Random Image
Rozvojové programy

VNITŘNÍ SOUTĚŽ 2019_1. OKRUH

Vnitřní soutěž (F)AMU nahrazuje od roku 2014 tzv. Vnitřní grant FAMU

Statut Vnitřní soutěže (F)AMU

1) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti – okruh 2. Institucionálního plánu

 1. Způsob přerozdělování prostředků okruhu 2. Institucionálního plánu vychází z aktuálních pravidel tvůrčího předpisu „Bílá kniha”, „Jmenného výrobního plánu” a aktualizovaného znění „Statutu Vnitřní soutěže (F)AMU‟.
 2. Žádost obsahuje název projektu, charakteristiku projektu, údaje o vedoucím pedagogovi a participujících studentech, časový harmonogram a detailně rozpracovaný rozpočet.
 3. Požadované finanční prostředky mohou souviset pouze s náklady na materiál a služby bezprostředně související s realizací projektu v daném kalendářním roce.
 4. Veškeré okolnosti vedoucí k narušení realizace projektu musí jeho řešitelé neprodleně oznámit vedení fakulty, které je projedná a rozhodne o dalším postupu.
 5. Hodnotící komise (HK) ve složení: děkan, tajemnice, AS FAMU – na návrh kateder - jmenovaná HK, vedení výroby Studia FAMU a jeden zástupce studentské komory za AS FAMU projednává podané žádosti a do 14 dnů po uzávěrce rozhodne o udělení nebo neudělení grantu. K vyhodnocení závěrečných zpráv dochází před přidělením prostředků na nadcházející rok.

Harmonogram:

 • Únor - březen daného roku - termín odevzdání žádostí ke slyšení 1. kola
 • První polovina března daného roku - zasedání HK, slyšení žadatelů a zveřejnění výsledků slyšení 1. kola
 • Říjen daného roku - termín odevzdání žádostí ke slyšení 2. kola - Druhá polovina října
 • Pprvní polovina listopadu daného roku - zasedání HK, slyšení žadatelů a zveřejnění výsledků slyšení 2. kola

2) Vnitřní soutěž (F)AMU

Systém Vnitřní soutěže (VS) (F)AMU je určen:

 • studentům FAMU a jimi realizovaným projektům spadajících pod závazný tvůrčí výrobní předpis „Bílá kniha” a „Jmenný výrobní plán”
 • studentům FAMU a jimi realizovaným klasifikovaným projektům, které nespadají pod závazný tvůrčí výrobní předpis „Bílá kniha” a „Jmenný výrobní plán”
 • klauzurním projektům FAMU, na kterých se podílejí studenti DAMU, HAMU a studenti dalších uměleckých vysokých škol, a které žádají podporu z okruhu 2. Institucionálního plánu – dle Harmonogramu pro okruh 2. Institucionálního plánu

Cílem systému Vnitřní soutěže (F)AMU je vytvoření optimálních podmínek pro profesní přípravu studentů. Do tohoto systému spadají:

 • a) projekty oborových a společných cvičení, které se požadavky vymykají závaznému výrobnímu předpisu „Bílá kniha” a „Jmennému výrobnímu plánu”
 • b) klauzurní projekty spadající pod závazný výrobní předpis „Bílá kniha”, a které žádají podporu okruhu 2. Institucionálního plánu
 • c) jiná klasifikovaná cvičení, která nejsou zahrnuta v závazném tvůrčím výrobním předpise „Bílá kniha” Standardní projekty - bez nároků na navýšení prostředků oborových a společných cvičení - jsou v systému VS rovněž evidovány a jsou zahrnuty do objemu výroby v podmínkách Studia FAMU. Vycházejí ze „Jmenného výrobního plánu”, který je nedílnou součástí „Bílé knihy” na daný kalendářní rok, ve kterém se plánují tato cvičení realizovat, a která mají předpoklad čerpání předepsaných limitů externích a interních prostředků dle výrobních listů.

Standardním projektem oborového a společného cvičení se rozumí takový projekt, který:

 • a) ve všech svých parametrech odpovídá zadání podle „Bílé knihy”
 • b) byl řádně projednán - v určeném termínu - a doporučen do výroby vedením výroby Studia FAMU
 • c) splňuje náležitosti výrobního listu
 • d) nepřesahuje externí a interní limity „Bílé knihy”, určené pro daný akademický/výrobní rok

Systém VS zajišťuje HK, jejímž úkolem je koordinace přidělování finančních prostředků ze zdrojů okruhu 2. Institucionálního plánu, dále koordinace přidělování nadstandardních finančních prostředků z ostatních zdrojů FAMU a též koordinace přidělování realizačních kapacit Studia FAMU těm projektům, které se vymykají předpisům „Bílé knihy” a „Jmennému výrobnímu plánu”.
GK ve složení: děkan, tajemnice, AS FAMU jmenovaná komise, vedení výroby Studia FAMU a jeden zástupce studentské komory za AS FAMU projednává:

 • podané žádosti pro okruh 2. Institucionálního plánu a do 14 dnů po uzávěrce rozhodne o udělení nebo neudělení grantu
 • podané a vedením výroby Studia FAMU předem konzultované žádosti, které vycházejí ze „Jmenného výrobního plánu” a které se vymykají standardům „Bílé knihy” a do 14 dnů po uzávěrce (1. a 2. kolo slyšení) rozhodne o udělení nebo neudělení grantu
 • podané a vedením výroby Studia FAMU předem konzultované žádosti, které nevycházejí ze „Jmenného výrobního plánu” a do 14 dnů po uzávěrce (1. a 2. kolo slyšení) rozhodne o udělení nebo neudělení grantu

4. Členy HK na návrh kateder jmenuje AS FAMU, vyjma zástupců vedení výroby Studia FAMU, které navrhuje ředitel Studia FAMU.

5. Funkční období členů HK je daný akademický rok.

6. Předkladateli žádostí pro VS jsou studenti FAMU, kteří jsou v době podání žádosti a v plánovaném realizačním období ve studijním stavu: studující, rozložené studium (první rok rozložení druhý rok rozložení) a čekatelé. Předkladateli žádostí nemohou být studenti plánující v realizačním období stáž, výměnný pobyt, apod.

S řádně vyplněným formulářem VS a po předchozím projednání žádosti na domovské katedře student do Studia FAMU odevzdává – po povinném předchozím projednání a schválení výrobních požadavků s vedením výroby Studia FAMU:

 • a) scénář + technický scénář
 • b) režijní explikaci
 • c) produkční úvahu o realizaci
 • d) informaci o předběžném využití interních kapacit ve Studiu FAMU
 • e) aproximativní, případně již skutečný rozpočet Předkladatel zasílá projekt výhradně v elektronické formě na e-mailovou adresu soutez@studiofamu.cz , která je spravována vedoucími výroby Studia FAMU, a kteří veškeré žádosti studentů zanesou do tabulky ke slyšení daného kola VS.

7. Vedení fakulty, společně s vedením výroby Studia FAMU, před každým kolem VS soutěže zveřejní částku, která je k dispozici z okruhu 2. Institucionálního plánu a z dalších zdrojů fakulty (granty, dary, atd.), které jsou určeny na podporu projektů vymykajících se předpisům „Bílé knihy”, případně nejsou součástí „Jmenného výrobního seznamu”.

8. Studio FAMU před každým VS zveřejní celkový finanční objem, který se vztahuje k projednaným a doporučeným žádostem.

9. Projekty pro VS se odevzdávají v termínech stanovených HK.

10. Rozhodnutí HK je zveřejněno na úřední desce webových stránek FAMU.

11. Úpravu statutu VS projednal a schválil AS FAMU dne 24. 2. 2016, tímto dnem Statut VS (F)AMU nabývá platnosti a nahrazuje původní znění Statutu VS ze dne 21. 1. 2014.