Random Image
Projektová soutěž AMU

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ PRO ROK 2024

Ing. Filip Malý pověřen výkonem agendy prorektora pro rozvoj vyhlašuje ke dni 25. 9. 2023 Projektovou soutěž AMU, jejíž pravidla jsou určena Výnosem rektorky číslo 15/2023 s termínem odevzdání elektronické verze přihlášky do 13. 11. 2023 (do 14:00).

Soutěž je určena pro akademické a výzkumné pracovníky a postdoktorandy na finanční podporu výzkumných aktivit vedoucích ke vzniku vědeckých či umělecko-výzkumných výstupů.

PODMÍNKY GRANTOVÉ SOUTĚŽE V ROCE 2024:

 • Pro rok 2024 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1-3 roky. Standardní projekt má dobu řešení maximálně 3 roky (Na řešení projektu může navazovat ještě 4. rok, který je určen k publikaci výsledků. Ve čtvrtém roce lze čerpat již pouze ediční a obdobné náklady). Juniorský projekt má dobu řešení maximálně 2 roky.
 • Finanční zajištění soutěže závisí na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
 • Výsledkem projektu by měl být primárně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) .
 • Žadatel podává žádost o grant na předepsaném formuláři v elektronické podobě Petře Horké ( petra.horka@famu.cz ) do stanoveného termínu.
 • Pro projekty s plánovanými knižními publikačními výstupy platí, že je-li vydání plánováno v Nakladatelství AMU, požádá žadatel min. týden před podáním přihlášky ředitele NAMU, Jana Hellera (jan.heller@amu.cz), aby tento rozpočet nakladatelství sestavilo. Má-li k vydání dojít u externího nakladatele, lze v rámci projektu plánovat pouze náklady na pokrytí předpokládané ztráty nakladatele, podrobnější informace jsou k dispozici v příslušném Výnosu.
 • Projekt hodnotí nejprve grantová komise FAMU, finální rozhodnutí vydává grantová komise AMU, pro kterou není hodnocení GK FAMU závazné.

Doporučujeme konzultovat vaše projektové záměry s dostatečným předstihem před deadlinem odevzdání přihlášky po obsahové a metodologické stránce s proděkankou Helenou Bendovou ( helena.bendova@famu.cz ). Ohledně přípravy rozpočtové části projektu či v případě jiných dotazů k vyplňování formuláře žádosti kontaktujte fakultní grantovou referentku Petru Horkou ( petra.horka@famu.cz ). Žádosti, které budou vykazovat formální či koncepční nedostatky, nebudou fakultní grantovou komisí doporučeny k přijetí.
 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

 • vyhlášení soutěže: 25. 9. 2023
 • fakultní informační setkání s žadateli: 13.10. 13:00 (učebna U2)
 • uzávěrka pro podávání elektronické verze přihlášek: 13. 11. 2023 (14:00)
 • zasedání Grantové komise FAMU: do 12. 1. 2024
 • zasedání Grantové komise AMU: zveřejnění rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu: do 16. 2. 2024


Informace a pravidla pro schválené projekty:

 • Po ukončení projektu řešitel odevzdá do 31. ledna následujícího roku závěrečnou zprávu v elektronické podobě na předepsaném formuláři, ve které uvede přehledné vyúčtování projektu a fyzicky přiloží výsledky projektu a případně zdůvodní odchylky od původního záměru projektu. Finální verze této zprávy opatřené podpisem řešitele se odevzdává poté i v tištěné podobě.

 • Řešitelé víceletých grantů podávají po každém roce řešení projektu do 15. února následujícího roku průběžnou zprávu o řešení projektu za uplynulý rok v elektronické podobě. Finální verze této zprávy opatřené podpisem řešitele se odevzdává poté i v tištěné podobě.
 • Je-li výstupem projektu odborná kniha, musí být k závěrečné zprávě připojen její výtisk anebo její rukopis spolu s potvrzením ze strany odborně zaměřeného nakladatelství, že rukopis obdrželo, plánuje jeho vydání nejpozději do dvou let od vydání potvrzení a rukopis se nachází minimálně ve fázi práce odborného redaktora anebo recenzního řízení. Výsledná kniha by měla vyjít maximálně do dvou let od ukončení projektu. V případě odborného článku, který dosud nebyl publikován, musí být k závěrečné zprávě dodán rukopis a také informace o probíhající fázi recenzního řízení. Článek by měl být uveřejněn do jednoho roku od ukončení projektu.
 • Dedikace u projektových výstupů: Tato studie/publikace/kapitola vznikla v rámci projektu "xxx", který byl podpořen z prostředků MŠMT poskytnutých Akademii múzických umění v Praze na dlouhodobý koncepční rozvoj v roce xxxx. // This publication is the outcome of the project "xxx" that was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports – Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Academy of Performing Arts in Prague in xxxxx.U jména autora je nutno vždy uvádět afilaci k Filmové a televizní fakultě Akademii múzických umění v Praze.

DOKUMENTY:

Výnos rektorky č. 15/2023, vyhlášení a harmonogram soutěže, formulář žádosti:

https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/projektova-soutez-amu/

Zápis ze zasedání Grantové komise FAMU - posudky v Projektové soutěži AMU