logo FAMU
Studentská grantová soutěž

Interní grantové soutěže na AMU

SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM

Prostředky na specifický vysokoškolský výzkum jsou na AMU rozdělovány dle pravidel Studenstké grantové soutěže AMU (SGS).

Specifickým vysokoškolským výzkumem je podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č.  130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Podle § 7 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytována podle pravidel schvalovaných vládou.

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 30. září 2019 č. 697 schválila nová pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Údaje o příjemcích účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a poskytnutých výších podpory jsou podle § 32 odst. 2 písm. a) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací součástí Centrální evidence aktivit výzkumu (CEP), vývoje a inovací a příjemce účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum je povinen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odevzdávat informace o dosažených výsledcích do rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Ministerstvo poskytne uchazeči, který splňuje všechna kritéria stanovená v článku 3 pravidel, podporu odpovídající jeho podílu na celkové poskytované podpoře specifického vysokoškolského výzkumu.

Procentní podíl uchazeče označeného indexem i na této podpoře se stanoví podle vzorce, kde ukazatel Ui, charakterizující rozsah a kvalitu činnosti uchazeče s indexem i, je dán vztahem, kde

  •  j = 1, 2, 3, ..., N,
  • N je celkový počet uchazečů splňujících kritéria stanovená v článku 3 pravidel,
  • Vi je bodové ohodnocení výsledků uchazeče ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle posledního zveřejněného hodnocení výsledků výzkumných organizací,
  • Di je počet studentů doktorských studijních programů uchazeče ve standardní době studia plus jeden rok k 31. říjnu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory,
  • Mi je počet absolventů magisterských studijních programů uchazeče v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory,
  • Ai je počet absolventů doktorských studijních programů uchazeče v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory,
  • kD, kM, kA jsou koeficienty vyjadřující míru vlivu příslušného ukazatele na specifický vysokoškolský výzkum, m je koeficient vyjadřující váhu výkonu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a váhu počtu studentů a absolventů. Hodnoty těchto koeficientů stanoví ministerstvo a zveřejňuje je způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory.


.
.