Random Image
Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

Rejstřík informací o výsledcích (dále RIV) je jednou ze čtyř vzájemně provázaných částí informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) provozovaného v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

RIV obsahuje:

  • údaje určující výsledek a projekt, jehož řešením výsledek vznikl nebo zdroj prostředků, ze kterých byl podporován, příjemce, autory výsledku, název výsledku a jeho popis a rok uplatnění výsledku

RIV slouží:

  • pro účely hodnocení výsledků účelově a institucionálně podporovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných prostředků
  • poskytovatelům k získávání informací o tom, jak aktivní jsou řešitelé projektů, které poskytovatelé financují

VKLÁDÁNÍ VÝSTUPŮ DO RIV

Sběr dat na FAMU pro RIV probíhá vždy na jaře (termíny se lišší dle jednotlivých poskytovatelů dotací, ze kterých byly projekty podpořeny) prostřednictvím vyplnění interního formuláře, jehož aktuální podobu vám na vyžádání pošle informační a knihovní pracovník Mgr. Michal Hokynek, michal.hokynek@famu.cz.

Do RIV lze nahlašovat jen výstupy, které splňují ve všech bodech definice, které schválila Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace v tzv. Metodice 17+. Celý dokument definující povolené typy výsledků: https://www.isvavai.cz/dokumenty/definice_druhu_vysledku.pdf .

Níže jen stručné shrnutí, s upozorněním na někdy opomíjené aspekty (písmeno na začátku je kód přidělený pro daný druh výsledku):

- B - odborná kniha - odborná publikace o rozsahu nejméně 50 tiskových stran vlastního textu (bez obrazových příloh apod.) vydaná tiskem nebo elektronicky, která prošla recenzním řízením. Kniha má obsahovat mj. definici vědecké metodologie, z formálního hlediska pak musí být vybavena odkazy na literaturu v textu, seznamem použité literatury a souhrnem obsahu v alespoň jednom světovém jazyce. Musí být opatřena kódem ISBN nebo ISMN. Do této skupiny výstupů nepatří učebnice a skripta, sborníky, populárně naučná literatura, memoáry a autobiografie.

- C - kapitola v odborné knize (viz. pravidla pro odbornou publikaci)

- J - článek - vždy se jedná o články v recenzovaných časopisech (z československých např. Iluminace, ArteActa, Mediální studia, Kino-ikon apod.). Dělí se ještě dále podle toho, zda časopis, v němž je text uveřejněn, patří do některé z prestižních vědecko-výzkumných databází, či nikoli:

- Jimp - text v časopise, který je v databázi Web od Science (WoS)

- Jsc - text v časopise, který je v databázi Scopus

- Jost - text v recenzovaném časopise, který není ve výše zmíněných databázích (mívá obecně o něco menší prestiž a relevanci - obzvláště u externích grantových soutěží typu GAČR, TAČR, Horizont apod. Je proto dobré mířit spíš k výstupům Jimp a Jsc, příp. i zohlednit v jakém kvartilu je daný časopis).

- D - stať ve sborníku - POZOR u tohoto výstupu platí přísná pravidla a coby RIV výsledek je možné uznat text o minim. rozsahu 2 tiskové strany, který je publikován pouze v takovém sborníku, který je recenzovaný, má přiděleno ISBN číslo a je uveden v databázích Web of Science či Scopus - což je u sborníků v naší oblasti bádání obecně spíše vzácností.

- W - uspořádání workshopu - může mít podobu například veřejně přístupného workshopu na FAMU anebo workshopu na nějakém filmovém festivalu apod. V rámci workshopu musí být prezentovány výsledky bádání dosažené v daném výzkumném projektu.

- M - uspořádání konference - POZOR výstupem RIV není, že se zúčastníte nějaké konference se svým příspěvkem. Do RIV stejně tak nelze uznat jako výstup, že nějakou konferenci celou zorganizujete. Uznatelný výsledek je pouze situace, kdy zorganizujete konferenci a zároveň na ní někdo z řešitelského týmu přednese vlastní příspěvek, jenž prezentuje vaše bádání v dané oblasti.

- A - audiovizuální tvorba - POZOR nelze uznat jakékoli audiovizuální dílo, tedy např. jakýkoli film či video vztažené nějakým volným způsobem k projektu - musí se jednat o takové AV dílo, které jasně prezentuje výsledky předchozí badatelské činnosti. Typicky jde o elektronické dokumenty, např. DVD, webové prezentace apod.

- E - uspořádání výstavy - POZOR nelze uznat jakoukoli umělecky zaměřenou výstavu - do RIV lze jako výsledek dát pouze výstavu, kterou někdo z řešitelského týmu zorganizoval a prezentuje v jejím rámci výsledky své badatelské činnosti.

- Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem - veřejná prezentace výsledků výzkumu autora doplněná o publikaci kritického katalogu výstavy. Tato publikace musí splňovat kritéria vztažená na výsledek typu B, odborná kniha (tedy např. katalog musí být opatřen poznámkovým aparátem, soupisem použité odborné literatury, mít rozsah minim. 50 stran tištěného textu atd.).

Výstupy vhodné typicky pro aplikovaný výzkum:

- Nmet - metodika - souhrn doporučených praktik a postupů, podle typu schválení se dělí na:

- NmetS - schválena příslušným orgánem státní správy
- NmetC - certifikována oprávněným orgánem
- NmetA - akreditována oprávněna orgánem

- S - specializovaná veřejná databáze - musí zpřístupňovat nové poznatky dosažené v rámci projektu

- Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů veřejné správy

- Vsouhrn - souhrnná výzkumná zpráva - výsledek uznatelný pouze v rámci aplikovaného výzkumu, musí být potvrzen protokolem o předání ze strany objednavatele

Další informace o RIV a vyhledávání v databázi najdete na https://www.isvavai.cz/

Mgr. Helena Bendová
Proděkanka pro vědu a výzkum