Random Image
Admission procedure for Ukrainian applicants / Процедура прийому в студію - абітурієнти з України
!

MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE Z UKRAJINY JIŽ BYLO UZAVŘENO.

MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE Z UKRAJINY

СПЕЦІАЛЬНА ПРОЦЕДУРА ПРИЙОМУ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ З УКРАЇНИ

 

FAMU připravila mimořádná přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny dle Výnosu rektorky 5/2022 a 4/2023 stanovující zvláštní pravidla pro organizaci studia a rozhodování v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

FAMU готує позачергові процедури прийому для абітурієнтів з України відповідно до наказу ректора 5/2022, 4/2023, який встановлює спеціальні правила організації навчання та прийняття рішень у зв'язку із збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації.

 

POSTUP PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

1) Uchazeč si založí přihlášku na webové stránce prihlaska.amu.czVyplní všechny údaje, nahraje povinné přílohy přihlášky a přihlášku řádně uzavře. 

2) Uchazeč doloží dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia (příloha elektronické přihlášky).

3) Pokud to stanovují specifické podmínky přijímacího řízení, uchazeč v termínu zašle/nahraje talentové práce.

4) Uchazeč se dostaví prezenčně na přijímací zkoušku dle pokynů ve specifických podmínkách přijímacího řízení.

5) V případě úspěšného složení přijímací zkoušky uchazeč doloží znalost českého jazyka dle pokynů níže.

---

Pro koho je přijímací řízení určeno?

Přijímacího řízení se může účastnit cizinec, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen "Cizinec").

Jak se prokazuje "Cizinec"?

Tento status uděluje Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR a bude možné jej prokázat vízovým štítkem v cestovním dokladu nebo záznamem o udělení dočasné ochrany v cestovním dokladu nebo jiném dokladu.

Jak podat přihlášku ke studiu?

Přihlášky ke studiu na FAMU jsou výhradně podávány elektronicky přes webové rozhraní prihlaska.amu.cz Jiný způsob přijetí přihlášky nebude akceptován. Detailní podmínky pro přijetí přihlášky a jejích příloh naleznete v podmínkách jednotlivých přijímacích řízení. Cizinci jsou osvobozeni od poplatku za přihlášku ke studiu. 

Jak prokázat předchozí dosažené vzdělání?

V rámci přijímacího řízení Cizinci dokládají předchozí dosažené zahraniční vzdělání dle pokynů uvedených na stránkách AMU. Uchazeči překládají ověřenou kopii dokladu o dosaženém středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání. Cizinci mají možnost při prokazování dosaženého předchozího vzdělání doklad (např. maturitní vysvědčení, diplom a další podle § 48 odst. 4 písm. d) a § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách) nahradit čestným prohlášením o dosaženém středoškolském vzdělání nebo vysokoškolském vzdělání. Čestné prohlášení se dokládá v českém jazyce, ve výjimečných případech je možné přijmout čestné prohlášení v anglickém jazyce.

Veškeré podklady pro doložení předchozího dosaženého vzdělání přijímá Studijní oddělení FAMU. Posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího procesu na AMU je poskytováno bezplatně.

Přijímací řízení a studium v českém jazyce

Přijímací zkouška probíhá v českém jazyce bez přítomnosti tlumočníka. Pro uchazeče je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL. Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce - jazykové školy,

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Zkouška z českého jazyka je pro Cizince zdarma.

Více informací o zkoušce z českého jazyka, včetně cvičných testů naleznete zde.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

1) Заявник має відкрити форму заяви на сайті prihlaska.amu.czВін/вона заповнює всі дані, завантажує обов'язкові вкладення та закриває форму заяви належним чином.

2) Заявник повинен надати підтвердження рівня здобутої освіти разом із формою заявки (додаток до онлайн-заявки).

3) Якщо це передбачено особливими умовами процедури прийому, абітурієнт репрезентує/відтворює  творче завдання до встановленого терміну.

4) Кандидат буде особисто присутній на вступних іспитах, як зазначено у конкретних вимогах до вступу.

5) У разі успішного складання вступного іспиту кандидат повинен продемонструвати володіння чеською мовою відповідно до наведених нижче інструкцій.

---

Для кого призначено процедуру прийому?

У процедурі прийому може брати участь іноземець, який отримав тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону "Про деякі заходи у зв'язку із збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації" (далі - "іноземець").

 

Як довести, що ти "іноземець"?

Цей статус надається Міністерством внутрішніх справ або поліцією Чеської Республіки та підтверджується візовою міткою у проїзному документі або записом про надання тимчасового захисту у проїзному документі або іншому документі.

 

Як подати заявку на навчання?

Заяви на навчання до FAMU подаються виключно в електронному вигляді через веб-інтерфейс prihlaska.amu.cz Ніякі інші способи подання заяв не приймаються. Детальні умови прийому заяв та додатків до них можна знайти в умовах окремих процедур прийому. Іноземці звільняються від сплати збору за подання заяви.

 

Як підтвердити попередню освіту?

В рамках процедури вступу іноземці повинні підтвердити свою попередню закордонну освіту відповідно до інструкцій на сайті AMU. Претенденти повинні перекласти засвідчену копію документа про середню або вищу освіту. Іноземці можуть замінити документ (наприклад, шкільний атестат, диплом і т.д. відповідно до розділу 48(4)(d) та розділу 48(5)(c) Закону про вищу освіту) на афідевіт про середню або вищу освіту під час підтвердження своєї попередньої освіти. Афідевіт має бути представлений чеською мовою; у виняткових випадках може бути прийнятий афідевіт англійською.

Навчальний відділ FAMU приймає всі документи, що підтверджують попередню кваліфікацію. Оцінка іноземної освіти у процесі вступу до AMU надається безкоштовно.

 

Процедура вступу та навчання чеською мовою

Вступний іспит проводиться чеською мовою без присутності перекладача. Умовою прийому на навчання з чеської є знання чеської мови на рівні CEFRL B1. Абітурієнти зобов'язані підтвердити це знання під час процедури прийому:

a) офіційний сертифікат акредитованого навчального закладу – мовної школи,

b) або результатом випускного іспиту з чеської мови, який відбувся у Чеській Республіці, або після завершення іншої університетської програми навчання, яка має акредитацію чеською мовою

c) складання мовного іспиту в Центрі мовної підготовки АМУ. . Іспит із чеської мови для іноземців є безкоштовним.

Докладнішу інформацію про іспит з чеської мови, включаючи пробні тести, можна знайти тут.