FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Dlouhodobý záměr    
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2004 (březen/květen 2004)

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

 

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

2004

  

FAMU je v ČR jedinou vysokou školou, jež poskytuje úplné vysokoškolské vzdělání celkem v devíti oborech (režie, dokumentární tvorba, kamera, scenáristika a dramaturgie, animace, střih, zvuk, produkce, fotografie). Úkolem, který na sebe FAMU bere, je nejen dostát slavné minulosti, ale hlavně vytvořit podmínky pro to, aby její absolventi vstupovali do praxe maximálně vybaveni pro současné audiovizuální prostředí, a to nejen v naší zemi, ale v propojující se Evropě. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí zaměřit se zejména na tyto oblasti:

  1. Zázemí pro vícezdrojové financování

  2. Akademická televize

  3. Technologický rozvoj

  4. Příprava mezioborového programu zaměřeného na prezervaci a prezentaci filmových a fotografických děl

  5. Zahraniční spolupráce

  6. Prostorové kapacity fakulty

 

Ad 1. Zázemí pro vícezdrojové financování

FAMU v uplynulém období výrazně posílila vícezdrojové financování a nadále půjde touto cestou. V budoucnu dojde k posílení vazeb mezi vícezdrojovým financováním a studijními programy, které jsou v současné době patrné např. u konstituování oboru audiovizuální studia. Podobně tomu bude např. s plánovanými přípravami nového oboru – Restaurování fotografických, filmových a videomateriálů. Vzhledem k nárůstu administrativních úkonů, spojených s rostoucími nároky na posílení vícezdrojového financování je nutné rozšířit a zkvalitnit administrativní zázemí školy. Bude třeba zvýšit kvalifikaci vybraných pracovníků a posílit administrativní složku tak, aby starost o vícezdrojové financování neblokovala kapacity akademických pracovníků.

 Ad 2. Akademická televize

V roce 2003 byly zahájeny přípravné práce na projektu Akademické televize, jejíž vysílání by mělo ve výsledku oslovit široké publikum. V roce 2004 postoupí práce na A-TV v těchto oblastech:

a.            konstrukce právního rámce budoucí A-TV

b.         rozvoj a patrně také institucionalizace spolupráce akademických pracovníků několika vysokých škol, odborníků na technologie

Ad 3. Technologický rozvoj

a.      V roce 2003 se začala rozvíjet spolupráce všech tří fakult AMU v oblasti nových technologií a nových médií. V projektu Multimediální laboratoř je postupně vybavováno nové společné pracoviště, které má předpoklady dosáhnout špičkových parametrů ve světovém měřítku. FAMU spojila své pedagogické síly i finanční prostředky s FEL ČVUT, neboť v oblasti nových technologií se zájmy obou škol setkávají. Podmínkou k úspěšnému rozvíjení výzkumu i výuky v oblasti nových technologií a nových médií (3D animace, virtuální realita, informační technologie a jejich tvůrčí využití, digitalizace filmové výroby) je ovšem  získání vhodných prostor.

b.      Vývoj nových technologií v kinematografii si v dohledné době vyžádá i rozšíření technologického zázemí o HD (high definition) dílčí technické vybavení a navázání spolupráce s profesionálními společnostmi působícími v této oblasti. Vzhledem k výši nezbytných investic se však nejedná o úkol, jež by bylo třeba bezodkladně realizovat v roce 2004.

c.      Vývoj kinematografických formátů spolu se složitými hybridními technologiemi výroby vyvolává potřebu vytvořit přepisové pracoviště ve Studiu FAMU. Tato otázka je aktuální také s vědomím potřeb pro A-TV.

d.      Navzdory rychlému nástupu elektronických médií bude FAMU v duchu své silné filmové tradice usilovat o posílení filmových technologií. V nejbližší době se pokusí získat další 35mm filmovou kameru, což ovšem představuje výrazný finanční náklad.

e.      Úkolem, který nesnese odkladu, je vytvoření databáze k archivu studentských prací. FAMU postrádá kvalitní databázi, která zahrne všechna dostupná data a  bude pravidelně doplňována.

f.        S technologickými možnostmi, ale také s personálními kapacitami souvisí výroba učebních pomůcek (audiovizuálních, elektronických aj.) jak pro současné studijní programy, tak pro další formy, jejichž příchod lze očekávat (e-learning, výroba cizojazyčných verzí českých filmů v souvislosti s rozšiřováním výuky v angličtině).

