Random Image
Rozvojové programy

Vnitřní soutěž 2020_2. okruh

Pravidla Vnitřní soutěže FAMU pro tematickou oblast 2: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

V souladu s vyhlášením Institucionálního programu MŠMT pro VVŠ pro roky 2019 a 2020 a výnosem rektora č. 14/2019 (Pravidla vnitřní soutěže AMU), kterým se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části institucionálního plánu (dále jen IP), děkan FAMU tímto vyhlašuje pravidla Vnitřní soutěže FAMU v rámci IP AMU pro rok 2020 na podporu aktivit v oblasti 2: „Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů“.


1. ZÁSADY A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PODPORY

Z prostředků určených na Vnitřní soutěž (F)AMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na FAMU.
Předkládané projekty budou v souladu s prioritami Dlouhodobého záměru AMU na období 2016-2020 a budou odkazovat na strategické priority fakulty, zejména budou klást důraz na zajišťování kvality studijních programů a na jejich inovaci vytvářením nových, popřípadě aktualizací stávajících předmětů/kurzů. Projekt musí být v souladu s deklarovaným profilem absolventa daného studijního programu a výstupy z učení, zejména s ohledem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro jeho další uplatnění.

Kterýkoli pedagogický pracovník FAMU může požádat o podporu pouze jedné projektové žádosti.
Žádat lze pouze o podporu jednoletých projektů trvajících od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, přičemž přidělené finanční prostředky mohou být použity pouze na takové aktivity, které:
a) probíhají nejpozději v listopadu daného roku,
b) nejsou financovány z prostředků OP VVV,
c) katedry nejsou schopny zafinancovat z vlastních zdrojů.

Podpora se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů.
V projektu lze žádat o prostředky na materiál a služby spojené s realizací a naplňováním konkrétního projektového záměru. Žadatel v projektu specifikuje finanční požadavky na přístrojové a jiné vybavení (literatura, apod.), na cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia, na mzdové náklady pedagogů zapojených do realizace projektu formou jednorázové mimořádné odměny, u externích pedagogů podílejících se na inovaci předmětu/kurzu formou DPP. Aktivity řešené v rámci projektu musí být konané nad rámec běžné pracovní náplně pracovníků, kteří se podílejí na řešení projektu.
Podpora nemůže být použita za účelem dosažení zisku.

2. ZPŮSOB A FORMA PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (viz příloha vyhlášení) a předána grantové referentce FAMU Silvii Demartini a zároveň doručena elektronicky na adresu silvie.demartini@amu.cz, a to nejpozději do středy 5. 2. 2020 do 12 hodin .
Pokud se žádost týká inovace předmětu, pak je povinnou přílohou žádosti sylabus stávajícího předmětu se zřetelně vyznačenými úpravami.
Projektům předloženým po termínu, neúplně či chybně vyplněným, nevybaveným povinnými přílohami nemůže být podpora poskytnuta.

3. HODNOCENÍ PROJEKTŮ

O poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise ve složení: děkan FAMU, proděkani FAMU, tajemník FAMU, zástupce AS FAMU z řad pedagogů. Výběrová komise může upravit rozpočet.
Pokud je některý z členů výběrové komise řešitelem či spoluřešitelem některého z předkládaných projektů, pak není přítomen jeho projednávání.
Před přidělením prostředků na příslušný kalendářní rok výběrová komise vyhodnotí závěrečné zprávy z roku předcházejícího. Na jejich základě vznikne hodnotící zpráva, která bude zveřejněna na úřední desce fakulty a předána rektorátu AMU.

Komise při svém rozhodování zohlední následující kritéria:

 • soulad s prioritami Dlouhodobého záměru AMU na období 2016-2020 a Plánem realizace strategického záměru AMU/fakulty pro rok 2020,
 • přínos pro obor (vysoká umělecká či odborná úroveň, umělecká kreativita, apod.),
 • přínos pro inovaci studijního programu,
 • obsahové a formální zpracování projektu (jasná formulace obsahu a cíle, konkrétní realizační plán, personální zajištění, časový harmonogram projektu),
 • reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů,
 • kladné vyhodnocení závěrečných zpráv projektů VS (platí pro žadatele, kteří projekt řešili v minulých letech)

Seznam podpořených projektů a výše podpory budou zveřejněny na webových stránkách FAMU.

4. PODMÍNKY ŘEŠENÍ

Hlavní řešitel projektu odpovídá za efektivní a hospodárné využití podpory v souladu s účely, pro které byla podpora poskytnuta. Složení a velikost řešitelského týmu uvedeného v přihlášce musí odpovídat cílům projektu, předpokládanému obsahu a objemu práce.

Veškeré projektové aktivity, na které je vázáno čerpání přidělených finančních prostředků, musí být realizovány nejpozději v listopadu daného roku , pokud nebylo tajemníkem fakulty rozhodnuto jinak.

Jakékoliv změny v projektu týkající se výměny řešitele či některého z klíčových spoluřešitelů, změn v harmonogramu, které mohou mít vliv na čerpání prostředků, stejně tak jako přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými položkami, které přesahují 20 % položky, podléhají schválení vedení fakulty . O tyto změny se žádná písemně v elektronické podobě ihned po té, co řešitel zjistí, že k těmto bude muset přikročit pro zdárné dokončení projektu, tedy před jejich uskutečněním , prostřednictvím grantové referentky Silvie Demartini.

5. ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Závěrečné zprávy se podávají na předepsaném formuláři (viz příloha vyhlášení). Zpracovanou a podepsanou zprávu vč. povinných příloh řešitel doručí grantové referentce FAMU Silvii Demartini a zároveň elektronicky na adresu silvie.demartini@amu.cz , a to nejpozději do jednoho měsíce od ukončení projektu .
Přílohu závěrečné zprávy tvoří výstupy projektu (např. inovované sylaby, zpráva z pracovní cesty, vytvořený studijní materiál atp.) a výpis položkového čerpání z iFis.

HARMONOGRAM:

 • 15. 1. 2020 vyhlášení soutěže
 • do 5. 2. 2020 do 12:00 podávání projektových žádostí
 • do 18. 2. 2020 zveřejnění výsledků a vyhodnocení projektů řešených v r. 2019
 • do 30. 11. 2020 ukončení čerpání přidělených finančních prostředků
 • do 1 měsíce od ukončení projektu odevzdání závěrečné zprávy