Random Image
Studentská grantová soutěž

Na základě Výnosu rektora č. 9/2016 byla dne 5.10.2018 vyhlášena Studentská grantová soutěž AMU na rozdělení a užití účelové podpory poskytnuté MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2019.

Přesené znění vyhlášení naleznete na webových stránkách AMU zde .

Podle § 7 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytována MŠMT podle pravidel schvalovaných vládou. Vláda České republiky tato pravidla schválila usnesením ze dne 17. srpna 2009 č. 1021.

Specifickým vysokoškolským výzkumem je podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č.  130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s
jejich vzděláváním.

Pravidla Studentské grantové soutěže AMU jsou určeny Výnosem rektora č. 9/2016.

 • Pro rok 2019 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
 • Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250 tis. Kč.
 • Žadatelem je buď akademický pracovník FAMU, nebo student doktorského studijního programu FAMU. Každý žadatel může podat pouze jednu přihlášku do SGS v rámci celé školy.
 • Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu FAMU či akademičtí,  vědečtí a výzkumní pracovníci FAMU. Studenty bakalářského studijního programu nelze do řešení projektu zapojit.
 • Žadatel podává žádost o grant na předepsaném formuláři v jedné podepsané tištěné verzi a zároveň elektronicky grantovému oddělení fakulty ( sgs@famu.cz ).
 • Výsledkem projektu by měl být primárně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen a bodově hodnocen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).
 • V případě, že má být výstupem projektu odborný článek, avšak v roce 2019 nedojde k jeho publikování, musí být k závěrečné zprávě připojen jeho rukopis v elektronické verzi společně se zprávou o stavu probíhajícího recenzního řízení.

U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2019 (dedikace).

Pozvánky na akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU ( tereza.petakova@amu.cz ).

Ohledně projednání svého projektového záměru kontaktujte co možná nejdříve proděkana pro vědu a výzkum Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D.

Formální náležitosti projektové přihlášky, stejně tak jako přípravu rozpočtové části projektu lze průběžně konzultovat s metodičkou pro vědu a výzkum Silvií Demartini .

Žádosti, které budou vykazovat formální nedostatky, nebudou do soutěže zařazeny.

HARMONOGRAM:

 • seminář pro žadatele: 25. 10. 2018 od 10:30 v U7 (Lažanský palác)
 • konzultace a formální kontrola projektových žádostí: do 6. 11. 2018
 • uzávěrka pro podávání přihlášek v elektronické verzi: 8. 11. 2018
 • uzávěrka pro podávání přihlášek v tištěné verzi: 9. 11. 2018 do 12:00
 • hodnocení žádostí GK FAMU a zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí: do 5. 1. 2019
 • zveřejnění výsledků: do konce února 2019
 • odevzdání závěrečných zpráv o řešení projektu a údajů o výsledcích předávaných do RIV ke kontrole: 13. 1. 2019
 • odevzdání závěrečných zpráv v tištěné i elektronické verzi k vyhodcení: 15. 1. 2020 do 15:00

V případě, že výše přidělené účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro AMU bude vyšší než objem všech podpořených projektů v prvním kole SGS, vyhlásí jednotlivé fakulty doplňkové výzvy SGS nejpozději během měsíce března 2019.

Výnos rektora č. 9_2016

Call SGS 2019

Přihláška projektu (zfo)

Přihláška projektu (web)

Definice druhů výsledků (RIV)

Předběžné rozhodnutí GK FAMU_7. 12. 2018

Výsledky SGS 2019

SGS závěrečná zpráva (ZFO) , SGS závěrečná zpráva (web)

SGS Final Report (ZFO) , SGS Final Report (web)

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY