FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Výroční zpráva o činnosti    
Výroční zpráva FAMU za rok 2002

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

 

Projednal a schválil AS FAMU dne 14. 3. 2003

  

Zpracovali:

 

PhDr.Michal Bregant - děkan

 

MgA. Tomáš Petráň – proděkan pro zahraniční styky

RNDr. Martin Čihák – proděkan pro vědecké a pedagogické záležitosti

Prof. Petr Prokop – proděkan pro studijní záležitosti

MgA. Alice Nemanská – tajemnice

Doc. Ing. Josef Boháč – ředitel Studia FAMU

Vedoucí kateder:

Doc. PhDr. Jan Bernard (Centrum audiovizuálních studií)

Doc. Jiří Kubíček (Katedra animované tvorby)

Doc. Karel Vachek (Katedra dokumentární tvorby)

Mgr. Jaroslav Bárta (Katedra fotrografie)

Doc. Jiří Macák (zástupce vedoucího Katedry kamery)

Mgr. Pavel Borovan (Katedra produkce)

Dušan Trančík, Art D. (Katedra režie)

Lubor Dohnal (Katedra scenáristiky a dramaturgie)

MgA. Bára Kašťáková (Katedra střihové skladby)

Prof. Ivo Bláha (Katedra zvukové tvorby)

Doc. Rudolf Krejčík (3F program)

 

 

Obsah:

 

FAMU

I. Úvod

II. Organizační struktura FAMU

III. Složení orgánů FAMU a jejich činnost

Umělecká rada

Akademický senát

IV. Studijní a pedagogická činnost

studijní programy

činnost kateder a kabinetů

V. Další aktivity školy

3F Program

VI. Studio FAMU

Doplňková činnost Studia

VII. Granty a účelové dotace

VIII. Ocenění studentů na festivalech a soutěžích

IX. Studijní záležitosti

vyhodnocení přijímacího řízení

počty posluchačů

počty absolventů

studijní neúspěšnost

kreditní systém

X. Publikační činnost

XI. Pedagogičtí pracovníci a jejich činnost

XII. Zahraniční aktivity

mezinárodní programy

studentské pobyty v zahraničí

pedagogické pobyty v zahraničí

zahraniční festivaly

XIII.  Závěr

I._ÚVOD

Pro Filmovou a televizní fakultu byl rok 2002 rokem nelehkým a plným dramatických situací (jak se na školu, která mimo jiné  učí dramatické situace vytvářet, sluší). Tradiční sídlo školy, palác Lažanských, procházelo rozsáhlou rekonstrukcí a po celý kalendářní rok probíhala výuka v nouzových prostorách polikliniky v Revoluční (kteroužto budovou prošla během rekonstrukce i DAMU), ve stísněných prostorách Studia FAMU v Klimentské při plném provozu Studia, v náhradních prostorách značně vzdálených od centra (katedra fotografie) a v objektu AMU v Berouně. Nový akademický rok, který zavedl novou koncepci výuky v prvním ročníku, a letní povodně, které zničily tradiční místo konání pondělních celoškolních projekcí v Městské knihovně, si navíc vyžádal další kapacitní nároky, které byly řešeny díky velkorysé pomoci zahraničních institucí – Britské rady, Goethe institutu a Francouzského institutu. Už to samo o sobě bylo velkou zatěžkávací zkouškou pro studenty i pedagogy; přesuny, stísněné podmínky i improvizace při shánění náhradních prostor po povodních kladly na všechny vysoké psychické nároky.

Samotné povodně zasáhly hlavně Studio FAMU v Klimentské ulici. Díky včasnému varování paní kvestorky byly však v dostatečném předstihu zahájeny evakuační práce ve Studiu i v podzemí Lažanského paláce, kde se v té době nouzově nacházela knihovna a videotéka školy. Záchrany knihovny se spontánně zúčastnilo množství studentů i někteří pedagogové. Na evakuaci inventáře a zařízení Studia se podíleli s velkým nasazením zaměstnanci Studia FAMU spolu se studenty, takže škody nakonec vznikly pouze na budovách, akustických obkladech, dekorační technice, mobiliáři a zabudovaných zařízeních, jež nebylo možné vystěhovat. Ve skvělé atmosféře, v mnohém připomínající nadšení i nasazení studentů na sklonku roku 1989, proběhla nejen blesková evakuace prostor v přízemí v Klimentské a vyklizení knihovny a její následný převoz do depozitářů Akademie věd ČR, ale i likvidace povodňových škod – úklid zaplavených prostor po opadnutí povodňové vlny. Přestože povodeň přišla v době, kdy ve škole vrcholily přípravy na výběrová řízení na místa pedagogů, běžný chod školní administrativy se nezpomalil. Úřadovalo se nejdříve v bytech, poté v kancelářích, které zapůjčila spřátelená produkční společnost.

O třetí dramatickou situaci se postarala už na jaře volba děkana. V první volbě v únoru nebyl děkan zvolen, proto se volba opakovala v dubnu. Z této volby vzešel vítězně PhDr. Michal Bregant. Nový děkan začal neprodleně naplňovat svůj volební projekt, což mnohé členy akademické obce, zvyklé na neplnění předvolebních slibů v naší zemi, značně zaskočilo. Mottem děkanské koncepce byla „resuscitace ducha školy“, stavění na tradičních hodnotách, pro které byla FAMU vždy světově uznávanou kolébkou filmařů. Vedle tradice stavěl projekt nového děkana i na začlenění moderních pedagogických trendů do výuky, neboť  jednou ze slabin školy bylo i to, že ve svých učebních plánech pramálo reflektovala dynamický vývoj kinematografie i technologií v posledním desetiletí. Děkan v duchu své koncepce vyhlásil výběrová řízení na místa vedoucích kateder, poté i na místa pedagogů. Této možnosti bylo využito na katedrách, kde vedoucí pociťovali nutnost částečné obměny pedagogického sboru. To vše se neobešlo bez konfliktů a mediální popularity, ne všichni chápali změny jako upřímnou snahu o poctivé naplnění volební děkanské koncepce.

S obnoveným pedagogickým sborem začal dramatický boj s časem (a posléze i s povodní) při přípravě učebních plánů. Hlavní změnou bylo zavedení koncepce společného prvního ročníku, během kterého si noví studenti osvojí základy všech filmových profesí. Tato koncepce vychází z obdobných modelů, praktikovaných s úspěchem na zahraničních prestižních filmových školách a paradoxně se vrací ke kořenům výuky na FAMU. Dalším počinem bylo ustavení Centra audiovizuálních studií, významného prvku integrace celé fakulty.

V květnu 2002 bylo zdárně dokončeno reakreditační řízení, studijní programy dostaly nová kódová označení a bylo zrušeno distanční studium.

V konci kalendářního roku se komplikovala prostorová situace školy, když bylo nutno vyklidit jedno podlaží v Revoluční ulici a vybavení  školní projekce v Klimentské se stěhovalo do nové projekční kabiny v paláci Lažanských. Přesto se podařilo to nejnutnější – zajistit plnohodnotnou a kvalitní výuku a zdárně zakončit zimní semestr, který byl prodloužen až do konce ledna 2003. Posunutí semestru a odložení jeho začátku o jeden měsíc si vyžádala povodňová situace v nefunkčním Studiu FAMU, kde tři týdny nešel elektrický proud, takže studenti nemohli pokračovat v dokončování svých klauzurních cvičení.

V novém semestru a v novém kalendářním roce pak FAMU vstoupila do důstojných prostor zrekonstruovaného a špičkově vybaveného paláce na Smetanově nábřeží.

 

                                                                                                            Tomáš Petráň

           

II._ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FAMU

 

Filmová a televizní fakulta je jednou ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze.

 

Děkan fakulty:             PhDr. Michal Bregant (do května 2002 Mgr. Karel Kochman)

Proděkani:                        MgA.Tomáš Petráň – zahraniční styky

                                         RNDr. Martin Čihák – vědecké a pedagogické záležitosti

                                          Prof. Petr Prokop – studijní záležitosti

Tajemnice:                       MgA. Alice Nemanská

 

Katedry:                          katedra režie

                                    katedra kamery

katedra scenáristiky

katedra produkce

katedra animované tvorby

katedra dokumentární tvorby

katedra fotografie

katedra zvukové tvorby

katedra střihové skladby

 

 

Kabinety

s celofakultní                                     

působností:            Kabinet obrazové techniky (do října 2002 také Kabinet teorie a historie filmu, Kabinet teorie a historie fotografie a Kabinet společenských věd, kultury a umění – ty však byly na podzim 2002 integrovány do nově ustaveného Centra audiovizuálních studií)

 

Vědecké a pedagogické pracoviště:            Centrum audiovizuálních studií

 

Účelová zařízení:            Studio FAMU

 

Administrativa:            sekretariát děkana

studijní oddělení

hospodářské oddělení

zahraniční oddělení

technická správa

sekretariáty kateder

 

 III._SLOŽENÍ ORGÁNŮ FAMU

 

 

Umělecká rada

 

do srpna 2002: Vladimír Birgus, Jan Eigl, František Filip, Juraj Jakubisko, Dušan Klein, Pavel Koutecký, Václav Marhoul, D. J. Novotný, Petr Prokop, Václav Syrový, Josef Pecák, Jaromír Šofr, Josef Valušiak, Eva Zaoralová

schůze: 5. 3., 3. 4., 24. 6.
od 1. září 2002: Jiří Cieslar, Martin Čihák, Anna Fárová, Ladislav Helge, Jaromír Kallista, Vladimír Kokolia, Stanislav Milota, Jan Němec, Miroslav Petříček, Jiří Stránský, Kristián Suda, Jaroslav Vostrý, Miloš Vojtěchovský, Eva Zaoralová.

schůze: 2. 10., 5. 12.

UR FAMU se poprvé sešla v novém složení 2. 10. 2002. Podrobně se seznámila s vývojem školy od jara, kdy se začal volit děkan. Členové UR projednali změny, které realizuje nové vedení školy, uvítali zejména integrační snahy, vznik dílen, mj. proto, že to odpovídá současné umělecké praxi. Konstatovali, že nastolený proces proměny FAMU je pozitivní, má jasnou perspektivu; bude ale trvat dlouho, než dospěje k obecně viditelným výsledkům. Zdůraznili potřebu zvyšování akademických kvalit studia. Zejména teoretickou část výuky je třeba zásadně posílit – postavit pevné vzdělanostní principy, naučit posluchače akademické práci (např. najít nejen knihu, ale třeba i příslušnou knihovnu). UR FAMU doporučila zahájit nová habilitační a jmenovací řízení s perspektivními pedagogy FAMU.

 

 

Akademický senát FAMU, členové a činnost v roce 2002

 

Jakub Peršín - předseda do 1. 3.

Zuzana Promberger (Hajasová) - předsedkyně od 25. 3.

Rudolf Adler – místopředseda

Matěj Cibulka

Pavel Dias

Erika Hníková

Jaromír Kallista

Jiří Svoboda - do 29.5.

Jaromír Šofr - od 17.6.

Martin Vadas - do 30.9.

Vladimír Skall - od 7.10

Lenka Wimmerová - od 7.3.

Jan Hlavsa – od 11.12.

Jasmína Blaževič – od 11.12.

Vít Janeček – od 11.12.

 

Tato zpráva je stručným shrnutím činnosti AS FAMU (dále jen „senát“) za rok 2002. Podrobné informace jsou dostupné v jednotlivých zápisech ze zasedání a jejich přílohách. Všechna níže uvedená jména jsou bez titulů.

 

Členové, zasedání, účast

V průběhu roku senát měl konstantně vždy devět členů akademické obce. Od začátku roku do 1.3.2002 ve složení (abecedně): Rudolf Adler, Matěj Cibulka, Pavel Dias, Zuzana Hajasová, Erika Hníková, Jaromír Kallista, Jakub Peršín, Jiří Svoboda, Martin Vadas. Dne 1. 3. 2002 oznámil Jakub Peršín, že odstupuje z funkce předsedy senátu a byla kooptována Lenka Wimmerová. Dne 29. 5. 2002 na základě písemného odůvodnění odstoupil ze senátu Jiří Svoboda, za kterého byl kooptován Jaromír Šofr. K datu 30. 9.2003 Martin Vadas přestal být členem akademické obce na základě neprodloužení pracovního vztahu k AMU. Z těchto důvodů byl kooptován Vladimír Skall. Do konce roku tedy pracoval senát ve složení – za akademické pracovníky Rudolf Adler, Pavel Dias, Jaromír Kallista, Vladimír Skall a Jaromír Šofr. Za studenty – Matěj Cibulka, Erika Hníková, Zuzana Promberger (dříve Hajasová) a Lenka Wimmerová.

Zároveň v AS AMU působili tito čtyři členové – Rudolf Adler, Erika Hníková, Jakub Peršín (po odstoupení z AS FAMU byl v AS AMU dlouhodobě omluven) a Martin Vadas (po ukončení členství do AS AMU kooptován Vladimír Skall). Členové senátu se během roku účastnili těchto zasedání: Kolegium děkana FAMU, disciplinární komise, komise pro výběr studentů pro program Erasmus, výběrové komise na místa vedoucích kateder a komise výběrových řízení na pedagogy FAMU.

Celkem za rok 2003 proběhlo 27 zasedání (25 řádných a 2 mimořádná) v termínech: 14.1., 28.1., 1.2. (mimořádné), 18.2., 21.2., 22.2., 26.2., 1.3., 7.3., 25.3., 15.4., 22.4., 26.4., 30.4., 13.5., 29.5. (mimořádné), 17.6., 3.7., 18.7., 19.8., 2.9., 9.9., 25.9., 30.9., 7.10., 23.10., 30.10.

Během roku 2002 senát přepracoval a schválil Statut FAMU, Volební a jednací řád AS FAMU, Statut nově zřízeného pracoviště CAS. Dále senát zvolil nového děkana FAMU.

Dále 10.-11.12. 2002 proběhly řádné volby do AS AMU a AS FAMU, z nichž vzešli noví senátoři, jejichž mandát v AS FAMU bude platný dnem 18.4.2003. Nově zvolenými jsou za pedagogy Jasmina Blaževič a Vít Janeček. Za studenty Lenka Wimmerová  a Jan Hlavsa.

Podrobná účast senátorů na zasedáních viz. přiložená tabulka.

 

Hosté

14.1. – Karel Kochman, Petr Prokop, Josef Pecák, Josef Boháč, D.J.Novotný, Alice

Nemanská, Vít Klusák, Karel Žalud, Tomáš Nováček

28.1. – Karel Kochman, Vít Klusák, Vratislav Šlajer, Martin Mareček

18.2. – Dušan Klein, Martin Mareček, Vít Klusák, Bára Fabiánová

21.2. – Martin Mareček, Vít Klusák, Bára Fabiánová a další členové AO (viz prezenční listina v archivu AS FAMU k tomuto datu)

22.2. – Martin Mareček, Vít Klusák, Bára Fabiánová

26.2. – Vít Janeček, Martin Mareček, Vít Klusák, Bára Fabiánová, Marie Šandová, Martin Řezníček, Anna Klapetková, Ivana Miloševič

1.3. – Martin Mareček, Vít Klusák, Bára Fabiánová, David Pavlíček

7.3. – Karel Kochman, D. J. Novotný, Dušan Klein

25.3. – Jan Bernard

15.4. – Jan Bernard, Michal Bregant, Josef Pecák, Petr Prokop

22.4. – Jan Bernard, Michal Bregant, Vít Janeček, Zdena Jelínková, Josef Pecák, Petr Prokop

26.4. – Vít Klusák

30.4. – Michal Bregant, Petr Prokop, Alice Nemanská, Karel Kochman

13.5. – Michal Bregant, Josef Boháč

29.5. – Michal Bregant, Tomáš Kepka

17.6. – Michal Bregant, Martin Čihák, Vít Karas, Vít Janeček

3.7. – Michal Bregant, Vít Janeček, Martin Čihák

18.7. – Michal Bregant, Martin Čihák, Jan Havel, Richard Moravec, Gabriela Kontra, Jitka Hejtmánková, Marie Zachovalová, Tomáš Souček, Tomáš Rast, Petr Neubert, Jan Hrdý, Zdena Hanáková, Lenka Fritschová

19.8. – Michal Bregant, Martin Čihák, Tomáš Petráň, Linda Jablonská, Michal Hýka, Vít Janeček, Zuzana Mesticová, Alois Fišárek, Jan Mattlach

2.9. – Michal Bregant, Martin Čihák, Tomáš Petráň, ing. Voráček, Tamara Čuříková

9.9. – Michal Bregant, Martin Čihák, Vít Janeček, Jan Bernard

25.9. – Michal Bregant, Martin Čihák, Vít Janeček, Tomáš Petráň, Petr Prokop

30.9. – Michal Bregant, Tomáš Petráň, Jaroslav Bárta, Vladimír Birgus, Zdeněk Kirschner, Vladimír Kozlík, Pavel Scheufler, Robert Silverio, Martin Stecker, Jakub Peršín

7.10. – Petr Prokop, Tomáš Petráň

23.10. – Michal Bregant

30.10. – Michal Bregant, Alice Nemanská

 

Obsah práce

Stručné shrnutí činnosti a práce senátu podle zápisů ze zasedání.

14.1.

Senát projednal možnosti výroby kombinovaných kopií filmů s podtitulky pro prezentaci v zahraničí.

Schválení výše poplatků při nedodržení výpůjčních lhůt v knihovně FAMU.

Zúčtování společných praktických cvičení.

Senát projednal situaci týkající se volby nového děkana a stanovil harmonogram voleb děkana.

 

28.1.

Doporučení vedení FAMU výroby kombinované kopie filmu „Ocet“ Víta Klusáka.

Přijetí kandidatury do voleb děkana od následujících kandidátů: Jan Bernard, Vít Janeček, Karel Kochman a Martin Vadas.

Diskuse o kandidatuře Martina Vadase vzhledem k jeho stávajícímu členství v senátu.

Příprava novelizace Volebního a jednacího řádu AS FAMU.

 

1.2. (mimořádné zasedání)

Senát opravil a schválil přílohu č.1 Statutu FAMU: Volební a jednací řád AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU.

Schválení výroční zprávy FAMU za rok 2001.

Změna termínu voleb děkana na 22.2.2002

 

18.2.

Matěj Cibulka byl pověřen vedením voleb děkana. Kandidáti na funkci děkana byli pozváni na zasedání a odpovídali na dotazy senátorů. Poté byli představeni celé AO v Městské knihovně, kde obhajovali své koncepce.

 

21.2.

Kandidát Jan Bernard odstoupil ze své kandidatury do děkanských voleb.

Projednání podrobných technických záležitostí okolo zajištění voleb.

Jakub Peršín informoval o své tříměsíční stáži v zahraničí a po dobu jeho nepřítomnosti pověřil senát vedením zasedání Rudolfa Adlera.

 

22.2.

Martin Vadas stáhnul svou kandidaturu před započetím voleb.

Volba děkana FAMU. Ani jeden z kandidátů nezískal potřebný počet hlasů a nový děkan nebyl zvolen.

 

26.2.

Volba děkana FAMU. Karel Kochman stáhnul svoji kandidaturu. Vít Janeček vysvětlil jednotlivé body svého projektu.

 

1.3.

Jediný kandidát Vít Janeček nezískal potřebný počet hlasů a nebyl zvolen. Jakub Peršín odstoupil z funkce předsedy senátu. Narvžena kooptace Lenky Wimmerové, event. Václava Kadrnky.

Byl vypsán nový termín pro podání návrhu na kandidáty do dalších voleb na děkana FAMU.

Záměr zveřejnit výroční zprávu za rok 2001 na internetových stránkách FAMU po jejím schválení.

 

7.3.

Byla znovu předložena nová výroční zpráva FAMU za rok 2001, která byla podmínečně schválená po zapracování připomínek.

Vedení předložilo záměr na vytvoření katedry teorie a dějin divadla, filmu a masmédií na FAMU.

Schválení nového harmonogramu průběhu voleb děkana FAMU.

Schválení revize Jednacího a volebního řádu AS FAMU.

Neschválení a vrácení „Aktualizace dlouhodobého záměru“ vedení FAMU k přepracování.

 

25.3.

Jako nový předseda senátu byla zvolena Zuzana Promberger (Hajasová).

Vyslechnutí Jana Bernarda ohledně záměru na vytvoření katedry teorie a dějin divadla, filmu a masmédií na FAMU.

Předložení schváleného výsledného znění Volebního a jednacího řádu AS FAMU senátu AMU ke schválení.

 

15.4.

Žádost organizátorům o informování výsledků výběrového řízení ohledně Festivalu FAMU.

Představení kandidátů na děkana v tomto pořadí (bez titulů): Josef Pecák, Martin Vadas, Michal Bregant, Jan Bernard.

 

 

22.4.

Vyslechnutí jednotlivých kandidátů na funkci děkana v tomto pořadí (bez titulů): Jan Bernard, Michal Bregant, Jiří Kubíček, Josef Pecák, Martin Vadas

 

26.4.

Proběhla volba děkana z pěti kandidátů v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FAMU. Kandidát Bregant obdržel potřebný počet hlasů k řádnému jmenování děkanem FAMU a senát doporučil rektorovi AMU, aby byl Michal Bregant jmenován děkanem FAMU.

Žádost o znovupředložení „Aktualizace dlouhodobého záměru“ a předložení koncepce stěhování do rekonstruované budovy Lažanského paláce.

 

30.4.

Tajemnice Nemanská předložila informace o rozpočtu fakulty pro rok 2002 a senát rozpočet schválil.

První předložení zprávy o hospodaření fakulty za rok 2001 a její prodiskutování.

Proděkan Prokop seznamuje s plány přestavby Lažanského paláce.

Opakovaná žádost o předložení přepracované „Aktualizace dlouhodobého záměru“.

 

13.5.

Josef Boháč předložil rozpočet Studia FAMU na rok 2002, který byl schválen. Žádost o předložení podrobných informací o zpřesnění nákladů na jednotlivá cvičení po dokončení chystaných úprav „bílé knihy“.

Senát vzal jednomyslně na vědomí zprávu o hospodaření FAMU za rok 2001 a čerpání finančních prostředků ve Studiu FAMU za rok 2001.

Nový děkan se zavázal předložit „Dlouhodobý záměr FAMU“ k projednání do konce srpna.

 

29.5.

Vypsání výběrových řízení na vedoucí kateder na základě oznámení děkana FAMU.

Jednotlivá usnesení a doporučení děkanovi od Jiřího Svobody, Martina Vadase a Rudolfa Adlera ohledně výběrových řízení.

Návrh Tomáše Kepky na uspořádání konference mezi pedagogy, studenty a absolventy.

Jiří Svoboda odstoupil ze senátu a byl kooptován Jaromír Šofr.

 

17.6.

Děkan předložil k diskusi pracovní materiál s názvem „Možnosti rozvoje FAMU“.

 

3.7.

Senát jmenoval své zástupce do Výběrových komisí na vedoucí kateder.

Děkan představil návrh na jmenování proděkanů FAMU. Senát vyslovil podporu uvedení kandidátů do funkcí proděkanů.

Děkan předložil návrh na chystané stavební změny v paláci Lažanských, který senátoři podpořili.

 

18.7.

Senát vzal na vědomí výsledky výběrových řízení na místa vedoucích kateder.

Senát doporučil děkanovi ke zvážení jmenování nového vedoucího katedry fotografie.

Senát vzal na vědomí argumenty děkana ohledně záměru přestěhování 3F.

 

19.8.

Děkan informoval o způsobených škodách na budovách FAMU po povodních. Harmonogram celého školního roku byl vzhledem k vzniklé situaci posunut o 21 kalendářních dní.

Děkan informoval o záměru využití přilehlých prostor ke kavárně Slavia.

Bylo schváleno složení nové Umělecké rady FAMU.

Vít Janeček informoval o probíhajících evaluacích a slíbil předložit jejich výsledky k projednání.

Senát se po vyslechnutí stanoviska Aloise Fišárka a Jana Mattlacha nevyjádřil k záměru děkana jmenovat do funkce vedoucí katedry střihu Barboru Kašťákovou, která nebyla doporučena komisí výběrového řízení.

Žádost na předložení ročníkových učebních plánů od vedení fakulty.

 

2.9.

Projednání situace ohledně využití přilehlých prostor ke kavárně Slavia.

Doporučení vedení školy k zahájení diskuse s ČT vzhledem k povodňové situaci v budově Studia FAMU.

 

9.9.

Pokračovala rozprava ohledně využití přilehlých prostor ke kavárně Slavia.

Proběhla diskuse o evaluačních materiálech předložených Vítem Janečkem. Senát sdělil vedení fakulty svá stanoviska a návrhy.

Byl projednán návrh na zřízení pracoviště Centrum audiovizuálních studií (dále „CAS“) související se změnou Statutu FAMU.

Senát neschválil předložený návrh rozpočtu CAS. Senát schválil návrh Statutu CAS.

Byli navrženi zástupci senátu do komisí výběrových řízení na pedagogy FAMU.

 

25.9.

Senát se seznámil s nedokončenými návrhy ročních učebních plánů pro 1.ročníky.

Žádost o předložení kompletní pedagogické dokumentace k jednotlivým předmětům.

Na základě nových informací pozastavil senát své rozhodnutí z 9.9. ohledně schválení statutu CAS a žádá vedení fakulty a přepracování.

 

30.9.

Proběhla diskuse ohledně situace na katedře fotografie a na jejím základě byly zapracovány další připomínky do statutu CAS.

Martin Vadas předložil dopis vyzývající děkana Breganta k odstoupení z funkce děkana.

 

7.10.

Vyhlášení voleb do AS AMU a AS FAMU na 10.-11.12.2002

Nebyl schválen přepracovaný statut CAS. Během následující diskuse byly zapracovány další připomínky a poté byl statut CAS schválen. Vedení bylo doporučeno, aby nový statut předložil urychleně ke schválení AS AMU.

Senát obdržel kompletní ročníkové učební plány od všech kateder.

Senát se zabýval návrhem Martina Vadase, který nesplňuje náležitosti vyplývající ze Statutu. Doporučil panu Vadasovi, aby návrh předložil rektorovi osobně.

 

23.10.

Došlo ke změně Statutu FAMU v příloze Volební a jednací řád AS FAMU a úpravě znění čl.3. Senát nové znění schválil a předložil změněný Statut ke schválení AS AMU.

Byla jmenovaná volební komise. Vzhledem k probíhajícímu Festivalu FAMU byly volby odloženy na pozdější termín.

Do Správní rady Studentského klubu senát delegoval Matěje Cibulku.

 

30.10.

Byl schválen rozpočet FAMU na listopad a prosinec 2002.

Byla schválena revize Statutu FAMU.

 

 

 

10. a 11.12.

Proběhly volby do AS FAMU, za pedagogickou komoru bylo odevzdáno 181 platných a 8 neplatných, za studentskou komoru 185 platných a 6 neplatných hlasovacích lístků.

 

 

 

 

 

 

 

IV._STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 

STUDIJNÍ PROGRAMY

 

Přehled akreditovaných studijních oborů ve studijním programu

a jejich zařazení na katedry FAMU

 

                                                                                                                                      

Kód studijního programu B 8204 – bakalářské studium:

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Prezenční studium

 

Kód:      Název studijního oboru                                              Katedra:     Standardní roky studia:

 

8204 R  Animovaná a multimediální tvorba                          KAT                3

8204 R  Dokumentární tvorba                                      KDT                3

8204 R  Fotografie                                                                    KF                   3

8204 R              Kamera                                                                       KK                  3

8204 R  Produkce                                                                     KP                   3

8204 R  Režie                                                                          KR                  3

8204 R  Scenáristika a dramaturgie                                          KSD                3

8204 R  Střihová skladba                                                            KSS                3

8204 R  Zvuková tvorba                                                             KZT                3

 

 

Kód studijního programu N 8204 – magisterské studium:

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Prezenční studium

 

Kód:      Název studijního oboru                                              Katedra:     Standardní roky studia

 

8204 T  Animovaná a multimediální tvorba                          KAT                2

8204 T  Dokumentární tvorba                                      KDT                2

8204 T  Fotografie                                                                    KF                   2

8204 T   Kamera                                                                       KK                  2

8204 T  Produkce                                                                     KP                   2

8204 T  Režie                                                                          KR                  2

8204 T  Scenáristika a dramaturgie                                          KSD                2

8204 T  Střihová skladba                                                            KSS                2

8204 T  Zvuková tvorba                                                             KZT                2

 

 

 

Kód studijního programu P 8204 – doktorandské studium:

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

 

Kód:      Název studijního oboru                                              Katedra:     Standardní roky studia

 

8204 V  Teorie filmové a multimediální tvorby              CAS                3

 

 

 

 

ČINNOST KATEDER A KABINETŮ

 

 

CENTRUM AUDIOVIZUÁLNÍCH STUDIÍ – CAS

 

Centrum audiovizuálních studií bylo na FAMU ustaveno od 1. 11. 2002 na základě schválení návrhu děkana a statutu CAS akademickým senátem FAMU z 9. 9. 2002. Vzniklo personálním a institucionálním sloučením Kabinetu společenských věd (Martin Matějů, Jarmila Špeldová), Kabinetu historie a teorie filmu (Jan Bernard, Stanislav Ulver, Zdena Škapová, Vladimír Just), dále pracovníků Kabinetu teorie a historie fotografie Robert Silverio), katedry dokumentární tvorby (Vít Janeček,Tomáš Petráň, Martin Štoll) a dvou pracovníků programu Cinema Studies (Pavel Jech, Ivana Průchová).

K 1. 12. 2002 pracovalo v CAS 12 osob, z toho 10 pedagogů, 1 tajemnice, 1 sekrtetářka. Celkový počet úvazků činil 10,45.

CAS se zpočátku soustředil v duchu svého statutu na rekonstrukci programu výuky Dějin a teorie filmu a fotografie a  úvodů do ostatních umění a společenských věd, zejména pro první ročníky. Tento program byl realizován již od podzimního semestru 2002. V oblasti vědecké činnosti se soustředilo především na úspěšné dokončování grantu FRVŠ Inovace výuky Historie filmu na FAMU a na podání grantů, umožňujících další rozvoj CAS v duchu jeho statutu. Základním úspěchem je v tomto směru získání grantu MŠMT v rámci transformačních a rozvojových programů na r. 2003 na konstituci oboru Audiovizuální studia, podaného děkanem FAMU.

 

Kabinet teorie a historie filmu

Zajišťoval v provizorních podmínkách v Revoluční a v Klimentské ulici především celofakultní výuku předmětů historie, teorie a estetiky filmu a plnění grantu Inovace výuky Historie filmu na FAMU ve spolupráci se Studiem FAMU, knihovnou AMU, výpočetním centrem AMU a s NFA. Tento grant v částce l milion Kč zajistil především přepis dochovaných filmů z produkce FAMU do digitální podoby a umožnil tak jejich studijní a pedagogické využití. Dále Kabinet zajišťoval fungování Ediční komise FAMU(vedoucí J. Bernard), díky níž FAMU v r. 2002 vydala v Nakladatelství AMU následující publikace:

B . Tuček: Do posledního okna, E. Dutka : Animovaný film, anglickou verzi D.J. Novotný: Do You Want To Write Screenplays?, reedice A. Navrátil: Cesty k pravdě či lži, J. Kučera:Střihová skladba ve filmu a v televizi. Komise také připravila do října 2002 Ediční plán na r. 2003.

 

 

Kabinet společenských věd, kultury a umění

      V Kabinetu společenských věd, kultury a umění FAMU působil jeden pedagog (a současně vedoucí tohoto pracoviště) a jedna lektorka v celkovém úvazku 1,75 do 1.11.2002, kdy pracoviště kabinetu zaniklo a bylo přičleněno k pracovišti CAS se změnou pracovního úvazku na 1,5.

     Základním posláním Kabinetu společenských věd, kultury a umění FAMU v době jeho trvání i po jeho transformaci je zajišťování neoborové výuky univerzitního typu pro studenty všech kateder této vysoké umělecké školy. Výuka v roce 2002 byla realizována v letním semestru šk.r. 2001/2002 v plném rozsahu podle schválených učebních plánů (22 přednášejících, 23 přednášek). V zimním semestru šk.r.2002/2003, na základě rozhodnutí děkana fakulty, došlo k redukci přednášek (nebyly realizovány následující přednášky – Dějiny českého divadla, Dějiny světového divadla, Sociologie, Filozofie II., Dějiny a teorie výtvarného umění I., Sociální psychologie v praxi, Abstraktní film). V zimním semestru proto bylo realizováno celkem 18 přednášek 17 přednášejícími. Veškerou výuku v roce 2002 zajišťovali kromě kmenových pedagogů v naprosté většině pedagogové externí – špičkoví odborníci ve svých oborech. Výuka v roce 2002 se uskutečňovala po přestěhování FAMU  v náhradních prostorách – především v Revoluční ulici, v zimním semestru šk.r.2002/2003 pak i v prostorách bezplatně poskytnutých Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (katedrou teorie kultury – kulturologie). V závěru kalendářního roku 2002 došlo také k balení inventáře kabinetu pro jeho přestěhování do Lažanského paláce v lednu 2003. Výuka v zimním semestru šk.r.2002/2003 probíhala i v těchto ztížených podmínkách a probíhala normálně i po transformaci kabinetu – v době začlenění do CASu od listopadu 2002.

     V roce 2002 se uskutečnily dva studijní zájezdy k předmětům Dějiny výtvarného umění a Dějiny a teorie výtvarného umění. První, zahraniční, studijní zájezd do Říma a dalších kunsthistoricky významných měst v Itálii pod vedením Prof.PhDr.Františka Dvořáka se konal v době od 4. do 13.dubna 2002. Druhý, tuzemský, studijní zájezd pod vedením PhDr.Vladimíra Czumala, CSc. byl zaměřen na téma „Baroko v severozápadních Čechách“ a konal se v době od 17. do 19.října 2002. O oba studijní zájezdy byl velký zájem a byly zcela naplněny studenty FAMU.

     V rámci ediční činnosti Kabinetu společenských věd, kultury a umění FAMU byla připravena nová skripta PhDr. Zdeňka Křížka „Základy reklamy“, jejichž vydání na AMU se uskuteční v roce 2003. Kromě tohoto edičního počinu byla v roce 2002 zpracována publikace „Praha dokumentární“ (autorská dvojice Doc.PhDr.Martin Matějů, Mgr.Martin Štoll – oba současní pracovníci CAS), která bude vydána v nakladatelství Malá Skála rovněž v roce 2003.

     Pedagogové působící v Kabinetu společenských věd, kultury a umění se také pravidelně podíleli na výuce, konzultacích a odborném zajišťování doktorského studia na FAMU. V roce 2002 se jednalo celkem o doktorské studium cca 15 doktorandů v oborech filozofických, uměnovědních a společenskovědních.

     Vedoucí kabinetu Doc.PhDr.Martin Matějů v roce 2002 působil až do svého odvolání jako člen kolegia děkana FAMU, jako člen Umělecké rady AMU a jako člen grantové komise FRVŠ (kde jeho členství bylo prolongováno i pro následující období).

 

Cinema Studies

Cinema Studies je pracoviště, které zajišťuje výuku v angličtině pro studenty samoplátce a zároveň pro stoupající množství stážistů v rámci mezinárodních výměnných studijních pobytů, především programu Evropské komise Socrates/Erasmus. Počet studentů samoplátců se na Cinema Studies zvýšil ze sedmi v akademickém roce 2001/2002 na patnáct v ak.roce 2002/2003.

Na základě jednání s děkanem Bernie Rossem se rozšířila spolupráce s American University a v zimním semestru 2002 přišli další čtyři platící studenti z AU.

Do budoucna máme domluveno až 20 platících studentů z AU za semestr.

Podařilo se uzavřít smlouvu s mezinárodní organizací Council for International Educational Exchange (CIEE) - jde o spolupráci s dalšími univerzitami z USA. Do letního semestru 2002/3 je zapsáno jedenáct platících studentů na volně vybrané přednášky CAS.

Dále se podařilo rozšířit nabídku předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a byli přijati další  lektoři z jiných kateder FAMU, zejména Tomáš Petráň, Martin Čihák, Vít Janeček, Marek Jícha,Bára Kašťáková, Petr Sládeček, Michal Gahut. Jako hostující lektor působí Michael Samojlik, doktorandský kandidát na UCLA. V průběhu podzimu byly vypracovány podklady k rozšíření bakalářského a magisterského studia v angličtině a jejich akreditaci.

 

 

Katedra animované tvorby

 

vedoucí katedry: Doc. Mgr. Jiří Kubíček

 

Ke dni 31.12.2002 studovali na katedře 24 studenti. V roce 2002 ukončil bakalářské studium 1 absolvent a 1 student dokončil rovněž magisterské studium. Na katedře působil 1 profesor, 1 docent a 3 odborní asistenti s celkovým pracovním úvazkem 3,5 (+ 1 tajemnice katedry) a 10 externích pedagogů.

 

Pedagogická činnost

Výuka v celém roce 2002 probíhala v náhradních prostorách v Revoluční ulici, kde se podmínky pro výuku pohybovaly na hranici regulérnosti, spíše pod ní. Již tak neradostná situace se ještě zhoršila v závěru roku, kdy FAMU postupně přicházela o prostory v budově. Velký nárok na prostor měla totiž praktika 1. ročníku, která zcela zaplnila katedru na 2 dny v týdnu a výuku, která byla původně naplánována do téhož prostoru nebylo kam přeložit. Tak se stalo, že v jedné a téže učebně probíhala zároveň praktika 1. ročníku a dva různé semináře s různými pedagogy. Byla to situace, která vyžadovala krajní toleranci a ohleduplnost, dlouhodoběji naprosto neudržitelná.

V roce 2002 došlo k zásadním, přímo zlomovým změnám v učebních plánech zejména 1. ročníku. Bylo to v souvislosti s nástupem nového děkana FAMU a nového vedení fakulty. První zkušenosti naznačují, že se velmi osvědčila myšlenka společných praktik a že i společné úvody do problematiky jednotlivých kateder FAMU budou mít – po určitých korekcích a v lepších technických podmínkách – své opodstatnění. Problematické se zdají úvody do jednotlivých uměleckých oborů.

Další významnou změnou bylo zavedení tvůrčích dílen na katedře, v souladu s trendem celé FAMU. Vedle dvou dílen  kresleného filmu a jedné dílny loutkového filmu, které na katedře fakticky existovaly již od jejího vzniku, pouze neměly oficiální statut (vedoucí Libuše Čihařová, Pavel Koutský a prof. Pojar) byla nově ustavena dílna alternativní tvorby, jejímž vedoucím se stal MgA. Petr Skala. S touto dílnou se vrátily na katedru i multimediální aktivity, které byly v několika posledních letech soustředěny na katedru režie.

V souvislosti se zavedením tvůrčích dílen na katedře bylo zrušeno cvičení 1. ročníku Postup práce a cvičení 2. ročníku Blackout. Popisy ostatních cvičení byly zrevidovány a upraveny.

Kromě řádného denního studia organizovala katedra i několik krátkodobých jednosemestrálních placených kurzů pro zahraniční zájemce. Hlavním garantem této činnosti byl prof. Pojar.

