Random Image
Studentská grantová soutěž

Na základě Výnosu rektora č. 9/2016 byla dne 7. 10. 2019 vyhlášena Studentská grantová soutěž AMU na rozdělení a užití účelové podpory poskytnuté MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2020.

Přesné znění vyhlášení naleznete na webových stránkách AMU ZDE .

Pravidla Studentské grantové soutěže AMU jsou určena Výnosem rektora č. 9/2016 a jeho dodatky.

 • Pro rok 2020 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 • Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250 000 Kč.
 • Žadatelem je buď akademický pracovník FAMU, nebo student doktorského studijního programu FAMU. Každý žadatel může podat pouze jednu přihlášku do SGS v rámci celé školy.
 • Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu FAMU či akademičtí,  vědečtí a výzkumní pracovníci FAMU. Studenty bakalářského studijního programu nelze do řešení projektu zapojit.
 • Žadatel podává žádost o grant na předepsaném formuláři v jedné podepsané tištěné verzi a zároveň elektronicky grantovému oddělení fakulty ( sgs@famu.cz ).
 • Výsledkem projektu by měl být primárně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen a bodově hodnocen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).
 • V případě, že má být výstupem projektu odborný článek, avšak v roce 2020 nedojde k jeho publikování, musí být k závěrečné zprávě připojen jeho rukopis v elektronické verzi společně se zprávou o stavu probíhajícího recenzního řízení.

U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2020 (dedikace).

Pozvánky na akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU ( tereza.petakova@amu.cz ).

Ohledně projednání svého projektového záměru kontaktujte co možná nejdříve proděkana pro vědu a výzkum Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D.

Formální náležitosti projektové přihlášky, stejně tak jako přípravu rozpočtové části projektu lze průběžně konzultovat s metodičkou pro vědu a výzkum Silvií Demartini .

Žádosti, které budou vykazovat formální nedostatky, nebudou do soutěže zařazeny.

HARMONOGRAM:

 • konzultace a formální kontrola projektových žádostí: do 11. 11. 2019
 • uzávěrka pro podávání přihlášek: 14. 11. 2019 do 13:00
 • hodnocení žádostí GK FAMU a zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí: do 10. 1. 2020
 • odevzdání závěrečných zpráv o řešení projektu a údajů o výsledcích předávaných do RIV ke kontrole: 13. 1. 2021
 • odevzdání závěrečných zpráv v tištěné i elektronické verzi k vyhodnocení: 15. 1. 2021 do 12:00

HARMONOGRAM 2. KOLA:

 • uzávěrka pro podávání přihlášek: 27.1. 2020 do 12:00
 • odevzdání závěrečných zpráv o řešení projektu a údajů o výsledcích předávaných do RIV ke kontrole: 13. 1. 2021
 • odevzdání závěrečných zpráv v tištěné i elektronické verzi k vyhodnocení: 15. 1. 2021 do 12:00

V případě, že výše přidělené účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro AMU bude vyšší než objem všech podpořených projektů v prvním kole SGS, vyhlásí jednotlivé fakulty doplňkové výzvy SGS nejpozději během měsíce března 2020.

Výnos rektora č. 9_2016 , Dodatek č. 1_zásady SGS a Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3

Vyhláška prorektora pro VaV

Vyhlášení SGS 2020

Vyhlášení SGS 2020_2. kolo

Přihláška projektu (zfo)

Přihláška projektu (web)

Úprava rozpočtu ( webová verze )

Závěrečná zpráva ( webová verze )

Definice druhů výsledků (RIV)

Předběžné rozhodnutí GK FAMU_12. 12. 2019

Výsledky - 2. kolo SGS a finální rozhodnutí FGK

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY