FAMU
FAMU International (FI)

FAMU International and Producing departments open a new one year certified PRODUCTION TEAM STUDIES. Main courses of the program will be taught in Czech, many courses in English. Core of practical exercises consist of co-operation on shooting with FAMU International students. 
Application procedure and all the details are given in Czech, as qualification for application is excellent knowledge of Czech and very good knowlegde of English.

FAMU v akademickém roce 2020/2021 otevírá dvousemestrální certifikovaný kurz FAMU International a katedry produkce PRODUCTION TEAM STUDIES vyučovaný v anglickém (cca 80 procent) a českém (cca 20 procent) jazyce.

Komu je program určen? 
Zájemcům o prohloubení širšího vzdělání v oblasti filmu, komunikačních dovedností a především organizačních postupů při výrobě filmu – tedy filmové produkce a postprodukce, polem praxe je produkce kratkých filmů. Minimální věk uchazeče je 18 let, středoškolské vzdělání je vítáno, ale není podmínkou (pokud uchazeč splní talentové podmínky pro přijetí – vizte níže).

Je program zpoplatněn? 
Studium je zdarma. Student během roku platí za akce pořádané FAMU a konané mimo Prahu. Jde o účast na festivalech a nebo výjezdní výuku. Účast je vždy dobrovolná.

Jaký je výstup a kvalifikace při absolutoriu? 
Kurz je zakončen certifikátem FAMU s výpisem absolvovaných předmětů a získanými ECTS kredity. Absolvent získá pod odborným vedením podstatné praktické zkušenosti v oblasti produkčního zajištění nezávislých filmových projektů a zkušenosti práce ve filmovém štábu. Zlepší svoje komunikační dovednosti v angličtině a absolvuje vybrané předměty z kurikula FAMU. 
Absolutorium je dobrou průpravou pro práci ve filmovém či televizním štábu na pozici asistenta produkce či produkčního (malých projektů) stejně jako dobrým východiskem pro další studium. Úspěšné absolvování programu nezakládá žádný nárok na přijetí na jiné programy FAMU, nicméně pokud se absolvent na jiné programy přihlásí, zkušenost a kompetence získané v rámci programu zvyšují šance i v tomto směru.

Jaký je proces výuky a kurikulum? 
K absolutoriu udělení certifikátu musí student programu absolvovat vybrané předměty a úkoly ve výši 60 ECTS kreditů, přičemž 30 kreditů tvoří předměty a úkoly praktického charakteru, 30 kreditů tvoří přednášky a semináře. Hlavním předmětem je seminář produkce vedený členy a spolupracovníky kateder produkce a FAMU International. Zde se studenti připravují a učí praktické procesy přípravy a natáčení filmu. Ostatní předměty z oblasti filmu jsou sestaveny z kurikula programů FAMU International. Jádrem praktické výuky je pak spolupráce na praktických cvičeních programů FAMU International (zejména Academy Preparation Program). Většina přednášek a seminářů probíhá v angličtině, seminář produkce je veden v češtině. Praktická cvičení jsou realizována v mezinárodních štábech, komunikačním jazykem je angličtina. 
Studenti mají svá vlastní konta ve studijním programu FAMU KOS a spravují samostatně svoji studijní agendu. Studijní výsledky se hodnotí vždy na konci semestru a podle jejich plnění následuje postup do druhého semestru (v případě prvního semestru), resp. absolutorium (v případě druhého semestru). 
Studijní plán aktuálního školního roku k nahlédnutí zde.