Random Image
Finanční podpora vyučujících a studujících v oblasti vědy a výzkumu

Akademičtí pracovníci a pracovnice FAMU a studující magisterského a doktorského studia mají možnost získat z děkanátu finanční podporu na rozvoj vědeckého bádání a šíření vědeckých výsledků. V případě zájmu a dotazů kontaktujte prosím proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou ( helena.bendova@famu.cz ) nebo metodičku pro vědu a výzkum Petru Horkou ( petra.horka@famu.cz ). 

O finanční příspěvek je možno požádat v těchto oblastech a specifických interních výzvách FAMU:

1

ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ A NETWORKING V OBLASTI VĚDECKÉHO BÁDÁNÍ:

 • určeno pro: pedagogy a pedagožky, výzkumné pracovnice a pracovníky, doktorand/ky, magistry
   
 • cíle podpory: 
  - cesty na vědecké konference a vědecky zaměřené workshopy a besedy tuzemské i zahraniční, 
  - účastnické poplatky za konference, 
  - poplatky za členství ve vědeckých organizacích, 
  - vzdělávací kurzy a workshopy spjaté s rozvojem akademických a vědeckých dovedností (včetně onlinových kurzů), 
  - organizace interních workshopů a modulů spjatých s rozvojem vědeckých kompetencí určených pro studenty a/nebo pedagogy.
   
 • podání žádosti: 
  - každý rok mezi 1. únorem až 15. listopadem (nejpozději 14 dní před před plánovaným čerpáním prostředků)
   
 • žádost by měla obsahovat: 
  - jméno, katedra, u studentů ročník a předpokládaný termín ukončení studia, 
  - na co konkrétně má být podpora použita,
  - výše požadované podpory s upřesněním položek a harmonogramem čerpání
  - žádost pošlete mailem metodičce pro vědu a výzkum na petra.horka@famu.cz
2

DOKONČENÍ A ŠÍŘENÍ VĚDECKÝCH VÝSLEDKŮ

 • určeno pro: pedagogy a pedagožky, výzkumné pracovnice a pracovníky, doktorand/ky, výjimečně magistry
   
 • cíle podpory: příspěvek je určen na podporu dokončení a následného šíření vědeckých textů a výsledků aplikovaného výzkumu, které vznikají na FAMU a nejsou financovány z nějakého interního či externího grantu. Požádat mohou např. studující doktorského studia o příspěvek, který jim pomůže s přípravou disertace, anebo pedagogové/pedagožky FAMU, kteří plánují publikovat odborný text ve vědeckém časopise, sborníku apod. Tento motivační příspěvek je určen jak na pomoc s financováním fáze přípravy, tak je možno požádat o finanční odměnu i zpětně až po vydání textu v nějakém periodiku či nakladatelství. FAMU bude touto formou přispívat primárně na takové vědecké výsledky, které bude moci zařadit do Rejstříku informací o výsledcích vědy a výzkumu. Příspěvek není určen na pouhý záměr vytvořit vědecký text nebo na financování kompletního dlouhodobého výzkumu. Jedná se o motivační příspěvek udělovaný jednak jako pomoc při přípravě disertací a jednak v případech, kdy pedagog/pedagožka či student/ka má již domluveno či realizováno publikování svého vědeckého výzkumu v konkrétním nakladatelství či časopise.     
   
 • na jaké typy nákladů je příspěvek určen:
  - osobní odměny a stipendia (150 až 500 Kč za normostranu, horní hranice je určena jen pro texty ve vysoce prestižních zahraničních recenzovaných periodikách a publikacích; stipendium se neuděluje na psaní disertační práce), 
  - služby (lze přispět např. na překlady, na přepis výzkumných rozhovorů, rešerše, jazykovou korekturu)
  - materiál (např. nákup knih, DVD a jiného drobného hmotného/nehmotného majetku)
   
 • podání žádosti: 
  - každý rok mezi 1. únorem až 15. listopadem
  - žádost by měla obsahovat: 
         - jméno, katedru, u studentů ročník a předpokládaný termín ukončení studia, 
         - výši požadované podpory s upřesněním položek, 
         - u vědeckých textů kdy a kde má text vyjít a předpokládaný rozsah normostran,
         - u již hotových textů je přiložte k žádosti v pdf (rukopis nebo publikovaný text)
  - žádost pošlete mailem grantové referentce na petra.horka@famu.cz
 • proces rozhodování o přidělení příspěvku: 
  - o udělení či neudělení příspěvku a jeho výši rozhoduje proděkanka pro vědu a výzkum
  - informaci o výsledku dostane žadatel maximálně do 1 měsíce od přijetí žádosti
  - příspěvek není nárokový, čerpá se z aktuálně dostupných finančních prostředků určených na vědu a výzkum v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje FAMU
  - při posuzování žádosti bude brána do úvahy vědecká kvalita a objevnost textu, významnost periodika či nakladatelství, v nichž má být (anebo byl) publikován, hodnota textu pro rozvoj vědeckého myšlení na FAMU a pro vědecký rozvoj žadatele
   
 • povinnosti v případě udělení podpory na dokončení a publikaci vědeckého textu:
  - úspěšný žadatel je povinen:
         - v publikovaném textu u svého jména vždy uvádět afiliaci ve znění Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta (pro zahraniční publikace se uvede označení Academy of Performing Arts in Prague, Film and TV School)
         - odevzdat grantové reference v případě nepublikovaného odborného článku jeho rukopis spolu s informací o probíhající fázi recenzního řízení; publikované texty musí být dodány buď v pdf, nebo tištěné podobě
3

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O EXTERNÍ GRANTY

 • určeno pro:
  akademické a vědecké pracovníky a pracovnice FAMU, doktorské studenty a studentky
   
 • cíle podpory:
  rozvoj vědeckého bádání prostřednictvím externích grantů podávaných na Grantovou agenturu České republiky (GAČR, https://gacr.cz/), Technologickou agenturu České republiky (TAČR, https://www.tacr.cz/), European research council (ERC, granty v rámci Horizont Evropa, https://www.horizontevropa.cz/cs), Ministerstvo kultury (program NAKI, https://www.mkcr.cz/program-naki-iii-program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-v-oblasti-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2023-az-2030-2500.html) apod.
   
 • postup získání podpory:
  Před počátkem psaní žádosti konzultujte nejprve s proděkankou pro vědu a výzkum Helenou Bendovou (helena.bendova@famu.cz) svůj výzkumný záměr a samotný plán podat žádost, a to minimálně dva tři měsíce před deadlinem podání žádostí. Žádosti o granty na výše zmíněné instituce podává škola, nikoli sám badatel, je tedy třeba se dohodnout na všech základních parametrech (o jaký projekt se bude jednat, s jakými výstupy, kdo bude ve výzkumném týmu, jaké bude financování a spolufinancování apod.). Pokud bude váš grant interně v rámci fakulty a AMU schválen k podání, poskytneme vám metodickou a administrativní podporu při psaní žádosti a za váš čas a práci, které strávíte s přípravou grantové žádosti, získáte finanční odměnu (její výše se liší dle náročnosti konkrétní žádosti).