Random Image
Rozvojové programy

VNITŘNÍ SOUTĚŽ 2018_1. OKRUH

Vnitřní soutěž (F)AMU pro r. 2018 - 1. okruh - vyhlášení soutěže

Na základě Pravidel vnitřní soutěže AMU (Výnos rektora č. 8/2015 – viz níže), kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro roky 2016 – 2018, je tímto vyhlášena soutěž na podporu projektů FAMU určených pro

Okruh 1:
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

V rámci tohoto okruhu je možné podávat jednoleté projekty trvající od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, přičemž přidělené finanční prostředky mohou být použity pouze na takové aktivity, které:
a) probíhají nejpozději v listopadu daného roku,
b) nejsou financovány z prostředků OP VVV,
c) katedry nejsou schopny zafinancovat z vlastních zdrojů.

O získání finanční podpory projektu se může ucházet kterýkoliv pedagog FAMU.

Předkládané projekty by měly odkazovat na strategické priority fakulty, zejména klást důraz na zajišťování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových popřípadě inovovaných stávajících předmětů/kurzů.

Projekty musí být zároveň v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru MŠMT nebo prioritami Dlouhodobého záměru AMU na období 2016-2020 .
•    O poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje výběrová komise FAMU sestávající z těchto členů:
děkan, proděkani, tajemník, zástupce AS FAMU.
•    Pokud je některý z členů výběrové komise řešitelem či spoluřešitelem některého z předkládaných projektů, pak není přítomen jeho projednávání.
•    Před přidělením prostředků na nadcházející kalendářní rok výběrová komise vyhodnotí závěrečné zprávy z roku předcházejícího. Na jejich základě vznikne hodnotící zpráva. Ta bude jedním z relevantních bodů při rozhodování o přidělení prostředků na rok následující, bude zveřejněna na úřední desce fakulty a předána rektorátu AMU.
•    Projektovou žádost a Závěrečnou zprávu o řešení projektu podává příslušný pedagog elektronicky i v tištěné podobě na adresu proděkana Mgr. Marka Vajchra marek.vajchr@famu.cz, v kopii na silvie.demartini@amu.cz.

PODMÍNKY ŘEŠENÍ
•    Veškeré projektové aktivity, na které je vázáno čerpání přidělených finančních prostředků, musí být realizovány nejpozději v listopadu daného roku, pokud nebylo tajemníkem fakulty rozhodnuto jinak.
•    Jakékoliv změny v projektu týkající se výměny řešitele či některého z klíčových spoluřešitelů, změn v harmonogramu, které mohou mít vliv na čerpání prostředků, stejně tak jako přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými položkami, které přesahují 10 % položky, podléhají schválení vedení příslušné fakulty. O tyto změny se žádná písemně v elektronické podobě ihned po té, co řešitel zjistí, že k těmto bude muset přikročit pro zdárné dokončení projektu, tedy PŘED JEJICH USKUTEČNĚNÍM prostřednictvím grantové referentky Silvie Demartini.
•    Administrativní zajištění projektu: V každém předkládaném projektu musí být jmenovitě uvedena osoba zodpovědná za správu hospodářské agendy (např. sekretářka, student aj.). Této osobě může řešitel projektu navrhnout odměnu, její výši schvaluje tajemník s ohledem na náročnost dílčích úkonů spojených s čerpáním prostředkům. V případě, že je tato agenda zabezpečena nedostatečným způsobem, může být tato odměna během řešení projektu snížena, resp. přerozdělena mezi jiné osoby, které se na jejím zpracování podílejí nad rámec svých pracovních povinností.
•    Závěrečné zprávy (ZZ) projektů se podávají do jednoho měsíce po ukončení projektu.

HARMONOGRAM
•    dne 15. 12. 2017 - vyhlášení soutěže
•    do 21. 1. 2018 - odevzdávání elektronické verze projektové žádosti
•    do 31.1.2018 - do 12:00 podávání projektových žádostí v tištěné verzi opatřené podpisem řešitele a vedoucí(ho) katedry
•    do 05. 2. 2018 - nepovinné osobní prezentace projektů (max. 5 min., termín bude upřesněn)
•    do 12. 2. 2018 - zveřejnění výsledků soutěže a hodnocení projektů řešených v r. 2017
•    do 30. 11. 2018 - ukončení  čerpání přidělených finančních prostředků
•    do 1 měsíce od ukončení projektu - odevzdání ZZ vč. příloh