Random Image
Projektová soutěž AMU

Na základě Výnosu rektora č. 9/2018 byla dne 7.10.2019 vyhlášena PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj („IP DKR“) AMU v roce 2020.

Přesné znění vyhlášení naleznete na webových stránkách AMU ZDE .

Pravidla soutěže jsou určeny Výnosem rektora č. 9/2018.

Pro rok 2020 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky, dále pro projekty speciálně zaměřené na přípravu a pořádání mezinárodních konferencí s dobou řešení projektu max. 2 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky omezené částkou 100 000 Kč na jeden rok čerpání.

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole Projektové soutěže bude v roce 2020 činit cca 3 500 000 Kč.

V případě plánovaného pořízení investičního majetku je žadatel povinen předjednat s kvestorem AMU problematiku odpisů, tj, zatížení provozního rozpočtu AMU po ukončení projektu.

Výsledkem projektu by měl být primárně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen a bodově hodnocen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Ohledně svých projektových záměrů kontaktujte prosím co možná nejdříve pana proděkana Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. , ohledně přípravy rozpočtové části projektu či v případě jiných dotazů k vyplňování formuláře žádosti kontaktujte fakultní grantovou referentku Silvii Demartini .  Žádosti, které budou vykazovat formální či koncepční nedostatky, nebudou fakultní grantovou komisí doporučeny k přijetí.

Pro projekty s plánovanými publikačními výstupy:

Je-li vydání plánováno v Nakladatelství AMU, požádá žadatel min. týden před podáním přihlášky ředitele NAMU, Mgr. Jana Hellera, Ph.D., aby tento rozpočet nakladatelství sestavilo a zařadilo knihu do edičního plánu, jenž schvaluje Ediční komise. Má-li k vydání dojít u externího nakladatele, lze v rámci projektu plánovat pouze náklady na pokrytí předpokládané ztráty nakladatele, podrobnějš informace v příslušném Výnosu.

V případě publikací, jež vznikly v rámci pracovního poměru, studia či jiné formy podpory na FAMU a byly vydány mimo NAMU, je autor povinen dodat min. jeden fyzický výtisky grantové referentce, která jej po kontrole údajů předávaných do RIV předá k zaevidování do fakultní knihovny.

Dedikace u projektových výstupů:

T ato studie/publikace/kapitola vznikla v rámci projektu "xxx", který byl podpořen z prostředků MŠMT poskytnutých Akademii múzických umění v Praze na dlouhodobý koncepční rozvoj v roce xxxx.

This publication is the outcome of the project "xxx" that was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Academy of Performing Arts in Prague in xxxxx.


Afilace:

Akademie múzických umění v Praze,  Filmová a televizní fakulta

Academy of Performing Arts in Prague, Film and TV School

Harmonogram soutěže:

  • uzávěrka pro podávání přihlášek: 25. 11. 2019 do 13:00 v tištěné i elektronické verzi k rukám grantové referentky Silvie Demartini.
  • První zasedání Grantové komise AMU:  v období od 14. 1. do 30. 1. 2020
  • zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí projektové žádosti/ nepřijetí či přijetí s krácením rozpočtu: 1. 2. 2020
  • Druhé zasedání Grantové komise AMU: v týdnu 24. 2. - 28. 2. 2020
  • zveřejnění výsledků soutěže: do 5. 3. 2020

 

 

 

Výnos rektora č. 9_2018Přihláška PS 2020 ( webová verze )

Průběžná zpráva PS 2020 ( webová verze )

Závěrečná zpráva PS 2020 ( webová verze )

Definice druhů výsledků

Harmonogram předkládání publikačních záměrů

Příloha_ediční náklady_rozpočet

Publikační záměr NAMU

Kritéria hodnocení pro členy GK AMU

Předběžné rozhodnutí GK FAMU_12. 12. 2019

Výsledky PS AMU 2020 - zápis z jednání GK AMU