 81září 2003 / vydavatel a editorRussell Joslin, Minneapolis – U.S.A/. Rozhovor vedls Viktorem KolářemTom van de Ven,10 č.b. fotografií od autora. Publikace esejů a rozhovorů „ Kočky na Atalantě“ Jiřího Cieslara, AMU, listopad 2003, zahrnuje rozhovor s V.Kolářem “Rozhovor nad

jednou fotografií“ + „Viktor Kolář -portrét fotografa“. Literární Noviny 51/2003Text Viktora Koláře „Josef Sudek napříč věčností“úvaha nad dílem Josefa Sudka při vydání monografie v nakl. TORST. Revolver Revue51 – leden 2003text k fotografiím Jasny Klančišar studentky katedry fotografie. Revolver Revue 53 – září 2003 text SEDM (sedm úvah nad 7 fotografiemi) k fotografiím studenta katedry fotografie Ivarse Gravlejse. Týdeník Respekt: publikování fotografií v průběhu roku 2003.

Film: DVD o fotografuViktoru Kolářovi,připravilJan Novák/Chicago-USA/.

 

Mgr. Rudo Prekop

Výstavy: Samostatná výstava Rudo Prekop / mises en scene photographiques, České centrum, Paris, Francie, 23.10. – 30.11. 2003. Spoluúčast na skupinových výstavách: Akt v české fotografii 1960-2000, 3. bienále fotografie – Poznaň, Polsko, 9.4.-6.5.2003. Akt v české fotografii 1960-2000, galeria BWA , Wroclaw, Polsko, 6.6.- 4.7. 2003. Art Prague, výstavní síň Mánes, Praha, 27.5.-1.6. 2003. Iná krajina, fotogalerie Poprad. Slovensko, 5.7.-31.8. 2003. Iná krajina / another landscape, galéria p.m. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovensko, 4.12. 2003 - 15.2.2004. Paris photo, Český pavilón, Louvre, Paris, Francie 14.11. – 19.11. 2003.

Kurátorská činnost: Portrét – zátiší – fotografie z FAMU, Galerie Fiducia, Ostrava, 19.6. – 31.7. 2003

Publikační činnost: katalog a zahájení výstavy „Matúš Tóth – Zátiší“, České centrum fotografie, Praha. Text na zahájení výstavy„Vasil Stanko – Akt“, výstavní síň J. Jeníčka, Beroun. Text katalogu Portrét – zátiší, Galerie Fiducia, Ostrava

Články: MF DNES, Prekop vede fotoatelier FAMU, 19.6.2003

 

Mgr. Bohumír Prokůpek

Další pedagogická činnost na FAMU: Spolupráce s firmou Calvin Klein (studenti druhého ročníku), ukončena v roce 2003 a pokračuje putovní výstavou (4. 2. - 10. 2. 2004 Praha, pak Brno aOstrava) ve spolupráci s Š. Grygarem, R. Prekopem a v. Šimicem.

Ostatní činnost: expertní činnost ve výstavní a publikační sekci Evropského projektu Natura 2000, organizovaná pod patronací Phare.

 

Mgr. Josef Ptáček

Pedagogická činnost ostatní: Vedoucí dvou fotografických konservatoří: Hradecká fotografická konservatoř, provozovatel IMPULS Hradec Králové a Pražská fotografická konservatoř. Vedení workshopů - zhruba 4x do roka (víkendové) s tématy - krajina, portrét, akt, architektura. Vedoucí poroty celostátní soutěže PREMIERA. Porotce soutěže o Fotografa roku časopisu Foto-video.

Výstavy: Kultur model Passau (s R. Postlem) v rámci spolupráce regionů, městská galerie, 14.10.-15.11.2003.

 

Robert Silverio, PhD

Pedagogická činnost: vedení dvou doktorandů

Pedagogická činnost ostatní: Přednášky o současné výtvarné fotografii, Finsko,univerzita v Tampere.

Publikační činnost: KapitolaPoválečná tvorba v monografii Jaroslav Rössler, ed. Vl. Birgus, Kant, Praha 2003. Příprava anglického překladu této kapitoly pro nakladatelství MIT (vyjde v roce 2004). Předmluva ke katalogu výstavy závěrečných magisterských prací katedry fotografie.

 

PhDr. Václav Šimice

Další pedagogická činnost na FAMU: Pedagogická účast na studentské soutěži Plakát pro firmu Calvin Klein.

Výtvarné realizace v oblasti grafického designu: Koncepční práce v nakladatelství AMU na přípravě jednotlivých edičních řad a jejich a grafická úprava

Řada skript formátu A5 pro FAMU, HAMU a DAMU; řada skript formátu A4 pro KFO FAMU včetně obrazové dokumentace na CD; řada formátu B5 Pro HAMU a DAMU

Grafická úprava titulů: Václav Syrový, Hudební akustika, HAMU. Jiří Cieslar, Kočky na Atalantě, FAMU. Jaroslav Šimek, Techniky fotografie, FAMU. Výuka skladby ve střední Evropě, mezinárodní seminář, HAMU.

Příležitostné tisky: Jan Švankmajer, Doctor Honoris Causa, AMU, koordinovaný design. Josef Suk Doctor Honoris Causa, AMU, koordinovaný design. Výroční zpráva AMU za rok 2002. NovoročenkyAMU, HAMU, DAMU. Diplomy bakalářské, magisterské a doktorské. Hudební fakulta, umělecký provoz: Koncepce a grafická úprava tematických řad koncertních programů: Sál Martinů, Galerie, koncerty mimo budovu HAMU. FAMU, Katedra fotografie: Výtvarné řešení tiskovin pro výstavní činnost KF v Berouně, plakáty a pozvánky: V. Stanko – Dílna, R. Kočan – Dílna, J. Ptáček – Zahraniční studenti, B. Prokůpek – Atelier plenéru, Š. Grygar – Atelier výtvarné fotografie, D. Kummerman – ateliér dokumentu, M. Čtveráček – O klidu a pohybu, J. Bárta – Projekt – Žentel, Jaroš, Hesoun. Grafické řešení titulů pro Státní ústav památkové péče Praha: Metodika péče o střechy na historických objektech, kolektiv autorů; Metodika restaurování kovů, kolektiv autorů; Grafická úprava časopisu Státní památkové péče, měsíčník. Podíl na koncepci nové úpravy čtvrtletníku Státní památkové péče.

 

 

 

6.4. Katedra kamery

vedoucí katedry: Prof. Jaromír Šofr

 

Pedagogové:

3 profesoři (J. Kališ, P. Prokop, J. Šofr), 2 docenti (J. Macák, P. Polák) a 7 odborných asistentů (J. Brabec, K. Hynek, M. Jícha, D. Marek, V. Smutný, J. Špelda, A. Weiser).

Při katedře působí dále Kabinet obrazové techniky s 1 profesorem (J.Pecák) a

1 docentem (J. Myslík). Celkový úvazek všech pedagogů byl 7,25 + 2 kabinet do září, od října 7 + 2. Počet externích pedagogů katedry je 8 (prof. Bojanovský, ing. Boštička, doc. ing. Eigl, ing. Kasika, prof. Landisch, S. Malý, J. Ondráček, V. Růžička).

 

Studenti:

Obor kamera studovalo do září 2003 25 posluchačů, od října 24 posluchačů.

Počet absolventů Bc : 4, MgA: 3.

 

Pedagogická činnost:

Katedra zajišťovala dle studijních plánů výuku kameramanů a současně probíhala výuka některých předmětů na jiných katedrách. I nadále pociťuje katedra nedostatek možností projekce archivních filmů na plátně. Studijní plány byly průběžně inovovány s ohledem na nové technologie v kinematografii. Po smrti prof. Jana Kališe muselo dojít ke změnám v učebních plánech: výuku ve 3. ročníku (Příprava hraného filmu) převzal doc. Macák; Dramatické filmové formy a Seminář kameramanské tvorby ve 4.ročníku převzali Diviš Marek a Marek Jícha. Širokoúhlá kinematografie 5. ročníku byla rozdělena mezi Jiřího Ondráčka a Vladimíra Smutného.

Proběhla profesorská přednáška doc. Jiřího Macáka „Manipulace iluzí prostoru filmovým zobrazováním“ a UR FAMU doporučila jeho jmenování profesorem. Přihlášku k zahájení habilitačního řízení podali Mgr. J. Brabec, Mgr. K. Hynek, probíhá habilitační řízení Mgr. A. Weisera.

Výuka v nových prostorách katedry, především praktická výuka v nově vybaveném atelieru katedry, doznala podstatného zkvalitnění.Tyto prostory byly po celý rok využívány nejen posluchači katedry kamery, ale i posluchači ostatních oborů.

Prof. Prokop a doc.Myslík zajišťovali v období po nastěhování do paláce Lažanských chod technologických zařízení v učebnách i v projekční síni, kde bylo nutno technicky dořešit řadu problémů.

Do září působil na katedře ing.Skalský (civilní služba), který zabezpečoval chod atelieru a půjčování technického zařízení a od října tuto jeho činnost vykonává sekretářka katedry H. Daňhelová.

Zkušebně zařazená modulová výuka „Příprava na asistentskou praxi u kamery“ nemůže zabezpečit na takto krátkém časovém prostoru výchovu asistentů kamery, kteří by měli plnohodnotně plnit funkci při realizaci praktických cvičení. Navrhujeme tento modul nezařazovat příští rok do učebních plánů.

Pro elektronickou čítárnu byly připraveny dvě diplomové práce:

Tomáš Kudrna: Úloha kameramana při realizaci filmu Marketa Lazarová

Tomáš Kresta: Srovnání výrazových prostředků kameramana u filmů Nejdelší den a Zachraňte vojína Ryana.

 

Katedra kamery nabízí 4 přednášky pro ostatní obory:

Doc. Jiří Myslík: Řeč kamery

Mgr. Antonín Weiser: Filmový trik, Photoshop v kameramanské praxi

ing. Aleš Boštička: Filmová laboratoř

 

Klauzury proběhly vcelku úspěšně. Kromě Dalibora Fencla všichni postoupili. Hodnocení společných praktických cvičení proběhlo společně s příslušnými realizačními katedrami.

 

Přijímací zkoušky:

přihlásilo se 45 uchazečů, do 2. kola postoupilo 13 a přijato bylo 5 uchazečů.

Studenti magisterského studia v rámci své pedagogické praxe se účastní praktik 1. roč. a doktorand Petr Koblovský pracuje v Kabinetu techniky na výzkumném úkolu – viz zpráva kabinetu.

 

Pedagogové působící na jiných katedrách:

Doc. Myslík:Základy kameramanské praxe (pro KP, KSS, KR, KZT, KAT, KF, KSD)

Prof. Pecák: Barevný proces a Exponometrie (pro KF a 3F)

Ing. Boštička: Laboratorní zpracování filmu (pro KSS, KP, KDT, KZT)

Mgr. M Jícha: Základy kamery pro 1. roč. KDT

 

Na výuce 3F a Cinema Studies se podíleli mimo svou základní pedagogickou činnost prof. Josef Pecák, prof. Jaromír Šofr , Svatopluk Malý a Marek Jícha.

 

Pedagogové KK v akademických funkcích a jiných fakultních aktivitách:

prof. J. Šofr: AS FAMU

prof. P. Prokop: studijní proděkan do 16. 6. 03

doc. J. Myslík: předseda technologické komise, člen AS AMU i AS FAMU

posluchač M. Cibulka: člen AS FAMU

 

Pedagogická a umělecká činnost pedagogů mimo fakultu:

Mgr. Kristián Hynek: Probuzená skála (TV pohádka, režie J.Strach), Zkoušky z dospělosti (seriál o seriálu, rež.T.Tiňtěra), Železnice (dokument, režie K.Kopš), Dolomitenman (dokument, režie :M.Šíbl), Cyklokros (dokument, režie : M.Šíbl), Bílé Vánoce (televizní přenos, režie R.Vodrážka), Epikurejci (TV dokument, režie : K.Kopš)

MgA. Marek Jícha: Mgr. M. Jícha: kameramanský kurz IMPULS Hradec Králové; školení pro projekt „Zmizelí sousedé“ pro Sunfilms.Vaterland (režie D. Jařab– celovečerní film), Skřítek (režie T.Vorel – celovečerní film), Extrémista (dokument pro MŠMT)

doc. Jiří Macák: externí pedagogická činnost na Vyšší filmové škole v Písku

MgA.Diviš Marek: Něco jako štěstí (celovečerní film režie B. Sláma)

doc. Jiří Myslík: přednášková činnost na Škole audiovizuální tvorby IMPULS v Hradci Králové; přednáška na 1. fotografickém kongresu v Jindřichově Hradci „Bodová exponometrie v digitální fotografii“. Concerto Bohemia 2003 (dokument + koncert), Khamaro 2003 (hudební pořad), Na kloboučku (hudební pořad), Kořeny (dokument), MTF Zlatá Praha 2003 (koncert)

prof. J. Pecák: externí pedagogická činnost na Vyšší filmové škole v Písku

doc. Petr Polák:Náměstíčko (režie Jaroslav Hanuš), pohádka Vánoční panenka (režie Ota Kosek), část seriálu Mistři animovaného filmu (režie Jaroslav Hovorka), reklamní spoty Construct a Metro (režie Tomáš Petráň)

Mgr. Vladimír Smutný: Maigret Et Clochard (režie Laurent Heynemann), Mazaný Filip (režie Václav Marhoul), Siluette (režie Charles Nemec), Maigret - Monsieur Lundi (režie Claudio Tonetti)

prof. J. Šofr: výuka Columbia College v Chicagu: Světlotonalita obrazu (2 měsíce v roce)

 

MgA. Špelda, Mgr. Hynek, MgA. Jícha a doc. Macák – členové prezídia Asociace českých kameramanů

 

 

 

 

 

Kabinet obrazové techniky

vedoucí: Prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.

Kabinet má v plném pracovním úvazku 1 profesora a 1 docenta, jako externí spolupracovníky 2 docenty, 1 odborníka z praxe a 1 doktoranda

Hlavní činností kabinetu je zajišťování výuky předmětů zaměřených na teorii a praxi týkající se techniky filmu, televize a fotografie. Přednášky jsou doplněny systémem praktických cvičení, která se většinou realizují v laboratoři kabinetu. Převážná část přednášek a cvičení je orientována na studenty oboru kamera a fotografie. Další část všeobecného přehledu o filmové a televizní technice slouží potřebám ostatních kateder. Kabinet pravidelně odbornými konzultacemi a měřeními pomáhá řešit technické problémy při realizaci praktických cvičení studentů.

Kabinet zajišťuje také výuku teorie a techniky filmového a televizního obrazu v anglickém jazyce pro studenty oboru 3F, CS a katedry fotografie a dále pro účastníky workshopů z amerických univerzit - New York University, University of Miami, Emerson College LA a American University Washington.

Neméně důležitou činností kabinetu je výzkum zaměřený na exponometrii digitálního obrazu. Jak bylo stanoveno v úvodním projektu tohoto výzkumu, prvním krokem k řešení vztahů mezi vycházejícími z digitalizace klasickými snímacími postupy založenými na fotochemickém záznamu obrazu a postupy obrazu je hledání kvantifikace subjektivních vjemů v závislosti na měřitelných parametrech digitálního obrazu. Vzhledem k potřebě sledovat subjektivní responzi pozorovatele je při daném typu výzkumu nutné shromažďovat signifikantní statistický materiál.

K tomuto cíli bylo v průběhu roku 2003 provedeno ověřování použitelných metodik, jejich následná analýza a výběr postupů aplikovatelných pro zkoumání stanovených vztahů. Nutným předpokladem pro experimentální šetření bylo vybudování a vybavení adekvátního pracoviště splňujícího požadavky na pozorovací podmínky odpovídající mezinárodním doporučením pro postprodukci elektronického obrazu.

Na základě zvolené metodiky výzkumu byly navrženy a realizovány elektronicky generované testovací obrazce a zahájeny první ověřovací experimentální etapy jako vstup ke sběru statistického materiálu.

Důležitým faktorem pro pokračování ve zvoleném směru výzkumu bylo přijetí MgA. Petra Koblovského k doktorskému studiu na specializaci „Teorie snímání a percepce obrazu“ se zaměřením na psychofyzikální aspekty percepce digitálního obrazu.

 

Prof. Pecák dále spolupracoval s Komorou fotografů na přípravě kongresu v Jindřichově Hradci, kde byl odborným garantem programu zaměřeného na současné aplikace digitální fotografie.

Prof. Pecák a Doc. Myslík trvale přispívají svými články a testy fotografických aparátů do časopisu Fotografie Magazín.

 

 

 

6.5. Katedra produkce

Vedoucí katedry: Mgr. Pavel Borovan

 

Pedagogové:

kmenoví:

MgA. Pavel Borovan (úvazek 1,0 – producentská dramaturgie, producentství)

Mgr. Aleš Danielis (úvazek 0,25 – distribuce)

Mgr. Jan Horský (úvazek 0,5 – televizní produkce)

Mgr. Jaromír Kallista (úvazek 1, vedoucí dílny, filmová produkce)

Mgr. Čestmír Kopecký (úvazek 0,75, vedoucí dílny, filmová produkce)

Mgr. Přemysl Pražský (úvazek 0,5– filmová produkce)

JUDr. Jitka Mráčková, CSc. (úvazek 0,5 – právo)

Mgr. Eliška Sekavová (úvazek 0,5– filmová produkce)

Prof. Ing. Jan Šuster (úvazek 0,5 – filmová produkce)

RNDr. Ivan Tomek, CSc. (úvazek 0,06 – ekonomie)

Mgr. Kristína Hejduková – mateřská dovolená.

 

Vedoucí dílen: Mgr. Čestmír Kopecký, Mgr.Jaromír Kallista, Petr Oukropec,

PhDr. Otakar Svoboda.

Studijní program v dílnách: Práce produkčního a producenta na projektu, seminář ke společným praktickým cvičením, seminář k bakalářské práci, producentský projekt, producentský seminář, ročníkový seminář.

 

Externí pedagogové:

Mgr. Jiří Beránek, Ing. Vladimír Bezděk,Ing.arch. Milan Býček, JUDr. Lenka Deverová, Ing. Jan Fíla, Mgr. KateřinaFričová,Mgr. Zuzana Herčíková, Mgr. Iveta Jůdlová, Ing. Vít Komrzý, JUDr. Vladimír Kroupa, JUDr. Veronika Křesťanová,Mgr. Ivo Mathé, PhDr. Pavel Maurer, Ing. Jan Martínek, Stanislav Miler, Mgr. Petr Ostrouchov,Petr Oukropec,MgA.Tomáš Pak,JUDr. Tomáš Roubík, Mgmt. Petr Sládeček,MgA. Pavel Strnad, PhDr. Milan Šmíd, Mgr. Ondřej Trojan, Mgr. Helena Uldrichová, Mgr. Luboš Vála, Mgr. Martin Vandas.

 

Studenti:

Obor produkce FAMU studovalo v roce 2003 celkem 79studentů.

Jedna studentka má rozložený 5. ročník, 7 studentů má studium přerušeno a 3 studenti studium předčasně ukončili. Na KP studovali 3 stážisté (2 z VŠMU a 1 z JAMU).

Bakalářskou zkoušku úspěšně složilo 9 studentů. Do magisterského studia,poúspěšném absolvování přijímacího řízení bylo přijato 12 studentů, z toho jedna studentka po odvolání.

Magisterské studium státní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací ukončilo

12 diplomantů.

 

Výrazné diplomové práce absolventů v roce 2003:

Mgr. Petr Ostrouchov, MgA. Zuzana Matoušková

 

Modulová výuka:

Přednáška amerického výkonného producenta Michaela Hausmana:

Principy filmové produkce v Hollywoodu i mimo něj (6. 11. 2003).

Přednáška a seminář Prof. Jurgena Haaseho Práce filmového producenta s textem od námětu po scénář (12. 12. 2003).

 

Pedagogická a tvůrčí činnost:

Většina pedagogů katedry produkce pracuje v audiovizuální oblasti, jsou členy profesních a odborných organizací.

 

MgA. Pavel Borovan

Získal celkem 5x cenu televizních diváků Tý Tý za pořady Kufr a Život na zámku, Českého lva za film Pelíšky (film s největším počtem návštěvníků), Musíme si pomáhat (nejlepší film), koproducent filmu Pupendo a Želary

Mgr. Aleš Danielis,            Bontonfilm,a.s. – ředitel a člen představenstva společnosti, člen Unie filmových distributorů ČR, člen Správní rady České filmové komory. externí a konzultační činnost ve Filmové odborné škole Zlín, publikační činnost – pravidelné komentáře k vývoji filmového trhu pro Filmový přehled. V běhu habilitace.

 

Mgr. Jan Horský, spolumajitel firmy TV Praha, s.r.o., 1působící na poli komunikace, Agentura má dokonalý přehled o dramaturgii jednotlivých sdělovacích prostředků, ať tištěných či elektronických.

 

Mgr. Jaromír Kallista, producent a spolumajitel s Janem Švankmajerem firmyAthanor s.r.o. – film Otesánek oceněn Českým lvem 2002. Člen ČFTA, FITES, APA.Účast na cca třiceti zahraničních festivalech. Přednášky: 11.10.03 – Lublaň,18.10.03 – Parma,6.11.03 – Vídeň(přednášky na téma Nezávislá česká filmová tvorba). Člen ASa URFAMU.

 

Mgr. Čestmír Kopecký, producent ve vlastní produkční společnosti První veřejnoprávní, umělecký manager divadla Minor. Producent seriálu Dějiny samizdatu, producent celovečerního filmu Nuda v Brně.

 

Petr Oukropec, producent ve vlastní společnosti Negativ, člen APA, ČFTA, člen Evropské filmové akademie, generální manager světové výstavy Pražské Quadriennale.

