Random Image
Studentská grantová soutěž

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ 2023

Ing. Filip Malý pověřen výkonem agendy prorektora pro rozvoj vyhlašuje ke dni 19. 10. 2022 Studentskou grantovou soutěž (SGS) AMU na rozdělení a užití účelové podpory poskytnuté MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2022, jejíž pravidla jsou určena Výnosem rektora č. 9/2016 a souvisejícími dodatky, s termínem odevzdání elektronické verze přihlášky do 21. 11. 2022 (do 13:00).

Studentská grantová soutěž má za cíl podpořit magisterské a doktorské studenty ve výzkumných aktivitách, spjatých např. s přípravou jejich diplomové nebo disertační práce a obecně s rozvojem jejich akademických dovedností.


PODMÍNKY GRANTOVÉ SOUTĚŽE:

 • Lze žádat na jednoleté a dvouleté projekty řešené na fakultách s dobou realizace v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, resp. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024.
 • Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250 000 Kč.
 • Žadatelem je buď akademický pracovník FAMU (typicky u studentského magisterského výzkumného projektu), nebo student doktorského studijního programu FAMU. Každý žadatel může podat pouze jednu přihlášku do SGS v rámci celé školy.
 • Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu FAMU či akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci FAMU. Studenty bakalářského studijního programu nelze do řešení projektu zapojit. Počet zapojených studentů musí být vždy stejný nebo vyšší než počet akademických a vědecko-výzkumných pracovníků v projektu.
 • Žadatel podává žádost o grant na předepsaném formuláři zaslaném elektronicky grantovému oddělení fakulty (petra.horka@famu.cz) v elektronické verzi ke kontrole do stanoveného termínu. Formulář ve formátu zfo lze vyplňovat pomocí aplikace Software602 Form Filler (ke stažení zde) anebo lze použít webový formulář, případně je možno použít formuláře ve Wordu, jelikož uživatelé počítačů Mac mívají technické problémy se soubory zfo. Tištěná verze žádosti s podpisem řešitele (v případě žádajících doktorandů i s podpisem školitele) se odevzdává grantové metodičce Petře Horké neprodleně poté, kdy je elektronická verze ve finální podobě.
 • Výsledkem projektu by měl být ideálně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) Výstupy projektu mohou mít podobu např. odborného článku, uspořádání workshopu apod. Výstupem je zároveň typicky i část disertační či diplomové práce.
 • V rámci projektu lze žádat o finanční prostředky na osobní náklady, stipendia pro zapojené studenty, cestovné, materiál, příp. na pořízení hmotného i nehmotného majetku, služby.
 • Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.
 • Žádost důrazně doporučujeme průběžně a s dostatečným předstihem před deadlinem odevzdání konzultovat jak s proděkankou pro vědu a výzkum, Helenou Bendovou helena.bendova@famu.cz, po obsahové a metodologické stránce, tak s metodičkou pro vědu a výzkum, Petrou Horkou petra.horka@famu.cz, ohledně rozpočtové části projektu.
 • Žádosti, které budou vykazovat formální nedostatky, nebudou do soutěže zařazeny.


HARMONOGRAM 1. KOLA SOUTĚŽE:

 • podávání projektových žádostí: do 21. 11. 2022 (do 13:00)
 • zveřejnění výsledků: do 16. 1. 2023 (s předběžným rozdělením financí, finální bude oznámeno poté, co MŠMT přidělí škole finální částku na Specifický vysokoškolský výzkum
 • odevzdání závěrečných zpráv o řešení projektu v elektronické verzi: do 15. 1. 2024


INFORMACE PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE:

 • U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2023. Autor textu musí dále uvádět svou afiliaci k Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze.
 • Pozvánky na akce podpořené v rámci řešení projektů (workshopy, konference apod.) musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).
 • V případě, že má být výstupem projektu odborný článek, avšak v roce 2023 nedojde k jeho publikování, musí být k závěrečné zprávě připojen jeho rukopis v elektronické verzi společně se zprávou o stavu probíhajícího recenzního řízení. Časopisecké výstupy by měly být publikovány max. do konce roku 2024.

DOKUMENTY:

https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/studentska-grantova-soutez-amu/

ZÁPISY GRANTOVÉ KOMISE FAMU:

https://www.famu.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/zapisy-z-jednani/grantova-komise-zapisy/