Umělecko – pedagogická činnost

V roce 2002 probíhal ve Francii rok české kultury Bohemia magica. Satelitní město Paříže Epinay sur Seine se rozhodlo pro prezentaci českého animovaného filmu. Tohoto projektu se významně zúčastnila i katedra animovaného filmu. Prof. Pojar měl v Epinay sur Seine přednášku o českém animovaném filmu, v rámci této akce proběhla prezentace animovaných filmů našich studentů a proběhlo sympozium o metodách výuky animace, kterého se za FAMU zúčastnili prof. Pojar a doc. Kubíček. V diskusi, které se zúčastnili zástupci VŠUP, Vyšší odborné školy filmové Zlín a představitelé dvou francouzských škol ENSAD a La Pudriére byl systém výuky na FAMU velmi kladně hodnocen.

Dvě velké akce, které představily tvorbu studentů katedry animace proběhly v loňském roce v Japonsku. Doc. Edgar Dutka spolu se studentem 5. ročníku Janem Bubeníčkem podnikli několikatýdenní turné po Japonsku, během něhož prezentovali na dvou festivalech a několika univerzitách tvorbu studentů katedry animace. Dle jejich zprávy i dle ohlasu z japonské strany je zřejmé, že tato „spanilá jízda“ byla nadmíru úspěšná.

Druhou velkou akcí katedry byla přehlídka a výstava prací našich studentů, kterou v Japonsku uspořádal japonský filmový publicista p. Komiya. K této akci byl vydán obsáhlý katalog a publikace, která představuje jak studenty katedry, tak jejich filmy.

Podstatnou náplní umělecko pedagogické činnosti na katedře je realizace

praktických cvičení. Animované filmy, které v rámci těchto cvičení vznikají, mají

poměrně značnou publicitu, a jsou i komerčně dosti úspěšné. Praktickým výrazem

této skutečnosti je zájem o koprodukce s FAMU. Jedná se především o Českou

televizi, která se v loňském roce koprodukčně podílela na většině praktických cvičení

katedry, dále o tradičního partnera Krátký Film Praha, ale i menší soukromá studia

Animation People, AniFilm a další, která s katedrou již tradičně spolupracují.

 

 

Katedra fotografie

 

vedoucí katedry: Mgr. Jaroslav Bárta (od 1. 8. 2002)

 

Počet studentů

Na katedře fotografie studovalo celkem ve všech 5 ročnících:        

60 studentů denního studia v českém jazyce, 1 studentka v rámci studia celoživotního vzdělávání, 16 studentů v anglickém jazyce.

18 absolventů BcA studia, z toho 7 v anglickém jazyce; 8 absolventů MgA studia, z toho 2 v anglickém jazyce.

 

 

Počet pedagogů

Vzhledem k nové koncepci a uskutečněným výběrovým řízením se stav pedagogů a externích spolupracovníků v průběhu roku proměňoval.

stav do září 2002:

12 pedagogů v kmenových úvazcích v celkovém počtu úvazků 10,2.

(8 pedagogů v úvazku 1,0; 1 pedagog v úvazku 0,7; 3 pedagogové v úvazku 0,5; 7 externích pedagogů; 1 pedagog na neplacené dovolené; 4 nepedagogičtí pracovníci)

 stav od října 2002:

9 pedagogů v kmenových úvazcích

(8 pedagogů v úvazku 1,0; 1 pedagog v úvazku 0,75; 21 externích pedagogů; 4 nepedagogičtí pracovníci v zaměstnaneckém poměru – z toho 1 vedoucí studia)

 

Zahraniční stáže studentů

6 studentů na výměnné stáži Erasmus a Sokrates v anglickém jazyce.

1 student na stáži - American University – Washington, DC;1 student na stáži  ve Finsku; 2 studenti na stáži v Anglii

 

Doktorské studium

3 studenti ve studiu doktorském (Mgr. V. Bohdan, Mgr. M. Kracíková, Mgr. Dan Šperl), 2 studenti ve studiu doktorském externím (Mgr. Angelo Bozac, Mgr. S. Pecaric)

 

Účast v akademických orgánech FAMU

Doc. Pavel Dias – AS FAMU

Prof. Zdeněk Kirschner – prorektor AMU

 

Pedagogická činnost katedry

(Výuka a změny ve výuce)

K 1. 8. 2002 byl vedením katedry jmenován MgA. Jaroslav Bárta. Podle jeho koncepce byly realizovány změny v systému výuky na katedře fotografie, které spočívají především v zavedení 4 ateliérů a různých dílen, které vedou známé osobnosti fotografie. Na základě vypsaného výběrového řízení byli do funkcí vedoucích těchto dílen jmenováni: Doc. Pavel Dias (ateliér dokumentární fotografie), Mgr. Štěpán Grygar (ateliér výtvarné fotografie), Mgr. Rudo Prekop (ateliér studiové fotografie), Mgr. Bohumír Prokůpek (ateliér plenérové fotografie) a na funkci vedoucího zahraničních studentů Mgr. Josef Ptáček.

Doc. Vladimír Kozlík nastoupil 1. 11. 2002  šestiměsíční tvůrčí volno.

Prof. Z. Kirschner vyučuje rovněž na New York University, Prague Campus (Introduction to photography class, Art a Culture class), na katedře žurnalistiky fakulty sociálních věd University Karlovy (Dějiny české fotografie a Fotografické žánry).

V rámci programu Cinema Studies FAMU (anglicky), přednáší prof. Z. Kirschner, Mgr. B. Lazroe a Mgr. Š. Grygar.

 

Kvalifikační růst pedagogů

Mgr. Robert Silverio – jmenován doktorem

Doc. PhDr. Alexandr Baran – probíhá habilitační řízení

Mgr. Štěpán Grygar – zahájeno habilitační řízení

 

Vystoupení na konferencích, festivalech a kongresech:

Michaela Brachtlová – Athény, veřejný seminář na téma „Současná česká výtvarná fotografie“

Vladimír Birgus – Mezinárodní festival Fotobienále 2002, Moskevský dům fotografie, Moskva, 12. 4. 2002. Česká fotografická avantgarda.

Vladimír Birgus - Mezinárodní fotografický plenér Profily 2002, Akademie výtvarných umění v Poznani, 7. 5. 2002.

Vladimír Birgus: Současná česká fotografie, Mezinárodní konference NETWORK v rámci Mezinárodní letní školy fotografie, Dům fotografie, Poprad, 11. 7. 2002.

Vladimír Birgus: Akt v české fotografii. Fotografie dnes. Německo-francouzský kulturní institut, Cáchy, 6. 11. 2002.

Robert Silverio – Skoki, Polsko, Sjezd evropských vysokých škol vyučujících fotografii – přednáška o FAMU, katedře fotografie

 

Společné exkurze:

Bratislava – 12. Měsíc fotografie

Další aktivity pedagogů katedry:

Jaroslav Bárta: spoluorganizátor 2. ročníku konference „Tvář naší země – krajina domova“; autor a organizátor projektu „Místa hodná paměti“; vydavatel a grafik knihy „Místa hodná paměti“; vydavatel souboru sborníků ke konferenci „Tvář naší země – krajina domova“

Čedomir Butina: člen odborné komise Grantový program na podporu fotografie

seminář digitální fotografie – Terezín, organizovaný Middle European Colony of Contemporary Arts

Pavel Dias: přednášky a plenérové výjezdy pro University Washington

 

Přehled výstav pořádaných katedrou fotografie (výběr):

Galerie Velryba, Praha: Dita Pepe: „Autoportréty“; Milan Jaroš: „Cikáni“; Matěj Mlčoch a Matěj Rak: „Fotbal to je hra“; Tomáš Dittrich: „Poezie těla“; Matúš Tóth: „Vlak“; Martin Kollár: „Evropa“; Karel Špoutil: „Motorkáři“; Jan Kuděj: „Metro“; Karel Tůma: „Mezisvěty“

Pražská brána Beroun: Ateliér Doc. Viktora Koláře; Ateliér Mgr. Clifforda Seidlinga; Daniel Petřina; Ateliér Doc. Vladimíra Kozlíka; Mgr. Helena Poláková „Amerika“; Standa Honců „Hřbitovy“; Marie Kracíková; Ateliér Doc. Jaroslava Rajzíka

Novoměstská radnice v Praze: Bakalářské soubory 2002

Galerie Tunnel, Praha: Magisterské soubory 2002

Galerie Truhlářská: David Cysař: „FAMU“

 

 

Katedra produkce

 

vedoucí katedry: MgA. Pavel Borovan (od 1. 11. 2002)

 

Obor produkce FAMU studovalo v roce 2002 celkem 81 studentů,z toho 5 přerušilo

Bakalářskou zkoušku úspěšně složilo 20 studentů – 14 bylo doporučeno k magisterskému studiu.

Magisterské studium státní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací ukončilo 7diplomantů.

 

Kmenoví pedagogové – pedagogická činnost:

MgA.Pavel Borovan            : producentská dramaturgie,producentství

Mgr.Aleš Danielis: distribuce

Mgr.Jan Horský: televizní produkce

Mgr.Jaromír Kallista: vedoucí dílny

Mgr.Čestmír Kopecký: vedoucí dílny

JUDr.Jitka Mráčková,CSc.: právo

Mgr.Eliška Sekavová: obor – filmová produkce

Prof.Ing.Jan Šuster:vedoucí pedagog 5.ročníku

RNDr.Ivan Tomek,CSc.: ekonomie

Mgr.Kristína Hejduková (mateřská dovolená)

 

Dílny:

od školního roku 2002  pro 2. – 4.ročník

Vedoucí dílen: Mgr.Čestmír Kopecký, Mgr.Jaromír Kallista, Petr Oukropec,

PhDr.Otakar Svoboda.

Studijní program v dílnách: Seminář ke společným praktickým cvičením, seminář k bakalářské práci, producentský projekt, producentský seminář, ročníkový seminář.

 

Externí pedagogové:

Mgr.Jiří Beránek, Ing.Vladimír Bezděk, Mgr.Jaroslav Bouček, Ing.arch.Milan Býček,

Ing.Zdeněk Činčera. JUDr.Lenka Deverová, Ing.Jan Fíla, Mgr.Zuzana Herčíková,

Ing.Petr Holomeček, JUDr.Vladimír Kroupa, JUDr.Veronika Křesťanová, JUDr.Hana

Masopustová, PhDr.Marek Matějka, Mgr.Ivo Mathé, PhDr.Pavel Maurer, Stanislav

Miler, Mgr.Petr Ostrouchov, PhDr.Barbora Osvaldová, Petr Oukropec, Mgr.Tomáš

Pak, JUDr.Tomáš Roubík, MgA.Pavel Strnad, PhDr.Otakar Svoboda, PhDr.Milan

Šmíd, JUDr.Ladislav Šťastný, Mgr.Helena Uldrichová, Mgr.Luboš Vála, Mgr.Martin

Vandas, JUDr.Alexandra Wůnschová.

 

Umělecko-pedagogická činnost:

Většina pedagogů katedry filmové a televizní produkce pracuje v audiovizuální

oblasti, jsou členy profesních a odborných organizací.

MgA.Pavel Borovan: vedoucí katedry od  1. 11. 2002; cenu televizních diváků Tý Tý za pořady Kufr a Život na zámku, Český lev za filmy Pelíšky (film s největším počtem návštěvníků), Musíme si pomáhat (nejlepší film), koproducent filmu Pupendo

Mgr.Aleš Danielis: Bontonfilm,a.s. –ředitel a člen představenstva společnosti; člen Unie filmových distributorů ČR, člen Správní rady České filmové komory; externí a konzultační činnost ve Filmové odborné škole Zlín, publikační činnost – pravidelné komentáře k vývoji filmového trhu; probíhá habilitační řízení

Mgr.Jan Horský: spolumajitel firmy TV Praha, s.r.o

Mgr.Jaromír Kallista: producent a spolumajitel s J.Švankmajerem firmy                                           ATHANOR s.r.o. – film Otesánek oceněn Českým lvem 2002; člen ČFTA, FITES, APA

Mgr.Čestmír Kopecký: soukromý producent; umělecký manager divadla MINOR; producent seriálu Dějiny samizdatu; producent celovečerního filmu Nuda v Brně

Petr Oukropec: producent ve vlastní společnosti Negativ; člen APA,ČFTA; člen Evropské filmové akademie; generální manager světové výstavy Pražské Quadriennale

Mgr.Eliška Sekavová: produkční činnosti v oblasti zahraniční zakázkové tvorby, předsedkyně Nadace FAMU; organizátorka přehlídky prací studentů filmových škol při MFF Karlovy Vary

Prof.Ing.Jan Šuster: člen Rady státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie; člen ČFTA; pedagogická činnost SVOŠF Písek

 

Účast v akademických orgánech AMU, FAMU:

Mgr.J.Kallista – člen AS FAMU, člen Umělecké rady FAMU

Zuzana Promberger – členka AS FAMU

Jan Hlavsa – člen AS FAMU

 

Výrazné diplomové práce absolventů v roce 2002:

Filip Bobiňski: Financování a distribuce filmu

Jana Sedláčková: Televizní reklama jako prostředek marketingové komunikace

 

Zahraniční stáže studentů:

Jiří Mika – Portugalsko

Zuzana Matoušková –Španělsko

 

Další aktivity studentů:

Festival FAMU – kino Oko  (2. a 3.ročník); Mezinárodní přehlídka studentských filmů při MFF Karlovy Vary (2.a 3.ročník); AMUMRAJ  (J.Rafaj); Febiofest 2002 – přehlídka studentských filmů (Karla Stojáková); Letní filmová škola Uherské Hradiště (K.Stojáková); Film Pupendo – Milan Kuchynka, vedoucí produkce; účast na semináři „Producing  Producers“ ve Skandinávii: Karla Stojáková.

 

 

KATEDRA  SCENÁRISTIKY A DRAMATURGIE

 

vedoucí katedry: Lubor Dohnal (od 1. 9. 2002)

 

Pedagogická a organizační činnost

Po volbě PhDr. Michala Breganta novým děkanem FAMU proběhla i na KSD výběrová řízení na místa pedagogů hlavních oborů a vedoucího katedry. Do stálého úvazku byli nově přijati Lubor Dohnal, který do října 2002 spolupracoval jako externista, a Mgr. Jiří Soukup. Vedoucím katedry byl na návrh výběrové komise a po domluvě s pedagogy katedry jmenován Lubor Dohnal. Mgr. Jiří Soukup je od zimního semestru 2002 vedoucím pedagogem magisterského stupně a vede – velmi úspěšně - hlavní seminář IV. ročníku.

Po zřízení Centra audiovizuálních studií přestal existovat Kabinet teorie a dějin filmu

a televize. Z kolegů, zaměřených na filmově-vědní obory, zůstala pedagožkou katedry pouze Doc. PhDr. Marie Mravcová. I když jde o změnu v rámci fakulty jistě důležitou, naše učební plány a praktickou výuku podstatně neovlivnila. Vnímáme ji jako především organizační. Pedagogové CAS nadále naše studenty učí a účastní se práce ve zkušebních i v přijímací komisi. Koordinace naší katedry s CAS funguje dobře.

V rámci katedry nyní působí jako interní pedagogové 1 profesor (D. J. Novotný), 2 docenti (M. Mravcová, E. Dutka) a 5 odborných asistentů (L. Dohnal, J. Soukup, J. Dufek, J. Vanča, P. Jarchovský). V externím úvazku působí docent J.Gogola.

Celkový počet pedagogů: 8 (+ 1 sekretářka)

Celkový počet úvazků: 6,65 (+ 1,0).

Počty studentů:

Bc.: 20

MgA.:8

 

Po společné úvaze pedagogů i studentů se KSD rozhodla zavést postupně, tj. od letního semestru 2003 systém dílen. Plyne to jednak z faktu, že scenáristické dílny (na bakalářském stupni v rámci ročníků, na magisterském kontinuálně) už v minulé praxi katedry fungovaly, dále pak ze specifické skladby učebního programu (etuda – adaptace – původní scénář). Na všech stupních práce v seminářích (dílnách) vyžaduje – a i doposud vyžadovala – individuální přístup pedagoga k jednotlivým studentům, a to v rámci jejich aktuálního úkolu. Od zimního semestru jsme tvůrčí dílny na katedře etablovali. Jejich vedoucími jsou kromě vedoucích ročníků (Mgr. Petr Jarchovský, Doc. Edgar Dutka, Mgr. Jaroslav Vanča, Mgr. Jiří Soukup) také Mgr. Jiří Dufek a Lubor Dohnal. Vedoucí ročníku nadále vede dramaturgický seminář, scénáristické dílny jsou všem studentům II. – V. ročníku otevřené. Zápis do dílny předpokládá konzultaci a souhlas vedoucího pedagoga ročníku, vedoucího katedry a samozřejmě vedoucího pedagoga dílny. Pedagogové katedry jsou ochotni konzultovat se studenty jejich práce v odůvodněných případech i mimo rámec dílny – tak se to ostatně i v minulosti osvědčilo. Práci v dílnách v průběhu a na konci letního semestru zhodnotíme a v příštím akademickém roce podle nabytých zkušeností rozšíříme resp. upravíme. Dílny ostatně jsou přístupné i posluchačům ostatních kateder, z praktických důvodů snad především katedry režie. Tato zásada se prosazuje jen pomalu. Předpokládáme, že recipročně bude uplatněna i na jiných oborech vzhledem k posluchačům našim.

Spolupráci s ostatními katedrami i mimo rámec dílen pokládáme za důležitou. V tomto ohledu jsme zaznamenali kvalitativní změnu. Ochota podporovat spolupráci studentů a koordinovat učební plány se prosazuje – například na katedře hrané režie, střihu a dokumentární tvorby. Domníváme se, že se v budoucnosti bude prohlubovat a stane se nezbytností. Na naší katedře je součástí koncepce výuky. Počet studentů, kteří s posluchači jiných oborů spolupracují na jednotlivých cvičeních vč. absolventských filmů, roste. Některé přednášky resp. semináře jsou společné. Opět platí – po nabytých zkušenostech naši nabídku upřesníme nebo rozšíříme.

Po přestěhování zpět do Paláce Lažanských odpadla řada technicky-organizačních omezení. S novým prostředím jsme spokojení, budeme ještě spokojenější, až se (nejen my) naučíme nových prostor a nového vybavení plně využívat. Máme na mysli režim v pracovně studentů, programově umístěné v sousedství katedry režie, využití knihovny a videotéky atd.

            Soustředění v Poněšicích jsme po komplikacích, způsobených stěhováním po povodních, odložili na závěr letního semestru. V pozdějším termínu proběhne i soustředění v Bechyni, v dohodě o programu s tamní uměleckou školou.

            Katedra ze svých prostředků uhradila zápisné do scenáristické soutěže o Cenu Sazky pro studenty – autory scénářů: Irena Hejdová Nohama nahoru, Zdeněk Viktora Hotel Prague, Džian Baban Rovnodennost, Bohdan Karásek Život poupěte.

           

Aktivity studentů:

 

Vojtěch Mašek ze 3. ročníku obdržel v červnu Cenu Hartley Merril Price v Cannes za scénář k filmu Suplent; na Festivalu FAMU byl oceněn jeho scénář Sprcha.

Mané Shakarian (4. ročník): 1. cena na Festivalu FAMU za scénář celovečerního filmu Castis Omnia Casta.

Adam Gebert  (3.ročník) natočil půlhodinový dokumentární film o Romech Nezrobíme nič.

Jan Coufal (5. ročník) po deseti letech obnovil provoz kina v Telči – zahájení v dubnu 2003, zároveň  založil filmový klub.

Richard Malatinský (3. ročník) – zásadní autorský a organizační podíl na Festivalu FAMU 2002.

Pedagogové katedry (J.Dufek a J.Soukup) a studenti (zvláště IV. ročník) pomáhali při odstraňování  povodňových škod v knihovně a ve studiu FAMU.

 

 

Katedra zvukové tvorby

 

vedoucí katedry: Prof. Ivo Bláha

 

Na katedře působí kmenově 2 profesoři, 1 docent a 4 odborní asistenti s celkovým úvazkem 5,5. (I. Bláha - 1,0, V. Syrový - 0,25, J. Moudrý – 1,0, P. Bukovský – 0,75, P. Kopecký – 1,0, J. Kříž – 0,5, V.Skall – 1,0)

Počet studentů na katedře: 25

 

Umělecko - pedagogická činnost:

Personální složení pedagogického sboru zůstalo zachováno i po změně vedení fakulty. Podstatná rekonstrukce celkové koncepce výuky na FAMU, spojená s mimořádným kvantitativním nárůstem obecné výuky v zimním semestru 1. ročníku, znamenala pro KZT problém s realizací oborového studijního programu. Některé profesní předměty bylo nutné odložit či zcela zrušit.

 

Mezinárodní aktivity:

Delegace KZT (prof. Ivo Bláha a dva studenti) se zúčastnila mezinárodního bienále Meeting of European Film and Music Schools v Bonnu 26. - 29. 6. 2002, kde referovala o metodě výuky zvukové tvorby na FAMU a předvedla reprezentativní soubor studentských zvukových a audiovizuálních prací.

 

 

Katedra dokumentární tvorby

 

Vedoucí katedry: Doc. Karel Vachek (od 1. 8. 2002)

 

Počet studentů v roce 2002

Počet studentů celkem: 28

Počet nových absolventů BcA: 5

Počet studentů přijatých k magisterskému studiu: 6

Počet nových absolventů MgA: 2

 

Pedagogové

V roce 2002 došlo na Katedře dokumentární tvorby k personálním změnám. Proběhlo konkurzní řízení na vedoucího katedry a kmenové pedagogy. Důsledkem konkurzních řízení od října 2002 na katedře působí prof. Rudolf Adler, prof. Jan Špáta a doc. Karel Vachek, ve funkci odborných asistentů na katedře působí 6 kmenových pedagogů (Jan Gogola, Mirek Janek, Pavel Koutecký, Petr Kubica, Alice Růžičková, Helena Třeštíková) a 2 externí pedagogové (Martin Řezníček, Jan Nebeský). Někteří pedagogové působí od letošního roku na jiných katedrách – Jan Němec na Katedře režie, Martin Štoll v Centru audiovizuálních studií.

 

Strukturální změny

Katedra dokumentární tvorby i nadále rozvíjela výuku v tvůrčích dílnách, tak jak se osvědčilo již v průběhu minulých let. První ročník byl koncipován co nejkomplexněji,  aby si studenti osvojili také znalosti a praktické dovednosti i z oborů blízkých (střih, zvuková tvorba, kamera aj). Byla rovněž rozhojněna nabídka volitelných předmětů pro vyšší ročníky s cílem motivovat je ke strukturování učebních plánů dle individuálních osobních preferencí.

 

Kvalifikační růst pedagogů

Doc. Mgr. Rudolf Adler – 1. 11. 2002 jmenován profesorem (pronesl veřejnou přednášku na téma „Flaherty, Ruttman a ti druzí“ s podtitulem „Je dokumentární film umění?“).

Karel Vachek – jmenován docentem (pronesl veřejnou přednášku v květnu 2002 na téma „O vnitřním smíchu“ – celý text studie byl otištěn v časopise Cinepur).

 

Účast v akademických orgánech

Rudolf Adler a Erika Hníková – členové akademického senátu FAMU.

 

Aktivity studentů

Studenti KDT Filip Remunda a Andrea Prenghyová organizují již po několikáté v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě v říjnu 2002 workshop a burzu námětů.

Martin Mareček získal několik významných ocenění za film „Hry prachu“ na festivalech v Istanbulu, v Krakově, v Grazu, v Mnichově, v Řecku, také v Praze na festivalu „One World“ a Cenu děkana FAMU za rok 2002.

Erika Hníková získala Cenu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových na festivalu „Academia film“ Olomouc za film „Čtyři kroky dvojpůlka“ a za film „Naše třída“ čestné uznání na Festivalu FAMU 2002. 

Kateřina Krusová získala za film „S mojí pratetou“ Cenu za nejlepší film 1. ročníku na Festivalu FAMU 2002.

Jakub Sommer za film „Maj kompjutr“ získal Maxima za nejlepší divácký film na Festival FAMU 2002 a za „ELFilm“ tato ocenění: CENA RADY EVROPY – hlavní cena v kategorii filmů studentů filmových škol (ARTfilm festival, Slovensko 2002), DON QUIOTE AWARD - cena poroty FICC (ARTfilm festival, Slovensko 2002), SPECIAL AWARD – studentská sekce (37. MFF Karlovy Vary 2002), Cena Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (Academia film Olomouc 2002), Cena diváků – (Kulturní festiváleček, Ústí nad labem 2002), Cena Ministerstva životního prostředí (Ekofilm, Český krumlov 2002), Čestné uznání – (Brněnská šestnáctka, Brno 2002), Cena diváků (8. MFF Etiuda 2002, Krakow, Polsko), Čestné uznání hlavní poroty (8. MFF Etiuda 2002, Krakow, Polsko), Cena studentské poroty (8. MFF Etiuda 2002, Krakow, Polsko), Čestné uznání FITES (Výroční předávání cen FITES Trilobit 2002, Beroun).

 

Katedra kamery

 

vedoucí katedry: Prof. Jaromír  Šofr

 

Obor kamera studovalo do října 2002  25 posluchačů. 

Počet absolventů  Bc: 5 a MgA: 10.

Na katedře v tomto období působili: 4 profesoři, 4 docenti, 5 odborných asistentů.

Vedoucím katedry byl po výběrovém řízení v létě 2002 jmenován opět prof. Jaromír Šofr. Pedagogický sbor  byl  doplněn po výběrovém řízení o tři pedagogy (Mgr. Marek Jícha, Mgr. Diviš Marek, Mgr. A. Weiser).

Při  katedře působí  dále kabinet obrazové techniky s 1 profesorem  a 1 docentem (viz samostatná kapitola této zprávy). Celkový úvazek všech pedagogů byl 10,24 do září, od října 8,75. Počet externích pedagogů katedry je 13.

 

Pedagogická činnost

Studijní plány katedry byly splněny i přes nepříznivé okolnosti – stěhování, povodeň. Někteří pedagogové realizovali své umělecké projekty (v rámci své neplacené dovolené) a nemohli se proto zúčastnit výuky v plném rozsahu a jejich povinnosti plnili jiní pedagogové katedry.

Katedra  zajišťuje vedle učebních plánů  výuky kameramanů  některé předměty pro celou fakultu a výuku na jiných katedrách, proto je na naší katedře větší počet pověřených externích pedagogů.

Při  realizaci  společných praktických  cvičení se opakuje nedodržování natáčecí doby a rozsahu cvičení, které jsou obsaženy v „Bílé knize“, což má za následek absenci posluchačů na teoretické výuce.

Zavedení „praktik“ pro první ročník narušilo učební plány KK; plány seminářů a praktická cvičení musí být do příštího 1. ročníku revidovány.

Projekce archivních filmů je důležitou součástí výuky kameramanské tvorby a pedagogové pociťují nedostatek možností projekce archivních filmů na plátně.

Studijní plány jsou inovovány průběžně s technologickými změnami. Byla ustavena komise odborníků z pedagogů  katedry, která připravila koncepci dlouhodobého vědeckého výzkumu na téma Exponometrie a hodnocení technických parametrů digitálního obrazu, jehož další průběh je závislý na přidělení dalších finančních prostředků. Jedná se o světově unikátní úkol, který navazuje na vědeckou činnost výzkumného ústavu VÚZORT. Na úkolu pracují Prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.,  Doc. Mgr. Jiří Myslík, a absolvent katedry MgA. Petr Koblovský, který se uchází o přijetí do doktorandského studia.

Instalace technologických zařízení pro výuku posluchačů kamery v souvislosti s rekonstrukcí paláce Lažanských se zúčastnili pedagogové KK, hlavně  P. Prokop, J. Myslík, J. Kališ.

Stěhování z Revoluční ulice do paláce Lažanských proběhlo bez velkých problémů (za vydatné pomoci pracovníka civilní služby ing. Ladislava Skalského) a výuka byla zorganizována  v nových  prostorách katedry vcelku uspokojivě. Dočasná nefunkčnost atelieru KK se nepříznivě projevila v praktické výuce, která musela být nahrazována v náhradních podmínkách.

Ediční  práci na KK organizuje doc. Jiří Macák, který je členem ediční komise.

Do elektronické podoby byla přepsána skripta prof. Jana Kališe a připravují se skripta Mgr. Antonína Weisera a ing. Kasiky.

 

Pedagogové působící na jiných katedrách:

Doc. Myslík: Základy kameramanské praxe (pro KP, KSS, KR, KZT, KAT,KFO, KSD)

Prof. Pecák: Barevný proces a Exponometrie (pro KFO a 3F)

Ing. Boštička: Laboratorní zpracování filmu (pro KSS, KP, KDT, KZT)

B. Masník: Filmový trik (pro KR, KSS, KP, KAT)

Na  výuce 3F se podíleli mimo svou základní pedagogickou  činnost prof. J. Pecák,                                                                                     prof. J. Šofr a Svatopluk Malý.

 

Pedagogové KK v akademických funkcích a jiných fakultních aktivitách:

prof. J. Pecák – proděkan, UR  FAMU

prof. P. Prokop – proděkan, UR  FAMU

prof. J. Šofr – UR AMU, AS FAMU

doc. J. Eigl – UR FAMU

doc. J. Myslík – předseda technologické komise, člen AS AMU

prof. Jan Kališ – člen oborové rady doktorandského studia

posluchač M. Cibulka – člen AS FAMU

 

Zahraniční stáže posluchačů :

Radka Šplíchalová a Martin Matiášek: Internat. Masterclass for DOP Students, Budapest

Tomáš Nováček: Barcelona  (ERASMUS)

 

Aktivity studentů mimo katedru:

Posluchač 3. ročníku  Viktor Smutný – autor designu a spoluautor znělek festivalu  FAMU

 

 

 

Kabinet obrazové techniky

vedoucí kabinetu: Prof. Josef Pecák, CSc.

 

Kabinet má v plném  pracovním úvazku 1 profesora a 1 docenta, jako externí

spolupracovníky 2 docenty a 2 odborníky z praxe.

Hlavní činností kabinetu je zajišťování výuky předmětů zaměřených na teorii a praxi týkající se techniky filmu, televize a fotografie. Přednášky jsou doplněny systémem praktických cvičení, která se většinou realizují v laboratoři kabinetu. Převážná část přednášek a cvičení je orientována na studenty oboru kamera a fotografie. Další část všeobecného přehledu o filmové a televizní technice slouží potřebám ostatních kateder. Kabinet pravidelně odbornými konzultacemi a měřeními pomáhá řešit technické problémy při realizaci praktických cvičení studentů.

Kabinet zajišťuje také výuku teorie a techniky filmového a televizního obrazu v anglickém jazyce  pro  studenty  oboru  3F, CS a katedry fotografie  a dále pro účastníky  workshopů z amerických  univerzit – New  York  University,  University  of  Miami,  Emerson  College, LA a American University, Washington, DC.

Výzkum realizovaný v kabinetu pod vedením prof. J. Pecáka a doc. Myslíka je zaměřen na   exponometrii digitálního obrazu, viz výše  (pedagogická činnost).

Prof.Pecák  spolupracoval s Komorou  fotografů na přípravě a realizaci  sympozia v Rožnově pod Radhoštěm, kde byl  odborným  garantem  programu a  kde přednesl úvodní přednášku o nových přístrojích a technikách představených na Photokině 2002.

Prof. Pecák a doc. Myslík trvale přispívají  svými  články a testy  fotografických aparátů do časopisu Fotografie Magazín.

 

 

Katedra režie

 

Vedoucí katedry: Mgr. Dušan  Trančík, Art.D. (od 1. 9. 2002)

 

Studenti a pedagogové:

Katedra režie prošla během roku 2002 řadou personálních i obsahových změn, jejichž smyslem byla inovace a zintenzivnění výukového procesu. Kontinuita oboru tak byla zachována, nová koncepce fakulty však přinesla  řadu oživení. Klade se větší důraz na propojení mezi jednotlivými katedrami, na individuální přístup pedagoga k posluchačům v dílnách, které nesou plnou pedagogickou odpovědnost za jednotlivá praktická cvičení.

 

Na přelomu září a října proběhla výběrová řízení na posty pedagogů – vedoucích dílen a jejich asistentů – a z těchto výběrových řízení se pak konstituovaly následující dílny:

 

Dílna 1 – Doc. Věra Chytilová – Mgr. Jasmína Blaževič

Dílna 2 – MgA. Jan Němec – Mgr. Petr Marek

Dílna 3 – Mgr. Saša Gedeon – Mgr. Marek Bouda

Dílna 4 – Mgr. Bohdan Sláma – Ing.Mgr. Pavel Marek

 

Všechny personální změny, výběrová řízení na místa akademických pracovníků, jsou důsledkem nové koncepce FAMU, která se nesetkala vždy s podporou a souhlasem zúčastněných stran. Nové vedení katedry se v první fázi soustředilo na kreování rozmanitosti výuky za přítomnosti a vlivu osobitých režijních rukopisů v jednotlivých dílnách, z kterých si mohl posluchač vybírat tu sobě nejbližší. Zabezpečení kvalitní a pravidelné výuky povinných i volitelných předmětů, které mají svou návaznost a tvoří efektivní rámec k získaným vědomostem v dílnách, byly v bakalářském studiu tři stěžejní přednášky: Teorie dramatu, Práce s hercem, Filmové herectví a Filmová řeč.

 

V průběhu září vypršely smlouvy těmto pedagogům: Doc. Dušan Klein, Mgr. Otakar Fuka, Prof. Karel Kachyňa, Mgr. Jiří Strach, Doc. MgA. Petr Koliha, Mgr. Jitka Němcová, Doc. Karel Smyczek, Doc. Juraj Jakubisko.

Od katedry byl odloučen Kabinet multimediální tvorby, jehož náplň se vrátila na Katedru animované tvorby (Dílna alternativní tvorby); koncem listopadu 2002 byl rozvázán pracovní poměr se sekretářkou KR pí.Smejkalovou.

 

Obor filmové a televizní režie navštěvovalo 14 posluchačů na bakalářském stupni a 8 posluchačů na stupni magisterském.

Na katedře vyučuje od začátku ak. roku 2002/2003 jedenáct pedagogů, z toho 2 profesoři, 1 docent,  8 odborných asistentů. V hlavním zaměstnaneckém poměru je 6 pedagogů, 5  má poloviční úvazek. Katedra spolupracuje s devíti externími pedagogy.

 

Doc. Věra Chytilová, MgA. Jan  Němec, Mgr. Saša Gedeon, Mgr. ing. Pavel Marek, Mgr. Bohdan Sláma, Mgr. Jasmina Blaževič, Mgr. Marek Bouda, Mgr. Petr Marek, Prof. Otakar  Vávra, Prof. Jiří Svoboda, Mgr. Dušan  Trančík Art. D, ved. katedry

Tajemnice katedry: ing. Hana Jarošová

 

Externí pedagogický sbor:

Ing. arch. Jindřich Goetz, Mgr. Jan Svěrák, Mgr. Alice Nellis, Prof. Miloš Horanský, Prof. Radovan Lukavský, Prof. Eva Stehlíková, MUDr. František Koukolík, Mgr. Boris Jachnin, CSc., Mgr. Miloš Zábranský

 

Státní závěrečné zkoušky obhájili tři posluchači. Pavel Gobl, Janja Glogovac, Jiří Vejdělek

 

Bakalářské zkoušky obhájili 3 posluchači: Václav Kadrnka, Mira Mechtcherjakova a Julius Ševčík.

 

Uchazeči o magisterské studium:

Do magisterského studia byli přijati 2 posluchači

 

Postupové zkoušky:

V říjnu 2002 proběhly postupové zkoušky z 1. ročníku. Postoupili všichni 4 posluchači, z druhého ročníku postoupilo všech 5 posluchačů.

 

Pedagogická činnost

Studijní plány jednotlivých ročníků zaznamenaly na základě nové koncepce FAMU značných změn v teoretické i praktické části. Přednášky Úvodů do režie hraného filmu a praktikum oboru režie vedli v zimním semestru školního roku 2002/3  tito pedagogové:

Mgr. Saša Gedeon „Co to je filmová režie“,  Mgr. Jasmina Blaževič : „ Rukopis filmového tvůrce“, Mgr. Marek Bouda: „Filmové žánry“, Mgr. Dušan Trančík Art.D.: „Autenticita a stylizace filmového díla“ a „Pochybnosti a jistoty, řemeslo a umění filmového režiséra“, Mgr. Bohdan Sláma: „Herci,neherci v hraném filmu“, Ing. Mgr. Pavel Marek: „Film, televize, nové technologie“.

V praktických cvičeních došlo k  přehodnocení a upřesnění jednotlivých cvičení:

I.ročník

A. Postup práce

video do 3 min. 

 

Posluchač má za úkol zobrazit  chronologický postup pracovní činnosti.

Na cvičení pracuje sám.

Zápočet zimního semestru.

 

B Malá etuda

video do 3 min.

Cvičení inspirováno obrazem - posluchač si vybere fotografii a vypráví, co předcházelo fotografii a co následovalo po ní. Vypracuje storyboard,  pak cvičení realizuje v spolupráci s kameramanem a střihačem. Inverze 16 mm, č.b. Natáčení

3 filmovací dny, střih 3 dny

Zápočet zimního semestru.

III.ročník

A Video portrét – zpověď

BETACAM - 15 min. /

3 filmovací dny

7 dnů střihu

Cvičení, které dokládá posluchačovu schopnost kladení otázek a následně jejich využití při koncipování  širšího portrétu. Cvičení  je vedeno ve spolupráci s kameramanem 4. ročníku, střihačem a zvukařem.

Klasifikovaný zápočet zimního semestru

 

Pedagogové v jiných fakultních aktivitách:

Mgr. Dušan Trančík Art.D. – přednáší na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě

Mgr. Saša Gedeon – výuka na DAMU „Herectví před kamerou“

MgA. Jan Němec – člen Umělecké rady FAMU

 

 

Katedra střihové skladby

 

Vedoucí katedry: MgA. Bára Kašťáková (od 1. 9. 2002)

 

Počet studentů:

Počet studentů celkem: 23

Počet nových absolventů BcA: 5

Počet studentů přijatých k magisterskému studiu: 5

Počet nových absolventů MgA: 6

 

Pedagogové

V roce 2002 došlo na katedře střihové skladby k personálním změnám. Proběhlo konkurzní řízení na vedoucího katedry a kmenové pedagogy. Důsledkem konkurzních řízení od října 2002 na katedře působí jeden profesor (Josef Valušiak), jedna docentka (Drahomíra Vihanová) a šest odborných asistentů.

Celkový počet pedagogů je 9 + 1 tajemnice, celkový počet úvazků je 7,56.

 Katedra omezila počet  stálých externích pracovníků ve prospěch pedagogů, kteří jsou vázáni smlouvou o dílo. MgA. Bára Kašťáková a RNDr. Martin Čihák zahájili výuku střihové skladby a experimentálního filmu v angličtině pro studenty Cinema Studies (součást nově vytvořeného Centra audiovizuálních studií), Bára Kašťáková a Vladimír Cabalka  vyučují také studenty programu 3F.

 

Strukturální změny

V souladu s novou děkanskou koncepcí FAMU byly na katedře zavedeny dílny, tj. studenti 2. – 5. ročníku si každoročně mohou vybrat svého hlavního pedagoga, který je také vedoucím jejich praktických cvičení. Studenti prvního ročníku mají svou vlastní dílnu a účastní se celofakultního společného programu zimního semestru 1. ročníku. Studenti vyšších ročníků si mohou vybírat ze značného množství volitelných předmětů a také mají nárok na konzultační účast v dílnách ostatních kateder. Důvodem je snaha o zvýšení samostatnosti a motivace studentů, potažmo jejich příprava na případnou budoucí samostatnou akademickou činnost.

 

Zajištění praktické výuky a cvičení

Katedra získala jeden nový střihový systém Lightworks Touch, nový Avid DV Xpress, dojednala darování dvou starších systémů Lightworks, a ve spolupráci se Studiem FAMU zajistila jejich umístění. Díky grantu FRVŠ byla rozšířena paměť staršího Avidu DV Xpress, úspěšnost řešení grantu byla schválena grantovou komisí. Katedra také navrhla a zpracovala další postup inovace, kterým doufá výrazně zlepšit fungování postprodukce. Návrhy byly schváleny ředitelem Studia FAMU, který ihned přikročil k jejich realizaci, jež bude dokončena během roku 2003.

 

Účast v akademických orgánech

Proděkan RNDr. Martin Čihák je členem Umělecké rady FAMU

 

V._DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

 

3F Program

 

FAMU organizuje jednoroční prakticky zaměřený filmařský kurs v anglickém jazyce 3F pod vedením doc. Rudolfa Krejčíka.

Další pedagogové působící v programu 3F:

Mgr. Vladimír Skalský, PhDr. Michal Bregant, Ing. Mgr. Pavel Brezina, Mgr. Vladimír Cabalka, PhDr.  Helena Confortiová, CSc., Mgr. Michal Gahut, Mgr. Otakar Fuka, Mgr. Pavel Jech, Mgr. Beth Lazroe, MFA Miroslav Mandić, Prof. Josef Pecák, PhDr. Zdena Škapová.

 

Průběh roku:

1.

Jarní semestr nezačal pro naše kurzy (v provizorních prostorách Revoluční) právě šťastně. Vinou přeložení ateliérových cvičení z února na duben nebyl čas na řádnou přípravu Final Films. Vznikl konflikt, který hrozili dva posluchači řešit soudní cestou.

 

2.

Po zvážení všech okolností došlo tehdejší vedení FAMU (děkan Kochman, proděkan prof. Pecák) k názoru, že stížnosti studentů nejsou oprávněné  a na soudní spor se připravovalo. Nicméně – než k němu mohlo dojít, nastoupil nový děkan  dr. Bregant, který situaci vyřešil smírem.

 

3.

Bylo revidováno znění všech smluv, které FAMU se zahraničními účastníky kurzů uzavírá. Právně jednoznačné anglické formulace vypracovala renomovaná právnická firma Radvan and Co – Attorney at Law. Výraz „Foreign Student“ byl nahrazen termínem „Course Participant“, neboť účastníci kurzů nejsou studenty FAMU ve smyslu vysokoškolského zákona.

 

4.

V jarním i podzimním termínu proběhl již tradiční Prague Semester pro studenty American University z Washington D.C. (jaro – 11, podzim – 14 účastníků).

Vzniklo 9 filmových projektů na formátu 16 mm (4 – jaro, z toho jeden animovaný 35 mm, 5 – podzim).

 

5.

V obvyklých termínech proběhly také letní workshopy:

New York University – květen/červen – 20 účastníků (celkem 10 projektů, film 35 mm)

Emerson College, Boston -  červen/červenec – 19 účastníků (9 projektů DV video)

University of Miami -  červenec/srpen – 21 účastníků (10 projektů DV video)

(Poslední workshop skončil předáváním diplomů na parníku na Vltavě právě den před příchodem povodní)

 

 

6.

Vzdor kritické situaci negativně ovlivňující také provoz FAMU rekordními povodněmi, zahájili jsme akademický rok 2002/03 podle původního časového plánu (tj. Prague Semester 10. září, 3F Filmmaking Program 12. září). Vzhledem k postižení našich prostorů jak v Revoluční, tak ve Studiu FAMU v Klimentské  bylo nutno zpočátku improvizovat. Po návratu ze soustředění v Poněšicích  probíhal už podzimní semestr normálně.

 

7.

V podzimním semestru nastoupilo výuku:

11 účastníků Filmmaking Course (jedna posluchačka v průběhu října odpadla)

a 4 účastníci Individual Program. Na konci roku všichni splnili své úkoly (testy i praktická cvičení) a kvalifikovali se k postupu do druhého semestru.

 

8.

Došlo k praktickému oddělení Filmmaking Program a Cinema Studies. Zatímco CS se vracejí zpět do Lažanského paláce (jako součást CAS), ostatní kurzy byly převedeny natrvalo do Studia FAMU v Klimentské. Proti tomuto rozhodnutí nového vedení FAMU jsme protestovali, avšak marně. (Faktická poznámka: ukazuje se, že toto uspořádání má své výhody).

 

9.

Pedagogický sbor zůstal prakticky nezměněn, až na dvě výjimky. Z Chorvatska

se bohužel nevrátil osvědčený asistent Velimir Kovačić. Místo něho jsme získali k externí spolupráci paní Anežku Novak, filmařku z Nového Zélandu.

 

10.

V průběhu roku byl z iniciativy NYU vypracován návrh na nový režisérský semestr,  který by měl  být poprvé realizován v Praze v termínu září/prosinec 2003. (Curriculum na žádost NYU zpracoval a podrobnosti projednal v New Yorku Tomáš Gregor, který bude jeho akademickou hlavou).

Během jednání na Emerson College v Bostonu projednal R. Krejčík s naším partnerem vyžádané změny příštího letního workshopu.

 

11.

Vzhledem ke komerčnímu charakteru našich kurzů ukazuje se v současnosti jako nevýhodné stanovování školného v USD. (Slábnoucí dolar a silná koruna znamená proti roku 2001 úbytek finančních prostředků o téměř 25%).

Také s ohledem na – doufejme – brzké připojení k EU bylo by asi výhodné přejít od příštího roku na stanovení školného v EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. STUDIO FAMU

 

ředitel doc. Ing. Josef Boháč

 

V roce 2002 byl provoz Studia FAMU poznamenán katastrofální srpnovou záplavou. První i druhý suterén budovy byl pod vodou, hladina vody dosahovala cca 5m.Byla zničena silnoproudá rozvodna, strojovna klimatizace, strojovna nákladního výtahu a veškeré rozvody v obou suterénech včetně EPS a EZS. Ve „velkém“ atelieru byly zničeny akustické obklady, stacionární zařízení osvětlovací techniky a v obou suterénech byly značně poškozeny všechny omítky, podlahové krytiny a dveře. Díky obětavosti pracovníků Studia se na poslední chvíli podařilo vynosit mobilní zařízení včetně studiových kamer. Kamerové kabely byly vyvázány ke stropu a zachráněny.Po opadnutí vody bylo ze Studia z nánosu bahna  vystěhováno deset velkých nákladních automobilů zcela zničených věcí, kompletní zařízení stavebně-dekorační techniky, scénické techniky, rekvizit a dalších.

Po zprovoznění silnoproudých zařízení se začalo s intenzivním vysoušením a opravami, takže již počátkem listopadu bylo možno ve Studiu, byť v provizorních podmínkách, zahájit výrobu.

Další opravy a úpravy probíhaly již za provozu  a je reálný předpoklad, že Studio bude uvedeno do původního stavu koncem prvého čtvrtletí roku 2003. Velkým štěstím bylo, že v listopadu 2001 se podařilo Studio pojistit, protože kvalifikovaný odhad škodní komise pojišťovny činil 5 miliónů Kč.

Celý rok 2002 byly ve Studiu provizorně umístěny Katedra zvukové tvorby a Katedra střihové skladby FAMU. Koncem roku byl do Studia umístěn i 3F program.

Po nástupu nového děkana a personálních změnách ve vedeních některých kateder byla vypracována nová „bílá kniha“, která určuje podmínky pro výrobu praktických cvičení. Na základě požadavku katedry produkce byl ve Studiu FAMU zřízen dispečink kapacit, který by měl posluchačům zjednodušit a zpřehlednit objednávání výrobních kapacit a lépe kontrolovat jejich využívání.

Původní rozpis provozních prostředků ve výši 9,764.000 Kč byl postupně navýšen na 10,157.000 Kč, takže se podařilo zajistit všechny požadavky na výrobu praktických cvičení i nutná drobná dovybavení Studia.

 

Doplňková činnost Studia FAMU

 

Ve svých volných kapacitách provádělo Studio v roce 2002 vlastní doplňkovou činnost a také se podílelo na doplňkové činnosti FAMU. DČ FAMU měla výukový charakter ve formě kurzů pro studenty ze zahraničí – z USA tzv. Summer Workshopy (kurzy pro New York University, Emerson College z Bostonu a pro Miami University), dále se konala semestrální výuka pro studenty z American University – Washington D.C. a roční kurz pro zahraniční studenty v rámci programu  FAMU 3F.

Uvedených tří Summer Workshopů se zúčastnilo 60 studentů.

Semestrální kurzy byly celkem dva s účastí 26 studentů.

 

Doplňková činnost zakázková – realizované služby a pronájmy pro externí zájemce, byla v rozsahu 12 zakázek.

 

Přehled ekonomických výsledků je uveden v přiložené tabulce Ing. A. Slepičkové, vedoucí ekonomického odboru AMU.

 

VII. GRANTY A ÚČELOVÉ DOTACE

 

 

 

V průběhu celého roku 2002 pracovala katedra animované tvorby na řešení grantu řešitele doc. Edgara Dutky a spoluřešitele doc. Jiřího Kubíčka. Podařilo se vytvořit dosti obsáhlou videotéku českých animovaných filmů jak z pražských, tak ze zlínského studia. Díky tomu může být podstatně zkvalitněna výuka Dějin animovaného filmu doc. Dutky, ale i Rozbory animovaných filmů doc. Kubíčka. Existence videotéky se příznivě promítne i do výuky ostatních pedagogů katedry.

 

Řešitelem další žádosti o grant „Úplná databáze českých animovaných filmů“, který katedra v roce 2002 zopakovala, byl doc. Jiří Kubíček. Jednalo se o pokračování rozsáhlého projektu, který byl zahájen v roce 1999, kdy byl katedře grant udělen. Na katedře animace totiž vzniká informační centrum o českém animovaném filmu, k němuž se vztahují aktivity pedagogů i studentů. Autorem grafického loga této databáze je student katedry a v současné době se k tomuto projektu vztahují i tři teoretické diplomové práce. V době vzniku této výroční zprávy bylo jasné pouze to, že tato žádost není mezi zamítnutými ani vyřazenými projekty, není však doposud jasné, zda jí nakonec bude či nebude vyhověno.

 

Stoprocentně úspěšná byla žádost o grant řešitelů Pavla Koutského a Vladimíra Merty. Díky tomu vznikne v průběhu roku 2003 interaktivní CD ROM, který bude sloužit hlavně při výuce předmětu Vladimíra Merty Hudba v animovaném filmu, ale využití tohoto média může být ještě daleko širší.

 

V roce 2001 podala katedra animované tvorby žádost o grant z Fondu rozvoje vysokých škol, který měl zabezpečit nejnutnější vybavení ateliéru animované tvorby v Berouně s perspektivou budoucí digitalizace tohoto pracoviště. Žádosti tehdy nebylo vyhověno. Protože se jednalo o naléhavý problém, který vyžadoval rychlého řešení, katedra celý projekt zhodnotila, modifikovala na koncepci digitálního pracoviště a podala jako transformační a rozvojový projekt. Tento projekt byl úspěšný a tak katedra vstupuje do tohoto roku s moderním digitálním snímacím pracovištěm, které je zcela kompatibilní s postprodukčními technologiemi Studia FAMU.

Z prostředků Studia pak bylo zakoupeno nejnutnější osvětlovací a ateliérové zařízení do studia Beroun.

 

Doc.Jan Bernard byl řešitelem grantu FRVŠ v tématickém okruhu F 2 „Inovace programu výuky Dějin filmu na FAMU“.  V rámci tohoto projektu probíhá vytváření informační databáze filmů dosavadních absolventů FAMU a přepis významných děl absolventů na digitální nosiče. Vzniká tak konkrétní výstup – archiv studentských filmů FAMU v elektronické podobě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII._OCENĚNÍ STUDENTŮ NA FESTIVALECH A SOUTĚŽÍCH

 

 

Anna Ryndová získala cenu Hlávkovy nadace za film Bratr

 

Mechanika (D. Súkup) –  zvl.cena poroty – Bělehrad, Mezin. student. film. festival 

Světlo (D. Súkup) – cena za nejlepší anim. film: Tel Aviv; cena student. poroty za nejlepší anim.film: Krakov (Etiuda)

Prasavci (M. Žabka) – hlavní cena v kategorii: Melbourne (MISAF); zvláštní cena poroty – Hirošima

Podobizna (Lucie Sunková): Cena za 3. nejlepší animovaný filmu roku 2001 – Febiofest

Film Bečka (cvičení Člověk) Jaromíra Pávíčka oceněn na festivalu v Sao Paulu a  Moskvě

Babalón (Michal Žabka): Hlavní cena v kategorii filmů do 5 min. – AniFest Třeboň

Eastern – Krvavý Hugo (Aurel Klimt): Hlavní cena v kategorii studentských filmů – AniFest Třeboň

Ludvíkova hlídka (Jan Bubeníček): Čestné uznání – AniFest Třeboň

 

Festival FAMU:

Pirát (Jan Bubeníček): Hlavní cena Festivalu FAMU

cenu MAXIM  v  kategorii  nejlepší  kamera získal: Jan Střítezský za film Lidé z autobusů

cenu KODAK VISION získal Martin Štěpánek za film Sprcha

Cena Asociace českých kameramanů: Martin Matiášek  za film Domov 

Matěj Outrata získal na Festivalu FAMU ocenění Maxim za film Obec B.

Mechanika (David Súkup): Maxim v kategorii animovaných filmů – Festival FAMU

 

 

Významná ocenění studentů katedry fotografie (výběr):

Karel Tůma – 1. cena – Zlaté oko na CZECH PRESS PHOTO v kategorii Každodenní život

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

(zájem o studium na VŠ,  počty přihlášek,  přihlášených,  výsledky a vyhodnocení přijímacího řízení ) 

 

 

  Akademický rok 2002/2003                

  Akademický rok 2003/2004

 

uchazeči 

Přijatí/zapsaní

uchazeči                  

    Přijatí

  Bc. program  (B 8204)                                     

     667   

     67 / 65

      cizinců

         8/7

         705

z toho cizinců

         97

        59

z toho cizinců

         12

  Mgr. program  (N 8204)

     70

        59

        -     

         -

  Dr. program  (P 8204)

       8

         5

        -

         -

  Celkem                

     745

     131 / 129

        705

        59

 

 

     

POČTY POSLUCHAČŮ FAMU V PREZENČNÍM  STUDIU – OBČANŮ ČR 

(Akademický rok 2002/2003 :   počet aktivních studií /z toho počet rozestudovaných studií)

   

 

  Akademický rok 2002/2003

  Bc. program  (B 8204)                                      

               191  /  18

  Mgr. program  (N 8204)

               137  /  19

  Dr. program (P 8204)

                 14  /    4

  Celkem                

               342  /   41

 

 

POČTY POSLUCHAČŮ FAMU V PREZENČNÍM  STUDIU – CIZINCŮ

(Akademický rok 2002/2003: počet aktivních studií / z toho počet rozestudovaných studií)    

 

 

   Akademický rok 2002/2003

  Bc. program  (B 8204)                                 

          25   /   2

  Mgr. program  (N 8204) 

          26    /  2

  Dr. progr. (P 8204)

             6   /  2

  Celkem

            57  /  6

 

POČTY ABSOLVENTŮ FAMU  (VČETNĚ CIZINCŮ)      

 

                 Rok 2002

       Občanů ČR/cizinců

  Bc. program  (B 8204)                

                   68  / 12             

  Mgr. program  (N 8204)                          

                   43  /   5  

  Dr. progr. (P 8204)

                     1  /   0

  Celkem

                 112  / 17

 

 

 

 

 

 

STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOST  (VČETNĚ CIZINCŮ)

 

 V akademickém roce 2001/2002

        Občanů ČR/cizinců

  Bc. program  (B 8204)                

                      5  /  0

  Mgr. program  (N 8204)                          

                      2  /  0

  Dr. program  (P 8204)

                      1  / 1

  Celkem

                      8  / 1

  

(V číselných údajích zahrnuty i počty těch, kteří nevykonali státní zkoušku ve stanovené lhůtě.)

 

 

 

KREDITNÍ SYSTÉM – VYUŽÍVÁNÍ

  Kreditní systém je v současné době závazný pro všechny ročníky studia všech oborů a umožňuje integrovat školu do mezinárodních struktur, ať už jde o European Credit Transfer System, hojně využívaný zahraničními stážisty i našimi studenty nebo o usnadnění spolupráce s American University a dalšími partnerskými školami, jejichž studenti si na FAMU zapisují vybrané přednášky.

 

 

 

 

 

 

 

 

X. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 

 

Skripta:

Navrátil, Antonín: Cesty k pravdě či lži. Nakladatelství AMU, Praha 2002, str. 285. ISBN 80-7331-909-8,  Předmluva Tomáš Petráň

 

Šimek, Jaroslav: Techniky fotografie, AMU, Praha 2002

 

Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a televizi
ISBN 80-7331-896-2, vydala Akademie múzických umění v Praze, filmová a televizní fakulta,katedra střihové skladby, 2. vydání, Praha 2002, počet stran 233,

 

Novotný, David Jan: Do You Want To Write Screenplays? I. First Steps in Dramaturgy – II. Genres of the Feature Film
ISBN 80-85883-95-3, vydala Akademie múzických umění v Praze, filmová a televizní fakulta, 1. vydání, Praha 2002, překlad Barbora Štefanová a Keith Jones, počet stran 170,

 

Dutka, Edgar: Animovaný film. 1. Úvod do scenáristiky animovaného filmu / 2. Kapitoly z dějin animovaného filmu
ISBN 80-85883-94-5, vydala Akademie múzických umění v Praze, filmová a TV fakulta, katedra animované tvorby a katedra scenáristiky, 1.vydání, Praha 2002, počet stran 100,

 

Knihy:

BÁRTA, J., ČEJKA, J., HELFERT, Z., HORNÍČKOVÁ, D., MALÝ, J., PROKŮPEK, B., SKALÁK, F., ŠTECHA, P., ZINKE, P. Text: Čornej, P., DEJMALOVÁ, K.: Místa hodná paměti. Jaroslav Bárta Studio JB, 2002.

BIRGUS Vladimír: Cosi nevyslovitelného, Kant, Praha

KOLÁŘ, Viktor, text CIESLAR, Jiří: Viktor Kolář. TORST, Praha 2002.

PTÁČEK, Josef, text JANDOVSKÁ, M.: Upravujeme hroby. Vydavatelství Brázda, Praha 2002.

BIRGUS, V. (ed.): Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948. Cambridge (Massachusetts) + London, 2002, 312 s. ISBN 0-262-02516-7.

BIRGUS, V.: Die Tschechische Avantgarde-Fotografie zwischen den zwei Weltkriegen. / Czech Avant-garde Photography Between the Two World Wars. In: Die Kunst der Abstrakten Fotografie. / The Art of Abstract Photography. Stuttgart, 2002, s. 138-161. ISBN 3-89790-015-7.

BIRGUS, V.: Jaroslav Rössler. In: Photography and Research in Austria. Vienna, the Door to the European East. Symposium of European Society for the History of Photography. Passau, 2002, s. 119-133. ISBN 3-932949-12-9.

BIRGUS, V. (ed.): Česká fotografická avantgarda 1918-1948. 2. vydání. Praha, 2002, 328 s. ISBN 80-86217-11-6.

 

 

Katalogy vydané katedrou fotografie FAMU:

Ke všem výstavám v Galerii Velryba a k výstavě Bakalářské soubory 2002 v Novoměstské radnici a Magisterské soubory 2002 v Galerii Tunnel.

 

Další publikační činnost, články a katalogy:

Řada článků pedagogů KFO v českých i zahraničních časopisech a novinách:

Vladimír Birgus (Imago, Photonews, Ateliér, Film a doba, Fotografie–Magazín, Mladá fronta Dnes)

Zdeněk Kirschner (texty do katalogů, Ateliér)

Viktor Kolář (Revolver Revue 49 – rozhovor V. Karlíka s V. K. s porfoliem 19 fotografií)

Vladimír Kozlík (texty do katalogů)

Josef Ptáček (Sydney – magazín M.I.X. – text a foto, Foto Video)

Pavel Scheufler (Advanced, Ateliér aj.)

Robert Silverio „Intelektuální kýčař R.S.“ – rozhovor s J. Mouchou, Host 7/2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI._PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, JEJICH PEDAGOGICKÁ A DALŠÍ ČINNOST

 

V r. 2002 pracovalo na filmové a televizní fakultě ve stálém úvazku k 30.6.2002:

 14 profesorů, 28 docentů,  50  odborných asistentů.

 

Po strukturálních změnách spojených s novou koncepcí školy pracovalo na filmové a televizní fakultě ve stálém úvazku k 1.11..2002:

 13 profesorů, 19  docentů,  51  odborných asistentů.

 

V rámci externí spolupráce přednáší na FAMU 7 profesorů, 8 docentů a celá řada vynikajících pedagogů z jiných vysokých škol i značný počet výrazných a uznávaných osobností uměleckého života.

 

 

 

Akademičtí pracovníci k 30.6.2002

 

 

 

 

Stř. + katedra

Bc.

Mgr./MgA.

Ing.

Doc.

Prof.

PhDr./PhD.

RNDr.

JUDr.

Ak. Malíř

Celkem

301 - KSD

 

3

 

3

1

3

 

 

 

10

302 - KR

 

7

 

5

3

 

 

 

 

15

303 - KDT

 

5

 

2

1

1

 

 

 

11

304 - KK

 

4

 

2

4

 

 

 

 

12

305 - KP

 

8

 

1

 

 

1

1

 

11

306 - KSS

 

6

1

4

 

 

 

 

 

12

307 - KFO

 

3

 

5

2

1

 

 

 

11

308 - KZT

 

3

1

1

1

 

 

 

 

6

309 - KAT

 

 

 

1

1

 

 

 

1

6

310 - Kabinet MMT

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

364 - 3F

 

1

 

2

 

 

 

 

 

3

370 - Kab. spol. věd

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

371 - Kab.obraz.teor

 

 

 

1

1

 

 

 

 

2

390 - Děkanát

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Součet

 

41

2

28

14

6

1

1

1

104

 

 

 

Akademičtí pracovníci k 1.11.2002

 

 

 

 

Stř. + katedra

Bc.

Mgr./MgA.

Ing.

Doc.

Prof.

PhDr./PhD.

RNDr.

JUDr.

Ak. Malíř

Celkem

301 - KSD

 

4

 

2

1

 

 

 

 

8

302 - KR

 

6

 

1

2

1

 

 

 

11

303 - KDT

 

4

 

1

2

 

 

 

 

8

304 - KK

 

5

 

2

2

 

 

 

 

10

305 - KP

 

6

 

 

1

 

 

1

 

9

306 - KSS

 

4

1

2

1

 

1

 

 

10

307 - KFO

 

3

 

3

1

1

1

 

 

10

308 - KZT

 

3

1

1

1

 

 

 

 

6

309 - KAT

 

1

 

1

1

 

 

 

1

6

364 - 3F

 

1

 

2

 

 

 

 

 

3

371 - Kab.obraz.teor

 

 

 

1

1

 

 

 

 

2

373 - CAS

 

4

 

3

 

3

 

 

 

10

390 - Děkanát

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Součet

 

41

2

19

13

6

2

1

1

94

 

 

 

Mimoškolní aktivity pedagogů katedry kamery

a) tvůrčí činnost:

Mgr. Kristián Hynek: tv film  Vyvraždění rodiny Greenů, dokument Dolomitenman

doc. J. Myslík: pořady Terra musica,  Hudební večer k poctě Emy                                                             Destinové, Na kloboučku, Khamoro 2002; dokumenty Concerto Bohemia 2002, Milan Svoboda; koncert  Hudební večer s Lubošem Fišerem

doc. P. Polák: tv seriál  Místo nahoře (režie  Karel Smyczek)

Mgr. V. Smutný: 3 filmy z cyklu Maigret ; film Král zlodějů (rež. I. Fíla); Ceny za filmový obraz filmu Tmavomodrý svět: Český lev, Fites, AČK

prof.J.Šofr – participace na výukovém programu FAMU / Cinema Studies

Mgr. Josef Špelda: tv film Malovaný děti, Hodina tance a lásky Ty jsi vrah, Nevěsta s velkýma nohama

doc. J. Macák: film Kožené slunce (rež. K. Kachyňa)

Svatopluk Malý: příprava projektu režiséra J. Švankmajera

Mgr. Marek Jícha: film Vaterland (rež. David Jařab), dokument Někde je líp (rež. M. Erdevički)

Mgr. Marek Diviš: filmy: Městečko (rež. J. Kraus), Nuda v Brně (rež. V. Morávek)

Mgr. Antonín Weiser: film Hodina pravdy (rež. J. Němcová), spoluúčast na dokum. filmu Síla lidskosti, TV reklamy ZEPTER a jiné,  trik. kamera: Death Watch (GB), Childern of Dune (USA)  

 

b) přednášky a další mimofakultní činnost

prof. J. Šofr: výuka na Columbia College v Chicagu (Světlotonalita obrazu) po dobu 2 měsíců.  Přednášky na filosofické fakultě.

prof. J. Kališ: předseda maturitní komise na Vyšší odborná filmová škola Písek,

prezentace PPF – zasvětlování at. 5, návrh a realizace osvětlovacího systému atelier KK

prof. J. Pecák, M. Urban: externí  pedagogická  činnost  na  Vyšší  filmové v Písku.

doc. P. Polák  a  Mgr. K. Hynek, Mgr. M. Jícha: členové prezídia A.Č.K..

doc. J. Myslík: přednášková činnost na škole audiovizuální tvorby IMPULZ v Hradci Králové, na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem; publikační činnost  pro magazín  Fotografie

doc. J. Macák: externí  pedagogická činnost na Vyšší filmové  škole v Písku, člen prezídia A.Č.K.

prof. I. Bojanovský: člen festivalového výboru Ortenova Třebíč (fotosoutěž)

ing.  Kasika: vedení diplomních prací na Elektrotechnické fakultě ČVUT Praha

 

Mimoškolní aktivity pedagogů katedry dok.tvorby

 

Prof. Mgr. Rudolf Adler

Vedoucí pedagog Školy audiovizuální tvorby Impuls Hradec Králové (třísemestrální kvalifikační kurz pro pracovníky regionálních televizí), přednášky na Centru pro výzkum vysokého školství MŠMT (pro vysokoškolské pracovníky). Předseda poroty Filmového festivalu Rychnovská osmička.  Filmy pro Českou televizi: „Já v divadle, divadlo ve mně“ (portrét  Otomara Krejči), „Mejdan na kozím vršku“ a „Znojmo dvojmo“.

 

Mgr. MgA. Jan Gogola                                                

Dramaturg České televize na pořadech: „Fester nebo fikce“, „Tenkrát 3“, „Po stopách vampyrismu“, „Bratři Saudkové“, cyklus „Soukromé století“; správce okna 30min. dokumentů. Organizace pravidelných večerů s filmy a dokumentaristy pro veřejnost v kavárně U Knihomola. Film „Národ sobě“ – před dokončením.

 

Mirek Janek

Hlavní střihač na filmu Naqoyqatsi (režie Gotfrey Reggio, hudba Philip Glass, produkce Steven Sodenberg, Miramax).

 

MgA. Pavel Koutecký

Člen správní rady Nadačního fondu Film a sociologie, člen Rady ARAS (=Asociace režiséru a scénáristů). Účast v porotě na MFF Karlovy Vary pro sekci dokumentární film a v porotě pro udělení Ceny Václava Havla za lidská práva na festivalu „One World“. Organizace večerů AFiS a Divadla Archa „Mediální bubáci pro všední den“ na téma média, spolupráce na diskusích „Respektování“.

 

Mgr. Petr Kubica

Autor katalogu a dramaturg Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě.

Články do časopisu Cinepur a Iluminace.

 

RNDr. MgA. Alice Růžičková                                                       

Přednášky na Fakultě humanitních studií University Karlovy – kurzy „Umění a sociologie v dokumentárním filmu“ a „Ženy českého filmu“.

Realizace upoutávky pro Festival etnické hudby Respect 2002, realizace festivalových znělek a úvodního živého vystoupení se čtyřmi projektory pro Mezinárodní festival dokumentárního filmu Jihlavu 2002 (společně s Martinem Čihákem). Příspěvek s názvem „Originální Videojournal – pokus o samizdatovou televizi“ do sborníku Alternativní kultura. Příspěvky do časopisu Cinepur: „Anketa o českém dokumentu“ a „S upřímností nejdál dojdeš? No, jen aby…“

 

Prof. Mgr. Jan Špáta

Přednášky na Filmové škole v Písku a na Univerzitě Olomouc. Desítky besed a autogramiády při příležitosti vydání autobiografické knihy „Okamžiky radosti“.

Získal Státní vyznamenání za zásluhy II. stupně, medaili Ministerstva kultury „Artis Bohemiae Amicis“ a ceny za celoživotní dílo na čtyřech festivalech – „Academia film“ Olomouc, „Tourfilm“ Karlovy Vary, „Festival horolezeckých filmů“ Teplice nad Metují a na Festivalu dokumentárního filmu v Ústí nad Orlicí.

 

Helena Třeštíková                                           

Předsedkyně Asociace režiséru a scenáristů (ARAS)

Filmy pro Českou televizi: v cyklu „Ženy na přelomu tisíciletí“ vznikly dva hodinové pořady „Sestřičky“ a „Jsem žena orientovaná na ženy“, v cyklu „Když musíš tak musíš?“ dva půlhodinové pořady „Ženy a drogy, drogy a ženy“ a „V pasti a stále v pasti“. Získala ocenění za film „Hitler, Stalin a já“ na festivale v Japonsku a za film „Sestřičky“ na Festivalu dokumentárního filmu v Ústí nad Orlicích.

 

Doc. Karel Vachek           

Přednášky pro zahraniční studenty FAMU v rámci programů Cinema Studies a 3F.

Uvedení premiéry posledního dílu tetralogie Malý kapitalista – „Kdo bude hlídat hlídače, Dalibor aneb Klíč k chaloupce strýčka Toma“ na Mezinárodním festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě, kde získal hlavní cenu.  Projekce filmů s besedami v New Yorku na Columbia University, na University Santa Fé, na Brown University v Providence, na Filmovém institutu v Chicago a v rámci kulturního programu „Česká sezóna“ v Paříži a v Rouen.

 

 

Autorské výstavy pedagogů katedry fotografie (výběr):

Jaroslav Bárta: „Letem českým světem 1898/1998“ (spoluautoři Z. Helfert, D. Horníčková, I. Lutterer), Haag, Holandsko, Galerie Opera, Ostrava

Vlado Bohdan: „Nálady“, Roznov p. R., Vsetín, Valašské Meziříčí

Pavel Dias: „Reminiscence na Paříž“, Galerie Troja, Praha; „Wihout Blinkers“, Britisch Council, Praha a Uherské Hradiště; „Cesta k osyřelým sousedstvím“, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Štěpán Grygar: „Fotografie“, České centrum, Mnichov, 2002

Viktor Kolář: „Viktor Kolář – photographs“, Leica Gallery, New York City, USA; Malá Strana“, Blue Sky Gallery, Portland, USA

Bohumír Prokůpek: Galerie hradu Zvíkov

Josef Ptáček: „Praha – New York“, Pen club, Praha

Robert Silverio: Galerie Pusta, Katowice, Polsko

Vladimír Birgus: „Cosi nevyslovitelného“, Rakouský kulturní institut, Praha

 

Účast na výstavách a podíl na organizaci velkých výstav

J. Bárta, V. Birgus, M. Brachtlová, K. Cudlín, P. Dias, Š. Grygar, M. Havránková, R. Kočan, V. Kozlík,  R. Prekop, J. Štreit: „Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století“, Muzeum umění Olomouc, Měsíc fotografie, Bratislava

Jaroslav Bárta, Vladimír Birgus:

„Czech documentary photography, Leica Galllery, New York City, USA

Vladimír Birgus:

Současná česká dokumentární fotografie / Contemporary Czech Documentary Photography. Leverkusen,  Dormagen.

Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Dům umění, Opava (reprízy Ostrava, Poznań).

Akt v české fotografii 1960-2000 / The Nude in Czech Photography 1960-2000.

Fotobiennale – Mesjac fotografii v Moskve, Manéž, Moskva (Paris, Aachen).

Konfrontace – Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě . Pražský dům fotografie, Praha (České Budějovice).Česká dokumentární fotografie / Czech Documentary Photography. Leica Gallery, New York.

Divadlo života – Tanec smrti / Theatre of Life – Dance of Death. Galerie Roxy-NOD, Praha.

Michaela Brachtlová: „Akt v české fotografii 1960-2000“, Fotobienale Moskva, České centrum Paříž, Německo-francouzský institut Cáchy

Štěpán Grygar: „Architektura“, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

„Transparent, circulaire et Leger“, Galerie Mathieu, Lyon, Francie

Viktor Kolář: „Sidewalk never ends“, The Art Institute of Chicago, USA

„Czech documentary photography, Leica Galllery, New York City, USA

Bohumír Prokůpek: výstava skupiny „Český dřevák“, Galerie Liberec

Čedomir Butina: kurátor výstavy „Two Faces of Digital Imaging“, Galeriija Fotografije Fotokluba Split (práce 26 studentů FAMU)

Pavel Dias: kurátor výstavy „Antonín Horák“, Velká synagoga Plzeň, (text katalogu)

kurátor výstavy „Eva Davidová“, Muzeum jihiovýchodní Moravy ve Zlíně, (text katalogu)

Vladimír Birgus, Vladimír Kozlík, Alena Vandasová

Dramaturgie výstavního programu a organizační příprava výstav v Galerii Velryba v Praze.

Současná česká dokumentární fotografie / Contemporary Czech Documentary Photography. Leverkusen,  Dormagen.

 

Významná ocenění pedagogů (výběr):

Jaroslav Bárta – ceny v soutěži „Fotografická publikace roku“ – kalendář Český Telecom a kniha P. Štechy „U nás: 1968-1990“

Vladimír Birgus: Golden Light Book Award za nejlepší knihu z historie fotografie vydanou v roce 2002 v USA (Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948. The MIT Press, Cambridge + London).

Vladimír Birgus: ceny v soutěži Nejlepší fotografické publikace roku 2001 za knihu Jaroslav Rössler (KANT, Praha 2001) a za katalog Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF SU, Slezsklá univerzita, Opava 2001.

 

 

Mimoškolní činnost pedagogického sboru katedry režie:

Mgr. Bohdan Sláma: scénář celovečerního filmu „Štěstí“; účast na filmových festivalech (Rotterdam, San Francisco, Soči, Cottbus, Riga, kde film „Divoké včely“ získal významná ocenění).

Doc.Věra Chytilová: členka Evropské akademie, natáčení dokumentárního filmu Troja

Mgr. Saša Gedeon: příprava scénáře k celovečernímu filmu.

Mgr. Dušan Trančík, Art..D.: člen Evropské akademie; scénář celovečerního filmu Všechno kromě lásky

Mgr. Petr Marek: celovečerní debut Láska shora

MgA Jan Němec: natáčení dokumentárního filmu o summitu NATO 2002 v Praze.

Mgr. Jasmina Blaževič: práce na dokumentárním filmu Věra

 

Umělecká a publicistická činnost pedagogů katedry scenáristiky a dramaturgie:

 

Lubor Dohnal – práce na tv dokum. eseji „Pravdy každému přejte“ (scénář a režie), spolupráce s ČR (pořad o Andreji Stankovičovi), práce na scénáři „Eden“.

Mgr. Jiří Dufek – dramaturgická spolupráce na scénář filmu Želary, příprava publikace o historii FAMU.

Doc. Edgar Dutka – dokončil poslední verzi literárního scénáře dlouhometrážního kombinovaného filmu „Golem“ (spolu s J. Bartou) a práci na knize povídek „U útulku 5“ (vyjde letos v září  v nakladatelství Prostor). ČT Praha přijala literární scénář původních večerníčků „Dr. Anička“ (spolu s J.Kubíčkem).

Mgr. Petr Jarchovský – realizace filmů „Pupendo“ a „Želary“, píše scénář celovečerního filmu „Horem pádem“.

Doc. PhDr. Marie Mravcová – článek „Netečné masky swingujícího Londýna“ (rozbor filmu Zvětšenina a profil režiséra Antonioniho) – Filmové listy – projekt 100 2003; Cykly pro British Council – tematické zaměření: Film – literatura.

Účast na konferenci „Žánr ve filmu“ Olomouc 14-16.ll.2002 a příspěvek  „Žánrové posuny adaptačních řešení“ (v tisku); habilitační přednáška Montážní komponování literárního díla (červen 2002); komentář k vydání románu M.Majerové Přehrada v České knižnici (souvislost s avantgardou 20. let a uplatnění montážního principu (v tisku).

Prof. D.J.Novotný – napsal knihu „Pohádky ze starého mocnářství, román „Městečko nad Labem a román „O půl páté před krámem“ (nerealizováno).

Mgr. Jiří Soukup – spolupráce na scénáři filmu Smradi; scénář pro film Sentiment a skladba filmu Sentiment. Publikoval v Revolver Revui – ukázka z prózy, scénář a básničky.

Mgr. Jaroslav Vanča – kritická činnost v časopisech Ateliér a Film a doba; scénář celovečerního filmu Koleje do ráje.

 

Mimoškolní aktivity pedagogů katedry střihové skladby

MgA. Bára Kašťáková:

Režie a střih dokumentárních pořadů pro Českou Televizi (cyklus Velký Vůz), střih dokumentárního filmu The Second Front (americká produkce) oceněného The National Foundation for Jewish Culture, spolupráce s kanadskou televizí Citytv

 

Prof. Josef Valušiak:

Účast v mezinárodní porotě filmového festivalu Brněnská 16

Střih filmu MARIAN MONCZKA  režie Jiří Svoboda

 

RNDr. Martin Čihák:

Pravidelné přednášky na  Univerzitě Palackého v Oloumoci, IZV UK Praha, FF UK- katedra kulturologie, hostující přednášky na VŠMU Bratislava

Garant cyklu Experimentální film na LFŠ Uherské hradiště – výběr filmů a textů, úvody; Porotce soutěže Mladá Kamera Uničov; Spolupráce s NFA (úvody k projekcím v kině Ponrepo); Spolupráce s SFU – příprava  cyklu Hladné oko aj.