 

Přemysl Pražský, soukromý producent ve vlastní produkční společnosti Luxor.Výkonný producent televizního seriálu Nemocnice na kraji města po dvaceti letech. Producent připravovaného celovečerního filmu Štěstí.

 

Mgr. Eliška Sekavová, produkční činnosti v oblasti zahraniční zakázkové tvorby, předsedkyně Nadace FAMU, organizátor přehlídky prací studentů filmových škol při MFF Karlovy Vary.

 

Prof. Ing. Jan Šuster, člen Rady státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, člen ČFTA, pedagogická činnost na SVOŠF Písek.

 

RNDr. Ivan Tomek, CSc., konzultant v oblasti výzkumu trhu a marketingu, pravidelně publikuje v odborném tisku (Strategie, Marketing a Media, HN, In-Store Magazin,…) Přednášková činnost z oboru na mezinárodních konferencích.

 

Účast v akademických orgánech FAMU:

Mgr. Jaromír Kallista – AS FAMU, člen Umělecké rady FAMU

Zuzana Promberger – AS FAMU

Jan Hlavsa – AS FAMU     

 

 

 

 

6.6. Katedra režie

Vedoucí katedry: Mgr. Dušan Trančík Art D.

 

Studenti:

Obor filmové a televizní režie studovalo 24 posluchačů, z toho na bakalářském stupni 12 posluchačů a na stupni magisterském 6 studentů. Katedra dále eviduje 1 studenta, který přerušil studium a 5 čekatelů k státní závěreční zkoušce.

Postupové zkoušky:

V říjnu 2003 proběhly postupové zkoušky z 1. ročníku – postoupilo všech 5 posluchači, z druhého ročníku postoupili všichni 4 posluchači.

Bakalářské zkoušky v roce 2003 obhájili 4 posluchači: Radim Filipec, Jaroslav Fuit, Jan Pachl a Lenka Wimmerová.

K přijetí do magisterského stupně studia se přihlásili 3 posluchači, 1 posluchač přerušil studium na jeden rok. Tři posluchači Mgr. studia připravují své absolventské filmy. U Státních závěrečných zkoušek uspěly v roce 2003 dvě studentky: Mira Fornayová a Monika Hašková.

 

Přijímací řízení:

K přijímacím pohovorům se na KR přihlásilo 88 uchazečů. Po dvoukolovém přijímacím řízení bylo přijato 5 uchazečů, z nichž se pak k zápisu nedostavili z rodinných důvodů dva uchazeči. Své rozhodnutí nenastoupit ke studiu zdůvodnili písemně.

 

Pedagogové:

Na katedře režie působilo 21 pedagogů, z toho 2 profesoři, 1 docent, 8 odborných asistentů. V hlavním zaměstnaneckém poměru je 11 pedagogů, katedra spolupracuje se 9 externisty.

Kmenoví pedagogové:

Blaževič Jasmina (úvazek 0,75)

Bouda Marek (plný úvazek)

Gedeon Saša (úvazek 0.50)

Chytilová Věra (úvazek 1,0)

Jarošová Hana (úvazek 1,0, zástupce ved. katedry)

Marek Pavel (úvazek 1,0, vedoucí dílny)

Marek Petr (úvazek 0.75, as. v dílně 1. r.)

Němec Jan (úvazek 0.75, docent)

Sláma Bohdan (úvazek 0,50)

Trančík Dušan (úvazek 1,0, vedoucí katedry)

Vávra Otakar (úvazek 0,65)

V dubnu 2003 vypršela smlouva prof. Jiřímu Svobodovi.

 

Externí pedagogové:

Prof. Miloš Horanský, Mgr. Boris Jachnin, CSc., MUDr. František Koukolík, Prof. Radovan Lukavský, Mgr. Petr Nikolaev, Mgr. Alice Nellis, Prof. Eva Stehlíková, Mgr. Jan Svěrák, Mgr. Miloš Zábranský.

 

Pedagogická činnost:

Vedení katedry se soustředilo na podporu rozmanitosti výuky za přítomnosti a vlivu osobitých režijních rukopisů v jednotlivých dílnách. Studium na bakalářském stupni se opírá o tři oborové předměty: Teorie dramatu (Prof. Stehlíková a PhDr. Michal Bregant), Práce s hercem (Prof. Horanský a Mgr. Alice Nellis) a Filmová řeč (Mgr. Jan Svěrák, Doc. Jan Bernard, Mgr. Dušan Trančík Art D. a Boris Jachnin CSc.).

Evaluace předmětu Média a kritické myšlení prokázala metodický přínos přednáškového cyklu MUDr. Františka Koukolíka, osvědčila se také spolupráce studentů 3.ročníku FAMU a herců 2. ročníku DAMU pod vedením režisérky Alice Nellis. Vzhledem k nárokům na praktické cvičení 2. ročníku televizní mikroscéna, byl na podzim roku 2003 zaveden oborový seminář Mgr. Petra Nikolaeva Základy televizní režie.

 

Přednášku pro 1. ročník Bc studia v rámci úvodů do režie hraného filmu vedla v zimním semestru akademického roku 2003/04 Doc. Věra Chytilová (Základy režie hraného filmu). V praktických cvičeních došlo k přehodnocení a upřesnění jednotlivých cvičení v tom smyslu, že se začínalo čtením vybraného textu, čímž se získal prostor pro práci na mizanscéně. Praktika prvního ročníku vedli všichni pedagogové KR za asistence čerstvých absolventů bakalářského studia.

 

Mgr. Dušan Trančík Art D. vede semináře v dílně pro 1. ročník Bc. studia, kde jsou studenti Jan Košan, Jitka Rudolfová a Tomasz Winski. Spolu s Borisem Jachninem CsC. a doc. Janem Bernardem se v ZS školního roku 2003/4 podílel na přednáškách oborového předmětu Filmová řeč. D. Trančík je členem Evropské filmové akademie, v průběhu roku pracoval na technickém scénáři celovečerního filmu podle scénáře Ivana Arsenjeva Josefova cesta. Natočil portrét do cyklu 12 odvážných pro Febio a TV Prima a externě přednášel na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.

 

Doc.Věra Chytilová vede spolu s Mgr. Jasminou Blaževič dílnu, kde jsou v současnosti 3 studenti Eva Hodinová, Jiří Kunst a Michal Nohejl, který je před natáčením svého absolventského filmu „Fóbie“. Věra Chytilová je členkou Evropské filmové akademie, v průběhu roku 2003 dokončila dokument Trója v proměnách času. Na podzim roku 2003 obdržela Cenu Vladislava Vančury za přínos čs. kinematografii. Natočila dva portréty do cyklu 12 odvážných pro Febio a TV Prima. Doc. Chytilová přednesla na veřejném zasedání Umělecké rady FAMU svou profesorskou přednáškou na téma Umělec a moc.

 

Mgr. Jasmina Blaževič spolu s Doc. Věrou Chytilovou vede semináře v dílně, dále pak předměty Rozbory režijních postupů a Projekce katedry režie. Je členkou Akademického senátu FAMU.

 

Doc. MgA. Jan Němec vede dílnu spolu s Mgr. Petrem Markem. V dílně je pět posluchačů: Jan Bušta, Jaromír Pesr, Vít Karas, Urša Žgank a Julius Ševčík, který pod jeho pedagogickým vedením připravuje ve spolupráci s finskou filmovou školou absolventský projekt Restart. Jan Němec je členem Umělecké rady FAMU. V roce 2003 vedl Master Class pro účastníky kursů 3F. V lednu 2003 proběhla premiéra filmu Noční hovory s matkou v kinech – film zahájil Projekt 100. V červenci premiéra 35mm verze s anglickými titulky a film byl uveden na mezinárodním festivalu v Karlových Varech. Anglická verze filmu Nočních hovorů s matkou se promítala na festivalech v Turecku, Bangladeši, Bonnu a v Itálii. Na podzim roku 2003 dokončil celovečerní film Krajina mého srdce a dokumentární film Summit NATO v Praze. Zahájil přípravné práce celovečerního filmu Toyen (projekt film obdržel Grant Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie). Režisér Jan Němec byl jmenován docentem režie na FAMU.

 

Mgr. Petr Marek se aktivně podílí na seminářích v dílně 1. ročníku a v dílně doc. Jana Němce, autorsky připravil znělku k X. ročníku mezinárodní výstavy divadelní scénografie
a architektury Pražské quadrienale 2003, spolu s Markétou Lisou pracoval na scénáři filmu Trampoty Piva Kuleho, inženýra a na sběrném dokumentu Proč jsme zelení? Zkomponoval hudbu k filmu Mistři (r. Marek Najbrt). Publikoval v časopisech Cinepur, Filma doba a účinkoval v souboru Dekadentní divadlo Beruška.

 

Mgr. Marek Bouda působí v dílně se S. Gedeonem, kterou navštěvují posluchači: Jakub Čermák, Radim Filipec, Jan Pachl, Lenka Wimmerová a Václav Kadrnka, který připravuje svůj debut Život poupěte. V roce 2003 natočil dokumentární film Stíny tanečního kroku z cyklu Nevyjasněná úmrtí (ČT). Jeho dokument Je samo tělo tvé a kolem zem (cyklus Nevyjasněná úmrtí) byl v roce 2003 oceněn v kategorii celovečerní dokument Televizní cenou ČFTA.

 

Mgr. Saša Gedeon působí v dílně s M. Boudou, externě přednáší na DAMU Herectví před kamerou a připravuje literární scénář celovečerního filmu Klíč ke snu.

 

Mgr. Ing. Pavel Marek je vedoucím dílny, kterou navštěvují studenti Robert Král, Jaroslav Pauer a Jan Míka. V roce 2003 natočil dokument Věda a víra (ČT), napsal dva scénáře pro animovaný seriál Pat a Mat. Je spoluautorem konceptu a režisérem seriálu Etiketa (ČT). V současnosti natáčí celovečerní dokument o rómské komunitě na východním Slovensku, s pracovním názvem Černá skřínka bohyně Kálí a pracuje na scénáři ke svému druhému celovečernímu filmu Hranice.

 

Mgr. Bohdan Sláma se podílí na seminářích pro dílnu Pavla Marka a v současnosti natáčí celovečerní film Něco jako štěstí.

 

Ing. Hana Jarošová, zástupce vedoucího KR, uspěla ve výběrovém řízení na pedagoga FAMU. Od října 2003 přednáší oborový předmět Režisér a výrobní štáb. Zúčastnila se festivalu studentských filmů v Mnichově.

 

 

 

 

6.7. Katedra scenáristiky a dramaturgie

vedoucí katedry: Lubor Dohnal

 

Studenti:

Na konci roku 2003 studovalo na naší katedře v rámci bakal. studia 21 studentů, v rámci magister. studia 7 studentů (a 1 má studium přerušené), výuky se navíc zúčastňují 3 studenti s ukončeným 5. ročníkem, kteří se připravují k státní závěrečné zkoušce.

 

Klauzury a státní závěrečné zkoušky:

1. ročník – z přihlášených 7 studentů uspěli všichni

2. ročník – z přihlášených 6 studentů uspěli všichni

státní závěrečná zkouška pro bakal.studium – přihlášeni 4, uspěli všichni, ale na magisterské studium postoupili 2

státní státní závěrečná zkouška pro magister.studium – přihlášeni 2, uspěli oba

 

Přijímací zkoušky pro ak. rok 2003/2004:

přihlásilo se 86 uchazečů, z toho 3 nedodali požadované práce

Přijato bylo 5 uchazečů

 

Pedagogové:

V pevném úvazku působí na Katedře scenáristiky a dramaturgie 1 profesor (David Jan Novotný), dva docenti (PhDr. Marie Mravcová, CSc. a Edgar Dutka) a 5 odborných asistentů (Lubor Dohnal, Jiří Dufek, Petr Jarchovský, Jiří Soukup, Jaroslav Vanča). Externě Doc. Jan Gogola a PhDr.Antonín Jelínek. Výše úvazků: Dohnal 1,00, Dufek 0,85, Dutka 1,00, Jarchovský 0,85, Mravcová 0,9 – ve vedlejším pracovním poměru, Novotný 0,5, Soukup 0,7, Vanča 0,85. Sekretářkou katedry je Zuzana Lupoměská.

Vedoucím pedagogem 1. ročníku je Petr Jarchovský, 2. ročníku Edgar Dutka, 3. ročníku Jaroslav Vanča, magisterského stupně (4. a 5. ročníku) Jiří Soukup. V uplynulém roce pracovaly scenáristické dílny L. Dohnala, J. Dufka, E. Dutky, P. Jarchovského, J. Soukupa a J. Vanči.

 

Externí pedagogové:

V rámci učebních plánů na katedře působili 2 externí pedagogové:            Doc. Jan Gogola (seminář Praktická dramaturgie) a PhDr. Antonín Jelínek (Moderní česká literatura).

Jako příležitostní hosté seminářů na katedře externě působili

v souvislosti s dílnou J.Soukupa: Tomáš Hejtmánek (v průběhu celého roku spolupráce s dílnou na dokončování filmu Sentiment), Robert Krumphanzl (Smysl literárních časopisů na příkladu Revolver Revue), Ivan Matoušek (Velká literatura), Ondřej Štindl (Dramaturgický seminář); v souvislosti s dílnou L.Dohnala: I.Trajkov (Movie); v souvislosti s dílnou J.Dufka: Bohdan Sláma (Štěstí), Martin Ryšavý (Adaptace a stylizace); Jan Gogola (Národ sobě);v souvislosti se seminářem D.J.Novotného Televizní dramatická tvorba: J. Kratochvíl, M. Kaňková, B. Ludvík, R. Kopřivík a A. Aronová (Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou)

 

Přehled práce katedry:

Rok 2003 byl pro naši katedru obdobím, ve kterém šlo především o stabilizaci a prohloubení způsobů výuky, vyplývajících z organizačních a metodických změn v roce předešlém: práce v scenáristických dílnách, snaha nalézat příležitosti a možnosti pro studenty KSD podílet se na realizaci filmů (cvičení) ve spolupráci s posluchači ostatních kateder nebo i na půdě katedry scenáristiky.

Úspěšné stěhování do nových půdních prostor v paláci Lažanských v prvních týdnech roku katedru vedlo k hledání a testování nových možností výuky i vztahů uvnitř i vně katedry. Na nové prostředí i kompletně obnovené technické vybavení (včetně nové počítačové písárny pro studenty ve 2. patře) jsme si zvykli rychle a zejména seminární pracovna v jihozápadní věži paláce Lažanských se stala prostorovým těžištěm katedry. Počítače, tiskárny a internetové spojení jsou dostupné a využívané.

Už v letním semestru se osvědčil systém koordinace dílny a hlavního semináře na magisterském stupni. V zimním semestru jsme tyto zkušenosti aplikovali v bakalářském studiu. Funkce vedoucího ročníku jako koordinátora zůstává zachována. Účast v dílnách si volí na základě vzájemného souhlasu s vedoucím pedagogem dílny studenti od 2. semestru druhého ročníku výše bez ohledu na hranice mezi bakalářským a magisterským stupněm.

Zatímco v letním semestru volili studenti převážně dílnu vedoucího pedagoga svého ročníku, v zimním semestru došlo k významnější diferenciaci. Praxe konzultací jednotlivých cvičení (navíc) i mimo dílnu trvá a ukazuje se jako prospěšná. Je třeba ocenit ochotu pedagogů vyjít studentům v tomto ohledu vstříc bez ohledu na rozvrh a pracovní náplň.

            V zimním semestru proběhl společný seminář studentů KSD a KDT „scenáristická příprava hrané etudy“ na KDT. Tato spolupráce se osvědčila a je naděje, že se projeví i na kvalitě natočených cvičení. Doporučujeme podobnou formu spolupráce, zaměřenou na určitá cvičení, i s KR (mikroscéna, reálová svičení).

            Do studijního plánu 3. ročníku bylo zařazeno povinné praktické cvičení: 7 – 10 minutový film, který posluchači natočí a sestřihají sami. Téma by mělo mít volnou souvislost s jejich bakalářským scénářem. Pro tento účel (a pro jiné mimořádné aktivity našich posluchačů) jsme z prostředků katedry zakoupili malou DV kameru Sony s příslušenstvím a střihovou kartu Raptor s příslušným softwarem a výkonným harddiskem k vytvoření střihové jednotky (zprovoznění v letním semestru 2004) . Zmíněné cvičení nebude hodnoceno klasifikací, mělo by si zachovat charakter svobodného pokusu. Tím se liší od účasti našich studentů na společných mezioborových cvičeních, při kterých je nutno odpovědněji respektovat dané požadavky. Pedagogický cíl je v obou případech týž: vnímat scénář jako fázi filmového díla, ověřovat si tuto jeho základní funkci ve vlastní praxi.

Výukové možnosti katedry byly rozšířeny rovněž nákupem 2 DVD přehrávačů a digitálního fotoaparátu.

            V červnu proběhlo soustředění v Poněšicích. Hlavním programem byla jako obvykle řada komentovaných projekcí a besedy k filmům. Součástí soustředění byla předpremiéra filmu „Sentiment“ za účasti režiséra T.Hejtmánka. Potvrzuje se, že Poněšice mají pro katedru význam i pro osobní kontakty a intenzivní přátelskou atmosféru. Soustředění je mimo jiné i řadou neformálních setkání, z nichž vznikají nové plány.

            Podobně tomu bylo i s podzimním soustředěním bakalářského stupně tentokrát v Telči (místo tradiční Bechyně). Dobrovolně se jej zúčastnili i někteří studenti zlínské filmové školy a naši studenti magisterského stupně, především J. Coufal, který jako provozovatel telčského kina byl naším hostitelem. V budoucnosti míníme toto soustředění organizovat spolu s katedrou scenáristiky VŠMU v Bratislavě. Jednali jsme o tom s rektorem VŠMU Ondrejem Šulajem, který náš záměr vítá a ke spolupráci obou škol (kateder) je velmi ochoten.

            S prof. Šulajem jsme dohodli i jeho pohostinské vystoupení na FAMU v květnu 2004. Iniciátorem a organizátorem je student 3. ročníku Jakub Felcman, jednání v Bratislavě vedl L. Dohnal. Jiné jednání se zahraničním hostem Martinem Danielem se z jeho rodinných důvodů protahuje, ale zásadní souhlas jsme obdrželi.

            O pedagogickém působení na katedře v příštím akademickém roce jsme úspěšně jednali s Martinem Ryšavým.

           

Činnost jednotlivých pedagogů katedry:

Lubor Dohnal (vedoucí katedry):

člen Umělecké rady FAMU a AMU; člen Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie; předseda přijímací komise katedry, člen státní komise pro závěrečné zkoušky; vedoucí pedagog obhájeného diplom. scénáře T. Končinského „Zatnout – povolit“, diplom. scénářů B.Stehlíkové, Z.Jiráského, D.Babana, M. Shakarian, A. Geberta a O. Provazníka; od října 2003 v dílně vedoucí pedagog bakal. scénáře S. Bočanové, M. Bittnerové, L. Máčikové a A. Pražáka;

výuka 2003 (LS): Jazyk scénáře a jazyk filmu I. (BS i pro jiné obory), Jazyk scénáře a jazyk filmu II. (MS i pro jiné obory), Scenáristická dílna (MS); (ZS):   úvody a praktika 1.ročníku FAMU, Jazyk scénáře a jazyk filmu III., Scenáristická dílna, Scenáristická příprava k hrané etudě.

Vlastní tvorba: …a pravdy každému přejte – televizní esej (uvedeno v ČT v listopadu 2003), spolupráce s Českým rozhlasem (rozhovory pro Vltavu a Radiožurnál), výroba německého znění cyklu 4 anglických dokumentárních filmů Wissenschaft unter dem Hakenkreuz pro Bavorskou televizi v Mnichově.

 

Mgr. Jiří Dufek (zástupce vedoucího katedry)

tajemník přijímací komise katedry i státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu; vedoucí pedagog obhájených bakal. teroetických prací O.Ládka „Subjektivní realita ve filmovém příběhu“, A. Geberta Hledání skurilního proudu ve filmu a O. Provazníka Reklamní estetika a její vliv na současný český film, dále teoretických bakal. prací R.Malatínského a J. Felcmana; od října 2003 v dílně vedoucí pedagog bakal. scénáře R.Kozáka, A. Oravcové a scénáře studentky doktorand. studia DAMU N.Revilákové; oponent bakal. scénáře O. Ládka Tajná válka;

výuka 2003 (LS):Metodika rozboru film. díla, Analýza scénáře, Seminář k bakal. teor. práci,             Dramaturg. analýza scénáře; ZS:            Praktika 1. Ročníku, seminář k bakal. teor. práci, Dramaturg. analýza scénáře, Dramaturgie, Scenáristická dílna.              

