logo FAMU
Projektová soutěž AMU

Projektová soutěž AMU je soutěž na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ("IP DKR"), kterou Akademii múzických umění poskytuje MŠMT.

Výše podpory na rozvoj výzkumné organizace na příslušný kalendářní rok (viz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/instirucionalni-podpora-na-rozvoj-vyzkumne-organizace) byla stanovena podle § 7 odst. 6 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Tyto prostředky jsou na AMU dále přerozdělovány na základě Projektové soutěže tak, aby byla podpora v co nejvyšší míře soustředěna na pracoviště a badatele s nejlepším výzkumným potenciálem a vedla ke zkvalitnění vědecké a výzkumné činnosti AMU a v důsledku toho i nárůstu objemu tohoto typu finanční podpory..
.