Random Image
Projektová soutěž AMU

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ PRO ROK 2021


Na základě Výnosu rektora č. 9/2020 byla vyhlášena PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj („IP DKR“) AMU v roce 2021 s termínem odevzdání elektronické verze přihlášky do 24. 11. 2020. Soutěž je určena pro akademické a výzkumné pracovníky a postdoktorandy na finanční podporu výzkumných aktivit vedoucích ke vzniku vědeckých výstupů, tedy např. odborných monografií, článků v recenzovaných časopisech nebo sbornících, uspořádání konferencí či workshopů.

Přesné znění vyhlášení naleznete na webových stránkách AMU ZDE .


Podmínky soutěže:

 • Pro rok 2021 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 až 3 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky omezené částkou 100.000,- Kč na jeden rok čerpání.

 • Finanční zajištění soutěže závisí na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude pro rok 2021 cca 4.000.000,- Kč v závislosti na skutečně přidělené částce pro AMU na IP DKRVO ze strany MŠMT.

 • Výsledkem projektu by měl být primárně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) .

 • Žadatel podává žádost o grant na předepsaném formuláři v elektronické podobě Silvii Demartini ( silvie.demartini@famu.cz ) do stanoveného fakultního termínu.Formulář ve formátu zfo lze vyplňovat pomocí aplikace Software602 Form Filler (ke stažení zde ) anebo lze použít webový formulář zde .

 • Pro projekty s plánovanými knižními publikačními výstupy platí, že je-li vydání plánováno v Nakladatelství AMU, požádá žadatel min. týden před podáním přihlášky ředitele NAMU, Jana Hellera (jan.heller@amu.cz), aby tento rozpočet nakladatelství sestavilo. Má-li k vydání dojít u externího nakladatele, lze v rámci projektu plánovat pouze náklady na pokrytí předpokládané ztráty nakladatele, podrobnější informace jsou k dispozici v příslušném Výnosu.

 • V případě plánovaného pořízení investičního majetku je žadatel povinen předjednat s kvestorem AMU problematiku odpisů, tj, zatížení provozního rozpočtu AMU po ukončení projektu.

 • Projekt hodnotí nejprve grantová komise FAMU, finální rozhodnutí vydává grantová komise AMU, pro kterou není hodnocení GK FAMU závazné.

Doporučujeme konzultovat předem vaše projektové záměry po obsahové a metodologické stránce s proděkankou Helenou Bendovou ( helena.bendova@famu.cz ), ohledně přípravy rozpočtové části projektu či v případě jiných dotazů k vyplňování formuláře žádosti kontaktujte fakultní grantovou referentku Silvii Demartini ( silvie.demartini@famu.cz ).  Žádosti, které budou vykazovat formální či koncepční nedostatky, nebudou fakultní grantovou komisí doporučeny k přijetí.


Informace a pravidla pro schválené projekty:

 • Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2021 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání a zaslat publikační záměr le schválení ediční komisi FAMU (prostřednictvím předsedkyně EK FAMU Heleny Bendové, helena.bendova@famu.cz ).

 • V případě publikací, jež vznikly v rámci pracovního poměru, studia či jiné formy podpory na FAMU a byly vydány mimo NAMU, je autor povinen dodat min. jeden fyzický výtisky grantové referentce, která jej po kontrole údajů předávaných do RIV předá k zaevidování do fakultní knihovny.

 • Pozvánky na akce podpořené v rámci řešení projektů (konference, workshopy apod.) a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU ( hana.stastna@amu.cz ).

 • Dedikace u projektových výstupů: Tato studie/publikace/kapitola vznikla v rámci projektu "xxx", který byl podpořen z prostředků MŠMT poskytnutých Akademii múzických umění v Praze na dlouhodobý koncepční rozvoj v roce xxxx. // This publication is the outcome of the project "xxx" that was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Academy of Performing Arts in Prague in xxxxx.U jména autora je nutno vždy uvádět afilaci k Filmové a televizní fakultě Akademii múzických umění v Praze.

 • Po ukončení projektu řešitel odevzdá do 25. ledna následujícího roku závěrečnou zprávu v elektronické podobě, ve které uvede přehledné vyúčtování projektu a fyzicky přiloží výsledky projektu a případně zdůvodní odchylky od původního záměru projektu. Finální verzi této zprávy opatřené podpisem řešitele se odevzdává po té i v tištěné podobě.

 • Řešitelé víceletých grantů podávají po každém roce řešení projektu do 10. února následujícího roku průběžnou zprávu o řešení projektu za uplynulý rok v elektronické podobě. Finální verzi této zprávy opatřené podpisem řešitele se odevzdává po té i v tištěné podobě.

 • Je-li výstupem projektu odborná kniha, musí být k závěrečné zprávě připojen její výtisk anebo její rukopis spolu s potvrzením ze strany odborně zaměřeného nakladatelství, že rukopis obdrželo, plánuje jeho vydání nejpozději do dvou let od vydání potvrzení a rukopis se nachází minimálně ve fázi práce odborného redaktora anebo recenzního řízení. Výsledná kniha by měla vyjít maximálně do dvou let od ukončení projektu. V případě odborného článku, který dosud nebyl publikován, musí být k závěrečné zprávě dodán rukopis a také informace o probíhající fázi recenzního řízení. Článek by měl být uveřejněn do jednoho roku od ukončení projektu.

PRO VÍCE INFORMACÍ A FORMULÁŘE PŘEJDĚTE NA WEB AMU ZDE .

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

 • vyhlášení soutěže: 8. října 2020

 • fakultní uzávěrka pro podávání elektronické verze přihlášek: 24. listopadu 2020 (13:00) ZMĚNA - Z důvodu dočasné nefunkčnosti onlinových formulářů přihlášek byla fakultní uzávěrka posunuta na pátek 27. 11. 13 hodin.

 • externí oponentní řízení tříletých projektů: 30. listopadu 2020 - 8. ledna 2021

 • zasedání grantové komise AMU: 11. ledna - 30. ledna 2021

 • zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu: 5. února 2021

 • druhé zasedání grantové komise AMU: 22. února - 26. února 2021 (vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2021)

 • zveřejnění výsledků: do 5. března 2021