Vlastní tvorba:

spoludramaturgie filmu O. Trojana Želary; práce na archívu katedry a FAMU z prvních 20 let existence (bude žádat o grant)

 

Doc. Edgar Dutka

předseda státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském programu, člen přijímací komise katedry a komise pro závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu; vedoucí pedagog adaptačního ročníku

výuka 2003 (LS): Problematika adaptace, Scenárist. seminář a dílna II.ročníku, Historie animovaného filmu, Animovaný film pro Cinema Studies; ZS: Úvody a praktika 1. ročníku, Scenárist. seminář a dílna 2. ročníku, Pentium – dějiny animovaného filmu,   Účast na Dějinách filmu

člen státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu na Katedře animované tvorby, oponent bakalářských prací studentů Katedry animované tvorby P. Morkese a M. Kořínkové, práce na učebním textu Minimum z dějin světové animované tvorby, výuka analýzy a dramaturgie animovaného filmu v Ateliéru filmové a tv grafiky na VŠUP v Praze, předseda výběrové komise pro ANIFEST v Třeboni, každoměsíční uvádění projekcí anim. filmů v lit. kavárně Obratník na Smíchově, na pozvání KF Praha účast na Festivalu filmů pro děti a mládež v Heydarabádu v Indii

Vlastní tvorba:

U útulku 5 (kniha povídek, vyd. nakladatelství Prostor)

 

Mgr. Petr Jarchovský

člen přijímací komise katedry i státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu; oponent bakal. scénáře A. Geberta Palác Fauna září

výuka 2003 (LS): Scenárist.seminář a dílna I.ročníku, ZS: Praktika 1. ročníku, Scenárist. seminář a dílna 1. ročníku,

Vlastní tvorba:

Pupendo - scénář volně na motivy povídek P.Šabacha, režie J.Hřebejk. Premiéra v březnu 2003. Účast na mnoha festivalech (Toronto, Vancouver, soutěžní sekce festivalu v Karlových Varech aj.) 6 nominací na Českého lva včetně nominace za scénář. Želary - adaptace novely K.Legátové, režie O.Trojan. Premiéra v září 2003. 11 nominací na Českého lva včetně nominace za scénář. Nominace na Oskara v kategorii neanglicky mluvený film. Horempádem – původní literární scénář, režie J.Hřebejk. Dokončovací práce, premiéra 2004

 

Doc. PhDr. Marie Mravcová Marie, CSc.

členka přijímací komise katedry i státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu; vedoucí pedagog obhájené bakal. teoretické práce K. Krobové Co ztratí a získá divadelní text zfilmováním; oponent bakal. teoretické práce O. Ládka Subjektivní realita ve filmovém příběhu

výuka 2003 LS: Světová literatura I. a II., Rozbory filmů, Literatura ve filmu; ZS: Literatura I. a II., Rozbory filmů, Literatura ve filmu.

V hlavním úvazku na Filozofické fakultě UK, Katedře české literatury; přednášky světové literatury na Univerzitě volného času; recenze v časopise Film a doba: Démanty čs. filmu a Hodiny a dny. Zvětšenina – studie ve Filmových listech Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Fenomén dvojnictví v Hostovského rané próze Ztracený stín – referát pro konferenci o E.Hostovském in: Dokořán, bulletin obce spisovatelů.

 

Prof. David Jan Novotný

předseda státní komise pro závěrečné zkoušky v magisterském programu, člen přijímací komise katedry a komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu; oponent bakal. scénáře O.Provazníka „Ke hvězdám“; vedoucí pedagog doktorand. studia A. Aronové a M. Boudy; výuka pro Cinema Studies.

výuka 2003 (LS): Televizní dramatická tvorba, ZS: Televizní dramatická tvorba I

Články v MFD „Břemeno vyvoleného národa“, „Chvála zmateného jazyka“, „Co asi přinese židovský rok 5764“, „Euronárod? Naivní pokus“, „Irák naši lásku nechce“, „K nedožitým padesátinám totality“, „Národy v unii? Rozpustit!“, „Podívejme se na duchovní rozměr jedné dámy“, „Svátky světel ve světle atentátů“

 

Mgr. Jiří Soukup

člen přijímací komise katedry i státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu; vedoucí pedagog diplom. scénáře I.Hejdové a V.Maška; oponent bakal. scénáře K. Krobové „EK…“ a diplom. scénáře T. Končinského „Zatnout – povolit“

výuka 2003 LS: Scenáristický seminář IV. a V., Dramaturgický seminář IV. a V.; ZS: Úvody a praktika 1.ročníku, Dramaturgický seminář IV. a V.; Scenáristická dílna

Vlastní tvorba: Sentiment – scénář a skladba celovečerního filmu, spolu s režisérem T.Hejtmánkem, dramaturgie filmu. Na 7. mezinár. festivalu dokument. filmů Jihlava 2003 získal film (spolu se slovenským filmem 66 sezón) poprvé udělovanou Cenu pro nejlepší středoevropský dokumentární film roku. Premiéra v listopadu 2003

Sentiment – scénář-dialog publikován v Revolver Revue

šest básní v Revolver Revue, jedna v Literárních novinách

Sedm (Sedm šlágrů z devadesátých let) – příspěvek do cyklu v Revolver Revue

 

Mgr. Jaroslav Vanča

člen přijímací komise katedry i státní komise pro závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu; vedoucí pedagog obhájeného bakal. scénáře O.Ládka „Tajná válka“, O.Provazníka „Ke hvězdám“, A.Geberta „Palác Fauna září“ a K.Krobové „EK…“; od října 2003 v dílně vedoucí pedagog bakal. scénáře J.Felcmana, R.Malatínského a Z.Viktory; oponent diplom. scénáře M.Epsteina „Rebarbora“

výuka 2003 (LS): Scenáristický seminář III., Scenáristická dílna III.; ZS: Scenáristický seminář III.,            Scenáristická dílna III., pedagogická činnost na Literární akademii Josefa Škvoreckého, spolupráce s odbornými časopisy Ateliér a Film a doba, dále s časopisem Týdeník Rozhlas (řada kritik a fejetonů); práce na tv scénáři „Čechy romantické“ s režisérem V. Křístkem.

 

 

 

 

6.8. Katedra střihové skladby

Vedoucí katedry: MgA. Bára Kašťáková

 

Studenti:

Počet studentů celkem: 22

Počet studentů přijatých k bakalářskému studiu: 5 z 39 uchazečů

Počet nových absolventů BcA: 2

Počet studentů přijatých k magisterskému studiu: 2

Počet studentů připravujících se na státní zkoušku: 5

Počet studentů, kteří přerušili studium: 4

 

Pedagogové:

Na katedře působí Prof. Josef Valušiak, Doc. Drahomíra Vihanová (která úspěšně připravovala svou profesorskou přednášku), ve funkci odborných asistentů na katedře působí MgA. Bára Kašťáková (vedoucí katedry), Mgr. Ivo Trajkov (odlistopadu 03 zástupce vedoucí katedry), RNDr. Martin Čihák (proděkan; do listopadu 03 zástupce vedoucí katedry), Antonie Janková, Mgr. Jan Daňhel, Mgr. Vladimír Cabalka, Ing. Josef Pešek a Vladimír Žán.

Externě na katedře vyučuje řada pedagogů a profesionálů, např.Vítězslav Romanov (živý střih), Filip Malásek (moderní trendy postprodukce), Katarína Geyerová (střih dokumentárního filmu), Věra Benešová (střih animovaného filmu), jednorázově přednáší mnoho dalších.

 

Výuka:

Již na podzim roku 2002 byly na katedře zavedeny dílny. Tento systém, který umožňuje bližší kontakt mezi pedagogem a posluchači, se během roku 2003 zaběhl a osvědčil. Dále se osvědčil systém workshopů, jež umožňuje krátkodobou intenzivní výuku vedenou profesionály se specifickou zkušeností z oblasti střihové skladby. Nově se na praktické výuce střihové skladby pro 1. ročníky podílí také studenti magisterského stupně střihové skladby.

 

Oborová cvičení:

Vzhledem k faktu, že střihači často také režírují přímé živě stříhané přenosy, přibyla oborová praktická cvičení živého střihu (divadlo a koncert), jež studenti střihové skladby samostatně produkují, režírují a stříhají. Dalším novým oborovým cvičením je autorský projekt v magisterském stupni, jehož návrh se stal jednou z podmínek přijímacího řízení do magisterského studia.

 

Technologické zázemí pro výuku:

Na základě aktivit katedry střihové skladby a za pomoci technologické komise FAMU došlo ke změně koncepce praktické výuky střihové skladby a jejího zajištění. Bylo vytvořeno Střihové oddělení ve Studiu FAMU, které zajišťuje optimální vývoj a údržbu střihových pracovišť včetně jejich propojení. Vedoucím Střihového oddělení se stal kmenový pedagog KSS Vladimír Cabalka, který spolu s Vladimírem Žánem zajišťuje výuku střihových softwarů. Vznik nového oddělení na půdě Studia FAMU jednoznačně zlepšil stav a fungování střihových zařízení a výrazně usnadnil práci studentů. Na konci roku 2003 se podařilo zakoupit nový střihový systém Final Cut Pro, který v poslední době patří k celosvětově nejpoužívanějším, a který dosud na FAMU chyběl. Podařilo se také značně rozšířit kapacity ostatních zařízení.

 

Zahraniční kontakty:

Bára Kašťáková v rámci programu Socrates Erasmus uskutečnila přednášky a prezentace v anglickém jazyce na Escola Superior de Teatro e Cinema, Nottingham Trent University a Middlesex University a zorganizovala návštěvu Patricka Phillipse (vedoucí Film Studies, Middlesex University, London) na FAMU v září 2003. V Londýně také navázala spolupráci sNational Film And Television School, jež zatím vyústila v účast českých střihačů na připravované knize Rogera Crittendena na téma střihová skladba v evropském filmu. Dále navázala kontakt s pracovníky British Film Institute v Londýně, jmenovitě s experimentálními filmaři a teoretiky Malcomem LeGricem a Davidem Curtisem, kteří plánují návštěvu FAMU a výběr českých experimentálních filmů pro expozici v Tate Gallery. Bára Kašťáková byla organizátorem a kurátorem přehlídky FOREVER FAMU v New Yorku (Ocularis 2.11. 2003), jež zaznamenala velký úspěch a bude se konat každoročně. Zorganizovala také workshop interaktivního filmu britského tvůrce Chrise Halese, který se konal na přelomu listopadu a prosince na FAMU, účastnili se ho nejen studenti střihové skladby, ale i dalších kateder včetně Cinema Studies.

 

Martin Čihák uskutečnil přednáškové turné: 26. 11. 2003 Ludwig-Maxmilians Universität, München, přednáška na téma Různé aspekty pojetí prostoru v české avantgardě a 28. 11. 2003: FH Salzburg (University of Applied Sciences and Technologies) –dvě přednášky v německém jazyce: Alexander Hackenschmied a předválečnáčeská avantgarda; Český experimentální film uplynulého čtvrtstoletí.

 

Ivo Trajkov při výrobě svého celovečerního filmu Golemata voda spolupracoval s Krisem Kolodzejovskim, majitelem významné filmové společnosti Digitalfilmlab v Kodani. Kris jedním ze zakladatelů technologie digitálního zpracování filmového obrazu – tzv. digitálního intermediátu – a v rámci svého profesního zaměření vykonává přednáškovou činnost na všech skandinávských filmových fakultách. Na základě osobního přátelství a zájmu o FAMU Kris Kolodzejovski přislíbil přednáškovou návštěvu na FAMU (výuka studentů spojená také s praktickými ukázkami prací), která se uskuteční v roce 2004.

 

Další pedagogická a tvůrčí činnost pedagogů:

Bára Kašťáková:

Výuka Teorie syntaxe společně s Prof. Valušiakem, vedení praktik (Avid) a oborového semináře.

Předsednictví v komisích přijímacích zkoušek, postupových zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek

Výuka střihu pro Cinema Studies a American University; výuka střihu pro studenty letní filmové školy (Prague Center For Further Education, srpen 2003)

Režie a střih filmu 80 let ČSA (ALL IN)

Střih dokumentárního filmu Stíny tanečního kroku z cyklu Nevyjasněná úmrtí (ČT a WCF)

Střih dokumentárního filmu Babička je Oma (Pragafilm, dosud v procesu)

 

Ivo Trajkov

Vedení dílny avýuka Producentské dramaturgie

Členství v komisi přijímacích zkoušek, postupových zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek

Předsednictví ve společnosti The World Circle Foundation: dramaturg, autor námětu a producent osmi dílů (v roce 2003) televizního cyklu dokumentů s názvem Předčasná úmrtí (opakovaně oceněné cenami Trilobit a Pierot) a dvou dílu z nově připravovaného cyklu Soukromé životy.

Režisér, spoluscenárista a koproducent koprodukčního makedonsko-česko-slovenského celovečerního filmu Golemata voda (Velká voda), premiéra 2004. 

 

Josef Valušiak

Výuka Teorie syntaxe (s Bárou Kašťákovou), Seminář skladebné analýzy

Členství v habilitačních komisích (Němec, Vihanová); Členství v komisi přijímacích zkoušek, postupových zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek; Konzultant praktické a teoretické bakalářské práce posluchačky Lenky Hojkové;

Konzultant praktické bakalářské práce posluchače Pavla Kolaji; Podrobné interview pro knihu britského střihače, pedagoga a publicisty Rogera Crittendena na téma střihová skladba v evropském filmu (Kniha sestává z interview se slavnými evropskými střihači a bude vydána v roce 2004); Práce na přepracované verzi skript Základy střihové skladby; Členství v ČFTA; Aktivity v oblasti nekomerční kinematografie: semináře a konzultace, porota národní soutěže a B 16, články v odborném tisku (Videohobby, Impuls); založení, programování a odborná spolupráce s Filmovým klubem Jilemnice

 

Martin Čihák

Členství v Umělecké radě a Grantové komisi FAMU; Vedení dílny 1. ročníku, praktik (16 mm), přednášky v cyklu Dějiny kinematografie; Příprava a koncepce praktik a úvodů pro I. ročník, organizace úvodního soustředění I. roč. v Poněšicích; Pravidelné přednášky pro Cinema Studies (Topics in Avant-garde Film); Členství v komisi přijímacích zkoušek, postupových zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek; Výuka na Univerzitě Palackého Olomouc (úvazek 0, 25): Filmové avantgardy a Filmové praktikum; řešitelem grantu Zlepšování věkové struktury docentů a profesorů. Lektorská činnost: lektorské úvody na festivalu Jihlava 2003, lektorské úvody na Přehlídce animovaných filmů, Olomouc 2003, příležitostně úvody v Ponrepu.

Znělky pro Mezinárodní festival dokumentárního filmu Jihlava 2003 (společně s Alicí Růžičkovou).

 

Jan Daňhel

Vedení dílny a praktik (16mm), výuka semináře Obraz v pohybu, obraz v klidu; Členství v komisi přijímacích zkoušek, postupových zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek; Oponent diplomové práce D. Čálka „Pravda ve filmu“; Vedeni bakalářské práce P. Kolaji Peníze – R. Bresson;

Práce na filmech:

Ukřižovaná, střih, Divadlo Komedie, režie Střežený Parnas –Plachý, Šimáček

Vaterland – Lovecký deník, střih (režie: D. Jařab, celovečerní film); Štěstí, střih (režie: B. Sláma, celovečerní film); Teige – Jedna báseň, střih (režie: Š. Kačírek, z cyklu Předčasná úmrtí); Věda a víra, střih (režie: P. Marek); Tajemství tiché pošty, střih (režie: M. Pěchouček); Etiketa (pilotní díl cyklu, režie: P.Marek, R. Špaček)

Fotografické aktivity:

Druhé desatero, ilustrace k básnické sbírce F. Dryje

Krajina těla, Tajemství výchovy, fot. cykly s R. Němečkem

Objekt redivivus, skupinová výstava Surr.Skup., galerie Concordia

Účast na aktivitách Skupiny českých a slovenských surrealistů a revue Analogon

 

Drahomíra Vihanová:

Vedení dílny a praktik (16mm)

Vedení bakalářské písemné práce posluchačky Lenky Hojkové „Tvorba napětí ve filmech Alfrdéda Hitchcockaa vedení praktické práce posluchačky L.Hojkové; Oponentura bakalářské práce posluchače P.Kolaji „Peníze“ a vedení bakalářské praktické práce posluchače P.Kolaji; Členství v komisi přijímacích zkoušek, postupových zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek; Pedagogická činnost na Akademii umění v Banské Bystrici, katedra audiovizuální tvorby – Garant magisterského studia ve funkci mimořádného profesora v Banské Bystrici

Garant Mezinárodního festivalu evropského filmu /září, říjen 2003/

Cesta do Krajiny zapomnění (cyklus Diagnoza) – námět, scénář, režie, hudební dramaturgie

Příprava scénáře Nevěsta Kristova pro ČT Ostrava

Profesorská přednáška v říjnu 2003.

 

Antonie Janková

Vedení dílny a praktik (16mm); Členství v komisi přijímacích zkoušek, postupových zkoušek, státních bakalářských a magisterských zkoušek

Střih filmu Čert ví proč (r.Roman Vávra – celovečerní pohádka)

Střih filmu Nevěrné hry (r. Michaela Pavlátová – celovečerní film)

Střih filmu Malování potmě (r. Pavel Štingl – 58´ dokument)

Střih filmu Návrat zapadlých vlastenců (r. Pavel Štingl – 58´ dokument)

 

Josef Pešek

Výuka TV záznamu a moderních trendů TV techniky; Členství v Technologické komisi FAMU

Publikace

Analogový záznam televizního signálu a Digitální záznamové formáty – oba články publikovány ve sborníku NTM „Dějiny vědy a techniky 10“ (Historie studiové rozhlasové a televizní techniky 2)

Technické aspekty sestřihu televizních pořadů na magnetických nosičích – předloženo k habilitačnímu řízení.

Přednášky

Přednáška pro NTM: Záznamová technika a střih – vývoj a praxe v ČST PRAHA.

Záznamová technika – přednáška pro vstupní kurs zaměstnanců České televize

Gamut barev v televizním signálu a vlivy jeho nedodržení v oblasti odbavování a vysílání – přednáška pro techniky odbavovacího pracoviště ČT.

Ostatní

Aktivní člen společnosti "ABEX" (Associated Broadcast Experts); Účast na odborných seminářích a presentacích organizovaných ČT; Účast na semináři pojednávající o nových trendech v televizní a filmové postprodukci a velkoplošném zobrazování pořádané společností ABEX za spoluúčasti zástupců předních, v této oblasti pracujících firem; Recenze odborných článků; Studium zahraničních odborných materiálů (přednášky IBC Amsterodam 2003) a pravidelný odběr časopisů, jmenovitě „Broadcast Engeneering“, „TVB Europe“, „Hardware“ a podle možností„SMPTE Journal“.

 

Vladimír Cabalka

Výuka střihových softwarů (Avid DV Xpress, Media Composer, Film Composer, Lightwork, Ligthwork Touch) a vedení praktik (Avid); Vedení Střihového oddělení Studia FAMU; Podíl na inovačních konceptech, aktivní účast na zasedáních technologické komise;Vedení diplomové práce posluchače Matouše Outraty „Střihový systém Avid“; Přednáška (společně s dalšími členy společnosti ABEX) o nových formátech a technologiích produkce a postprodukce, která aktuálně informovala o pokrocích, předvedených na poslední mezinárodní oborovépřehlídce; Výuka technologie postprodukcepro FAMU 3F program

Střih periodických tv pořadů Diagnóza a Popularis (Česká televize)

Publikace v měsíčníku STEREO & VIDEO – články z oboru aplikací digitálních technologií ve spotřební technice.

 

Vladimír Žán

Výuka praktik (Avid), technické zajištění a instruktáž Avidu; Výuka střihu pro studenty dokumentárního kurzu pořádaného Prague Center For Further Education na podzim 2003

Publikace:

DigiVideo (příloha časopisu Stereo & Video), 2003, č. 10; Adobe Premiere Pro, Trade & Leisure Publications, Praha 2003; DigiVideo (příloha časopisu Stereo & Video), 2003, č. 12; Avid FreeDV, Trade & Leisure Publications, Praha 2003; DigiVideo (příloha časopisu Stereo & Video), 2004, č. 1; Discreet Combustion 3, Trade & Leisure Publications, Praha 2004.

 

 

 

6.9. Katedra zvukové tvorby

Vedoucí katedry: prof. Ivo Bláha

 

Studenti:

Koncem roku 2003 studovalo na oboru Zvuková tvorba celkem 23 posluchačů: 15 v bakalářském stupni a 8 v magisterském.

Do bakalářského studia oboru Zvuková tvorba se pro školní rok 2003-04 přihlásilo 59 uchazečů. Po tříkolovém přijímacím řízení bylo ke studiu 1. ročníku přijato 5 uchazečů.

K státním bakalářským zkouškám se přihlásili 2 studenti oboru, oba zkoušky úspěšně absolvovali.

Ke studiu magisterského stupně se přihlásili a byli přijati 3 uchazeči - všichni absolventi bakalářského stupně Zvukové tvorby FAMU, jeden z nich navíc zároveň i absolvent magisterského stupně Zvukové tvorby HAMU.

Ke státním magisterským zkouškám se v jarním a podzimním termínu přihlásilo celkem 7 diplomantů. Pět z nich absolvovalo s vyznamenáním.

 

Účast studentů na výuce FAMU:

Všech osm studentů magisterského studia se zúčastnilo výuky 1. ročníků FAMU jako asistenti při konání praktických cvičení se studenty jiných oborů.

Posluchač 4. ročníku Jan Černota kromě toho vykonával funkci správce technologického zařízení seminární pracovny a instruktora pro studenty nižších ročníků.