 

Ad 4. Příprava mezioborového programu zaměřeného na prezervaci a prezentaci filmových a fotografických děl.

Hlavním cílem je vytvoření vhodných podmínek pro možnost zabývat se problematikou restaurování, konzervování a archivování fotografických a filmových obrazů v úzkém kontaktu s praxí, a to jak po stránce profesních a technologických zvládnutí oboru fotografie a filmu, tak po stránce teoretické. Předpokladem kvalifikace je nejenom znalost technologických fines, ale získání širokého povědomí o významu fotografických a filmových obrazů v kontextech s dobou a jejími uměleckými tendencemi. Zcela konkrétním cílem je tedy dotvoření studijních, materiálních, technických a finančních podmínek pro zavedení výuky restaurování, konzervování a archivování fotografických a kinematografických obrazů, a sice na mezioborové platformě. Na katedře fotografie jsou v tuto chvíli jak pedagogové, kteří jsou schopni vést studenty v daném duchu, tak i zázemí pro praktickou výuku v laboratořích klasickou technikou. Centrum audiovizuálních studií zase koncepčně rozvíjí výuku i badatelskou aktivitu na poli dějin kinematografie, včetně poznání aspektů technologických a presentačních, které jsou pro řešenou činnost klíčovým přínosem.

Významným rysem tohoto projektu je také propojení školy s Národním filmovým archivem v Praze, který je světově uznávaným pracovištěm v restaurování filmů a v posledních letech dosáhl vynikajících výsledků též v oblasti restaurování fotografie. I pro NFA je tento projekt dosud nevyužitou možností, jak své špičkové know-how uplatnit i v pedagogickém procesu, a tedy ve výchově kvalifikovaných pracovníků.

 

Ad 5. Zahraniční spolupráce

a.      FAMU v posledním období silně rozvinula spolupráci v rámci programu Socrates – Erasmus. S rozšířením EU se nabízejí nová stipendia (Polsko, Bulharsko, Litva a další). Předpokládáme rozšíření spolupráce v rámci nového programu Erasmus Mundus. Nad rámec programů EU rozvinula FAMU intenzivní přípravu spolupráce s univerzitami v USA (Columbia, Yale a d.) a na Novém Zélandu. Všechny tyto aktivity znamenají nejen finanční přínos pro školu, ale i zkvalitňování výuky, širší nabídku stáží pro studenty FAMU a celkově příznivý vliv na atmosféru školy. Realizace všech těchto vztahů je však možná pouze za dvou předpokladů: další zvyšování zejména jazykových kvalifikací pedagogů a rozšíření prostorových kapacit FAMU (viz bod 6).

b.      Programy Cinema Studies a 3F budou v roce 2004 transformovány v nový program FAMU International. Osvědčené krátkodobé workshopy budou zachovány a program v angličtině se bude přibližovat struktuře výuky na celé FAMU včetně posílení praktické výuky tak, aby mohl být v budoucnu nabídnut zahraničním zájemcům individuální studijní program jednotlivých oborů v angličtině. Už v roce 2004 lze připravovat na některých oborech přijímací zkoušky v angličtině pro uchazeče o placené studium v tomto jazyce. Nárůst počtu hostujících pedagogů a krátkodobých workshopů vedených kolegy z jiných škol i značný zájem o FAMU ze strany zahraničních zájemců přinášejí možnosti i prostředky pro neustálé rozšiřování nabídky teoretických i praktických předmětů.

 Ad 6. Prostorové kapacity

Pro rok 2004 je nezbytný posun v řešení prostorových kapacit fakulty. Jedním z neodkladných úkolů bude získání prostoru pro grant nazvaný Multimediální laboratoř – viz bod 3a.

Neméně podstatným úkolem je získání dalších prostor pro výuku zahraničních kursů (FAMU International) a prostor, který je nezbytný připravit v předstihu před spuštěním Akademické televize (Částečná redislokace mezi FAMU a Studiem FAMU). Pro řešení posledních dvou úkolů se jeví jako optimální získat část budovy, jež bezprostředně sousedí s palácem Lažanských – zadní trakt budovy na Smetanově nábřeží 334/4 (resp. Divadelní ul. č. 5).

 

PhDr. Michal Bregant                                                                                                                     Doc. MgA. Jiří Myslík

děkan FAMU                                                                                                                                   předseda AS FAMU

10. 5. 2004

 


   Kontakt