Random Image
Projektová soutěž AMU

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ PRO ROK 2023

Na základě Výnosu rektora č. 9/2020 byla vyhlášena PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj („IP DKR“) AMU v roce 2023 s termínem odevzdání elektronické verze přihlášky do 29. 11. 2021. Soutěž je určena pro akademické a výzkumné pracovníky a postdoktorandy na finanční podporu výzkumných aktivit vedoucích ke vzniku vědeckých výstupů, tedy např. odborných monografií, článků v recenzovaných časopisech nebo sbornících, uspořádání konferencí či workshopů.

Přesné znění vyhlášení naleznete na webových stránkách AMU ZDE .


Podmínky soutěže:

 • Pro rok 2023 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 - 2 roky nebo 3-5 let.
 • Finanční zajištění soutěže závisí na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude pro rok 2023 cca 4.000.000,- Kč.
 • Výsledkem projektu by měl být primárně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV)
 • Žadatel podává žádost o grant na předepsaném formuláři v elektronické podobě Petře Horké ( petra.horka@famu.cz ) do stanoveného termínu. Formulář ve formátu zfo lze vyplňovat pomocí aplikace Software602 Form Filler (ke stažení zde ) anebo lze použít webový formulář, případně je možno použít formuláře ve Wordu, jelikož uživatelé počítačů Mac mívají technické problémy se soubory zfo.
 • Pro projekty s plánovanými knižními publikačními výstupy platí, že je-li vydání plánováno v Nakladatelství AMU, požádá žadatel min. týden před podáním přihlášky ředitele NAMU, Jana Hellera (jan.heller@amu.cz), aby tento rozpočet nakladatelství sestavilo. Má-li k vydání dojít u externího nakladatele, lze v rámci projektu plánovat pouze náklady na pokrytí předpokládané ztráty nakladatele, podrobnější informace jsou k dispozici v příslušném Výnosu.
 • Projekt hodnotí nejprve grantová komise FAMU, finální rozhodnutí vydává grantová komise AMU, pro kterou není hodnocení GK FAMU závazné.

Doporučujeme konzultovat vaše projektové záměry s dostatečným předstihem před deadlinem odevzdání přihlášky po obsahové a metodologické stránce s proděkankou Helenou Bendovou ( helena.bendova@famu.cz ). Ohledně přípravy rozpočtové části projektu či v případě jiných dotazů k vyplňování formuláře žádosti kontaktujte fakultní grantovou referentku Petru Horkou ( petra.horka@famu.cz ). Žádosti, které budou vykazovat formální či koncepční nedostatky, nebudou fakultní grantovou komisí doporučeny k přijetí.


Informace a pravidla pro schválené projekty:

 • Po ukončení projektu řešitel odevzdá do 15. ledna následujícího roku závěrečnou zprávu v elektronické podobě na předepsaném formuláři, ve které uvede přehledné vyúčtování projektu a fyzicky přiloží výsledky projektu a případně zdůvodní odchylky od původního záměru projektu. Finální verze této zprávy opatřené podpisem řešitele se odevzdává poté i v tištěné podobě.
 • Řešitelé víceletých grantů podávají po každém roce řešení projektu do 10. února následujícího roku průběžnou zprávu o řešení projektu za uplynulý rok v elektronické podobě. Finální verze této zprávy opatřené podpisem řešitele se odevzdává po té i v tištěné podobě.
 • Je-li výstupem projektu odborná kniha, musí být k závěrečné zprávě připojen její výtisk anebo její rukopis spolu s potvrzením ze strany odborně zaměřeného nakladatelství, že rukopis obdrželo, plánuje jeho vydání nejpozději do dvou let od vydání potvrzení a rukopis se nachází minimálně ve fázi práce odborného redaktora anebo recenzního řízení. Výsledná kniha by měla vyjít maximálně do dvou let od ukončení projektu. V případě odborného článku, který dosud nebyl publikován, musí být k závěrečné zprávě dodán rukopis a také informace o probíhající fázi recenzního řízení. Článek by měl být uveřejněn do jednoho roku od ukončení projektu.
 • Dedikace u projektových výstupů: Tato studie/publikace/kapitola vznikla v rámci projektu "xxx", který byl podpořen z prostředků MŠMT poskytnutých Akademii múzických umění v Praze na dlouhodobý koncepční rozvoj v roce xxxx. // This publication is the outcome of the project "xxx" that was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports – Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Academy of Performing Arts in Prague in xxxxx.U jména autora je nutno vždy uvádět afilaci k Filmové a televizní fakultě Akademii múzických umění v Praze.

PRO VÍCE INFORMACÍ A FORMULÁŘE PŘEJDĚTE NA WEB AMU ZDE .

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

 • vyhlášení soutěže: 19. října 2022
 • uzávěrka pro podávání elektronické verze přihlášek: 28. listopadu 2022 (13:00)
 • zasedání grantové komise FAMU: 5. prosince 2021 – 6. ledna 2023
 • zasedání grantové komise AMU: 9. ledna - 30. ledna 2023
 • zveřejnění rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu: do 7. února 2023
   

DOKUMENTY: