Random Image
Projektová soutěž AMU

Na základě Výnosu rektora č. 9/2018 byla dne 5.10.2018 vyhlášena PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj („IP DKR“) AMU v roce 2019.

Přesné znění vyhlášení naleznete na webových stránkách AMU ZDE .

Pravidla soutěže jsou určeny Výnosem rektora č. 9/2018.

Pro rok 2019 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky, pro Dlouhodobé projekty s dobou řešení 4 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole Projektové soutěže bude v roce 2019 činit minimálně 10 mil. Kč.

V případě plánovaného pořízení investičního majetku je žadatel povinen předjednat s kvestorem AMU problematiku odpisů, tj, zatížení provozního rozpočtu AMU po ukončení projektu.

Výsledkem projektu by měl být primárně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen a bodově hodnocen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Ohledně svých projektových záměrů kontaktujte prosím co možná nejdříve pana proděkana Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. , ohledně přípravy rozpočtové části projektu či v případě jiných dotazů k vyplňování formuláře žádosti kontaktujte fakultní grantovou referentku Silvii Demartini .  Žádosti, které budou vykazovat formální či koncepční nedostatky, nebudou fakultní grantovou komisí doporučeny k přijetí.

Pro projekty s plánovanými publikačními výstupy:

Je-li vydání plánováno v Nakladatelství AMU, požádá žadatel min. týden před podáním přihlášky ředitele NAMU, Mgr. Jana Hellera, Ph.D., aby tento rozpočet nakladatelství sestavilo a zařadilo knihu do edičního plánu, jenž schvaluje Ediční komise. Má-li k vydání dojít u externího nakladatele, lze v rámci projektu plánovat pouze náklady na pokrytí předpokládané ztráty nakladatele, podrobnějš informace v příslušném Výnosu.

V případě publikací, jež vznikly v rámci pracovního poměru, studia či jiné formy podpory na FAMU a byly vydány mimo NAMU, je autor povinen dodat min. jeden fyzický výtisky grantové referentce, která jej po kontrole údajů předávaných do RIV předá k zaevidování do fakultní knihovny.

Dedikace u projektových výstupů:

T ato studie/publikace/kapitola vznikla v rámci projektu "xxx", který byl podpořen z prostředků MŠMT poskytnutých Akademii múzických umění v Praze na dlouhodobý koncepční rozvoj v roce xxxx.

This publication is the outcome of the project "xxx" that was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Academy of Performing Arts in Prague in xxxxx.


Afilace:

Akademie múzických umění v Praze,  Filmová a televizní fakulta

Academy of Performing Arts in Prague, Film and TV School

Harmonogram soutěže - 1. kolo:

 

  • informační seminář pro žadatele: 31. 10. 2018 od 11:00 pravděpodobně v zasedací místnosti rektorátu AMU
  • uzávěrka pro podávání přihlášek: 28. 11. 2018 do 12:00 v tištěné i elektronické verzi k rukám grantové referentky Silvie Demartini.
  • projednávání žádostí fakultní grantovou komisí + 1. zasedání Grantové komise AMU:  1. polovina prosince 2018
  • zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí projektové žádosti/ nepřijetí či přijetí s krácením rozpočtu: 1. 2. 2019
  • 2. zasedání Grantové komise AMU: v týdnu 18. - 22. 2. 2019
  • zveřejnění výsledků soutěže: do 5. 3. 2019

Harmonogram soutěže - 2. kolo:

  • uzávěrka pro podávání přihlášek: 26. 2. 2019 do 12:00 v tištěné i elektronické verzi k rukám grantové referentky Silvie Demartini.
  • projednávání žádostí fakultní grantovou komisí:  začátek března 2019
  • 2. zasedání Grantové komise AMU: do 20. 3. 2019
  • zveřejnění výsledků soutěže: do 31. 3. 2019

 

Výnos rektora č. 9_2018

Vyhlášení PS 2019

Přihláška PS 2019 ( webová verze )

Příloha_ediční náklady_rozpočet

Publikační záměr NAMU

 

Zápis z jednání GK FAMU_7. 12. 2018

Zápis z jednání GK AMU_25. 1. 2019

Vyhlášení PS 2019_2. kolo

Zápis z jednání GK AMU_22. 3. 2019

PS průběžná zpráva (ZFO) , PS průběžná zpráva (web)

PS závěrečná zpráva (ZFO) , PS závěrečná zpráva (web)

PC Final Report (ZFO) , PC Final Report (web)