Random Image
Studentská grantová soutěž

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ AMU 2021

Děkanka FAMU vyhlašuje k dnešnímu dni 15. 2. 2021 druhé kolo Studentské grantové soutěže (SGS) FAMU na rozdělení a užití účelové podpory poskytnuté MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2021, jejíž pravidla jsou určena Výnosem rektora č. 9/2016 a souvisejícími dodatky, s termínem odevzdání elektronické verze přihlášky do 8. 3. 2021 (do 12:00).

Studentská grantová soutěž má za cíl podpořit magisterské a doktorské studenty ve výzkumných aktivitách, spjatých např. s přípravou jejich diplomové nebo disertační práce a obecně s rozvojem jejich akademických dovedností.

V druhém kole může být rozděleno až 503 000 Kč.


PODMÍNKY GRANTOVÉ SOUTĚŽE:

 • Pro rok 2021 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Čerpání finančních prostředků je většinou možné až cca od března daného roku, tedy po přidělení dotace MŠMT do rozpočtu fakulty.

 • Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250 000 Kč.

 • Žadatelem je buď akademický pracovník FAMU (typicky u studentského magisterského výzkumného projektu), nebo student doktorského studijního programu FAMU. Každý žadatel může podat pouze jednu přihlášku do SGS v rámci celé školy.

 • Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu FAMU či akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci FAMU. Studenty bakalářského studijního programu nelze do řešení projektu zapojit.

 • Žadatel podává žádost o grant na předepsaném formuláři zaslaném elektronicky grantovému oddělení fakulty (sgs@famu.cz) v elektronické verzi ke kontrole do stanoveného termínu. Formulář ve formátu zfo lze vyplňovat pomocí aplikace Software602 Form Filler (ke stažení zde) anebo lze použít webový formulář zde. Tištěná verze žádosti s podpisem řešitele (v případě žadajících doktorandů i s podpisem školitele) se odevzdává Silvii Demartini neprodleně po té, kdy je elektronická verze ve finální podobě.

 • Výsledkem projektu by měl být ideálně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Výstupy projektu mohou mít podobu např. odborného článku, uspořádání workshopu apod. 

 • V rámci projektu lze žádat o finanční prostředky na osobní náklady, stipendia pro zapojené studenty, cestovné, materiál, příp. na pořízení hmotného i nehmotného majetku, služby, režii.

 • Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

Projektovou žádost důrazně doporučujeme průběžně konzultovat jak s proděkankou pro vědu a výzkum, Helenou Bendovou helena.bendova@famu.cz, po obsahové a metodologické stránce, tak s metodičkou pro vědu a výzkum, Silvií Demartini silvie.demartini@famu.cz, ohledně rozpočtové části projektu.

Žádosti, které budou vykazovat formální nedostatky, nebudou do soutěže zařazeny.


HARMONOGRAM 2. KOLA SOUTĚŽE:

 • podávání projektových žádostí: 8. 3. 2021 (do 12:00)
 • zveřejnění výsledků: 2. polovina března
 • odevzdání závěrečných zpráv o řešení projektu v elektronické verzi: 13. 1. 2022


informACE PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE:

U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021. Autor textu musí dále uvádět svou afilaci k Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Pozvánky na akce podpořené v rámci řešení projektů (workshopy, konference apod.) musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

V případě, že má být výstupem projektu odborný článek, avšak v roce 2021 nedojde k jeho publikování, musí být k závěrečné zprávě připojen jeho rukopis v elektronické verzi společně se zprávou o stavu probíhajícího recenzního řízení.

FORMULÁŘE A DOKUMENTY:

Přihláška projektu (zfo)

Přihláška projektu (web)

Formulář úpravy rozpočtu

Formulář závěrečné zprávy

Vyhlášení prorektora

Výnos rektora č. 9/2016

Definice druhů výsledků

Podmínečné rozhodnutí SGS FAMU 2021

Vyhláška SGS2021

Vyhlášení 2. kola SGS 2021

Finální výsledky SGS a zápis z jednání FGK 25. 3. 21