Random Image
Výzva na výzkumné týmy

Výzva na výzkumné týmy FAMU 2024-2026

Proděkanka pro vědu a výzkum FAMU Helena Bendová vyhlašuje výzvu na podávání žádostí o podporu výzkumných týmů FAMU na období 2024 až 2026. Dva vítězné výzkumné týmy, vybrané Grantovou komisí FAMU, budou včleněny do tříletého Institucionálního výzkumného plánu FAMU a získají v případě následného schválení Grantovou komisí AMU  finanční podporu na svou činnost v letech 2024 až 2026. Výzva je určena na rozvoj badatelských týmů, jejichž výzkum je spjat s oblastmi výzkumu relevantními pro FAMU a má potenciál na další případné rozvíjení v rámci dlouhodobých projektů včetně větších externích grantů.

Podmínky výzvy:

 • Projekt musí mít dobu realizace končící v prosinci 2026.
 • Rozpočet projektu na každý rok řešení by měl být cca 770 000 Kč.
  • Podpora je určena primárně na osobní náklady (mzdy, DPP, DPČ, stipendia). Pokud do projektu nebude začleněn vlastní administrativní pracovník/pracovnice, jsou možné pouze personální náklady; v případě, že součástí týmu bude i administrativní pracovník/pracovnice, je možno začlenit i jiné typy nákladů (cestovné, nákupy, služby apod.).
 • Hlavní řešitel projektu musí být interní akademický anebo vědecko-výzkumný pracovník či pracovnice FAMU. Coby členi týmu mohou být zapojeni externisté a doktorandi a doktorandky FAMU.
 • Ve výzkumném týmu musí být mít minimálně 3 řešitelé/řešitelky (včetně hlavního řešitele/řešitelky).
 • Podpořené týmy budou mít povinnost první a druhý rok řešení k 15. listopadu podat průběžnou zprávu proděkance/proděkanovi pro vědu a výzkum FAMU o rozsahu min. 1 normostrany shrnující průběh práce na projektu a jeho výstupech.
 • Na případné závažné změny v projektu se aplikují pravidla obdobná Projektové soutěži AMU (viz výnos rektorky 15/2023). Tedy změny v řešitelském týmu, v plánovaných výstupech (v jejich počtu a charakteru) a v harmonogramu jejich zveřejnění schvaluje příslušný prorektor AMU na základě stanoviska proděkana pro vědu a výzkum FAMU.  
 • Závěrečná zpráva o minimálním rozsahu 2 normostrany musí být odevzdána hlavním řešitelem po konci projektu nejpozději do 15. ledna 2027. Musí obsahovat shrnutí výsledků, průběhu projektu a čerpání rozpočtu a zdůvodnění případných změn.
  • K závěrečné zprávě musí být přiloženy případné publikační výstupy projektu, přičemž pro ně platí obdobná pravidla jako v Projektové soutěži AMU (viz výnos rektorky 15/2023), tj. mohou být k závěrečné zprávě přiloženy buď v publikované formě včetně pdf verze anebo prozatím ve formě rukopisu. U rukopisu knihy musí být zároveň dodáno vyjádření z nakladatelství, které vydání plánuje, a kniha musí vyjít max. do 2 let po konci projektu. U rukopisu článku je třeba odevzdat v rámci závěrečné zprávy informaci o probíhající fázi recenzního řízení, přičemž text musí vyjít max. do 1 roku po konci projektu.

Priority zohledňované při hodnocení žádostí Grantovou komisí FAMU (neočekává se, že by žádosti vždy splňovaly všechny tyto priority zároveň):

 • kvalitní RIV výstupy projektu (např. kolektivní monografie, články, konference, metodiky apod.)
 • potenciál, že tým bude výzkumné téma dále rozvíjet a podá následně větší externí grant (typu GAČR, TAČR, Horizont Evropa, NAKI)
 • výzkumné téma zajímavé z hlediska rozvíjení aktuálního myšlení specifického pro FAMU a z hlediska propojení s fakultou (např. potenciál na prezentaci výstupů ve výuce, zapojení doktorandů apod.)
 • projekty s inovativním potenciálem posouvat diskurz myšlení o audiovizi
 • tým s řešiteli, kteří v minulosti soustavně realizovali a publikovali kvalitní RIV výstupy 
 • rozvoj mezikatederní spolupráce

Parametry žádosti:

 • Žádost musí obsahovat:
  • výzkumné téma
  • jména hlavního řešitele/řešitelky a spoluřešitelů
  • obsah a cíle projektu (včetně vyjasnění metodologie, potřebnosti a aktuálnosti výzkumu)
  • plán činnosti (stručně popište, jaké činnosti budou zapotřebí pro úspěšné řešení projektu a v jakých letech budou realizovány a publikovány výsledky)
  • předpokládané výstupy projektu (primárně výsledky, jež je možné uplatnit v RIV; v žádosti uveďte jejich počet a typ dle tzv. Metodiky 17+, včetně např. informací o rozsahu publikací a způsobu zveřejnění)
  • stručný rozpočet (u personálních nákladů na interní zaměstnance nezapomeňte k samotné hrubé mzdě přičíst odvody ve výši 35,22 %; pokud má být projekt a jeho výstupy kofinancován z jiných zdrojů, uveďte z jakých přesně a v jakém rozsahu včetně informací o tom, nakolik jsou v současnosti tyto další zdroje již zajištěny a jakým způsobem to případně ovlivní vykazování RIV výsledků projektu za FAMU)
  • životopisy řešitelů
 • Žádost v českém anebo anglickém jazyce by měla mít bez životopisů rozsah 2-5 normostran a být odevzdána coby soubor .docx anebo .pdf.
 • Žádost můžete před odevzdáním konzultovat s proděkankou pro vědu a výzkum (helena.bendova@famu.cz) a s grantovou metodičkou Petrou Horkou (petra.horka@famu.cz).
 • Finální žádost zašlete do 21. listopadu 2023 (včetně) na email helena.bendova@famu.cz.

Harmonogram výzvy:

 • ukončení podávání žádostí: 21. listopadu 2023 včetně
 • rozhodnutí Grantové komise FAMU: do poloviny prosince 2023
 • rozhodnutí Grantové komise AMU (schvalující celkový Institucionální výzkumný plán FAMU): do konce února 2024

Dokumenty:

Ke stažení: Zápis z jednání Grantové komise FAMU - Výsledky soutěže na Výzkumné teamy