 

Pedagogové:

Kmenoví pedagogové: 2 profesoři, 1 docent a 4 odborní asistenti s celkovým úvazkem 5,5:

Prof. Ivo Bláha (1) – vedoucí katedry, pedagog předmětů zvukové dramaturgie, hudební teorie a praxe, oborových seminářů a praktických cvičení

Prof. Ing. Václav Syrový, CSc. (0,25) – pedagog teoretických i praktických předmětů z oboru hudební akustiky a hudební nahrávky

Doc. Mgr. Jiří Moudrý (1) – pedagog teoretických i praktických profesních předmětů zvukové tvorby, se zaměřením zejména na hraný film

Odb. as. Ing. Pavel Bukovský (0,75) – pedagog teoretických předmětů z oblasti

akustiky, elektroakustiky, elektroniky a studiové techniky a oborových praktických cvičení

Odb. as. Mgr. Pavel Kopecký (1) – pedagog hudebně teoretických i praktických předmětů a elektroakustické tvorby

Odb. as. Mgr. Jiří Kříž (0,5) – pedagog oborových seminářů a AV cvičení

Odb. as. Mgr. Vladimír Skall (1) – zástupce vedoucího katedry, pedagog seminářů zvukové dramaturgie a vedoucí oborových i společných praktických cvičení

THP: Judita Filipová (1) – sekretářka katedry

 

Externí pedagogové:

Na výuce speciálních předmětů oboru Zvuková tvorba se podílelo 11 externích pedagogů: Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. - Fyzikální a fyziologická akustika, Prostorová a stavební akustika; Mgr. Jiří Dvořák - Ozvučení prostor; Václav Hálek - Filmový dabing; Ing. Zdeněk Hrubý - Televizní dabing; MgA. Martin Jílek - Základy digitálního zpracování zvuku, Příprava zvuku k AV mixáži; MgA. Tomáš Kubec - Zvuková tvorba v animovaném filmu a animovaná AV cvičení; Mgr. PavelPitrák -Teorie zpracování zvukového signálu, Studiová technika, Vztah auditivního a vizuálního vjemu; Mgr. Daniel Němec - Zvuková tvorba v dokumentárním filmu; Ing. Zdeněk Stropek - Zvuková tvorba v televizi; Doc. Tomáš Zikmund - Zvuková tvorba v rozhlase; JiříZobač - Hudební režie filmové hudby, Studiová nahrávka orchestru

 

Výuka pro studijní obor Zvuková tvorba

Bc 1. ročník:

Úvod do oboru Zvuková tvorba, Praktika oboru Zvuková tvorba, Seminář zvukové dramaturgie, Seminář zvukové tvorby I., Rozhlasová tvorba, Zvuková a hudební dramaturgie AV díla, Sluchová analýza, Hudební nauka, Hudební nástroje, Oborový seminář, Střih hudby, Počítačová úprava zvuku k mixáži, Matematika, Fyzika, Základy akustiky a elektroakustiky, Fyzikální a fyziologická akustika, Hudební praktikum I., Základy počítačového zpracování zvuku, Soubor oborových cvičení I., II., Audiovizuální cvičení s KR a KDT, Malá rozhlasová forma, Asistentská praxe I.

Bc 2. ročník:

Zvuková tvorba v hraném filmu, Zvuková tvorba v televizi I., Zvuková tvorba v animovaném filmu, Zvuková tvorba v dokumentárním filmu, Seminář zvukové dramaturgie, Oborový seminář, Elektronická úprava zvuku, Dabing, Elektroakustika, Prostorová a stavební akustika, Základy elektroniky, Dějiny hudby, Teorie zpracování zvukového signálu, Hudební praktikum II., Soubor oborových cvičení III., IV., Základy mixáže AV díla, TV mikroscéna, Ateliérové cvičení, Dokument 2. r., Animované cvičení 2. r., Asistentská praxe II.

Bc 3. ročník:

Seminář zvukové tvorby III., Seminář mixáže zvuku, Oborový seminář, Zvuková režie hudební nahrávky, Elektroakustická tvorba, Hudební akustika, Studiová technika, Ozvučení prostor, Hudební praktikum III., Seminář k bakalářské teoretické práci, Dokument 3. r., Reálové filmové cvičení, Animované cvičení 3. r., Hudební nahrávka studiová, Hudební nahrávka live, Asistentská praxe III.

Mg 1. ročník:

Seminář zvukové tvorby IV., Zvuková režie filmové hudby, Zvuková tvorba v televizi II., Studiová technika, Akustika hudebních nástrojů, Hudební elektronika, Elektroakustická hudba, Seminární teoret. práce, Moderní počítačové metody zpracování zvuku, Diplomní seminář I., Oborový seminář, Společné AV dílo I., Společné AV dílo II., Studiová nahrávka orchestru, Asistentská praxe IV.

Mg 2. ročník:

Seminář zvukové tvorby V., Vztah auditivního a vizuálního vjemu, Diplomní seminář II., Oborový seminář, Studiová nahrávka orchestru, Absolventský projekt.

 

Výuka pro jiné studijní obory FAMU:

Úvod do oboru Zvuková tvorba (společný předmět), Praktika oboru Zvuková tvorba (zvlášť pro jednotlivé studijní obory), Zvuková a hudební dramaturgie AV díla (společný předmět), Dějiny hudby (společný předmět), Střih hudby (pro obor Střihová skladba), Základy elektroakustické tvorby (volitelný předmět), Základy zvuku (pro obor Produkce), Zvuková postprodukce (pro obor Produkce), Seminář k zvukové realizaci AV cvičení (pro Dokumentární tvorbu).

 

Modulová výuka:

Organizační příprava modulu „Práce s vícekanálovým filmovým zvukem“ pro letní semestr škol. roku 2003/04.

 

Mezinárodní aktivity katedry:

Delegace KZT se zúčastnila VII. česko-slovenské filmologické konference ZVUK VE FILMU konané v Bratislavě 27. – 30. XI. 2003. Prof. Ivo Bláha zde přednesl referát Výchova k profesi filmového sound designera. Další účastníci: Mgr. Vl. Skall a studenti O. Moravec a I. Horák.

Jednání o spolupráci s International Centre for Culture and Management Salzburg – příprava účasti KZT FAMU na modulové výuce studentů Film Music School Salzburg.

Příprava účasti KZT na studentské soutěži sound designu v rámci International Filmmusic Biennial Bonn 2004.

Organizační příprava hostování prof. Ivo Bláhy na pozvání katedry zvukové skladby VŠMU v Bratislavě.

 

Další aktivity katedry:

Prezentace oborové výuky v Semináři zvukové dramaturgie 1. ročníku – předvedení studentských prací rozhlasového typu a seminární diskuse k nim v pořadu Radioateliér stanice Čro 3 – Vltava. Záznam pořadu s názvem Zvuková tvorba Zvukové tvorby je trvale přístupný na internetové adrese: http://www.rozhlas.cz/radiocustica/vysilani

 

Pedagogická, tvůrčí a ostatní činnost pedagogů katedry:

Prof. Ivo Bláha:

Pedagog předmětů: Seminář zvukové dramaturgie, Hudební praktikum I., II., III., Hudební nástroje, Úvod do oboru Zvuková tvorba,Zvuková a hudební dramaturgie audiovizuálního díla, Střih hudby, Hudební nauka, Diplomní seminář I., II. a Oborový seminář.Vedl oborová a konzultoval společná praktická cvičení. Konal též přednášky na téma Sound Design pro anglofonní studenty kurzu FAMU For Forigners a pro stážisty z New York University.

Působil ve funkcích: vedoucí katedry zvukové tvorby, vedoucí 1. ročníku oboru, předseda přijímacích komisí pro bakalářské a magisterské studium, předseda komise pro Státní bakalářské zkoušky, člen komise pro Státní magisterské zkoušky, člen mezifakultní Oborové rady doktorandského studia Zvukové tvorby AMU.

Byl oponentem bakalářské praktické práce Davida Pavlíčka „Velký akt“, vedoucím magisterských teoretických prací Štěpána Müllera: „Zvuková dramaturgie animovaného filmu“ a Jana Šmejkala: „Problematická řešení ve zvukové dramaturgii audiovizuálního díla“.           

Na Hudební fakultě AMU působil jako člen komise státních zkoušek a přijímacích zkoušek do magisterského studia oborů Skladba a Zvuková tvorba. Na katedře skladby byl oponentem bakalářského diplomního úkolu Jakuba Dvořáčka: teoretické práce „Úloha improvizace v soudobé hudbě“ a skladby pro vokálně instrumentální soubor „Ach za ach za co“ na texty Pavla Rejchrta.

Hudební kompozice vytvořené v r. 2003:

Ornamenty pro klavír a orchestr, Satyrovy kruhy pro sólový klarinet

Premiéry nových skladeb:

Bergamasca – symfonické scherzo, prem. 21.3.2003 - Lichtenštejnský palác Praha - Filharmonie Hradec Králové, dir. J.Hrůša. Studiová nahrávka: Č. rozhlas Plzeň, Plzeňská filharmonie – dir. H.Farkač

Hádes - antický obraz pro kontrafagot a klavír, prem. 18.3.2003, Atrium Praha - L. Fait, D. Wiesner

Jaro, vítej! - malá kantáta pro sbor mladších dětí, klavír a dětské nástroje, prem. 24.5.2003 Liberec – Dětský pěvecký sbor Brumlíci Č.Krumlov, dir. Lukáš Holec

Významná provedení skladeb:

Sinfonia "Per archi" – 21.1.2003 Rudolfinum, Talichův komorní orchestr – dir. T.Netopil, live nahrávka: Zvukové studio České filharmonie

Hádes - antický obraz pro kontrafagot a klavír, Festival Dny soudobé hudby 12.11.2003 Lichtenštejnský palác Praha – L.Fait a M.Macourek, live nahrávka Č.rozhlas Praha

 

Publikace: Připravil rozšířenou a přepracovanou verzi textu pro 2. vydání teoretické publikace „Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla“

Další činnost: Přednášky na Škole audiovizuální tvorby v Hradci Králové, lektoráty nové hudební tvorby pro Společnost českých skladatelů, funkce člena výboru Společnosti Českých skladatelů v Praze

 

Prof. Ing. Václav Syrový, CSc.

Pedagog předmětů: Zvuková režie hudební nahrávky, Hudební akustika, Akustika hudebních nástrojů, Hudební elektronika. Vedl praktická cvičení: Hudební nahrávka studiová, Hudební nahrávka live.

Vykonával funkci prorektora AMU, vedoucího Zvukového studia Hudební fakulty AMU, předsedy Oborové rady doktorandského studia Zvukové tvorby AMU. Byl členem oborových zkušebních komisí pro přijímací i státní závěrečné zkoušky.

 

Vědecká činnost za rok 2003 - přehled publikovaných prací:

Hudební akustika, 427 stran, 325 vyobrazení, Nakladatelství AMU 2003, ISBN 80-7331-901-2

Subjective Evaluation of Organ Pipe Timbre in the Standard Listener Positions, Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference (SMAC 03), Stockholm 2003 (ISBN 91-7283-558-3), 333-336 (spoluautoři Zd.Otčenášek, J.Štěpánek)

Influence of duration of tone stationary part on perception of starting transient. Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference (SMAC 03), Stockholm 2003 (ISBN 91-7283-559-1), 651-653 (spoluautorství se Zd. Otčenáškem a J. Štěpánkem)

Methods for psychoacoustic experiments, lecture on kick-off meeting of the EU CRAFT Project: Development of an Innovative Organ Pipe Design Method,Porto 2003, (spoluautorství s J. Štěpánkem)

Základní aspekty barvy zvuku varhan, Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS '03", Zvolen – Šachtičky, (ISBN 80-228-1247-1), 39-42

Fyzikální příčinnosti barvy zvuku píšťalových varhan, 67. Akustický seminář ČsAS, Skalní Město, v tisku

O původu zvuků, Disk (ISSN 1213-8665) č.4/2003, AMU, Praha 2003, str.48-50

Akustický pohled na časoprostorový fenomén hudby, Sborník HAMU Živá hudba 2002 (ISBN 80-902912-3-6) HAMU-TOGGA, Praha 2003, s. 41-43.

Výchozí teorie barvy zvuku a jejich současná akustická interpretace, Sborník HAMU Živá hudba 2002 (ISBN 80-902912-3-6) HAMU-TOGGA, Praha 2003, s. 73-77

Umělecká činnost za rok 2003:

Nahrávka CD – Snítilovo kvarteto - Smyčcové kvartety Antonína Dvořáka (první nahrávka umělou hlavou)

Další aktivity: členství ve Vědecké radě fakulty elektrotechnické ČVUT

 

Doc. Jiří Moudrý

Pedagog předmětů: Seminář zvukové tvorby I., III., Úvod do oboru Zvuková tvorba, Zvuková postprodukce, Základy zvuku,Zvuková a hudební dramaturgie audiovizuálního díla, Základy mixáže audiovizuálního díla, Zvuková tvorba v hraném filmu, Seminář mixáže zvuku, Seminární teoretická práce. Vedl oborová praktická cvičení a cvičení audiovizuální.

Byl předsedou zkušební komise pro Státní magisterské zkoušky, členem bakalářské státní zkušební komise, členem přijímacích zkušebních komisí a členem mezifakultní Oborové rady doktorandského studia Zvukové tvorby AMU, dále vykonával funkci vedoucího 3. ročníku oboru.

U státních bakalářských zkoušek byl oponentem diplomního úkolu Jana Černoty: teoretické práce „George Lucas – Skywalker Sound – Star Wars“ a reálového filmového cvičení „Světlu vstříc“.

U státních magisterských zkoušek byl oponentem absolventského filmu Štěpána Müllera „Nuda v Brně“ a oponentem absolventského filmu Vladimíra Chrastila „Návrat marnotratného syna“.

Vlastní tvůrčí činnost:

Mixáž celovečerního filmu pro kina a zvuková režie filmového dabingu CZ pro kina:

Kluci to taky chtěj - Dolby SR

Pozor, hodný pes – Dolby Digital                       

Zvuková režie a mixáž dabingu celovečerních filmů pro DVD ve formátu 5.1:

Derailed, Holky to taky chtěj, Caveman´s Valentine, Heist, City by the Sea, Heartbrakers, Killing me softly, Narc, May, Extremist, Full Contact, Hard Cash, Detention, Fraility, Dinotopie 1+2+3, The Pool

Zvuková režie dabingů TV seriálů :

Sokolí oko - 12 ep., Tom a Jerry - 25 ep., Vraždy v Kutzbuehlu - 10 ep., Charly - 19 ep., Křehké pouto - 60 ep.

Zvuková režie 17 TV dabingů celovečerních filmů, 2 TV dabingů dokumentárních filmů, 44 rozhlasových a 35 TV reklamních spotů na celovečerní filmy

 

Ing. Pavel Bukovský

Pedagog předmětů: Úvod do oboru Zvuková tvorba, Základy akustiky a elektroakustiky, Elektroakustika, Základy elektroniky, Studiová technika, Moderní počítačové metody zpracování zvuku. Vedl oborová cvičení rozhlasového a divadelního typu. Byl vedoucím 5. ročníku oboru.

Pracoval jako člen přijímacích zkušebních komisí a komisí pro státní bakalářské a magisterské zkoušky. Byl oponentem praktické části bakalářského diplomního úkolu - dokumentárního filmu Davida Pavlíčka: „Česky psáno „Boroda“.

Vlastní tvůrčí činnost:

Realizace CD z nahrávek Judity Čeřovské – Shadow of your Smile pro Produkční centrum Fr. Rychtaříka

Další činnost: Sledování světových novinek zvukové technologie - cesty na odborné profesní akce: konference AES v Amsterodamu, navázání kontaktů s Vysokým učením technickým v Brně, konference Microsoft 2003. Práce v Českém normalizačním institutu.

 

Mgr. Pavel Kopecký

Na FAMU vyučoval předměty: Hudební praktikum I., II., III., Sluchová analýza, Dějiny hudby, Elektronická úprava zvuku, Elektroakustická tvorba, Elektroakustická hudba, Základy elektroakustické tvorby. Vedl oborové cvičení Hudební nahrávka a spolupracoval na zvukovém ztvárnění audiovizuálních cvičení.

Byl členem přijímacích zkušebních komisí a bakalářské státní zkušební komise, tajemníkem Státních magisterských zkoušek a vedoucím 4. ročníku oboru.

U státních bakalářských zkoušek byl oponentem praktické části diplomního úkolu Jana Černoty - dokumentárního filmu Alenka.

Vyučoval také na Konzervatoři J. Ježka. Působil jako porotce v mezinárodní soutěži MUZIKA NOVA 2003 - listopad 2003. Je členem výboru Společnosti Českých skladatelů v Praze a předsedou komise pro elektroakustickou hudbu.

Vlastní tvůrčí činnost:

Premiéra skladby: Reminiscence pro klarinet a EA zvuk - Festival Dny soudobé hudby - 6.11.2003, Konzervatoř J. Deyla Praha

Veřejná provedení skladeb:

Ludi e Canti - EA skladba - Festival SYNTHESE 2003 12.6.2003 - Bourges (Francie), Theatre Jacques Coeur; Ritorni pro klarinet a EA zvuk - Festival DIALOGY III. - 22.9.2003, Dvořákovo muzeum Praha; The Night of the Triffids - EA skladba - RIEN A VOIR - 20.10.2003 -Divadlo Inspirace Praha

 

Mgr. Jiří Kříž

Na FAMU vyučoval předměty: Seminář zvukové tvorby I., Seminář mixáže zvuku, Seminář zvukové tvorby IV., V., vedl audiovizuální hraná a dokumentární cvičení a zvuková cvičení oborová.

U státních bakalářských zkoušek byl oponentem dokumentárního filmu Jana Černoty Alenka.

U státních magisterských zkoušek byl oponentem absolventského filmu Igora Pokorného Seance fiction, dabovaného filmu Romana Sečkaře Řek Zorba a absolventského filmu Lukáše BárczayeHlava státu. Dále byl vedoucím magisterské diplomní práce Jana Šmejkala - absolventského filmu Vyhnání z ráje. 

Vlastní tvůrčí činnost:

Mistr zvuku u zahraničních TV projektů:

The Origins of Evil - dvoudílný TV film o mládí Adolfa Hitlera (2. unit) (Režie Ch. Duguay)

Die Kirschenkönigin - třídílný TV seriál pro ZDF (Režie R. Kaufmann)                                   

Mgr. Vladimír Skall

Na FAMU vyučoval předměty: Seminář zvukové dramaturgie II., Základy mixáže AV díla, Seminář mixáže zvuku, Seminář zvukové tvorby III., Seminář k teoretické bakalářské práci, Seminář zvukové tvorby IV., V. Vedl oborová praktická cvičení a hraná a dokumentární cvičení audiovizuální.

Zastával funkce zástupce vedoucího katedry, byl členem oborových zkušebních komisí pro přijímací i státní závěrečné zkoušky a vedoucím 2. ročníku oboru.

U státních bakalářských zkoušek byl oponentem písemné bakalářské práce Jana Černoty na téma: „George Lucas – Skywalker Sound – Star Wars“ a jeho práce praktické - reálového cvičení: „Světlu vstříc“, dále oponentem bakalářského dokumentárního filmu Davida Pavlíčka „Česky psáno „ Boroda““.

U státních magisterských zkoušek byl vedoucím diplomních prací: Absolventský film Igora Pokorného „Seance fiction“, absolventský film Romana Sečkaře „Rok na vsi“ a absolventský film Štěpána Müllera „Nuda v Brně“. Dále byl oponentem absolventského filmu Jana Šmejkala „Vyhnání z ráje“.

Vlastní tvůrčí činnost:

Dokončování seriálu ČT Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, režie: H. Bočan

 

 

6.10. 3F program

 

Pedagogové:

Kmenoví: Rudolf Krejčík, Michal Gahut, Věra Hoffmannová

Externí: Vladimír Skalský, Pavel Brezina, Tom Gregor, Miroslav Mandić

Další externí spolupracovníci: Dasha Bláhová, M. Cabalka, Helena Confortiová

Techničtí spolupracovníci: Štěpán ivko, Noel Trkulja, Daniel Zahradníček

 

1. 4. 2003 se hlásilo do 3F programu 28 uchazečů, přijato bylo11 nazákladní program.

V létě 2003 byly uspořádány 3 letní workshopy, a to pro: New York University, Emerson College Boston a University of Miami. Vesměs po 20 účastnících.

V podzimním semestru 2003 byl otevřen nový kurs pro NYU: Directing Semester (10 účastníků). Jarní semestr American University: 12 účastníků, podzimní semestr American Universtiy:9 účastníků.

Akademický rok 2003/4 nastoupilo 11 frekventantů na 3F program a 7 frekventantů na Individual Program.

 

Program 3 F uskutečnil v roce 2003 svůj standardní studijní plán a inovoval popisy praktických cvičení. Byl pořízen barevný scanner, sada filtrů, nový generátor 5,5 kW.

Cenu Festivalu FAMU 2003 Nejlepší film dostala absolventka kursu 3F Ruxandra Zenide za film Green Oaks.

 

Pracovní cesty do ciziny:

M. Gahut: University of Miami, T. Gregora V. Hoffamnová: New York University, R. Krejčík: AU Washington, D.C.

 

Zahraniční kontakty

Uspořádání několika besed s účastníky Dnů evropského filmu(Palestinský film -Fullbright Foundation – Tanzanie aj).

R. Krejčík: promítání filmů ve spolupráci s NFB of Canada a Českým konzulátem v Montrealu (říjen 2003).

 

Akademický rok 2003/04 je posledním rokem v třináctileté historii FAMU 3F PROGRAM. Tento kurs bude od Akademického roku 2004/05 transformován jako součást FAMU International.

 

 

 

 

 

 

6.11. Centrum audiovizuálních studií – výuka pro FAMU

 

6.11.1. Úvody do společenských věd pro 1. ročník v ZS 2003/04

V rámci cyklu jednorázově přednášeli Prof. Václav Bělohradský, Doc. JUDr. Vladimír Franz, RNDr. Daniel Frynta, PhD., Doc. Vladimír Kokolia, Doc. PhDr. Zdeněk Kratochvíl, Mgr. Jakub Patočka, Doc. PhDr. Miroslav Petříček, Věra Sokolová, PhD. a PhDr. Václav Soukup.

 

6.11.2. Semestrální či dvousemestrální předměty organizované CSAem a určené zpravidla všem oborům FAMU (jména externích pedagogů označena EXT)

LS 2002/03:

Dějiny fotografie 1918-45 (MgA.Robert Silverio, PhD.)

Projekce a dialogy (koordinuje Mgr.V.Janeček)

Dějiny dokumentárního filmu II. (Mgr.V.Janeček, MgA.T.Petráň)

Dějiny českého dokumentárního filmu (MgA.M.Štoll, PhD.)

Seminář mediální kritiky – hraný film (PhDr.V.Just)

Dějiny čsl. fotografie po r.1945 (MgA.Robert Silverio, PhD.)

Základní vyjadřovací prostředky filmu (doc.PhDr.J.Bernard)

Seminář mediální kritiky – dokumentární film (PhDr.V.Just)

Přehled dějin filmu pro 1.ročník (koordinuje doc.J.Bernard)

Dějiny světových avantgard II. (doc.S.Ulver)

Ingmar Bergman – základní témata (doc.PhDr.Z.Škapová)

Historie FAMU (koordinuje doc.PhDr.J.Bernard)

Filmový obraz, skladba a představa celku (Mgr.V.Janeček, Mgr.P.Marek)

Realizace estetických kategorií ve filmu (doc.PhDr.J.Bernard)

Žánr historického filmu – František Vláčil(doc.PhDr.Z.Škapová)
Ekologie a sociobiologie (RNDr. D.Frynta)EXT

Estetika (doc.PhDr.D.Prokop) EXT

Dějiny hudby (Mgr.P.Kopecký)

Dějiny a teorie výtvarného umění II. (PhDr.V.Czumalo) EXT

Teorie divadla (doc.Z.Hořínek) EXT

Dějiny a teorie výtv. Umění III. (PhDr.V.Czumalo) EXT

Filosofie (prof.PhDr.I.Tretera) EXT

Antropologie (PhDr.V.Soukup) EXT

Úvod do dějin nábož. myšlení (Dr.Giusseppe Maiello) EXT

Aplikovaná psychologie (Doc.PhDr.V.Borecký) EXT

Hudba ve filmu (Ing.arch.Vladimír Merta) EXT

Sociologie kultury (doc.PhDr.M.Matějů) EXT

Dějiny výtvarného umění - výstavy (prof.F.Dvořák) EXT

ZS 2003/04

Dějiny světové kinematografie I, II (do r.1960, komponovaná předn.,koord. H. Bendová)

Dějiny světové kinematografie III (1960-1990komponovaná předn.,koord. V. Janeček)

Dějiny české kinematografie I, II (do r.1960komponovaná předn.,koord. I. Klimeš) EXT

Dějiny animovaného filmu (Pentium DAV, Prof. Edgar Dutka)

Dějiny avantgardního filmu (Pentium DAV, Doc.PhDr. Stanislav Ulver)

Dějiny dokumentárního filmu((Pentium DAV, MgA. Tomáš Petráň, Mgr. Vít Janeček)

Dějiny fotografie ((Pentium DAV,MgA. Robert Silverio PhD., Doc. Pavel Scheufler)

Kinematografie Střední a Východní Evropy (Doc.PhDr. Galina Kopaněva) EXT

Projekce a dialogy (Mgr. Vít Janeček)

Sociální antropologie (PhDr. Václav Soukup) EXT

Teorie dramatu (PhDr. Michal Bregant)

Myšlení obrazem (Doc. PhDr. Miroslav Petříček) EXT

Seminář mediální kritiky (Mgr. Bohuslav Blažek)

Úvod do filmové poetiky (Mgr. Vít Janeček)

Filmová řeč (Doc. PhDr. Jan Bernard, Mgr. Boris Jachnin, MgA. Dušan Trančík Art D., KR)

Seminář filmové estetiky (Doc. PhDr. Stanislav Ulver)

Film a divák (Helena Bendová)

Seminář myšlení obrazem (Miroslav Petříček, Vít Janeček)

Obraz a paměť (Antonín Kosík) EXT

Uvedení do filosofie (Doc. PhDr. Zdeněk Kratochvíl) EXT

Gendr a vizualita (Mgr. Věra Sokolová, PhD.) EXT

Hudba v éře postmoderny (MgA. Pavel Klusák) EXT

Dějiny hudby (MgA. Pavel Kopecký)

Literatura ve filmu (Doc. PhDr. Marie Mravcová, KDS)

Světová literatura I. (Doc. PhDr. Marie Mravcová, KSD)

Světová literatura II. ( Doc. PhDr. Marie Mravcová, KSD)

Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury I (PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.)

Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury II (PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.)

Vizuální kultura moderního věku I (Mgr. Tomáš Pospiszyl)

Vizuální kultura moderního věku II (Mgr.Tomáš Pospiszyl)

6.11.3. Modulová výuka:

LS 2002/03:

Krajina v českém filmu (Doc.PhDr. Jan Bernard, CSc.)

Akira Kurosawa – základní motivy (Mgr.Petr Uherka)EXT

Bresson, Tarkovskij – komparativní předmět (PhDr.M.Fryš)EXT

Světlo, optika a reflexe s ohledem na animovaný film (doc.Ondrej Slivka) EXT

ZS 2003/04:

Programování filmového klubu (Mgr.Vít Janeček, Mgr.Petr Kubica)

Pražská architektura – pražské pohraničí I, II (PhDr.Vladimír Czumalo, CSc.)

Film a psychologie (Mgr.Marta Lamperová) EXT

Výstavy (série komentovaných vycházek, prof.František Dvořák) EXT

Zkušenost s psychoterapií (Mgr.Jan Siřínek, MUDr.Zuzana Lebedová) EXT

Intensive script Analysis (prof. Linda Aronson) EXT

CinemaDance (prof.Brandon Ward) EXT

Camera Blocking - Intensive Basics of Directing (prof. Gil Bettman) EXT

 

 

 

 

 

7. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

 

 

7.1. Řízení ke jmenování profesorem:

Na veřejných zasedáním Umělecké rady FAMU bylo v průběhu roku 2003  předneseno celkem osm profesorských přednášek a zahájeno je jedno nové řízení ke jmenování profesorem:

Doc. Stanislav Ulver (teorie filmové a multimediální tvorby) - profesorská přednáška  přednesena dne 13. 3. 2003 na téma Lunapark v hlavě aneb o prostoru ve filmu.

Doc. Jan Bernard (teorie filmové a multimediální tvorby) - profesorská přednáška přednesena dne 17. 4. 2003 na téma Úloha audiovizuální kultury v současné informační společnosti

Doc. Věra Chytilová (režie) – profesorská přednáška přednesena dne 12. 5. 2003 na téma Umělec a moc. Zkušenost tvůrce s různými druhy cenzury a omezení

Doc. Edgar Dutka  (scenáristika a dramaturgie) – profesorská přednáška přednesena dne: 12. 5. 2003 na téma: Teorie černé komedie v animovaném filmu

Doc. Pavel Dias (fotografie) – profesorská přednáška přednesena dne 12. 5. 2003 na téma: Mystérium fotografie na FAMU  /1946-1962/

Doc. Drahomíra Vihanová (střihová skladba) profesorská přednáška přednesena dne 6. 10. 2003 na téma Hraný film a dokumentární film – vzájemné ovlivňování.

Doc. Jiří Kubíček (animovaná a multimediální tvorba) - profesorská přednáška přednesena dne 1. 12. 2003 na téma Předmět animace aneb zázrak oživení mrtvé hmoty.

Doc. Jiří Macák (kamera) - profesorská přednáška přednesena dne 1. 12. 2003 na téma Manipulování iluze prostoru filmovým zobrazováním

 Doc. Karel Vachek (dokumentární tvorba) -  řízení ke jmenování profesorem zahájeno dne 1. 12. 2003, téma profesorské přednášky: O vnitřním smíchu II. 

 

7.2. Habilitační řízení:

Na veřejných zasedáních Umělecké rady FAMU byly v roce 2003 předneseny dvě habilitační přednášky. Dalších osm pedagogů buď svá habilitační řízení zahájilo nebo čekají na stanovení termínu  habilitační přednášky UR FAMU, případně  po dobu celého roku intenzivně pracovali na přípravě svých habilitačních přednášek a prací :

MgA. Jan Němec (režie) – habilitační přednáška přednesena dne 17. 4. 2003 na téma: Výuka filmu jako povzbuzení, inspirace, otevření individuálních možností talentu.

Mgr. Alexander Baran Ph. D.  (fotografie) – habilitační přednáška přednesena dne 5. 6. 2003 na téma Základy a výuka teorie fotografie 

Mgr. Dušan Trančík Art. D. (režie) – uchazeč se na základě rozhodnutí UR FAMU ze dne 5. 6. 2003 habilituje souborem uměleckých děl; přednáška na téma: Míra stylizace a autenticity při vytváření fikce pravdivosti v hraném filmu

PhDr. Zdena Škapová (teorie filmové a multimediální tvorby) - habilitační řízení zahájeno dne 6. 10. 2003,  předložená habilitační práce: Démanty všednosti – český a slovenský film 60. let

ing. Josef Pešek (střihová skladba) – habilitační řízení zahájeno dne 6. 10. 2003,  téma předložené habilitační práce: Technické aspekty sestřihu televizních pořadů na magnetických nosičích

MgA. Jaroslav Brabec (kamera) – habilitační  řízení zahájeno 17. 10. 2003, habilitace souborem uměleckých prací, téma habilitační přednášky Autenticita dokumentu jako výrazový prvek hraného filmu - s důrazem na obrazovou složku díla

MgA. Antonín Weisser (kamera) - habilitační práce na téma Nové možnosti a nové materiály pro digitální klíčování byla dokončena v květnu 2003

MgA. Štěpán Grygar (fotografie) - habilitační práce na téma Konceptuální umění a fotografie byla dokončena v prosinci 2003

MgA. Lubor Dohnal (scenáristika a dramaturgie) - habilitační práce na téma Jazyk scénáře a jazyk filmu  je ve stadiu rozpracovanosti

PhDr. Václav Šimice (fotografie) - habilitační práce na téma Fotografie a grafický znak je ve stadiu rozpracovanosti

Nejpilnějším z pedagogů FAMU v účasti na oponentních řízeních habilitačních a profesorských  byl prof. Ing. Josef Valušiak (KSS). (celkem 5 oponentských posudků), který byl rovněž navržen fakultou jako pedagog roku.

 

 

 

7. 3. Významná ocenění pedagogů fakulty:

Věra Chytilová: Cena Vladislava Vančury za přínos čs. Kinematografii

Marek Bouda: dokument Je samo tělo tvé a kolem zem oceněn Televizní cenou ČFTA

Bedřich Pojar: cena za celoživotní dílo – Festival Gold Fish Moskva (březen); Cena za celoživotní dílo – AniFest Třeboň (květen); cena za celoživotní dílo – MFF pro děti a mládež Zlín (květen); Cena za celoživotní dílo – Bienále Animace Bratislava (říjen); Cena za celoživotní dílo – PAF Olomouc (prosinec)

Jan Kališ: Cena za celoživotní dílo udělená Asociací českých kameramanů

Tomáš Petráň: Cena Svazu novinářů a Nadace Pro Bohemia – 1. místo Prix non pereant za film Týnské varhany

Jaroslav Bárta: Kniha Místa hodná paměti (autor koncepce a fotografií, grafická úprava, vydavatel) v soutěži Ministerstva kultury Nejkrásnější knihy oceněná cenou za polygrafické zpracování a v soutěži Fotografická publikace roku časopisu Fotografie-Magazín.

Bohumír Prokůpek: Ocenění: Cena ministra životního prostředí za rok 2003, za „fotografické dílo podporující vztah k přírodě".

Helena Třeštíková: Snímek Hitler, Stalin a já - Hlavní cena v oblasti dokumentárního filmu na Finále, Plzeň; film uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Karel Vachek: Kdo bude hlídat hlídače získal Cenu A. Stankoviče za rok 2002 (uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, na Letní filmové škole v Uherském Hradišti a v dokumentaristické sekci festivalu v italském Turíně).

 

 

7. 4. Profiloví externisté

Katedra animované tvorby: Prof. Ctibor Turba, Libuše Čihařová, MgA. Šimon Koudela, MgA. Aurel Klimt, Akad. mal. Zuzana Marešová, ing. Ivo Špalj,  Mgr Věra Benešová, Mgr Ivan Vít, Michal Podhradský, Mgr Bohdana Kerbachová, Zbyněk Louda, PhDr. Jaroslav Vančát,  MgA Jasoň Šilhan, Vladimír Brož, Akad. mal. Michal Pěchouček, MgA Daniela Gébová, ing. arch. Vladimír Merta.

Katedra fotografie: Hynek Alt, MgA Čedomir Butina, Karel Cudlín, Mgr. Michaela Brachtlová, Milota Havránková, Václav Jirásek, Mgr. Vladan Krumpl, Robert V. Novák, Pavel Scheufler, Miloš Šejn, Dušan Šimánek, PhDr. Jaroslav Šimek, Goran Tačevski, Alexandra Vajd, Kamil Varga, Petr Zinke.

Katedra dokumentární tvorby: Ladislav Cmíral, Katarina Geyerová, Jan Gogola ml., Miloš Horanský, Rodrigo Morales, Daniel Němec, Petr Oukropec a Martin Řezníček.

Katedra produkce: Mgr. Jiří Beránek, Ing. Vladimír Bezděk,  Ing.arch. Milan Býček, JUDr. Lenka Deverová, Ing. Jan Fíla, Mgr. Kateřina  Fričová,  Mgr. Zuzana Herčíková, Mgr. Iveta Jůdlová, Ing. Vít Komrzý, JUDr. Vladimír Kroupa, JUDr. Veronika Křesťanová,  Mgr. Ivo Mathé, PhDr. Pavel Maurer, Ing. Jan Martínek, Stanislav Miler, Mgr. Petr Ostrouchov,  Petr Oukropec,  MgA.Tomáš Pak,  JUDr. Tomáš Roubík, Mgmt. Petr Sládeček,  MgA. Pavel Strnad, PhDr. Milan Šmíd, Mgr. Ondřej Trojan, Mgr. Helena Uldrichová, Mgr. Luboš Vála, Mgr. Martin Vandas.

Katedra režie: Prof. Miloš Horanský, Mgr. Boris Jachnin, CsC., MUDr. František Koukolík, Prof. Radovan Lukavský, Mgr. Petr Nikolaev, Mgr. Alice Nellis, Prof. Eva Stehlíková, Mgr. Jan Svěrák, Mgr. Miloš Zábranský.

Katedra scenáristiky a dramaturgie: Doc. Jan Gogola, PhDr. Antonín Jelínek

Katedra střihové skladby: Vítězslav Romanov, Filip Malásek, Katarína Geyerová, Věra Benešová

Katedra zvukové tvorby: Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc., Jiří Dvořák, Václav Hálek, Ing. Zdeněk Hrubý, MgA. Martin Jílek, MgA. Tomáš Kubec, Mgr. Pavel  Pitrák, Mgr. Daniel Němec, Ing. Zdeněk Stropek, Doc. Tomáš Zikmund, Jiří  Zobač

Centrum audiovizuálních studií: viz externí pedagogové v kapitole 6.11.1. a 6.11.2.

 

 

 

 

8. VĚDA A VÝZKUM, EDIČNÍ ČINNOST

 

8.1. Centrum audiovizuálních studií


8.1.1. Centrum audiovizuálních studií (dále CAS) bylo konstituováno na podzim roku 2002 schválením statutu pracoviště. Členy CAS se stali akademičtí pracovníci dosavadních a se vznikem CAS zanikajících několika kabinetů (Kabinet společenských věd, Kabinet teorie a historie filmu, Kabinet teorie a historie fotografie), sekce anglické výuky (Cinema Studies) a několik dalších akademických pracovníků. Vedením byl pověřen Doc. PhDr. Jan Bernard, CSc., který vedl pracoviště až do konkurzu na ředitele v červnu 2003, ve kterém uspěl Mgr.Vít Janeček, který CAS vede od 1.7.2003. Následně byly vypsány konkursy na kmenové pracovníky pro výuku dějin a teorie vizuálních umění a dějin a teorie filmu, ze kterých vzešlo několik nových členů CAS: Mgr.Bohuslav Blažek (sociální ekologie, mediální kritika, problematika televize), PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. (dějiny a teorie výtvarného umění do IX. století, výuka architektury a umění v krajině), PhDr. Taťána Marková (dějiny české kinematografie, dějiny a specifika tvorby pro děti a mládež, širší studium kontextu filmového žánru pohádky), PhDr. Přemysl Maydl, CSc. (metodika a bibliografická báze pro vytvoření konceptu nového akreditovaného oboru „audiovizuální studia“) a Mgr. Tomáš Pospiszyl (dějiny a teorie současného výtvarného umění, teorie a dějiny percepce). Z dosavadních pracovníků CAS nebyla prodloužena smlouva PhDr. Martinovi Matějů a Mgr. Martinovi Štollovi, kteří se konkursu nezúčastnili, dosavadní tajemnice CAS Jarmila Špeldová se stala tajemnicí Katedry dokumentární tvorby. Všichni akademičtí pracovníci CAS uzavřeli termínovanou pracovní smlouvu na 1 rok. V září 2003 proběhnul konkurs na administrátorku CAS, ze kterého vzešla ekonomka Zdeňka Švestková. Část jejího úvazku spočívá ve vedení studijně-pedagogické agendy CAS a administraci grantových projektů FAMU, druhá část v plnění úkolů ekonomické povahy, zadávaných tajemnicí fakulty.


Kmenoví pracovníci CAS a jejich úvazky (stav k 31.12.2003)

 

Příjmení a jméno

úvazek

hlavní činnost

 Bernard Jan, Doc., PhDr., CSc.

0,8

dějiny a teorie kinematografie, estetika

 Czumalo Vladimír, PhDr., CSc.

0,45

dějiny a teorie výtvarného umění

 Janeček Vít, Mgr.

0,9

ředitel CAS, dějiny a teorie kinematografie

 Jech Pavel, M.A.

1

vedoucí Cinema studies

 Just Vladimír, PhDr., CSc.

0,05

kritika, BcA a dipl. Práce

 Silverio Robert, MgA., PhD.

1

dějiny a teorie fotografie

 Škapová Zdena, PhDr.

0,75

dějiny kinematografie

 Švestková Zdeňka

1

administrátorka CAS

 Ulver Stanislav, Doc., PhDr.

0,6

dějiny a teorie kinem., BcA a dipl. práce

 Bendová Helena, Mgr.

0,65

teorie filmu, estetika, metodika

 Blažek Bohuslav, MgA.

0,5

mediální kritika, sociální ekologie, televize

 Maydl Přemysl, PhDr., CSc.

0,4

metodika a pedagogika

 Marková Táňa, PhDr.

0,3

dějiny a teorie kinematografie

 Petráň Tomáš, MgA.

1

zahraniční proděkan, dějiny kinematografie

 Průchová Ivana, Mgr.

1

administrátorka Cinema studies

 Pospiszyl Tomáš, Mgr.

0,4

dějiny a teorie vizuální kultury

 

8.1.2. V roce 2003 došlo k základní stabilizaci rámcových pedagogických činností CAS, byla nastartována nová koncepce přehledové výuky dějin světové a české kinematografie pro bakalářských stupeň, ustálila se strukturovaná výuka společenských věd a humanitních disciplin pro všechny obory FAMU a prohloubila se metodika vypisování a výuky předmětů modulového typu a předmětů společného základu 1.ročníku. Kmenovými členy CAS jsou dva šéfredaktoři významných českých filmových periodik (Film a doba – Doc. PhDr. Stanislav Ulver), (Cinepur – Mgr. Helena Bendová), přičemž CAS připravuje v roce 2004 převzít druhý ze jmenovaných časopisů na půdu FAMU.

a)     Díky prostředkům z TRP a specifického výzkumu bylo vytvořena pracovna studentů doktorandského stupně (v č. 424, vybavena 3 počítači eMac s připojením na internet a tiskárnou), kteří až na výjimky dosud neměli na škole elementární zázemí.

b)     Vzniklo skenovací a authoringové pracoviště (v pracovně CAS, č. 428) sdružující přenos a zpracování mezi běžně užívanými audiovizuálními formáty (miniDV, DVCAM, VHS) a CD, VCD a DVD, umožňující vytváření výukových audiovizuálních pomůcek na vysoké úrovni a různé metody digitální archivace, v návaznosti na archiv filmů FAMU přepsaný díky J.Bernardovi do formátu DVCAM.

c)      V rámci konstituce nové koncepce výuky dějin kinematografie bylo nezbytné zajistit kvalitní textovou bázi, shrnující nejnovější metodologické postupy současné filmové historie. CAS se spolupodílí na překladu a vydání knihy „Nové filmové historie“ v nakladatelství Herrmann a synové (spoluvydavateli jsou CAS FAMU, FF MU v Brně a Nadace Mistra Jana Husa v Brně). Kniha bude k dispozici v červnu 2004. Ze stejných pohnutek vzniká v rámci CAS překlad knihy Davida Bordwella a Kristin Thompsonové Film History: An Introduction (kniha bude k dispozici na počátku letního semestru 2004/5), která komplexně shrnuje problematiku dějin světové kinematografie od počátků až do 90.let XX.století, a která se stane základní literaturou pro výuku dějin světového filmu, bezpochyby nejenom na FAMU.

d)     Na konci letního semestru 2002/3 CAS provedlo studentskou evaluaci výuky FAMU za uplynulý školní dle inovované metodiky (V. Janeček). Zúčastnilo se jí pouze 22% studentů, takže vzhledem k náročnosti zpracování statistické části a relevanci výsledků závisejících na účasti, zůstal tento segment nezpracován. Byly pouze shrnuty konkrétní podněty v textové části dotazníků a základní motivy sděleny vedoucím pracovišť, kterých se týkaly.

e)     Byla zahájena práce na kurikulu nového oboru „audiovizuální studia“, které bude během roku 2004 předloženo orgánům fakulty se žádostí o akreditaci.

g) Cinema Studies program se od loňska rozrostl zhruba o třetinu platících studentů a o třetinu vyučujících. O padesát procent vzrostl počet přednášek. Počet studentů z programu EU Erasmus se zdvojnásobil. Většina z nich přišla na FAMU za nabídkou Cinema Studies Program, který přistoupil na kreditní systém ECTS a často nabízí větší výběr přednášek než škola v jejich vlasti.

V zimním semestru Program hostil profesora Brendana Warda z Columbia University, NY. Na kratší dobu pak známou dramaturgyni Lindu Aronson z Austrálie. Oba přednášeli intensivní moduly, které byly nabídnuty i českým studentům a měly mezi studenty velmi pozitivní ohlas (viz písemné hodnocení).

 

 

8.1.3. Kmenoví členové CAS

 

Mgr. Helena Bendová
Pedagogická činnost:

koordinace dvousemestrální přednášky Přehled dějin světové kinematografie I, II a spoluúčast na jejím přednášení (Evropský film od 80. let výše)

Publikační činnost:

Solaris - A smrt nebude mít žádnou moc. Cinepur 2003, č. 27 (květen), s. 61.

Gotta dance! Úvod do poetiky filmového muzikálu. Cinepur 2003, č. 29 (září), s. 24-25.

Labyrint světla. Iluminace 2003, č. 1, s. 151-153

Tajemství ve hvězdách (Velkého vozu). Iluminace 2003, č. 2, s. 117-119

Typy mimoobrazového pole (případ Hitchcocka a Hanouna). Iluminace 2003, č. 3, s. 5-22

Od Schefera k Esquenazimu. Úvod k četbě. Iluminace 2003, č. 3, s. 25-30.

Paměť plovárny. Iluminace 2003, č. 3, s. 109-111.

Láska shora – film z dálky. Iluminace 2003, č. 4.

Sibiřský deník. In: Petr Kubica (ed.): Do. Jihlava 2003.

Slečinky z Rochefortu. In: Tereza Hadravová (ed.): Filmový muzikál. Sborník k sokolovskému filmovému semináři. Sokolov 2003.

Překlady:

Jean-Francois Rauger: Mizérie monografie, monografie mizérie. Cinepur 2003, č. 26 (březen), s. 36-37.

Nicole Brenez: Stan Brakhage. Cinepur 2003, č. 27 (červenec).

Michel Chion: Během hudby hluk pokračuje. Cinepur 2003, č. 29 (září), s. 26-28.

Studijní a pracovní cesty do ciziny:

9.-13.12. 2003 – pětidenní pobyt v Paříži spojený jednak s přednáškou na Université Paris VIII – Saint-Denis o nepřítomnosti ve filmu a jednak s přítomností na festivalu experimentálních filmů Festival du cinéma différent

 

Doc.PhDr. Jan Bernard, CSc.

Publikace:

Česká a slovenská nová vlna (diskusní pořad A. Aronové s J. Bernardem,J.Jarošem a S. Přádnou) ČR 6, 14.2. 2003

Máte pro nás zprávu? (Ben Tuček a jeho Děvčátko). Film a doba l (2003) s. 56 – 59

Pasoliniho kosti. Film a doba 1 (2003), s.10 – 14

Úloha audiovizuální kultury v současné informační společnosti. Disk 4 (2003), s.72 – 76

Joseph Strick (Portrét avantgardního filmaře). Film a doba 3 (2003), s. 137 –140

FAMUFEST 03. Film a doba 4 (2003)

Přednášky a semináře:

Dějiny světové kinematografie (FAMU)

Dějiny FAMU – koordinace přednášek pamětníků (FAMU)

Realizace estetických kategorií ve filmu (FAMU)

Krajina v českém filmu (modul FAMU)

Základní vyjadřovací prostředky filmu(FAMU)

Seminář filmové teorie (Fs FFUK)

Dějiny filmových teorií (Fs FFUK)

Masová média a masová kultura (Fs FFUK)

Věra Chytilová (Fs FFUK)

Seminář českého filmu (NYU Prague)

Profesorská přednáška Úloha AV kultury v současné informační společnosti (UR FAMU)

Profesionální aktivity:

Pověřený vedením CAS FAMU (do 30.6.2003)

VaUR fakulty filmové a televizní VŠMU Bratislava

Pracovní skupina Akreditační komise vlády SR (1 posudek)

FRVŠ:práce v OK A (+ oponentní posudky 9 projektů)

GAČR:  oponentské posudky

Práce a koordinace prací na digitalizaci a katalogizaci archivu filmů FAMU

Člen poroty ČFTA pro Televizní ceny 2003

Člen české poroty Festivalu dokumentárních filmů Jihlava

Oponent a školitel bakalářských, magisterských diplomových a doktorských prací (vedení Bc práce M. Hlavaté (KSS): I. Bergman a W. Allen – variace na podobné téma, Mg práce J. Znášikové (DAT): Použitie divadelných výrazových a výtvarných prostriedkov v kinematografii. Mimo FAMU: oponent rigorózní práce M. Krumla (kat. med. studií FSV UK): Dějiny novinového stripu, oponent doktorské práce M. Ferenčuhové (kat. filmovej vedy FTF VŠMU): Zobrazitelné a nezobrazitelné vo filme

Člen komise pro habilitaci D. Trančíka (posudek)

Odborné konzultace doktorandů a studentů School for International Training-Study Abroad

Spolupráce na výběru retrospektivy filmů FAMU pro Festival HAMU a pro FAMUFEST 2003

Ediční rada FAMU (předseda)

Ediční komise Nakladatelství AMU

Rada Státního fondu pro rozvoj české kinematografie (tiskový mluvčí)

člen Rady programu výzkumu a vývoje při Odboru hromadných sdělovacích prostředků MKČR

Účast v diskusi na VII. česko – slovenské filmologické konferenci Zvuk vo filme, Bratislava 27. – 29. 11.

 

Mgr. Bohuslav Blažek (členem CAS od 1.10.2003)

a. Časopisecké publikace (bez prací v tisku):

Blažek, B.: Čtení ze sociální ekologie. 4. část: Willy Hellpach. ERA 21 3/03, str. 50-51
Blažek, B.: Grafologie písma ve veřejném prostoru. Typo 04/2003, str. 14-17
Blažek, B.: Hraje se o hru. Živel 23, léto 2003, str. 56-59
Blažek, B.: Cheb jako laboratoř. Bariéry, 3/2003, str. 23
Blažek, B.: Kdy se občanská společnost chopí moci? Bariéry 3/2003, str. 6
Blažek, B.: Kniha jako návod k jednání I.Souvislosti 3/2003, str. 393-398
Blažek, B.: Kniha jako návod k jednání II.Souvislosti 4/2003, str. 360-365
Blažek, B.: Kniha, která nás probudí. Bariéry 4/2003, str. 6
Blažek,B.: Medicína v demokracii. Mladá fronta 31. 10. 2003, str. A8
Blažek, B.: Nova od počátku nebyla nová. Mladá fronta 13. 1. 2004, str. A9¨
Blažek, B.: Pohádka o Billu Gatesovi. Mladá fronta 28. 1. 2004, str. A6
Blažek, B.: Vážení snobové, to je lidové umění dneška. Koneckonců 1/2004, str. 32-33
Blažek, B.: Všichni občané jsou si rovní, ale lékaři jsou si rovnější... Koneckonců 1/2004, str. 20
Internet tvoří komerci, nikoli naopak. Interview Daniela Táchy s Bohuslavem Blažkem. Strategie, příloha Média 2004, str. 24-26
Školství je katastrofálně nereformovatelné. Interview Karla Hlavatého s Bohuslavem Blažkem. Učitelské listy 6/03-04, str. 17-19

b. Publikace v periodických sbornících:
Blažek, B.: Bourdieu o televizi. In: Revue pro dokumentární film 1/2003, str. 141-146
Blažek, B.: Theatrum mundi aneb Jak nám vládnou metafory a metonymie. In: Orghast 2004. Pražská scéna, Praha 2003, str. 27-30

c. Překlad:
P. Hawken, A. B. Lovins, L. H. Lovinsová: Přírodní kapitalismus. Mladá fronta, Praha 2003. 478 stran, překlad z angličtiny spolu s V. Svobodou.

d. Filmografie:
Komu patří architektura? Scénář, moderování a režie B. Blažek, kamera M. Mareček. Dokument, 30 min. ČT + Bionaut + Nadace české architektury 2003.
Skotské střiky. Scénář, moderování a režie B. Blažek, kamera M. Mareček. 65 videosekvencí, 79 min. Nadace české architektury 2003.

e. Internet:
Četné autorské příspěvky, fotografie a redigování webových stránek Spolku pro obnovu venkova http://forum.isu.cz.
Obě položky z bodu IX zavěšeny na studentských webech http://www.ideon.cz a http://www.eldar.cz.
Na internetovém Radiu Akropolis moderována panelová diskuse k problémům českého dokumentárního filmu s J. Gogolou, E. Hníkovou, V. Janečkem, M. Marečkem a A. Růžičkovou, která bude odvysílána a zavěšena na www.radioakropolis.cz. Zkrácený přepis vyjde v časopise Souvislosti.

f. Rozhlas:
Pozvání k vystoupením redaktory ČRo Jonášovou, Sedmidubským a Tůmou.

g. Předmět Seminář mediální kritiky se během prvního semestru "doladil", studenti jsou poměrně aktivní, na interaktivní metody si, zdá se, zvykli. Písemné a vizuální práce, které jsou předpokladem získání klasifikovaného zápočtu, dosud odevzdala a předložila ostatním k diskusi polovina studentů. To znamená, že druhá polovina studentů své práce odevzdá do jisté míry formálně, neboť v jediné zbývající dvouhodině nebude dostatek času na jejich prezentaci a společnou diskusi.
Součástí předmětu je, že pedagog nabízí ke kritickému posouzení i některé své vlastní aktivity, takže studenti byli pozváni:
a. na projekci filmu Komu patří architektura? v MATu
b. na tiskovou konferenci ke knize Přírodní kapitalismus, kterou pedagog přeložil (téma: Tisková konference jako mediální žánr - zde vznikl jeden studentský text: popis a rozbor průběhu tiskové konference),
c. do studentského internetového rádia Radio Akropolis, kde pedagog v roli moderátora vedl spolu se studentským redaktorem z FHS J. Šípkem se studenty dialog o internetu, jenž se nahrával a poté byl vysílán a zařazen jako pořad do archívu (téma: Přítomnost a budoucnost internetu, fotodokumentaci ze sehrávky pořídil jeden ze studentů).
K tomuto tématu se váže i komunikační prostředek tohoto semináře, webové stránky, které vznikají v rámci stránek FAMU. V diskusi se studenti s pedagogem dohodli, že postupně stránky promění v diskusní a zpřístupní je veřejnosti. Problém seminárních webových stránek je jednak v malém zájmu studentů o získání zkušeností s vlastní aktivní účastí na internetu, jednak v pomalosti profesionálů, kteří na škole mají technickou stránku těchto stránek na starosti.
Nejvíce artefaktů vzniklo k tématu Filmový festival jako médium. Pedagog tentokrát vložil do hry to, že studentům přečetl vlastní článek o jihlavském festivalu napsaný pro revui Souvislosti a sdělil jim, že text byl v této podobě redakcí vrácen a že ho bude přepracovávat. Protože se rozvinula diskuse o pojetí festivalu mezi dvěma názorovými křídly, pedagog vybídl, aby se k tématu uspořádala, nahrála a verbatim přepsala studenty řízená diskuse, což se stalo.
Tématu Náměstí jako médium se zatím ujali dva studenti fotografie. Iniciativně se seznámili se skupinou studentů výtvarného umění z Chicaga pobývajících v Praze a spolu s nimi uspořádali na Václavském náměstí, kterého se týkala jejich prezentace fotografií a videoartu, společnou vernisáž. Pedagog zde navázal kontakt se dvěma americkými pedagogy, z nichž jeden pořizoval z vernisáže videozáznam. Bylo dohodnuto, že ho poskytne pro webové stránky semináře.
Pokud jde o recenze mediologických publikací, studenti byli vyzváni, aby je zpracovávali pokud možno jen tehdy, když vzniknou alespoň dvě nezávislé recenze. Pedagog k jednomu z vybraných titulů (Bourdieu) poskytl svůj článek, který vyšel ve sborníku jihlavského festivalu.

Další své texty jakožto doporučenou literaturu k tématu pedagog zařazuje do Archivu.

h. Na jednosemestrální seminář „Úloha problémů v poznání a tvorbě“ se nepřihlásil dostatek zájemců, takže nebyl otevřen.

i. Pedagog přednesl v cyklu pro první ročníky půldenní úvod do mediologie (Média a jejich kritické reflektování).

k. Pedagog zpracoval v angličtině sylabus pro jeden kurs určený zahraničním studentům FAMU (Socially responsible approach to media).

l. Pedagog nabídl škole v Salzburku, se kterou má FAMU smlouvu o spolupráci, obdobný kurs jako v bodě IV, ale na svou nabídku nedostal žádnou odpověď.

m. Oponentura doktorandské práce na jiné škole:
M. Rydval: Poznámky k textu ve veřejném prostoru, UMPRUM 2003 (autor obhájil)

 

PhDr. Michal Bregant

Publikace:

Příběh živlů s třemi mezihrami. In: Obrazy času. Český a rakouský film 30. let. NFA, 2003.

Nepředvídatelné obrazy Jana Švankmajera (laudatio k udělení čestného doktorátu AMU)

Akademická činnost:

Děkan FAMU

člen Umělecké rady FAMU

člen Umělecké rady AMU

Pedagogická činnost:

Teorie dramatu – ZS 2003/2004

Dean´s Seminar: A Touch of Noir – duben 03 (společně s: Michael Samojlik, Keiko Sei, Erik Roraback)

American University

Florida International University

Emmerson College

University of New Orleans

NYU

Yale University

 

Studijní a pracovní cesty:

Ljubljana 2. – 5. 2. – návštěva AGRTF, příprava konfernce Blueprint

Berlin 8. – 11. 2. MFF

Graz 23. 3. – 29. 3. Festival Diagonale

Moskva 18. 4. – 20. 4. – návštěva na VGIKu (s Martinem Čihákem)

Vídeň 7. 5. – účast na slavnosti k 50. výročí Kunstakademie Wien – jednání s představiteli školy

8. 8. – 12. 8. Borovets, Bulharsko (North By Northwest/East of Eden)

Celje 24. 9. – 27. 9. – účast na festivalu slovinského filmu

15. 10. – 19. 10. Bornholm – účast na workshopu North by Northwest

23. 10. – 1. 11. New Orleans – návštěva UNO, New York – účast na festivalu NYU, práce v porotě

27. 11. – 30. 11. Bratislava – Konference Zvuk vo filme

4. 12. – 7. 12. Berlin GEECT meeting; konference Let´s Talk About Content!

 

Účast v komisích a porotách:

Rada Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (do února 03)

Grémium pro udělování Ceny F. X. Šaldy

Nadace Český literární fond (komise pro udělování výroční ceny)

NYU International Students Film Festival (člen mezinárodní poroty)

 

Rozhlas:

Spolupráce s BBC, ČRo6, ČRo Regina

 

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. (kmenový člen CAS od 1.10.2003)

Publikace:

Via Carolina. Odpočívka Šlovice. /Dálniční kaple. Kaple smíření (ed. M. Diviš). Česko-bavorský umělecký spolek, Praha 2003. 

Postindustriální krajina / The Post-industrial Landscape (kat., ed. M. Free­man – R. Drury). České muzeum výtvarných umění – Flowers Gallery – Bri­tish Council, Praha 2003. (spoluautoři V. Havel, J. Gruša)

Městečka na dlani. Jiří Křenek. Fotografie–Magazín 2003, č. 2., s. 18 – 24.

Architektura v koncích / Konce architektury. Fórum architektury a stavitel­ství XI, 2003, č. 1, s. 6 – 9.

Mirek Pásek. Ateliér 2003, č. 4, s. 7.

Naděje (nejen) pro Jenštejn. Stavba X, 2003, č. 2, s. 64 – 69 (spoluautor J.Junek).

Brněnská vila Tugendhat – památka UNESCO. Sanquis 27/2003, s. 72 – 75.

Editorial. Fórum architektury a stavitelství XI, 2003, č. 2, s. 0 – 1.

Hotel: mezi minimálním bytem a ideálním domovem. Fórum architektury a stavitelství XI, 2003, č. 2, s. 4 – 8.

Je historie učitelkou? Pár historických poznámek o činžáku a jiných podo­bách bydlení. Fórum architektury a stavitelství XI, 2003, č. 3, s. 4 – 7.

Architektura a písmo. Jen některá místa, kde je ten pes zakopán… Typo 04, červenec 2003, s. 11-13.

Architektura veřejného investora: pár křivých čar do půdorysu problému. Fórum architektury a stavitelství XI, 2003, č. 4, s. 4 – 7.

Bydlení na hraně. Stavba X, 2003, č. 5, s. 56 – 58.

Naděje (nejen) pro Jenštejn. e-ARCHITEKT 34/2003, 6. 11. 2003 (spoluautor J.Junek).

Řeči kolem firemní architektury. Fórum architektury a stavitelství XI, 2003, č. 5, s. 4 – 7.

Štěstí přeje připraveným / Martin Kotík šedesátiletý. Fórum architektury a stavitelství XI, 2003, č. 5, s. 41 – 42.

Scénář comicsu Archytrella, Fórum architektury a stavitelství XI, 2003, č. 1 – 6

Koncepce a realizace putovní výstavy Dolní Poberounčí objektivem Karla Neuberta 

Pedagogická činnost na FAMU:

LS 2002/3 (externí učitel CAS):

celosemestrální přednáška Teorie a dějiny výtvarného umění II

celosemestrální přednáška Teorie a dějiny výtvarného umění III

exkurse (terénní seminář) Vyšehrad – 1000 let českého výtvarného umění na 45 hektarech

ZS 2002/3

Celosemestrální přednáška Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury Celosemestrální přednáška Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury II

Modul Pražské pohraničí I a II (12 hodin, zapsáno 15 posluchačů)

 

Inovace výuky:

přednášky Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury I a II nejsou po­kračováním předmětu „zděděného“ od Kabinetu společenských věd, kultury a umění, ale de facto novým předmětem:

o       původní předmět byl rozvržen na 6 semestrů jako systematický kurs dě­jin umění od pravěku po současnost

o       nový předmět reaguje jednak na „objednávku“ CAS, jednak na nové personální obsazení (záběr zkrácen na rozsah renesance – 19. století + architektura 20. století)

o       opuštěna přísná chronologie ve prospěch členění podle klíčových teore­tických problémů

o       posílena mezioborovost (sociologie umění, psychologie umění, kulturní, sociální a historická antropologie, kulturní historie, teorie umění a este­tika, ikonologie atd.) a komparativní charakter

o       průběžné inovace otevírá také možnost modulů a příprava exkurzí – dů­raz na syntetická témata krajiny, města a jeho „čtení“, difúze, mezi­kulturního konfliktu, vztahu centra a periferie, utváření vizuálního pro­středí a vizuality atd.

o       zadávání písemných prací a systém průběžné kontroly získává charak­ter zatím neformalizovaného semináře

o       připravováno využití písemných prací

modul Pražské pohraničí jako nová forma terénního semináře k interpretaci vizuální stránky hmotného a sociálního prostředí města

POMŮCKY:

 pro přednášky Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury I a II

o       postupně doplňován obrazový materiál, odpovídající nové podobě předmětu („spotřeba“ 30 – 50 obrazů na přednášku)

o       postupný přechod od diapozitivů na digitální obraz

pro modul Pražské pohraničí průběžně zpracováván

o       obrazový materiál k prezentaci v terénu (mapy, půdorysy, urbanistická schémata, ikonografické prameny ke staršímu stavu městských prostor a staveb)

o       textové a grafické podklady pro posluchače zhruba ve struktuře synte­tický úvod – urbanistická analýza – kulturněhistorické a uměleckohisto­rické údaje k stavbám a dalším dílům – podrobná bibliografie – ná­měty prováděných interpretačních cvičení

o       postupně budou výchozí podklady doplňovány eseji a fotografiemi po­sluchačů

před dokončením je (bohužel už dlouho) elektronická publikace ke studijní exkurzi do Českého ráje s obsáhlým textem a souborem fotografií („úředně“ vzato mimoškolní iniciativa několika posluchačů několika kateder a má)

 

Pavel Jech, M.A.

Vede Cinema studie, anglickou sekci CAS, přednáší ve scenáristické dílně a vede seminář scenáristické analýzy.

Spolupořadádal Blueprint, celosvětovou scenáristickou konferenci, kterou hostilo FAMU v dubnu 2003. Mezi hosty byl i pan Frank Pierson, prezident americké AMPAS.

Vedl seminář Dějiny filmu pro studenty CIEE na Karlově Univerzitě, je akademickým poradcem Letního filmového workshopu pro Prague Center of Further Education.

V létě jsem hostoval na AU ve Washingtonu jako vedoucí scénáristického modulu a jako hostující profesor v Honkongské filmové akademii, kde konsultoval absoloventské scénáře a přednášel dramaturgii.

Působil jako dramaturgický poradce na českých i nezávislých amerických celovečerních filmech.

Spoluzaložil zcela nov koncipovaný modulový předmět Cinema Dance (spolu s B. Wardem).

 

Mgr. Vít Janeček

Publikace:

Dejme Českému snu šanci, Salón č. 22/2003, str. II

Beyond Authorship of (Documentary) Cinema: předneseno na European Documentary Film Symposium Riga, Lotyšsko, září 2003, výsledek publikován ve stejnojmenném sborníku, European Documentary Film Symposium, Riga 2003.

Steady Eye of Czech Documentary Cinema: Dvouměsíčník Eurofilmfest, Paříž, prosinec 2003

66 sezón, Cinepru č. 22/2003

Účast v diskusi O stavu současné filmové kritiky – Pořad ČRO 3 Vltava moderovaný Vladimírem Hendrichem (tiskem in Týden, příloha Panská, 2003, č.3.)

Přednášky, semináře, pedagogická činnost

Diplomové a bakalářské práce:

Katedra dokumentární tvorby

Ivana Miloševič: Filmy o globalizaci (oponent)

Petra Raušová: Film reflektující film (vedoucí práce)

Oponentský posudek k Diplomové práci Marka Epsteina: Ranné období tvorby Charlie Chaplina, KSD 2002/3
Oponentský posudek k teoretické bakalářské práci Reklamní estetika a její vliv na současný český film (vybrané snímky z let 2000-2002) Ondřeje Provazníka, KSD 2002/3

Přednášky a semináře v rámci FAMU

Projekce a dialogy (koordinuje Mgr.V.Janeček) LS, ZS

Filmový obraz, skladba a představa celku (spolu s Mgr. Petrem Markem) LS
Dějiny světové kinematografie I. a II.- 4 přednášky v rámci cyklu ZS
Dějiny světové kinematografie III (1960-1990) – koordinátor přednášky ZS
Dějiny dokumentárního filmu (spolu s MgA. Tomáš Petráňem) LS, ZS

Úvod do filmové poetiky (též pro Fs FF UK)
Úvodní přednáška v cyklu Úvody do společenských věd, humanitních disciplin a ost. umění pro 1.r.

Akademická činnost:

ředitel CAS od 1.7. 2003

místopředseda Akademického senátu FAMU od 22.4.2003

člen Akademického senátu AMU od 22.4.2003

člen Ediční komise FAMU

člen přijímací komise Katedry dokumentární tvorby

člen oborové komise F2 FRVŠ

člen oborové rady FAMU

oponent FRVŠ

Spolutvůrce koncepce a 4 přednášky v cyklu Přehledu dějin světové kinematografie (s H.Bendovou)
Spolutvůrce internetových stránek FAMU.
Festivaly:

Účast dokumentu Máme NATO? v soutěžních sekcích Finále Plzeň 2003 a Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě 2003

Zahraniční přednášky a studijní cesty:
Diagonále 2003 Graz, Rakousko, březen 2003 – účast na projekci filmu Bitva o život (rež. spolu s M.Jankem a R. Vávrou).
European Documentary Film symposium Riga, září 2003 (viz publikační činnost)
Universita Paříž 8, kontaktní osoba Dominique Willoughby, přednáška s tématem „Vlivy dokumentárních přístupů a experimentu na průmyslové filmy v Baťově produkci 30. let“, prosinec 2003.

Účast na VII. česko – slovenské filmologické konferenci Zvuk vo filme, Bratislava 27. – 29. 11.2003.

 

PhDr. Vladimír Just, CSc.

V uplynulém roce jsem na FAMU – kromě výuky v letním semestru (semináře

mediální kritiky: Český TV dokument a Česká TV hraná tvorba) – oponoval v

září 2003 tyto tři bakalářské práce:

Lucie Králová: Dokumentární portrét (Vihanová, Šulík, Václav);

Linda Jablonská: Média a dokumentární film;

Kateřina Krobová: Co ztratí a co získá divadelní text zfilmováním.

V zimním semestru 2003/4 jsem výuku přerušil z důvodů zaneprázdnění na tříletém

grantovém úkolu Česká divadelní kultura 1945 – 1989 na FFUK (má být dokončen

2005).

 

PhDr. Taťána Marková (kmenový člen CAS od 1.10.2003)
Překlad knihy Davida Bordwella a Kristin Thompsonové: Film History: An Introduction, McGraw-Hill, 1994 – slovníček pojmů a závěr, strany 797-824 dokončeno, v současnosti pracuji na překladu kapitoly věnované poválečné Skandinávii a Velké Británii, strany 448-458.

Koordinace přednášek k Dějinám československé kinematografie III – 1960-2000, jde o třináct přednášek, které proběhnou v letním semestru. Příprava tří přednášek 70. léta – dozvuky nové vlny, únikové žánry, Animovaný film 1960-2000, Tvorba pro děti a mládež 1955-2000.

 

PhDr. Přemysl Maydl, CSc. (kmenový člen CAS od 1.10.2003)
Ustavením CAS se otevřela možnost zvýšení intenzity pedagogických a badatelských aktivit nezbytných pro kvalitní fungování vnitřních a vnějších procesů tohoto oboru jako vysokoškolské umělecké discipliny. K tomu je nutno poznamenat, že se problematika nejrůznějších aspektů řešila pod různými jmény celou druhou polovinu 20. století. Tato práce byla doprovázena stále vzrůstajícím vydáváním primární a sekundární literatury. Shromažďoval se tak objemný fond, který byl zaměřován i na objasňování historických historických, sociálních, ekonomických, technologických a etnologických kontextů a na vymezování vzájemných vztahů se studiemi mediálními, filmovými, kulturními uměnovědnými, komunikačními , informačními ad.. Klasifikační schémata klasických společenských a humanitních věd přitom ztrácely své artikulační schopnosti... Navrhované taxonomické soustavy nedokázaly uspořádat produkované materiály do jednoznačnějších struktur. Pro audiovizuální studia to znamenalo, že fondy svého poznání bude katalogizovat s pomocí specifických klasifikací sepsané "literatury" a s definičním vymezením typologií obrazů ( vizuálních i zvukových.) V tomto projektu nechceme používat a priori formulovaných kategorií.. Místo nich chceme využít induktivní metodiku, která bude vycházet z kritérií, které si vybrali autoři textů dvou třicetičlenných souborů, které jsme si prostudovali. Do prvního souboru se dostali tituly díky renomé svých autorů. Jde o díla  vznikající na univerzitách, ve vědeckých laboratořích, vydávané ve spolupráci s
proslulými nakladatelstvími.. Tyto publikace jsou vybaveny vědeckým poznámkovým aparátem. Do druhého souboru byly kontingentně zařazeny texty ještě kariérově plně neetablovaných autorů mladší generace, informující o současných trendech. Podle poznatků z těchto souborů budou stanoveny další realizační kroky.

 

MgA. Tomáš Petráň

Pedagogická činnost:

Dějiny dokumentárního filmu (Pentium DAV, spolu s V.Janečkem)

Dvakrát workshop Cinemadance s Bendanem Wardem, organizace soustředění prvního ročníku v Poněšicích, účast na soustředění kateder animace a dokumentární tvorby, oponování diplomové práce kat.produkce (Jan Dačický), člen přijímací komise katedry střihové skladby
Akademická činnost:

Proděkan FAMU pro zahraniční vztahy.

Tvorba:
Cyklus Nositelé tradic – žijící a oživené lidské poklady (Nůškaři a košíkáři, Za tři fajfky tabáku, Perly Jizerských hor)
Postprodukce (střih, postsynchrony, mix) české a německé verze třinácti večerníčků Hurvínkův rok (Ateliéry Bonton Zlín)
Studijní a pracovní cesty do ciziny :

leden - Université Paris 8 – Guy Fihmann – mezinárodní mobilita studentů - organizace

červen – La Fémis – konference o zavádění ECTS na filmových školách, Aicha Kherroubi

září, říjen - Université Paris 8 – Guy Fihmann - přednáška

prosinec - Université Paris 8 – Guy Fihmann – prezentace filmů FAMU

 

 

Mgr. Tomáš Pospiszyl (člen CAS od 1.10.2003)

Vybraná publikační činnost za druhé pololetí 2003:

Paxisté, explozionalisté a aktuálové v boji za mír; mírové manifesty českých umělců a psychotiků. Revolver Revue 54, 2004, s. 259-295.

Václav Stratil. Revue Labyrint 2003, č. 13-14, s. 105-107.

Socialist Evening Realistic Post. ART Margins; Contemporary Central and Eastern European Visual Culture, 12. listopad 2003, University of California, Santa Barbara, 2003. www.artmargins.com

O čem se nám ani nesní. Ateliér 2004, č. 2, s. 9.

Nezahojené křivdy Stanislava Kolíbala. Ateliér 2004, č. 2, s. 2.

Dva póly lability. Ateliér 2004, č. 2, s. 2.

Dia: Beacon. Ateliér 2004, č. 1, s. 8.

Cizinci: 1. trienále fotografie a videa. Ateliér 2003, č. 23, s. 7.

Zrcadlo, které zpomaluje. Ateliér 2003, č. 22, s. 6.

Pod schody. Ateliér 2003, č. 18, s. 2.

Ve službách rozumu a intuice. Ateliér 2003, č. 16-17, s. 2.

Publikace:

Jiří Černický: Videus, Divus, Praha 2003.

Pravidelná publicistická činnost v týdeníku Týden, kmenová spolupráce na televizním měsíčníku o výtvarném umění Artóza pro ČT2.

Pedagogická činnost:

Vizuální kultura moderního věku

Ostatní:

Místopředseda správní rady společnosti tranzit.cz, která uděluje granty mladým výtvarným umělcům.

Příprava mezinárodního sympozia o konceptuálním uměním ve východní Evropě. Organizuje tranzit.cz a Museum of Modern Art, New York. Proběhne v červnu 2004 v Praze.

Práce na retrospektivní výstavě a monografii malíře Aléna Diviše. Výstava proběhne v lednu 2005 v Galerii Rudolfinum.

 

 

Robert Silverio Ph.D.:

Publikační činnost:

Kapitola Poválečná tvorba v monografii Jaroslav Rössler, Kant, Praha 2003

Příprava anglického překladu této kapitoly pro nakladatelství MIT

(vyjde v roce 2004)

Předmluva ke katalogu výstavy závěrečných magisterských prací katedry fotografie

Pedagogická činnost:

Dějiny fotografie

vedení bakalářských a diplomových prací KFO

vedoucí práce 2 studentů doktorandského studia

Mimofakultní přednášková činnost:

Přednášky o současné výtvarné fotografii, Finsko, univerzita v Tampere

 

 

PhDr. Zdena Škapová

Publikační činnost:

Klíč k určování trpaslíků jako vzorové dílo filmové historiografie. Film a doba 2003, č. 1.

portrét Juraje Jakubiska pro katalog MFF Karlovy Vary 2003

portrét Jiřího Menzela pro katalog MFF Karlovy Vary 2003

LS 2002/3

Specializované přednášky z dějin českého a evropského filmu

(Český historický film, obraz minulosti v dílech Františka Vláčila, Klíčová témata

Ingmara Bergmana)

Přednášky z dějin evropského filmu (1945-současnost) pro Cinema Studies a 3F program (vybrané kapitoly, hnutí, tendence a osobnosti)

Summer workshop pro NYU a pro Emerson College (červen, červenec 2003)

Přednášky z dějin českého filmu pro Cinema studies a 3F program

(nová vlna, charakteristika stylových postupů a tematických okruhů)

zimní semestr 2003

Členství v komisi přijímacího řízení na katedře scenáristiky a dramaturgie

leden 2003

Vedení doktorandské práce Mircy Duty (Narativní vzorce české nové vlny)

Pozvání Petera Hamese na diskusní setkání na FAMU duben 2003

Pedagogická činnost mimo FAMU: 

Cykly specializovaných přednášek pro Institute for Further Education

pro College of World Learning (tam rovněž vedení závěrečné studie Zacharyho Saltzmana s názvem Visual Representation of Society in Czech New Wave Film, listopad-prosinec2003).

 

PhDr. Stanislav Ulver

Publikační činnost:

Následující mé články byly v minulém roce publikovány v časopise Film a doba (seřazeno podle abecedy, číselný údaj se označuje první stranu zmíněného článku)

Animace jako stav notorického optimismu (Aurel Klimt), 221/4

Animace jako výrazový i významový predikát (Lipsko), 227/4

2 x o animaci (Švankmajer E&J - Paul Driessen), 60/1

Finále po šestnácté (Plzeň 2003), 38/1

Gaspar Noé: vyslanec času, 204/4

Oberhausen experimentální, 96/2

San Sebastián mezi realitou, fikcí a mystériem, 173/3

Zelená v programu Diagonály, 33/1

Život jako umělecké dílo (Lars von Trier), 194/4

Dále:

Světlo v nás, LFŠ Uherské Hradiště 2003 – brožura o Stanu Brakhageovi

Lunapark v hlavě, profesorská přednáška (zatím publikováno na webových stránkách FAMU, připravuje se k vydání v Iluminaci) a 9 bilančních rozhovorů s tvůrci českého animovaného filmu pro publikaci Animace a doba (předpokládaná doba vydání březen 2004)

Ediční i výtvarná příprava sborníku Animace a doba

Editace a design časopisu Film a doba

Pedagogická činnost:

Profesorská přednáška na FAMU v březnu 2003.

Účastnil jsem se všech přijímacích zkoušek katedry scenáristiky a 1 x dodatečných přijímacích zkoušek na katedře animace.

Dále dvou celých profesorských řízení (včetně příslušných posudků), a to v případě Jiřího Kubíčka a Jana Bernarda. Dále všech doktorandských řízení. Jsem jeden z garantů tohoto studia. Já sám vedu práce Lenky Mikolášové a Radka Stavěla.

V rámci semináře, který mám na scenáristice mi rukama procházejí všechny diplomové práce, které na této katedře vznikají. Vedl jsem práce Tomáše Končinského, Marka Kopčaje, Rudolfa Krále, Marka Epsteina, Václava Švankmajera (KAT).

Tvorba učebních pomůcek:

V rámci aktivit, které nazýváte vznik skript a jiných studijních materiálů, upozorňuji jednak na Film a dobu, studenti z časopisu často čerpají. Dále na připravovanou publikaci Animace a doba /viz další text/, která může sloužit i jako jedinečná učebnice z oblasti českého animovaného filmu. Pokrývá fakticky téměř vše od r. 1945 do současnosti, je vybavena řadou obrázků. Někdy jsou dokumentovány celé sekvence.

Pro vydá(vá)ní uvedených publikacím jsem úspěšným řešitelem mimoškolních grantů.

Zahraniční cesty:

Diagonale - Graz

Finále - Plzeň

MFF KF Oberhausen

MFF Karlovy Vary

MFF San Sebastián

MMF KF a AF Leipzig

Členství v mezinárodních porotách:

Anifest Třeboň

MFF KF Jihlava

Další:

Garant sekce Avantgardní a experimentální film na LFŠ v Uherském Hradišti

Příprava této sekce a všechny úvody + retrospektiva Piotra Dumaly

 

 

 

8.2. Ediční činnost

 

Ediční komise pracovala ve složení:

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. (předseda), MgA. Jaroslav Bárta, MgA. Marek Bouda, RNDr. Martin Čihák, Mgr. Vít Janeček, MgA. Bára Kašťáková, Doc. Jiří Kubíček, Doc. Jiří Macák, JUDr. Jitka Mráčková, CSc., MgA. Jiří Kříž.

 

Tituly FAMU vydané v Nakladatelství AMU 2003

Jaroslav Šimek: Techniky fotografie.

Jiří Cieslar: Kočky na Atalantě

Jan Švankmajer (zvláštní tisk s proslovy k udělení čestného doktorátu)

 

V roce 2003 ohlásila katedra animované tvorby dvoje nová skripta. Prof. Edgar Dutka pracuje na stručných dějinách světového animovaného filmu (rukopis bude dokončen v prvním pololetí 2004) a doc. Jiří Kubíček dokončil skriptum Úvod do estetiky animace. Dále doc. Jiří Kubíček předal edičnímu centru AMU upravenou a doplněnou verzi svého čtyřjazyčného Slovníku výrazů z oblasti animovaného filmu.

 

Z grantových prostředků TRP byl zahájen již výše uvedený překlad klíčové knihy pro výuku přehledu dějin kinematografie a konstituci oboru audiovizuální studia Film History: An Introduction (autoři David Bordwell a Kristin Thompsonová), která bude vydána cca na jaře roku 2005.

CAS se z grantových prostředků spolupodílí také na vydání antologie současných textů věnovaných metodlogii filmové historie, nazvanou v množném čísle „Nové filmové historie“. V koprodukci CAS, Ústavu dějin a teorie filmu FF MU v Brně a grantu Nadace M.J. Husa ji vydá ve své filosofické řadě nakladatelství Herrman a synové. Dostupná bude v červnu 2004.

 

 

 

 

 

9. GRANTY A ROZVOJOVÉ PROGRAMY

 

Grantová aktivita se na FAMU v roce 2003 viditelně rozrostla. Jednotlivé katedry nebo pedagogové získali různé dílčí grantové příspěvky, nicméně trvalým úkolem zůstává aktivizace grantové politiky směrem ke GAČR a dalším grantům, které mají pozitivní dopad na celkové hodnocení grantové politiky fakulty.

 

Transformační a rozvojové programy (MŠMT):

  1. Konstituce oboru audiovizuální studia (řešitel M.Bregant, úspěšný)

Cílem projektu, který byl podán jako pokračující (s výhledem na tříletou práci), bylo vytvoření kvalitního zázemí studijních materiálů pro všechny studenty a pedagogy FAMU i pro příští studijní obor audiovizuální studia. Díky tomu se zásadním způsobem rozšířila kolekce dvd v knihovně FAMU, byla doplněna současná i klasická odborná literatura, vznikla bibliografie oboru, V rámci grantu pracovníci CASu vytvořili novou koncepci výuky dějin kinematografie a zahájili práce na překladu základní učebnice dějin filmu, bylo doplněno technologické zázemí (sw i hw).

 

  1. Zlepšování věkové struktury docentů a profesorů (řešitel: RNDr. Martin Čihák, úspěšný)

Cílem projektu byla podpora střední generace pedagogů FAMU při absolvování habilitačních řízení (resp. řízení ke jmenování profesorem) a vytvoření optimálních podmínek pro další zvyšování kvalifikace pedagogů na FAMU. Celkem bylo podpořeno: 8 habilitantů (jejich věkový průměr k 31. 12. 2003 činí 55,0 let) a 3 budoucí profesoři (jejich věkový průměr k 31. 12. 2003 činí 63,3 let). Předložený projekt počítal s podporou pouze pěti pedagogů, z čehož vyplývá, že původní záměr byl překročen o 120%. S poskytnutými prostředky bylo naloženo plně v souladu s cílem projektu i v souladu s dlouhodobým záměrem FAMU.

 

Granty CAS:

FRVŠ: Inovace výuky dějin fotografie ( řešitel R. Silverio, neúspěšný)

FAMU Open Eye 2004 (řešitel T. Petráň, spoluřešitel J. Bernard, úspěšný)

Studijní materiály pro Úvody do spol. věd a ostatních umění ve formě hypertextu (řešitel V.Janeček, spoluřešitel P.Skala, úspěšný)

The Global Fund for Women, San Francisco, CA, USA: Gender na FAMU (řešitel V. Janeček, neúspěšný).

 

Granty katedry animované tvorby:

V průběhu roku 2003 pracoval spoluřešitel Vladimír Merta (KAT) na řešení grantového projektu FRVŠ Hudba v animovaném filmu – interaktivní CD-ROM zvuková publikace (řešitel Pavel Koutský). Projekt byl dořešen koncem roku 2003. Úspěšná byla žádost řešitele prof. Pojara a spoluřešitele doc. Josefa Boháče o grant FRVŠ na projekt Kompletace animačního snímacího zařízení. I když řešení tohoto grantu probíhalo ve velkém časovém tlaku, byl úspěšně dořešen. Díky tomu má nyní Katedra animované tvorby k dispozici 2 digitální snímací zařízení kompatibilní s postprodukčními pracovišti Studia FAMU a ateliér animované tvorby v Berouně byl dovybaven nutnou osvětlovací a ateliérovou technikou.

Vedoucí KAT Jiří Kubíček podal návrh na specifický výzkum studentky doktorského studia Marii Procházkové. Návrhu bylo vyhověno. Díky tomu Maria Procházková zapracovala do již existující databáze českých animovaných filmů všechny animované filmy, které vznikly na půdě Československé a nyní i České televize.

