FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Úřední deska    
Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2018/19

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2018/19


V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkana č. 5/2017 o přijímacím řízení, organizaci studia a ukončení studia, vyhlašuji pro uchazeče o studium v oborech bakalářského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média s nástupem do studia v ak. roce 2018/19 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 26. června 2017, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny na úřední desce FAMU na webových stránkách Základní informace o podmínkách přijímacího řízení < https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/prijimaci-rizeni-informace-a-faq-pro-uchazece/zakladni-informace-o-podminkach-prijimaciho-rizeni/> a Podrobné informace o přijímacím řízení do bakalářského studia na FAMU < https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/bakalarske-studium/>.


11. července 2017


Mgr. Zdeněk Holý

děkan FAMU


   Kontakt