Koncepce přednášek a projekcí Město v avantgardním filmu pro festival dok. filmu, Jihlava; Realizace(scénář, kamera, střih, režie) dokumentu Palaestra pro nadaci Člověk v tísni; Realizace upoutávky festivalu etnické hudby Respect 2002 (společně s A. Růžičkovou); Realizace festivalových znělek a úvodního živého vystoupení se čtyřmi projektory pro festival dokumentárního filmu Jihlavu 2002  (společně s A. Růžičkovou); Příspěvek o čs. amatérském filmu s názvem Skutečnější než realita do sborníku Alternativní kultura (společně s M. Bregantem)

 

Ing. Josef Pešek:

Analogový záznam televizního signálu (článek pro Sborník Národního technického muzea, vyjde 2003); Digitální záznamové formáty (článek pro sborník NTM); přednáška pro NTM  Záznamová technika a střih – vývoj a praxe v ČST Praha; přednášky z oblasti teorie a praxe provozu televizního studia pro zaměstnance společnosti TV3; člen společnosti "ABEX" (Associated Brodcast Experts); účast na odborných seminářích a presentacích organizovaných ČT; recenze odborných článků.

 

Mgr. Jan Daňhel:                                               

Střih čtyř třicetiminutových Večerů Analogonu; ARTÓZA - průřezník současným výtvarným uměním; VATERLAND – Lovecký deník (celovečerní hraný film) – započaty střihové práce; Soukromé století - tři pilotní hodinové dokumenty většího cyklu; výstavy: Individuální hry, Galerie Ungula, Praha; Ztráta Paměti, Památník Terezín

 

Mimoškolní aktivity pedagogů katedry zvukové tvorby:

 

Prof. Ivo Bláha:           

Nové kompozice: Hádes - antický obraz pro kontrafagot a klavír; Samomluva s marimbou pro marimbu a hlas hráče (premiéra 10. 3. 2002 - Praha, Lichtenštejnský palác); 1 plus minus 1 - hudební výstup pro flétnistku a houslistu (premiéra 8.11.2002 - Praha, Lichtenštejnský palác- live nahrávka Č. rozhlas) 

Další činnost: Přednášky na Škole audiovizuální tvorby v Hradci Králové, oponentury u státních závěrečných zkoušek HAMU, lektoráty hudební tvorby pro Společnost českých skladatelů, organizování a uvádění projekce animovaných filmů FAMU na Jarním maratónu AMU 10. 3. 2002 v divadle Inspirace.

 

Prof. Ing. Václav Syrový, CSc.:

Vědecká činnost za rok 2002 - přehled publikovaných prací:

Ergebnisse der akustischen Vermessung der Teynkirchen-Orgel vor und nach der Restaurierung. Konferenzbericht Prag, 17.-22. Sept. 2000, Edition IME, Band 8, 147-153.

Intonation Properties of Clarinets and Methods of Their Measurement
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA)
Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), 105-107.  (spoluautor Vl. Jakeš)            

Air Column Resonance Frequencies and Their Dependencies in Cylindrical Tubes 32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), 133-136. (spoluautoři R. Jindra, J. Štěpánek)             

Zvukový design varhan a moderní chrámový prostor. Sborník z konference s mezinárodní účastí: Moderní sakrální stavby, listopad 2002, Fakulta architektury VUT Brno, 39-43.

Umělecká činnost:

Mastering CD  Test audio (spoluautoři Kadlec, Láb, Salava, Sýkora, Žikovský) HF 0019-2931, AMU, Praha 2002

                 CD  Jan Vičar, Vivat universitas!,  UP 2002, Olomouc

                 CD  Jan Vičar, Zpíváme si, UP 2002, Olomouc

 CD  Bohuslav Čížek, Hudební nástroje evropské hudební kultury, příloha ke knize HF 0021-2131, AMU, Praha 2002

Další aktivity: členství ve Vědecké radě fakulty elektrotechnické ČVUT.

 

Doc. Jiří Moudrý:

Zvuková režie a příjem dialogových postsynchronů pro celovečerní film :

Andělská tvář, rež. Z.Troška  

Zvuková režie filmového dabingu pro kina: Hvězdné války  ep. 2 Dolby Digital; Stuart Little II  Dolby Digital

Mixáž celovečerního filmu pro kina: Holky to taky chtěj Dolby - Dabing            

Zvuková režie  dabingu celovečerních filmů pro DVD ve formátu 5.1: Polibek draka, Yamakosi, Driven, Blade II, Fantom Paříže

Zvuková režie dabingů TV seriálů: Pišta a Fišta, Faktor Psí 4xx, Curyšské sejfy, Felicity

Zvuková režie 26 TV dabingů celovečerních filmů, 5 TV dabingů dokumentárních filmů, 40 TV + R reklamních spotů na celovečerní filmy.

 

Ing. Pavel Bukovský:

Natočení a realizace CD: Goin´ Crazy with the Blues (jazz 1920) - Originální pražský synkopický orchestr

Realizace a zpracování historických nahrávek P. Smetáčka ve spolupráci s Produkčním centrem F. Rychtaříka - CD: Traditional jazz studio 1961 - 1999

Televizní reportáž ARD: Nové srdce v chrámu sv. Víta

Další činnost: práce v Českém normalizačním institutu.

 

Mgr. Pavel Kopecký:

Veřejná provedení skladeb:

Reminiscence pro klarinet a EA  4. 12. 2002 - Praha 

Noc trifidů - elektroakustická skladba, Dánský rozhlas (Tribune Internationale de Musique Électroacoustique IREM), 4. 12. 2002 – Praha;Zátiší s pierotem pro klavír a EA  (2. 6. 2002 - Festival - Synthese 2002 -  Bourges Francie; 2. 10. 2002 – Praha); Trio pro housle, cello a klavír (30. 9. 2002 – Praha); Ritorni pro klarinet a EA - 27. 9. 2002 - Computer Art Festival 2002 - Padova (Itálie); Defilé - elektroakustická skladba - 7. 9. 2002 - “Setkávání múz" – Praha; Podzimní allegro - elektroakustická skladba - 4. 6. 2002; Baletní zpracování skladeb Fix focus, Luci serene, Defilé - 13. 4. 2002 – Louny; Luci serene - elektroakustická skladba - 2. 4. 2002 - Praha - Umělecká beseda; Bláznovy zápisky - suita pro klavír - 6. 3. 2002 - Praha - kostel Sv. Vavřince

 

Mgr. Jiří Kříž:

Mistr zvuku u filmových projektů: Friedrich, Freiherr von der Trenck - 2 dílný TV film pro ZDF BAVARIA Film München, K FILM Praha, režie: Gernot Roll; Die Wilden Kerle - hraný film pro mládež, SAMFILM München, WILMA Film Praha, režie: Joachim Masannek

 

Mgr. Vladimír Skall:

Natáčení seriálu ČT: Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (režie: H. Bočan)   

 

 

Mimoškolní aktivity pedagogů katedry animované tvorby v roce 2002

Prof. Břetislav Pojar – realizace jedné části mezinárodního projektu organizovaného japonským producentem, který vzniká na podkladě japonské poezie haiku.

MgA. Petr Skala – Realizace 80 min. dokumentu „Nepolapitelný motýl“ o Jarmile Novotné, realizace hodinového filmu Pražské jaro 2002, realizace filmu „Litomyšl“, realizace cca 20 videoartových prací

Pavel Koutský – realizace filmu „4 lásky“, práce na animovaném seriálu „Do pohádky“ pro ČT

Doc. Jiří Kubíček – 3 scénáře pro celovečerní povídkový animovaný film režisérů Vlasty Pospíšilové a Aurela Klimta „Fimfárum Jana Wericha“. Dramaturgická spolupráce  s Ateliéry Bonton Zlín.

Jan Klos – animace filmu Aurela Klimta „František Nebojsa“

Doc. Jiří Kubíček

publikační činnost pro ASIFA News (anglicko-francouzsko-ruský bulletin); spolupráce s časopisem Animatoon (Korea); člen umělecké rady Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací Fakulty technologické Zlín; člen ASIFA (International Animated Film Association); člen redakční rady Film a doba; spolupráce se Soukromou uměleckou školou grafickou v Jihlavě; studie Radek Pilař a film do připravované monografie o Radkovi Pilařovi; studie Josef Krofta a film do připravovaného sborníku o inscenačních principech Josefa Krofty, který vzniká na DAMU; umělecký ředitel a člen výběrové komise Festivalu animovaných filmů AniFest Třeboň

Prof. Břetislav Pojar

člen rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie; člen České filmové a tv akademie; čestný prezident festivalu v Annecy; diskusní panel o tvorbě loutkových filmů B. Pojara v Annecy; prezentace humorných filmů podle výběru B. Pojara v Annecy; retrospektiva filmů B. Pojara v Paříži

MgA. Petr Skala

Hlavní cena v kategorii a Cena primátora Hradce Králové za film „Litomyšl“ – Techfilm 2002

Pavel Koutský

Hlavní cena festivalu AniFest v Třeboni animovaným filmům Pavla Koutského

Jan Klos

člen poroty na přehlídce amatérských loutkových divadel

                        

 

Činnost pedagogů Centra audiovizuálních studií

Pavel Jech

přednášková činnost:

scenáristika s scénáristické konzultace pro americké studenty na 3F; scenáristika a dramaturgická analýza na Cinema Studies; přehled dějin českého filmu pro University of Miami, letní workshop na 3F; New Wave Cinema-Origins and Implications a  Script Analysis-Beginning Screenwriting na Univerzitě Karlově pro studenty CIEE; roční kurs scenáristiky Prague Center for Further Education; letní kurs scenáristiky pro magisterské studenty a letní kurs pro středoškoláky na AU ve Washingtonu; přednášky na konferencích ve Finsku, březen 2002 a v Austrálii, duben 2002; oponent pro magisterskou diplomovou práci University of Technology Sydney

tvůrčí práce:

natočen 16mm 22minutový film SMS Girl; další tři nerealizované krátkometrážní scénáře

 

Doc. PhDr. Jan Bernard, CSc.

Publikace a veřejná vystoupení:

Tváře českého filmu, ČT 1, březen 2002

Démon reality: varianta chcípácká (B.Sláma: Divoké včely). Film a doba 1 (2002) 43-45

Ararat (A.Egoyan). Film a doba  3 (2002) 135,136

Piti piti pa (vystoupení v klipu Tata Bojs, režie Jakub Kohák, říjen 02)

Pedagogická činnost:

FAMU: Dějiny světového filmu od počátku do r. 1942; Realizace estetických kategorií ve filmu; Základní vyjadřovací prostředky; Koncepce přednášky Dějiny filmu pro l. ročník a v jejím rámci několik přednášek

FFUK- Filmová studia: Masová média a masová kultura; Andrej Arsenjevič Tarkovskij; Oleksandr Petrovyč Dovženko; Dějiny filmových teorií I

New York University Praha: Seminář českého filmu

Simon Frazer University, Vancouver – Prague Field School: seminář dějin českého filmu

Odborná činnost:

Řešitel grantu FRVŠ  Inovace programu výuky Dějin filmu na FAMU; vedoucí Ediční komise FAMU; člen UR AMU; člen VR FTF VŠMU Bratislava; člen Rady Fondu pro rozvoj české kinematografie; člen OHSP MK ČR; člen komise pro SZK Vyšší odborné školy herecké v Michli; oponentské posudky grantů GAČR a FRVŠ, členství v oponentních komisích; člen Rady Fondu pro rozvoj české kinematografie

člen FITES

 

Mgr. Tomáš Petráň, proděkan pro zahraničí

Hodinový dokumentární film „Týnské varhany“ o rekonstrukci unikátního nástroje, (z grantu Česko-německého fondu budoucnosti)

Osm půlhodinových filmů z grantu UNESCO a Ministerstva kultury ČR:
Projekt „Nositelé tradic – žijící a oživené lidské poklady“, cyklus „Betlémáři“, filmy:
Mechanické betlémy (Mezinárodní festival filmů o umění FIFA v Montrealu, březen 2002),

Betlémy z Ústí nad Orlicí (Festival etnologických filmů Bělehrad, prosinec 2002), Králické betlémy, Rodinná tradice, Čas nad Betlémem, Betlémy z mouky a másla, Příbramské jesličky, Třešťské betlémy

Třináct dílů Večerníčků „Spejbl a Hurvínek“, režie a druhá kamera

Kamera a střih loutkového experimentálního filmu „Chcípáci“ s divadlem Buchty a loutky

Zahájení práce na disertační práci „ Filmové teorie druhé poloviny 20.století“ po přijetí na doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě

 

odb. as. Mgr. Martin Štoll, Ph.D.

Zaměstnání:

vedoucí dramaturg České televize (Skupina dokumentárních děl Centra publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání); pedagog Vyšší odborné školy filmové v Písku; nakladatel (Malá Skála); dramaturg a vedoucí projektu České televize (TS Anny Beckové); odborný asistent na FAMU, Katedra dokumentární tvorby (1997-2002), Centrum audiovizuálních studií (od 2002); režisér, kameraman, scénárista vlastních dokumentárních filmů, porotce; Člen European Documentary Network (EDN), Asociace režisérů a scénáristů (ARAS), Filmového a televizního svazu (FITES), Svazu Českých knihkupců a nakladatelů (SČKN)

Filmy:

Pomoc člověku (Když musíš, tak musíš) NikéTV. 28 minut; Projev prezidenta Václava Havla k účastníkům pre-summitu NATO, Riga 2002

Dramaturgie: Může to být i vaše dítě (r. Alena Činčerová), Starty - dokumenty mladých filmařů , Sestřičky (r. Helena Třeštíková), Květy a vůně (r. Karel Kopš), O životě zahradnickém (r. Karel Kopš), Druhý život Lidic (r. Pavel Štingl) (dramaturgie spolu s dr. Hanou  Jemelíkovou)

Teoretické práce

Praha dokumentární (spoluautor, knižně Malá Skála, Praha)

Práce o zachycování proměny Prahy dokumentárním filmem.

Jan Špáta: Okamžiky radosti (spoluautor, knižně, Malá Skála, Praha)

Bilanční rozhovor s klasikem českého dokumentárního filmu.

Odborné redakce a vydavatel

Hans Joachim Schlegel: Podvratná kamera (Malá Skála, Praha)

Pavel Hájek: Krajina zevnitř (Malá Skála, Praha)

Petr Štefek: Fantomas (Malá Skála, Praha)

Martin Matějů a Martin Štoll: Praha dokumentární (Malá Skála, Praha)

Články a příspěvky

Předmluva k českému vydání (Podvratná kamera, Malá Skála, Praha)

Na co má čas Helena Třeštíková?, portrét (Film a Doba, 2/2002)

Dokumentární obrazy z Lotyšska, náčrt studie (Film a doba, 2/2002)

Barevný svět černobílých lotyšských filmů (spolu s P. Štollem, rozhovor s

Lailou Pakalninou), Lidové noviny 31. ledna 2002

Four Periods of Czech Documentary School (Cinema du Reel, Paris, 2002)

Anketa pro dokumentaristy (Cinepur 1/2002)

Člen porot festivalů a účasti na konferencích

Spoluúčast, organizace turné a moderátor diskusí s Janem Špátou (Karlovy Vary, Praha, Brno, Olomouc, Šumperk, Hronov, Náchod)

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ústí nad Orlicí 2002, 2. ročník - spoluorganizátor a člen poroty

Festival dokumentárních filmů Jihlava, zástupce ČT mezi commissioning editory na burze námětŮ

Tourfilm 2002 - člen poroty televizní sekce

Cinema du Reel, Paříž, člen delegace v rámci retrospektivy českého dokumentu v Centre Pompidou

Pedagogická činnost:

FAMU / CAS (od září 2002) Předměty: Dějiny českého dokumentárního filmu, Televizní prostor; (do září 2002): Katedra dokumentární tvorby, odborný asistent. Předměty: Dějiny dokumentárního filmu (přednáška), Rozbory k dějinám dokumentárního filmu (seminář), Dramaturgický seminář (hlavní             seminář), rozbory současných filmů v TV (seminář)

Vyšší odborná škola filmová, Písek, obor Dokumentární tvorba a vedení praktických cvičení, přednášky: Fenomén dokumentárního filmu, Principy propagandy.

Filosofická fakulta UK, katedra teorie kultury: přednáška Znásilnění reality aneb Český dokumentární film jako nástroj propagandy

FAMU / 3F: The Phenomenon of Documentary (v angličtině)

Zahraniční přednášky: University of Glasgow (Velká Británie), Department of Slavonic Studies – The Second Life of Lidice, What can the East bring to             West? - East European Documentary Film Making, Totalitarianism, Propaganda a and Documentary Film, Czech Documentary Film School  (v angličtině); Glasgow Film Theatre, pro veřejnost: Totalitarianism and Documentary Filmmaking (v angličtině)

Další sebevzdělávání:

Kurs evropské unie (Rentel a.s.); Seminář Dokumentární film v mezinárodní koprodukci (Institut dokumentárního filmu Praha); Manažerské školení v oblasti médií (ConCent)

Zmínky a další prameny:

www.documentary.cz; www.czech-tv.cz; Almanach nakladatelství v České republice

Katalog Festivalu českého dokumentu Jihlava 1997; Kdo je kdo v České republice 2002; Britské listy (www.blisty.cz)

 

Robert Silverio

Aktivity 2002:

Výstavy samostatné: galerie Pusta, Katowice Polsko,  říjen 2002 – leden 2003

Prezentace: Přednáška o katedře fotografie FAMU na sjezdu vysokých škol vyučujících fotografii, duben 2002

Vzdělání: Dokončení doktorandského studia, úspěšné obhájení teoretické práce: Dekonstrukce současné fotografie, listopad 2002

 

Doc. PhDr. Stanislav Ulver

Šéfredaktor časopisu Film a doba, příprava knihy Animace a doba (grant Rady Fondu pro rozvoj české kinematografie), přednáška Mullerdome Jana Weisse v British Council, rozběhnuté řízení ke jmenování profesorem.

Publikace ve Film a doba 2002:

Ulver Stanislav: Animace futuristických světů (092/2); Ulver Stanislav: Film je. (Diagonála) (105/2); Ulver Stanislav: Krátce o krátkém filmu v Annecy (180/3); Ulver Stanislav: Lipské spříznění dokumentu a animace (231/4); Ulver Stanislav: Martiny Kudláčkové teoretické bytosti a nositelé klíčů (150/3); Ulver Stanislav: Mýty, mystifikace a mystéria Igora Kovaljova (087/2); Ulver Stanislav: Nebe, peklo, ráj (249/4); Ulver Stanislav: O širokém formátu s Peterem Tscherkasskym (108/2); Ulver Stanislav: Priit Pärn: svět legend a mýtů (084/2); Ulver Stanislav: Sansebastiánské hledání ztraceného času (173/3); Ulver Stanislav: Spřízněné filmové světy Larryho Jordana (081/2)

 

PhDr. Vladimír Just, CSc.

Bibliografie (výběr):

Just, V.: Teď teprve může začít Faust…, Divadelní noviny, 11, 2002, č.2, s.5

Just, V.: Poněkud rozmazané tváře českého filmu (kritická analýza dok. cyklu), Literární noviny, 13, 2002, č.29, s.13

Just, V.: Událost letní sezóny nebo sezónní bublina? (Král Lear a česká kritika), Literární noviny, 13, 2002, č.38, s.13

Just, V.: Lesk a bída české mediální krajiny (esej, inspirovaný dvoudílným dokumentem Roberta Sedláčka), Literární noviny, 13, 2002, č.49, s.12

Just, V.: Realistický kronikář absurdity aneb Fuck-off dramatika Vlastimila Venclíka (portrétní esej), in: Nezvaný host a jiné hry,  G+G, Praha 2002

26 x Úvahy posttelevizní, 26 x Úvahy postdivadelní, in Literární noviny, 13, č.1 – 52

Pro ČT2 6 x příprava a moderování TV kritický klub Katovna

Účast na cyklu Předčasná úmrtí (Jaroslav Dietl, Jindřich Plachta)

a Česká divadelní režie (Jindřich Honzl)

Oponentské posudky na dipl. práce (M.Mareček: Zářící obrazy aj.)