 

Granty Katedry fotografie:

Ministerstvo kultury ČR: 50.000 Kč (na výstavy)

Město Beroun: 30.000 Kč (na výstavy v Galerii Jiřího Jeníčka – Beroun)

Nadace české architektury: 130.000 Kč (realizace projektu v rámci dílny J. Bárty)

Podařilo se získat vyšší grant od města Beroun (30.000,- namísto 15 000,-) a získat sponzorství Fotocentra Škoda 12.000,- Kč

FRVŠ: 240 000,- Kč - na zlepšení vizualizace výuky na katedře fotografie

Podán grant FRVŠ s žádostí v hodnotě 1 milionu Kč na zakoupení čipové stěny pro studio digitální fotografie v rámci výuky digitální fotografie, multimediální tvorby a grafického designu (schváleno v r. 2004)

           

 

 

10. CENY UDĚLENÉ STUDENTŮM FAMU, PREZENTACE FAMU

 

10.1. Ceny udělené na Festivalu FAMU: 

 

nejlepší film 1. ročníku:

Čas projekce (r: Hana Valentová)

Zvláštní ocenění:

Opitzova žena (r: Marie Dvořáková)

Smrt lesní (r: Adam Oľha)

Čestné uznání:

Boží lekce (r: Petr Bednář)

nejlepší film Famufestivalu:

Green Oaks (r: Ruxandra Zenide, k: Martin Matiášek)

Zvláštní ocenění:

Zlopověstné dítě (r: Lucie Králová, Miloslav Novák)

Ženy pro měny (r: Erika Hníková)

Čestné uznání:

Chuť člověka (r: Urša Žgank)

cena diváků:

Čapí film (r: Denisa Grimmová)

režie:

Hostel (r: Jan Pachl)

Zvláštní ocenění:

Voda se šťávou (r: Jaroslav Pauer)

Rodinná oslava (r: Vít Karas)

Čestné uznání:

51 kHz (r: Julius Ševčík)

dokumentární film:

Zlopověstné dítě (r: Lucie Králová, Miloslav Novák)

Zvláštní ocenění:

Naproti dlani stojící (r: Vladimír Voříšek)

Sonar (r: Josef Abrhám)

Čestné uznání:

Labuť (r: Viktor Vokjan)

animace:

Čapí film (r: Denisa Grimmová)

Zvláštní ocenění:

Miloš Tomić jako vůl (r: Miloš Tomić)

Kuchyně (r: Viktor Vokjan)

Čestné uznání:

Noční motýl (r: Petr Morkes)

kamera:

Green Oaks (k: Martin Matiášek)

 Zvláštní ocenění:

51 kHz (k: Prokop Králíček)

Zlopověstné dítě (k: Dalibor Fencl)

 Čestné uznání:

Starý kocour (k: Jiří Lívanec)

střih:

Zlopověstné dítě (st: Miloslav Novák)

Zvláštní ocenění:

Hostel (st: Petr Pauer)

Padá hovno, něco si přej…(st: Tomáš Doruška)

Čestné uznání:

Labuť (st: Viktor Vokjan)

fotografie:

cyklus fotografií Vitráž (f: Pavla Kranlová)

Čestné uznání:

Portréty 2003 (f: Miroslav Pásek)

zvuk:

Seance Fiction (z: Igor Pokorný)

Zvláštní ocenění:

Světlu vstříc (z: Jan Černota)

51 kHz (z: Petr Kapeller)

Čestné uznání:

Frog¢s story (z: David Pavlíček)

produkce:

Ženy pro měny (p: Nina Numankadič, Jan Hlavsa)

scénář:

ex aequo Tajná válka (sc: Ondřej Ládek) a Letargie/Poříčí (sc: Irena Hejdová)

Zvláštní cena Artcam/Sony (distribuce v kinech)

Čapí film (r: Denisa Grimová)

 

10.2. Filmy uvedené a oceněné na dalších festivalech:

Stůl v síti (r. Andrea Culková): Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě

Hvězda (r. Linda Jablonská) předfilm při představeních kina Aero

Věřte nevěřte (r. Linda Jablonská) Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě

Zlopověstné dítě (r. Lucie Králová s Miloslavem Novákem): Cena za nejlepší dokumentární film roku na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, Cena za nejlepší dokumentární film na FAMUFESTU, Zvláštní cena poroty v kategorii nejlepší film festivalu, ocenění Maxim za střih a Čestné uznání za kameru, dále byl film uveden na Finále v Plzni a na přehlídce FortFilm v Terezíně, v zahraničí pak na mezinárodních filmových festivalech v Ankaře a v Helsinkách.

Nadtrpaslík (r. Lucie Králová) uveden na MFF v Jihlavě

S mojí prapratetou (r. Kateřina Krusová): Čestné uznání poroty uveden na soutěžní přehlídce Academiafilm v Olomouci. Dále byla promítán na přehlídkách a festivalech v Ústí nad Orlicí, na plzeňském Finále, v Litoměřicích, na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, jako předfilm byl promítán v kině Aero.

Ženy pro měny (r. Erika Hníková): Cena diváků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2003, Maxim za produkci a Čestné uznání v kategorii Nejlepší film festivalu na FAMUFESTU 2003; v rámci projekcí zvláštního uvedení byl promítán na Mezinárodním filmovém festivalu v Bratislavě.

Hráz pomíjivosti (r. Gyula Nemes): soutěžní přehlídka maďarských filmů v Budapešti

Tenkrát 3 – Husákovo ticho (r. Radim Procházka s Robertem Sedláčkem): ocenění FITES Čestné uznání v soutěž Trilobit

Obec B. (r. Filip Remunda) uveden na festivalech v Rotterdamu, Tampere, Chicagu, Oberhausenu, Mnichově, Soulu, Krakově, Trenčianských Teplicích, Splitu, Teheránu, Yamagatě, Montrealu, Bilbau, Bejrútu, Bilbau, Rio de Janieru, New Yorku.

Maj Kompjutr (r. Jakub Sommer): Cena filmových kritiků na festivalu Artfilm v Trenčianských Teplicích a Cenu ČSOB na Ekofilmu v Českém Krumlově, dále byl uveden na přehlídce Febiofest, na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, na přehlídce Etiuda Krakow, v New Yorku.

ELFilm (r. Jakub Sommer): zvláštní cena na Sonar film festival v italské Aglianě, byl promítán na mezinárodních filmových festivalech v Karlových Varech, Kyjevě, Milánu, v Clermont Ferrand a v Londýně, snímek byl také společností Artcam uveden v české filmové distribuci.

Fricasse (r. Martin Krejčí, scénář Vojtěch Mašek) uveden na MFF Cannes v prestižní sekci Quinzaine des Réalisateurs a uveden v české distribuci jako předfilm filmu Kámoš

Čas projekce (r. Hana Valentová) uveden v pražském klubovém kině Aero; uveden na  Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě

Comenius Redivius (r. Hana Valentová) uvedl vánoční večírek Českého rozhlasu; uveden na  Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě

Lidé z autobusů (r. Václav Kadrnka): Mnichov Festival filmových škol: ESP-Foerderpreis; Fortfilm Terezín: Hlavní cena, MFF Etiuda 2003, Krakově: Čestné uznání za režii; Karlovy Vary: Nejlepší studentský film; NYU Int´l Students Film Festival, New York: čestné uznání; MFF Manaki Brothers v Makedonii: Cena za nejlepší kameru; účast na festivalu krátkých filmů na MFF v Mar del Plata v Argentině

Malá nesdělení (r. Mira Fornayová): Artfilm Trenčianske Teplice: Nejlepší studentský film; Cottbus – Hlavní cena v soutěži krátkých hraných filmů

Mechanika (r. David Sukup): Golden Lion Student FF: nejlepší animace; IV Lucaina Film Festival: nejlepší zvuk; Zvláštní cena poroty – Taipei

Pirát (r. Jan Bubeníček): Cena Hermíny Týrlové – MFF Zlín; Cena za nejlepší film – Manaki Brothers Festival Bitola

Velký kýchač (r. Noro Držiak): Velká cena a Cena za nejlepší animaci – Portland, USA

 

10.3. Další významná ocenění studentů FAMU

Pavla Honcová: cena Nadace Josefa a Marie Hlávkových

Cena děkana: Michael Čtveráček (absolvent katedry fotografie)

Cena Asociace českých kameramanů: Petr Koblovský za barevnou etudu Grafitti

 

 

10.4. Přehled výstav prací studentů katedry fotografie (výběr):

 

Galerie Velryba, Opatovická 24, Praha:

21.1. – 23.2.   Karel Tůma – Mezisvěty

5.3. – 30.3.            Filip Ulver – Cesty

4.6. – 29.6.            Tomáš Souček – Provizorní působiště

5.11. – 30.11. Karel Došek - Fotografie

                                   

Galerie Jiřího Jeníčka, Pražská brána, Beroun

22.2.  -  9.3. 2003 Ateliér Doc. Pavla Diase - Marie Zachovalová

13.3. -  6.4. 2003 Dílna  Mgr. Robo Kočana

 9.4. - 11.5. 2003 Ateliér Doc. Pavla Diase

14.5. - 15.6. 2003 Michal Čtveráček – O klidu a pohybu

18.6. - 13.7. 2003 Zahraniční studenti Mgr. Josefa Ptáčka

16.7. - 17.8. 2003 Ateliér Mgr. Štěpána Grygara              

20.8. - 10.9. 2003 Ateliér Mgr. Bohumíra Prokůpka

13.9. - 12.10. 2003 Projekt MgA. Jaroslava Bárty – L. Žentel, M. Jaroš, H. Hesoun

15.10. - 12.11. 2003 Ateliér Mgr. Rudo Prekopa - dílna Vasila Stanka

 

Novoměstská radnice v Praze

Klauzurní soubory 2003, 10.9. – 18.9. 2003

Bakalářské soubory 2003, 25.9. – 7.10. 2003

Magisterské soubory 2003, 15.10. - 30.10. 2003

 

Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha

Michael Čtveráček – červen 2003

Jakub Peršín – listopad 2003

 

FAMU – Palác Lažanských:

Zahajovací výstava po rekonstrukci – únor 2003

Klauzurní výstava – září 2003

Výstavní soubory 1. ročníků – prosinec 2003

Výstava návrhů novoročenek studentů KF – prosinec 2003

 

Švandovo divadlo – Festival FAMU

7. - 9. listopadu 2003 

 

Návštěvnost výstav (odhad):

Galerie Velryba – cca 500/měsíc

Galerie J. Jeníčka – cca 100/měsíc

Novoměstská radnice –  cca 400/ 10dní (3x)

Francouzský institut – cca 500/měsíc

FAMU – palác Lažanský – cca 1000

Festival FAMU – cca 1000 diváků

(Celkem cca 10.000 diváků za rok 2003)

 

Katalogy vydané katedrou fotografie FAMU:

Bakalářské soubory 2003

Magisterské soubory 2003

 

 

11. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

 

 

Různé formy mezinárodní spolupráce v rámci jednotlivých oborů jsou podrobně popsány v dílčích kapitolách, jež mapují práci kateder. Vedení FAMU považuje tyto formy rozvoje za velice důležité, protože jedině tak můžeme i jako fakulta vystoupit ze stínu národního ohraničení. FAMU se však podílela také na několika projektech, které významně přesahují oborové hranice a mají mezinárodní dosah. V roce 2003 to byla zejména mezinárodní scenáristická konference Blueprint. V květnu 2003 zorganizovala FAMU spolu s mezinárodní organizací filmových škol CILECT, po konferenci následovalo zasedání zmíněné organizace. Ohlas obou akcí byl značný, CILECT jim věnoval celé jedno „pražské“ číslo svého periodika.

 

V roce 2003 navštívila Filmovou a televizní fakultu řada význačných osobností, ať už jako pedagogové nebo hosté, takže akademická obec měla řadu možností konfrontovat své vlastní názory, metody a zkušenosti s tím, co tito hosté přinášejí. Byli mezi nimi např. Frank Pierson, Ivan Passer, Denys Arcand, Peter Hames, Michael Hausman.

 

Další významnou mezinárodní akcí, která má také značný přesah směrem k profesionální audiovizuální sféře, byl seminář Ex Oriente Film, na němž se FAMU přímo podílí (místo konání, ubytování účastníků) a na němž se podílí evropský program Media+ spolu s Institutem dokumentárního filmu.

 

FAMU považuje za významnou součást profilace svých studentů jejich zahraniční stáže a studijní pobyty. Tyto možnosti jsou značně široké a dále se otevírají. V roce 2003 byly například položeny základy budoucí spolupráce s Auckland University na Novém Zélandu, kam bude jedna skupina studentů v dohledné době směřovat. S tím souvisí také intenzivní rozšiřování spolupráce s evropskými vysokými školami v rámci programu Socrates/Erasmus. Byly uzavřeny nové smlouvy se školami v Itálii (Cagliari a Milano), Rakousku (Salzburg), Německu (Weimar, Jena), Španělsku (León, Madrid), Finsku (Jyvaskyla).

 

 

Výjezdy studentů v rámci programu Socrates/Erasmus:

 

Letní semestr 2002/2003

Velká Británie:

Middlesex University:

Kateřina Jeřábková (8 měsíců)

Veronika Patková (6)

Petra Steinerová (6)

 

Leeds Metropolitan University:

Petra Fabíková (4)

 

Nottingham Trent University:

Hedvika Hansalová (6)

 

Francie:

Université Paris 8 Vincennes – St.Denis

Marta Hrubá (oba semestry, celkem 9 měsíců)

Zuzana Promberger (5)

 

Rakousko:

Universitat fur Musik und Darstellende Kunst, Vídeň:

Ondřej Moravec (5)

 

Portugalsko:

ESTC, Lisabon:

Jiří Míka (6)

Tomáš Kábele (6)

 

Španělsko:

Universita Pompeu Fabra, Barcelona:

Radek Tůma (oba semestry, celkem 10 měsíců)

Jiří Konečný (6)

 

 

Zimní semestr 2003/2004

Velká Británie:

Middlesex University:

Václav Flegl (oba semestry, celkem 10 měsíců)

 

Leeds Metropolitan University:

Martina Šantavá (oba semestry, celkem 10 měsíců)

 

 

Výjezdy pedagogů v rámci programu Socrates/Erasmus:

 

Letní semestr 2002/2003

Štěpán Grygar  (Velká Británie – Middlesex University, Německo – Fachhochschule Darmstadt)

Bára Kaštáková (Velká Británie – Leeds Metropolitan University, Nottingham Trent University, Portugalsko – ESTC Lisabon)

Tomáš Petráň (Francie – Université Paris8)

 

Zimní semestr 2003/2004

Robert Silverio (Finsko – Tampere Polytechnic)

Martin Čihák (Rakousko – Salzburg)

Alice Růžičková (Rakousko – Salzburg)

Vít Janeček (Francie – Université Paris8)

Tomáš Petráň (Francie – Université Paris8)

Helena Bendová (Francie – Université Paris8)

 

 

 

 

 

Výjezdy studentů mimo rámec programu Socrates/Erasmus:

Marta Nováková, katedra režie – letní semestr 2002/2003 (4 měsíce) na VGIK v Moskvě (Ruská Federace) – v rámci programu Free movers (Transformační a rozvojové programy MŠMT)

Tomáš Rychecký, katedra produkce – zimní semestr 2003/2004 – Mexiko

Margareta Hruza, katedra režie – Švédsko, Stockholm – studium pramenů k diplomové práci

 

 

Stáže studentů FAMU:

KDT:

Marta Hrubá – Université Paris 8 (Francie)

Radek Tůma – Universidad Pompeu Fabra Barcelona (Španelsko)

KF:

2 studenti KF – Londýn

KP:

Jiří Mika – Portugalsko

Petra Fabíková – Anglie – Leeds

Zuzana Promgerger – Francie – Paříž

Tomáš Rychecký – Mexico

Martina Šantavá – Anglie – Leeds

KSD:

Jakub Felcman - Université Paris 8 Saint-Denis; La FEMIS

KSS:

Hedvika Hansalová - Nottingham Trent University

Kateřina Jeřábková - Middlesex University v Londýně

Tomáš Kábele - Escola Superior de Teatro e Cinema v Lisabonu

KZT:

Václav Flegl –Middlesex University, Londýn

Ondřej Moravec –Universität für Musik und darstellende Kunst, Vídeň.

 

Zahraniční pedagogové:

V letním semestru 2002/03 přijeli přednášet tři zahraniční vyučující, v zimním též tři. Po celý zimní semestr hostoval na FAMU Brendan Ward z Columbia University v New Yorku, krátkodobých workshopů se zúčastnili další renomovaní zahraniční tvůrci (Chris Hales, Linda Aronson, Gil Bettmann). V září 2003 navštívil katedru animované tvorby prof. Nobuhiro Aihara se skupinou 25 studentů několika japonských vysokých škol.

CAS zprostředkoval návštěvu a diskuse na FAMU s následujícími tvůrci a teoretiky: Godfrey Reggio, Alan Siegel, Sergiu Nicolaescu, Peter Wintonick, Peter Hames.

 

Cinema Studies

Pravidelná placená výuka zahraničních studentů v angličtině probíhala v rámci bakalářského a magisterského studia katedry fotografie, v rámci ročního studia Cinema Studies a v rámci praktického kursu 3F. Cinema studies program se oproti roku 2002 rozrostl zhruba o třetinu platících studentů a o třetinu vyučujících. O padesát procent vzrostl počet přednášek. Počet studentů z programu EU Erasmus se zdvojnásobil. Většina z nich přišla na FAMU za nabídkou Cinema Studies Program, který přistoupil na kreditní systém ECTS a často nabízí větší výběr přednášek než škola v jejich vlasti.

V rámci Cinema Studies byl založen unikátní modul s názvem Cinema Dance, který rozvíjí spolupráci studentů v mezinárodním kontextu.

Byla prohloubena spolupráce s platícími programy z USA: American University a CIEE (Konsorcium 200 vysokých škol z USA, mezi nimi Harvard a Columbia). Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu ze zahraničí o studium na FAMU zvažujeme širší koncepci výuky v angličtině – FAMU International (P.Jech, T.Petráň).

 

Další aktivity:

Červen 2003: Konference o ECTS v Paříži (T. Petráň)

Seminář organizovaný na půdě La Fémis v Paříži v rámci projektu Media+. Setkání zástupců předních evropských filmových škol věnované aplikaci evropského kreditního systému ECTS ve specifických podmínkách uměleckého filmového školství.

Červenec, srpen 2003: Letní workshopy (R. Krejčík, P. Jech)

Tradičně proběhly tří až pětitýdenní workshopy pro studenty škol z USA (Miami, Emmerson College, NYU, AU, Yale)

Říjen – prosinec 2003: Hostování Brendana Warda z Columbia University v New Yorku

Významný pedagog a scénárista z USA přednášel v rámci pravidelné výuky po celý zimní semestr.

 

Přípravná jednání:

květen: Praha – jednání o účasti Woodyho a Steiny Vašulkových na výuce multimediální tvorby během jejich návštěvy školy (T. Petráň)

červen: Paříž – spolupráce s La Fémis v Paříži (T. Petráň)

srpen: Praha – spolupráce s Yale University v USA (M. Bregant)

říjen: Praha – pozvání a organizace cesty Jean-Claude Carrièrea na letní semestr (P. Jech)

prosinec: Paříž – jednání o smlouvě s Université Paris 3 – Nouvelle Sorbonne (smlouva uzavřena v lednu 2004, T. Petráň)

prosinec: Paříž – organizace konference Město ve filmu (realizována v březnu 2004, V. Janeček)

 

Program FAMU OPEN EYE

V rámci grantového řízení FRVŠ uspěla FAMU s projektem Open Eye a obdržela finanční prostředky umožňující zorganizovat patnáct týdenních pobytů zahraničních tvůrců v Praze, spojených s intenzivní výukou a přednáškami (řešitel T. Petráň)

 

 

 

Filmy FAMU na festivalech v ČR a v zahraničí v roce 2003:

(Účast FAMU na filmových festivalech a přehlídkách byla značně vyšší než v předešlých letech.)

Festival d´Angers Premiers Plans: Nelásky, Malá nesdělení

International Film Festival Rotterdam: Malá nesdělení

Stuttgarter Filmwinter: Mechanika

Anima, Brusel: Pirát

Teheran International Animation Festival: Podobizna, Prasavci

Gloden Lion Intern Student Ffilm Festival Taiwan: Podobizna, Mechanika, Pirát

Mediawave IFF (Maďarsko): Mechanika

IFF Dahlonega (USA): Mechanika

Anima Madrid: Světlo

Mar del Plata (Argentina): Lidé z autobusů. Podobizna

Sehsuechte IFF, Potsdam: Podobizna,Mechanika,Pirát, Bu

Cannes: Mechanika, Graffiti

Annecy, Francie: Podobizna, Mechanika

Illumenation Scholl FF, Helsinki: Mechanika, Lidé z autobusů, Zlopověstné dítě, Bu

Tricky Women, Vídeň: Podobizna, Bu

Animac, Lleida (Španělsko): Mechanika

Puchon Intern. Fantastic Film (Jižní Korea): Mechanika

Flying Broom Women's Film Festival, Ankara: Zlopověstné dítě

Anifest, Třeboň: Podobizna, Bu, Mechanika, Pirát

Filmakadamie Wien: Mechanika, Podobizna

Anima Mundi, Rio de Janeiro, Sao Paolo: Mechanika, Podobizna

Přehlídka středoevropského filmu, Žilina: Ropáci, Vesmírná odysea

Ottawa International Student Film Festival: Mechanika

Film Festvial Citadella del Corto (Itálie):            Mechanika

Artfilm, Trenčiansle Teplice: Malá nesdělení, Bu, Podobizna

Brazilian Student Film Festival, Rio de Janeiro: Mechanika

Bam – Intern. Children´s Film Festival New York: Prasavci

Karlovy Vary IFF: Lidé z autobusů, I. M. Jirous, Konec, Bu

Court 18, La Fémis Paris: Aerosomnia

Message to Man St. Petersburg: Mechanika

IFF Molodist, Kijev: Mechanika, Podobizna, Lidé z autobusů

5th Intern. Student FF New York: Mechanika, Lidé z autobusů, Bu, Malá nesdělení

Ciné Jeune du Laon, Francie: Prasavci

Munchen IF of  Film Schools: Lidé z autobusů, Malá nesdělení, Mechanika

Filmfest Stuttgart Ludwigsburg: Malá nesdělení

Fortfilm Terezín: Malá nesdělení, Lidé z autobusů, Zlopověstné dítě

Espinho Cinanima, Portugalsko: Bu

Golden Chest, Bulharsko: Bu, Malá nesdělení, Zlopověstné dítě, Ivan Martin Jirous

Ankara International Film Festival: Malá nesdělení, Lidé z autobusů, Mechanika, Pirát, Graffiti

Filmfestival Cottbus: Malá nesdělení

 

Profilové prezentace FAMU v zahraničí:

43rd  Cracow Film Festival, Polsko

Finále Plzeň

Febiofest Praha

Mezinárodní Festival filmových škol, Zlín

Dny evropského filmu, Praha

Escola Superior de Teatro e Cinema

Nottingham Trent University (GB)

Middlesex University (GB)

Arena Dreiraum, Vídeň

Letní filmová škola Uherské Hradiště

Etiuda International Student FF, Krakov

České filmové dny v Bonnu

New York (Ocularis)

University of New Orleans, New Orleans


   Kontakt