FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Dlouhodobý záměr    
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2003 (březen 2003)

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Aktualizace dlouhodobého záměru

2003

 

Návrat do zrekonstruovaného Lažanského paláce byl pro FAMU významným okamžikem, protože fakulta tak získala zpět nejen své důstojné místo, ale také kvalitní technické vybavení, které umožňuje další pedagogickou i tvůrčí práci na vysoké úrovni.

FAMU dále rozvíjí strukturovaný systém studia a zpřesňuje kritéria zejména v magisterském a doktorském stupni. Mnoho sil je soustředěno na rozvíjení mezinárodních vazeb a napojení FAMU na relevantní partnerské školy v zahraničí. Filmová a televizní fakulta jde soustavně cestou soustředěného rozvíjení kvalitativních aspektů pedagogického a tvůrčího procesu. Jeho tradičním rysem je individualizovaná výuka a péče o rozvoj talentu, vzhledem k čemuž – jakož i vzhledem k prostorovým nárokům a kapacitě školního studia – je stávající počet posluchačů FAMU na horní hranici možností a jeho další navyšování by bylo nežádoucí.

FAMU má díky vysoce kvalitní a individualizované výuce a díky praktickým cvičením posluchačů vysokou mezinárodní prestiž, která je stále živá. Rostoucí zájem nejen o studium, ale i o pedagogické výměny a odborné konzultace to potvrzuje.

V roce 2003 začala práce na koncipování nového studijního programu Audiovizuální studia, který bude předložen k akreditaci v roce 2005 – nejprve pro bakalářský stupeň, poté i pro stupeň doktorandský i magisterský. Paralelně začaly přípravné práce na koncipování programu Audiovizuální studia v anglickém jazyce, protože zájem o studium v angličtině na FAMU neustále stoupá. Rozvoj programu Audiovizuální studia je umožněn zejména díky Centru audiovizuálních studií, které vzniklo na FAMU koncem roku 2002. Struktura FAMU tak byla po letech úvah a příprav obohacena o pracoviště, které je nejen garantem výuky v oblastech teorie a historie, ale zejména integračním prvkem fakulty a perspektivně také místem, které bude rozvíjet grantovou politiku FAMU. CAS se má stát také centrem rozvoje v oblasti vědy a výzkumu, který je pro FAMU jednou z priorit. Je třeba dále rozvíjet výzkum kreativity v oborech, které k FAMU tradičně náleží a které zde mají svou jedinečnou tradici. Tak se podaří jednak propojit doktorské programy s celkem FAMU a jednak uplatnit možnosti vícezdrojového financování.

Do CAS byl včleněn program výuky teorie a historie filmu v anglickém jazyce Cinema Studies, což umožňuje výraznější propojení mezinárodních studentských výměn s fakultou a rozvoj anglických studijních programů. V optimální situaci by měly všechny tradiční obory na FAMU nabízet alespoň jeden ze stupňů studia v anglickém jazyce. To je ovšem závislé na financování, protože ekonomická a kapacitní náročnost zejména některých atraktivních oborů (kamera, režie) neumožní přijmout další zahraniční posluchače k bezplatnému studiu.

V roce 2002 prošla FAMU dílčí inovací studijních plánů, byly redefinovány pedagogické cíle některých praktických cvičení. Významnou změnou bylo zkušební zavedení společného programu v prvním semestru prvního ročníku. Tento program se ukázal jako nosný a bude nadále rozvíjen. Představuje východisko k prostupnosti mezi obory, která je do budoucna důležitým prvkem fakulty.