Externě:

Mediální kritika - Seminář tvůrčího psaní na Literární akademii J.Škvoreckého  

Významné osobnosti české kultury (přednáška na LA JŠ)

FFUK (Katedra div. vědy a kat. film. studií: Úvod do mediální kritiky- přednáška+seminář,  Svět Jana Švankmajera – přednáška,  aj.)

FAMU: Seminář mediální kritiky pro hranou a pro dokumentární tvorbu

 

Mgr.Vít Janeček

Publikační činnost:

Koncept FAMU, in: Cinepur č.20/2002 v oddílu reflexe

Maya Deren - rozhovor s Martinou Kudláček, in: Cinepur č.21/2002

Posun do extrémnějších poloh - rozhovor s Vladimírem Opělou, in: Cinepur č.21/2002

Co zbylo z nové vlny - rozhovor s Galinou Kopaněvou, in: Cinepur č.22/2002

Film v rukou Hry prachu, in: Literární noviny č. 23/2002 - reflexe

rozhovor s Martinem Marečkem, in: Literární noviny č.23/2002

glosy v několika číslech Cinepuru v r.2002

Přednášková činnost:

ZS 2002:

FF UK - Katedra filmových studií: Úvod do filmové poetiky (jednosemestrální přednáška)

FAMU: Dějiny dokumentárního filmu (dvousemestrální přednáška spolu s T. Petráňem)

Projekce a dialogy – koordinátor; Úvody do ostatních umění, společenských věd a humanitníh disciplin pro 1.ročník FAMU – spoluautor koncepce a koordinátor (spolu s P.Uherkou); segment Precinema v cyklu přednášek Dějin filmu pro 1.ročník FAMU

Významnější tvůrčí, veřejná či rozvojová činnost:

- Pravidla hry (v listopadu 2003  obdržen grant Fondu pro rozvoj české kinematografie MK ČR) - dokumentární esej v procesu vzniku, premiéru předpokládám na konec roku 2003.

- člen poradního sboru děkana FAMU červen - prosinec 2002

- spoluautor konstituce Centra audiovizuálních studií FAMU

- člen pracovní skupiny MK ČR pro přípravu České sezóny ve Francii

- člen poroty krátkých dokumentárních filmů na festivalu Jeden svět 2002

- moderátor diskusí na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě 2002

- účast v diskusních pořadech Vladimíra Hendricha pro ČRo3-Vltava

- spolupráce s ČT (dokumentární cyklus EGO ad.) a s Les Films d'Ici (Paříž)

 

PhDr. Zdena  Škapová

Přednášková činnost:

LS 2002: Dějiny českého a slovenského filmu; Dějiny světového filmu po r. 1945

výuka pro 3F; výuka pro Cinema Studies; účast na programu pro Summer Workshop pro NYU; účast na programu pro Summer Workshop pro Emerson College (University Boston)

ZS 2002: Proměny v  zobrazení II. světové války v čs. a slovenském filmu; Filmové ekvivalenty moderních narativních postupů; výuka pro 3F; výuka pro Cinema Studies; pedagogické vedení (listopad, prosinec) absolventské práce amerického studenta semestrálního kurzu pořádaného organizací Association for Cross‑cultural Understanding; přednášky pro Institute for Further Education

publikační činnost:

Démanty všednosti.Cesty k moderní filmové poetice.140 s. Pražská scéna 2002

textová spolupráce s katalogem MFF Karlovy Vary (portrét Vlastimila Brodského, Franka Beyera)

 

 

Činnost pedagogů 3F:

Doc. Mgr. Rudolf Krejčík

3F: Main Course, Introduction to creative scriptwriting and directing,Cultural Orientation, lecture of Master class

AU semester: Main Course, Cultural Orientation, Lecture of Master class

NYU: Cultural Orientation

Emerson College Boston: Cultural Orientation, Educational Excursions

Miami Univesrity: Cultural Orientation, Educational Excursions

Doc. Mgr. Michael Gahut             

3F: Main Course, Camera theory and technology, Exponometry, Lighting technology and terminology, Cinematographers influence and possibilities during different post-pro technologies

AU semester: Main Course, Introduction to camera work and lighting, 16mm motion picture technology, Exponometry, Technical script development

NYU: 35mm Motion picture camera technology, Exponometry, Cinematographers influence on esthetics of Image

Emerson College Boston: Lighting for TV, Introduction to TV camera technology

Miami University: Lighting for TV, Introduction to TV camera technology

Cinema Studies: Cinematographers influence on esthetic of cinematographic image

Tom Gregor

3F: Main Course, Directing, TV workshop

AU: Directing

NYU: Scriptwriting, Directing

Emerson College Boston (organizační vedoucí SW): Scriptwriting, Directing

Miami University (organizační vedoucí SW): Scriptwriting, Directing

Mgr. Vladimír Skalský

3F + AU: Main Course, Camera theory and technology, Still and motion picture photography studies, Composition in still photography, Composition in Cinematography, Film shot as a basic element of montage, Esthetic point of view on film shots, Means of expression of DoP

NYU + Emerson College Boston + Miami University: Understanding film as a medium, Significance and characteristic properties of film shot in film montage, The cameraman’s influence upon the esthetic quality and function of a shot in a film work

Cinema Studies přednáší            Film shot as a component of film language

Dáša Bláhová                                      

3F: Actor`s studio

AU: Actor’s studio

PhDr. Michal Bregant                       

AU: History of Cinema

Emerson College Boston: Czech film history

Ing. Mgr. Pavel Brezina 

3F: Practical editing, Editing room workshop; Postproduction coordinator and Archive

Mgr. Vladimír Cabalka          

3F: Editing

PhDr.  Helena Confortiová, CSc.

3F: Basic Czech

Mgr. Otakar Fuka               

3F: Main Course, Directing

AU: Directing

Mgr. Pavel Jech

AU: Scriptwriting

Miami University: History of cinema

Mgr. Beth Lazroe 

3F: Theory of Photography

MFA Miroslav Mandić           

3F: Screenwriting

Prof. Josef Pecák                         

3F: Technical stream

AU: Technical stream

NYU (organizační vedoucí SW): Psychology of Vision

Emerson College Boston: Psychology of Vision

Miami University: Psychology of Vision

PhDr. Zdena Škapová

3F: Film history

AU: History of world cinema

NYU: History of Czech cinema

 

Pedagogové Gahut, Gregor, Skalský, Brezina, Mandić se podílejí na realizaci a pedagogickém vedení společných cvičení a jsou supervisory jednotlivých studentských projektů.         

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 XII. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY     

 

FAMU je členem celosvětové organizace filmových škol CILECT.                                 

 

FAMU pokračovala v programu  výměnných studentských pobytů v rámci projektu Evropské komise Socrates/Erasmus. V průběhu jara a léta se podařilo uzavřít nové smlouvy o studentských výměnách s vysokými školami ve Francii (Lyon), Portugalsku (Lisabon), na podzim pak byla nabídka stáží rozšířena o druhou školu v Belgii (Brusel) a rovněž druhou školu ve Finsku (Tampere) a v Německu (Bielefeld).

Poprvé se náš student zúčastnil letního přípravného jazykového kursu před samotnou stáží (v Lisabonu), omezený počet míst a stipendií pro tyto jazykové pobyty poskytuje Národní agentura při programu Socrates/Erasmus. Informaci o této možnosti jsme obdrželi na poslední chvíli, přesto se během tří dnů podařilo vyřídit potřebné formality a student stipendium získal a odjel do Portugalska.

V letním semestru akademického roku 2001/2 pobývalo na stážích na pěti školách celkem sedm studentů, v akademickém roce 2002/3 si po povodních většina studentů odjezd odložila. Z naší školy tak vyjeli dva stážisté v zimním semestru (jedenáct v letním semestru 2002/3, celkem FAMU uskutečnila 13 studentských pobytů v celkovém trvání 75 měsíců v ak.roce 2002/3). Mnozí stážisté si pobyt na zahraničních školách prodloužili.

V zimním semestru jsme hostili sedm stážistů z evropských škol, (v letním 2002/3 celkem třináct). Zahraniční studenti si vybírají z nabídky Centra audiovizuálních studií, anglofonního programu Cinema Studies a z anglofonního programu katedry fotografie, někteří z nich si v rámci omezených znalostí češtiny zapsali i předměty na jiných katedrách. O jejich spokojenosti svědčí, že čtyři stážisté požádali o prodloužení pobytu i na letní semestr. 

Počty přijíždějících zahraničních studentů svědčí o značné oblibě a prestiži FAMU v cizině, zároveň se podařilo, pravděpodobně i vlivem stoupající jazykové vybavenosti studentů, prolomit doposud nízký zájem našich posluchačů o zahraniční studijní pobyty.

 

Souběžně s rozvíjením studentských výměn probíhá snaha o zintezivnění výměn pedagogů. Hostující pedagogové, placení z programu Socrates/Erasmus jsou zváni i vysíláni na týdenní přednáškové pobyty, v zimním semestru jsme vzhledem k provizorním podmínkám během rekonstrukce paláce Lažanských uskutečnili jen omezený počet návštěv – z Londýna přijela fotografka Tancy Spinks z Middlesex University, z Bielefeldu pedagog se studenty, rovněž tak studentská i pedagogická návštěva dorazila z Finska. Pro letní semestr bylo domluveno a je předjednáno a zadministrováno 14 výjezdů našich pedagogů a osm přednášejících ze zahraničí (Darmstadt, Paříž, Tampere, Middlesex, Lisabon).

 

Mimo program Socrates/Erasmus rozvíjela škola kontakty s dalšími školami, oficiálně nás navštívili  kolegové z Hong Kongu (Hong Kong Academy of Performing Arts) a z Japonska (Yamamoto Research Institute), kteří s námi konzultovali problémy filmového vysokého školství ve svých zemích.

 

Pro lepší informovanost studentů o nabídce stáží a stipendií jsou od léta všechny možnosti zveřejňovány na školních www stránkách. Studenti, kteří se vracejí ze stáží, mají povinnost zveřejnit na stránkách své závěrečné zprávy, což pomáhá dalším zájemcům ve snazší orientaci při výběru vhodné školy a stáže.

 

 

 

 

Přehlídky a festivaly, na nichž se prezentovaly filmy FAMU:

 

Škola se účastní i množství prestižních zahraničních festivalů. Na webových stránkách FAMU je průběžně zveřejňována aktuální nabídka účasti na festivalech, studenty hojně využívaná. Byla vypracována metodika pro titulkování a výrobu anglických verzí filmů a zakoupeno vybavení, které titulkování umožňuje.

Kromě festivalů se na podzim zúčastnili naši studenti s kolekcí školních filmů setkání dokumentaristů v Salzburgu.

Vzhledem k nárůstu festivalových aktivit a mezinárodních kontaktů bylo na podzim 2002 ustaveno zahraniční oddělení, ke dni 1. 11. 2002 nastoupila Mgr. Natalia Cavina. Agendu zahraničních i tuzemských festivalů přebrala po Báře Šilhavé. V součinnosti se zahraničním  proděkanem MgA. Tomášem Petráněm byla široce rozvinuta aktivita týkající se nejen zahraniční výměny studentů v rámci programu Erasmus / Sokrates,  ale rozhojnila se i účast na mezinárodních filmových festivalech a seminářích. Řada těchto prezentací školy výrazným způsobem přispěla k upevnění prestiže FAMU a začlenila ji do povědomí mezinárodního společenství pedagogických škol (CILECT aj.) a tím zvýraznila význam naší domácí filmové (školní) produkce. Uplynulé období je dobrým příslibem pro další rozvoj mezinárodních vztahů, což logicky vede i k nárůstu zájmu zahraničních studentů o studium na naší škole. Celkem bylo obesláno 38 festivalů, z toho  31  zahraničních a 7 českých, celkem s cca 80 tituly.

 

Přehled festivalů, na kterých byly promítány filmy FAMU

Do přehledu není zahrnut festival FAMU, protože se koná bez externí účasti. 

 

Grenzland – Filmtage Wunsiedel 4.4 – 7.4.: Ropáci (Jan Svěrák)

Film & Medienfestival GmbH – Stuttgart: Prasavci (Michal Žabka); Proměna přikázání (Martin Duda); Světlo (David Súkup); Test (Václav Švankmajer); Kouzelný zvon; Akrobat; Přiušnice; Babaloon; Hará na princeznu; Krvavý Hugo; 3 variace na Picassovské téma (Šimon Koudela)

Festival du Film – Poitiers 11.3. – 17.3.: „F“ (Janja Glogovac)

Filmfestival Tampere 5.3. 10 3.: Aerosomnia (Josef Abrhám)

Hong Kong International Film Festival 29.3. – 6.4. 2002: Světlo (David Súkup)

Tel Aviv: Světlo (David Súkup); 3 Fuové (Jan Bubeníček); Svatební dary (Margareta Hrůza)

Paris Film Festival: Velký kýchač

Cannes: Chodec (Marek Epstein)

Cannes – Kodak Prize: Velký kýchač

 

Melbourne: Proměna přikázání; Velký kýchač

Go East: Test

Krakow: Na cestě

Zlín: Bam, bam, bam; ELFilm; Enthusia;Chodec; Na cestě; Nelásky; Prasavci; Proměna přikázání

Plzeň - Finále: Ocet; EL film; Naše třída; Šance tisíciletí; Malé veličkosti; Domov; Nebe nebo peklo; Žito; Nelásky; Na cestě; Velký kýchač; Prasavci

Třeboň: Maškin zabil Koškina, Eastern – Krvavý Hugo (Aurel Klimt); O kouzelném zvonu; Hurá na princeznu (Jan Bubeníček); Na draka; Tři Fuové; Ludvíkova hlídka; Babalon (Michal Žabka); Prasavci; Dopis (David Súkup); Světlo; Přiušnice (Maria Procházková); V kleci (Lucie Šimková); Havran; Expedice (Tomáš Luňák); Akrobat; Skřítci (Noro Držiak); Velký kýchač; Proměna přikázání            (Martin Duda); Test (Václav Švankmajer); Za oknem (Michaela Tyllerová); Sherlok Holmes a ďábelská dvojice (Radek Doskočil)

Animafest 2002 – Zagreb: Světlo (David Súkup)

Short Film Festival in Drama - Athens, Greece: Ex- pozice (M. Fornayová)

Mnichov: Na cestě (M. Simič); Prasavci (M. Žabka); Velký kýchač (N.Držiak); Enthusia (J. Abrhám); Nelásky (T. Bařina)

Taormina Arte - Sicily – Italy: Světlo

Trenčianské Teplice: ELFilm (J. Sommer)

Dačická FILM harmonie 4. – 10.8. 2002: Nelásky; Ex-pozice; Svatební dary; Konec sezóny; Sladkosti

Fantastik  Film Festival – SWEDEN: Mechanika (D. Súkup)

Festival of European Film: Světlo (D. Súkup)

Letní filmová škola - Uherské Hradiště: Domov  (D. Duponchel); Na cestě (M. Simič); Malá nesdělení (M. Fornayova); Malé veličkosti; Šance tisíciletí; Naše třída (E. Hníková); ELFilm  (J. Sommer); Bam, Bam, Bam; Proměna přikázání; Nebe nebo peklo; Mechanika; Pirát; Malé veličkosti

International Animation Festival Ottawa: Světlo (D. Súkup)

Tenerife International Animation Festival: Světlo (D. Súkup)

Písek: Podobizna; Pirát; Prasavci; Mechanika; Velký kýchač

Cinanima  - Espinho, Portugal – (4. – 10.11.): Podobizna

FilmFest Cottbus – Festival mladého východoevropského filmu (30.10.- 3.11.):Ex-pozice; Na cestě

Salzburg – Studio West goes East II.  – „Czech Pack“ (22. – 23.11.): Na cestě; Male veličkosti; Štedrý den; Pirát; Mechanika

Moskva – VGIK – International Student Film festival -  (19.-24.11.): Mechanika; Pirát; Lidé z autobusů

Tallin-Sleepwalkers Student Film Festival – (23.-29. 11.):  Mechanika

The young and fourious“: Touha; Na cestě; Podobizna; ELFilm; Konec sezóny; Akrobat; Male veličkosti; Až do rána 

Tallin – Black Nights Animation Film festival  (29.11.-8.12.):  Podobizna

Bilbao   - Zinebi /Int. festival of Short and Documentary – (25. -30.11.): Podobizna

Varšava - Centrum Lowicka – 6.-8. 12. – II. Přehlídka studentských filmů

8.3. (Český den): Touha; Na cestě; Podobizna; ELFilm; Konec sezóny; Akrobat; Male veličkosti; Až do rána

Festival francouzského filmu - Praha 6.-9. 12.- Kino Lucerna, Fr. Institut: Babaloon, Stopáž, V kleci, Expedice, Havran, Akrobat, Tajemství cvrčků, Touha

Rouen (Francie) - 6.-8.12. – Přehlídka českého filmu: Konec Sezóny, Domov, Ryba 073, Pouť, Šance tisíciletí, Na cestě, Svatební dary, Obec B.

Rennes (Francie) – Les Fantasmagories – Festival anim. filmů: Akrobat

Madrid - Animadrid – 9.-15.12.: Mechanika

 

V rámci festivalové agendy zahraničního oddělení byla na podzim umožněna cesta studentů na přehlídky do Rakouska (Salzburg), Portugalska (Espiňho).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Závěr

 

 

V roce 2002 nastoupila FAMU cestu dalšího zkvalitňování výuky, snižování věkového průměru akademických pracovníků a začleňování moderních metod do pedagogického procesu. Byly podniknuty nové kroky k uplatnění vícezdrojového financování a byla intenzivně rozvíjena mezinárodní spolupráce s evropskými i americkými filmovými školami. Pro plné využití všech možností, které skýtá evropská integrace prostřednictvím účelových fondů a grantů, však škole chybí finanční prostředky na angažování pracovníka, který by zmíněné možnosti vyhledával a obhospodařoval.

Pokračovalo se ve vybavování fakulty i Studia FAMU moderními technologiemi; po přestěhování do špičkově vybaveného paláce Lažanských se škola stává jedním z nejmodernějších akademických pracovišť v zemi.

Pro bezchybný chod školy je třeba přistoupit k úpravám a optimalizaci technického vybavení Studia FAMU v Klimentské ulici tak, aby provoz Studia umožnil plné využívání kapacit všech pracovišť.

Dalším problémem je nízká  vybavenost knihovny kvalitní odbornou literaturou a vybavení moderní videotéky audiovizuálními nosiči. Tento problém se již snaží škola řešit cestou mezinárodní pomoci a akvizic.

Dalším problémem je odměňování akademických pracovníků. Při současných možnostech školy bude velmi nesnadné udržet a dále rozšiřovat vysoce kvalitní a umělecky výjimečný pedagogický sbor. Možnost získávání dalších finančních zdrojů z evropských podpůrných programů naráží v bludném kruhu na již zmíněnou nemožnost angažovat kvalifikovanou pracovní sílu na administrování grantů. Pedagogové sami jsou již teď natolik vytíženi vlastní činností při výuce a zajišťování chodu školy, že nelze počítat s tím, že by sami zvládli čím dále složitější grantovou agendu.

Zájem o studium na FAMU ze strany uchazečů z ČR i ze zahraničí, úspěchy našich studentů na mezinárodním kolbišti i samostatná tvůrčí a odborná činnost pedagogů svědčí o výjimečném postavení, jakému se škola těší. Proto je nutné nalézt cesty k řešení současného neutěšeného stavu v odměňování akademických pracovníků ve chvíli, protože FAMU chce potvrdit a udržet své místo mezi elitou světových filmových škol.


   Kontakt