Random Image
Projektová soutěž AMU

Na základě bodu III. 1 Výnosu rektora č. 6/2015 byla dne 3.10.2017 vyhlášena PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj („IP DKR“) AMU v roce 2018.

Přesné znění vyhlášení naleznete na webových stránkách AMU ZDE .

Pravidla soutěže jsou určeny Výnosem rektora č. 6/2015 a Dodatkem č. 1 k tomuto.

Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení 1  rok.

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole Projektové soutěže bude v roce 2017 činit 2 mil. Kč. Konkrétní výše finančních prostředků přidělená novým projektům bude záviset na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR určené pro AMU pro rok 2017 a na vyhodnocení jak závěrečných zpráv končících projektů, tak průběžných zpráv pokračujících projektů z předchozích let.

Maximální požadovaná částka na řešení projektu v roce 2018 nesmí přesáhnout 500 tis. Kč, u postdoktorandských projektů 100 tis. Kč. V případě plánovaného pořízení investičního majetku je žadatel povinen předjednat s kvestorem AMU problematiku odpisů, tj, zatížení provozního rozpočtu AMU po ukončení projektu.

 • Žadatelem může být v případě krátkodobých projektů kterýkoliv akademický či vědecko-výzkumný pracovník FAMU. Postdoktorandské projekty jsou určeny pro akademické či výzkumné pracovníky FAMU s ukončeným doktorským studiem, nebo pro odborné pracovníky zaměstnané v současné době na FAMU na základě DPP či DPČ s druhem práce pedagogický proces, výuka či vědecko-výzkumná činnost. Podmínkou na udělení postdoktorandského projektu je ukončené doktorské studium žadatele, přičemž od dosažení doktorského titulu nesmí uplynout více než 7 let.
 • Dalšími členy řešitelského týmu mohou být jak studenti FAMU, tak akademičtí či vědecko-výzkumní pracovníci FAMU, případně externí spolupracovníci podílející se na výzkumu či výsledcích projektu, se kterými bude následně uzavřena dohoda o provedení práce (DPP).
 • Výsledkem projektu by měl být primárně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen a bodově hodnocen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Ohledně svých projektových záměrů kontaktujte prosím co možná nejdříve pana proděkana Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D., ohledně přípravy rozpočtové části projektu či v případě jiných dotazů k vyplňování formuláře žádosti kontaktujte fakultní grantovou referentku Silvii Demartini.  Žádosti, které budou vykazovat formální či koncepční nedostatky, nebudou fakultní grantovou komisí doporučeny k přijetí.

Harmonogram soutěže:

 • informační seminář pro žadatele: 19. 10. 2017 od 13:00 pravděpodobně v zasedací místnosti rektorátu AMU - registrace na karolina.kotnourova@amu.cz
 • uzávěrka pro podávání přihlášek: 16. 11. 2017 do 15:00 v tištěné i elektronické verzi k rukám grantové referentky Silvie Demartini.
 • projednávání žádostí fakultní grantovou komisí + 1. zasedání Grantové komise AMU:  1. polovina prosince 2017
 • zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí projektové žádosti/ nepřijetí či přijetí s krácením rozpočtu: 22. 12. 2017
 • 2. zasedání Grantové komise AMU: cca 23. 2. 2018
 • zveřejnění výsledků soutěže: do 28. 2. 2018
 • odevzdávání závěrečných a průběžných zpráv v elektronické podobě: do 27. 1. 2019
 • odevzdávání finálních verzí ZZ/PZ vč. příloh v tištěné i elektronické podobě: do 31. 1. 2019

Pro projekty s plánovanými publikačními výstupy:

Je-li vydání plánováno v Nakladatelství AMU, požádá žadatel min. týden před podáním přihlášky ředitele NAMU, Mgr. Jana Hellera, Ph.D., aby tento rozpočet nakladatelství sestavilo a zařadilo knihu do edičního plánu, jenž schvaluje Ediční komise. Má-li k vydání dojít u externího nakladatele, lze v rámci projektu plánovat pouze náklady na pokrytí předpokládané ztráty nakladatele, podrobnějš informace v příslušném Výnosu.

V případě publikací, jež vznikly v rámci pracovního poměru, studia či jiné formy podpory na FAMU a byly vydány mimo NAMU, je autor povinen dodat min. jeden fyzický výtisky grantové referentce, která jej po kontrole údajů předávaných do RIV předá k zaevidování do fakultní knihovny.

Dedikace u projektových výstupů:

T ato studie/publikace/kapitola vznikla v rámci projektu "xxx", který byl podpořen z prostředků MŠMT poskytnutých Akademii múzických umění v Praze na dlouhodobý koncepční rozvoj v roce xxxx.

This publication is the outcome of the project "xxx" that was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Academy of Performing Arts in Prague in xxxxx.


Afilace:

Akademie múzických umění v Praze,  Filmová a televizní fakulta

Academy of Performing Arts in Prague, Film and TV School

Výnos rektora č. 6_2015

Dodatek č. 1 k výnosu rektora č. 6_2015

Vyhlášení Projektové soutěže 2018

Kritéria hodnocení pro členy GK

PS přihláška

Příloha: ediční náklady_rozpočet

PS průběžná zpráva (ZFO)

PS průběžná zpráva (web)

Zápis z jednání GK FAMU_DKR 2018

Příloha č.1_DKR FAMU 2018

Zápis GK AMU 15. 12. 2017

Zápis GK AMU 23. 2. 2018

PS závěrečná zpráva (ZFO)

PS závěrečná zpráva (web)