FAMU je v ekonomicky stabilní situaci, která odpovídá dosavadnímu standardu financování školních prací a odměňování pedagogických pracovníků, ale v nejbližší době musí zásadním způsobem pracovat i ke vzdálenějším ekonomický horizontům: v rámci vícezdrojového systému financování rozvíjet grantovou politiku, která bude vycházet z iniciativy kateder a bude zaměřena nejen na tuzemské, ale také na mezinárodní grantové programy. To je patrně jediný způsob, jak účinně doplnit poměrně silně omezený mzdový fond. Je třeba počítat s vysokými náklady na praktická cvičení, která jsou ale nedílnou součástí výuky na FAMU a v mezinárodním srovnání je tato možnost ceněna jako jedinečná. Pedagogická práce na FAMU je náročná. Klade specifické nároky zejména na individuální výuku, která je mnohdy obtížně kvantifikovatelná. Tyto náročné úkoly je třeba přiměřeně finančně ohodnotit – a právě zde se otvírají možnosti grantových projektů, mezinárodní spolupráce, projektů zaměřených na výzkum kreativity. Za předpokladu, že bude zachován stávající systém financování uměleckých vysokých škol, může jít FAMU nadále cestou kvality, zvyšovat náročnost studijních programů.

Jednotlivé katedry FAMU připravují inovativní programy. Katedra fotografie otevře nový ateliér multimediální tvorby, čímž reaguje na aktuální trendy přesahu fotografie do ostatních oblastí umění. Současně připravuje proškolení posluchačů (formou stáží) na renomovaných pracovištích v zahraničí, které se zabývají konzervováním a ochranou fotografií. Na to naváže zřízení nového studijního programu zaměřeného na tuto oblast, jejíž akreditaci Katedra fotografie připraví.

Katedra střihové skladby otevře Dílnu experimentálního filmu pro studenty magisterského studia a rozvine aktivní spolupráci s Dílnou alternativní tvorby (Katedra animované tvorby). Za pedagogické účasti a podpory hostujících profesorů z ciziny bude dán prostor studentům, již se chtějí zabývat filmem jakožto formou umění spíše výtvarného než výlučně dramatického, neboť mezinárodní prestiž této formy filmu spolu s vývojem specifických technologických postupů stále roste. V dohledné budoucnosti bude možné uvažovat o vzniku samostatného takto zaměřeného pracoviště.

Modernizace studijních programů s sebou ponese patrně také nové nároky na technologie. Prostupnost studia bude znamenat zvýšené nároky na technické vybavení. Technologie se sice relativně zlevňují, ale zároveň se objevují nové, na něž musejí být absolventi FAMU připraveni. V brzké době bude např. nutné doplnit studijní program animované tvorby o výuku digitální animace, která dnes již zcela dominuje a patří k výukovému standardu. Digitální technologie se výrazně prosazují ve všech oborech, které se na FAMU realizují. Proto bude třeba připravit středně- a dlouhodobý projekt technologického rozvoje jednotlivých oborů.

V rámci rekonstrukce paláce Lažanských bylo investováno cca šest miliónů do základní výpočetní techniky, kterou bude nutné v průběhu několika let obnovit. (Jedná se asi o sto osobních počítačů, čtyři servery, UPS, switche atd.) Tato investice bude nutná v průběhu let 2006 až 2008.

Okamžitou finanční vzpruhu potřebuje Knihovna a Videotéka FAMU. Toto dvojjediné pracoviště bylo díky změně v průběhu rekonstrukce budovy významně prostorově posíleno a technologicky vybaveno. Nyní je nezbytné zásadní zkvalitnění akvizičního programu, doplnit základní studijní literaturu jak českou, tak zahraniční, významně rozšířit akvizici videonosičů. Tento proces sice nebude finančně srovnatelný s nezbytnými investicemi do technologií, nicméně je třeba počítat se značným posílením rozpočtu Knihovny.

V krátké časové perspektivě bude třeba uvažovat o propojení FAMU s některými filmovými a televizními školami v zahraničí. Jedním z projektů, jehož možnosti budou zkoumány, je vytvoření společného produkčního studia s příbuznými školami např. v Budapešti a Bratislavě, který by byl jakousi střechou pro doktorandy či absolventy naší školy na přechodu do praxe. Tento projekt, stejně jako další mezinárodní projekty, by plně vycházel z možností velkých evropských grantů.

 

PhDr. Michal Bregant

20. 3. 2003


   Kontakt