Random Image
Fellowship in Artistic Research

VÝZVA 2023 – 1. KOLO


Proděkanka pro vědu a výzkum Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výzvu na podporu uměleckého výzkumu v roce 2023 v rámci programu: “FAMU Fellowship in Artistic Research”. Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti uměleckého výzkumu cílených na vytvoření publikačních výstupů, které povedou k rozvoji nových formátů výzkumu skrze umění, v nichž je umělecká praxe předmětem i prostředkem výzkumu samotných umělců.

PODMÍNKY A PRAVIDLA

 1. Podpořený projekt musí cílit na zveřejnění v některé z existujících platforem typu ArteActa ( https://www.arteacta.cz ), Journal for Artistic Research ( https://jar-online.net ), International Journal of Creative Media Research ( https://www.creativemediaresearch.org ), Screenworks ( http://screenworks.org.uk ), RUUKKU ( http://ruukku-journal.fi ), [in]Transition ( http://mediacommons.org/intransition/ ), Tecmerin ( https://tecmerin.uc3m.es/en/journal/ ).

  Uchazeči o podporu by se proto měli nejprve seznámit s typem výsledků publikovaných v těchto platformách.
 2. Způsobilým uchazečem o podporu v oblasti uměleckého výzkumu je akademický pracovník FAMU, který bude v pracovněprávním vztahu k fakultě po celou dobu řešení projektu, nebo student zapsaný ke studiu v některém z akreditovaných studijních programů FAMU, který bude užívat statut studenta po celou dobu řešení projektu.

  Každý uchazeč může podat pouze jednu žádost v roli hlavního řešitele, avšak může být zároveň členem řešitelského týmu v projektu jiného uchazeče, za předpokladu, že bude spoluautorem alespoň jednoho z publikovaných výsledků projektu.
   
 3. Odborná komise v rámci projednávání předložených žádostí zhodnotí :
 • dosavadní uměleckou a výzkumnou činnost uchazeče,
 • přínos výzkumu pro obory FAMU a rozvoj uměleckého výzkumu vůbec,
 • kvalitu výzkumného záměru (obsah, cíle, metody a postupy řešení),
 • realističnost záměru vzhledem k vybrané publikační platformě.
 1. V rámci této podzimní výzvy bude uděleny max. 2 fellowshipy ve výši 50 tis. Kč na projekt, které slouží k pokrytí osobních nákladů jak uchazeče, tak případně dalších členů týmu podílejících se na výsledcích projektu. Dotace je vyplácena ve dvou splátkách (obvykle po 25 000 Kč).
   
 2. V případě, že nastane situace, kdy uchazeč nebo nositel fellowshipu přestanou být způsobilými k jeho plnění, nebo jim v tom zabraňují jiné okolnosti, neprodleně tuto skutečnost oznámí projektové manažerce Petře Horké na email petra.horka@famu.cz .

HARMONOGRAM

Vyhlášení jarní výzvy: 1. 2. 2023
Uzávěrka pro podávání žádostí:   3. 3. 2023 (12:00)
Hodnotící lhůta: 1. 3. – 24. 3. 2023
Zveřejnění výsledků: nejpozději 27. 3. 2023
Odevzdání závěrečné zprávy nejpozději dne:  15. 11. 2023 (12:00)

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 1. Žádost o podporu se předkládá́ na příslušném formuláři pouze elektronicky jako jeden dokument ve formátu pdf maximálně do 12:00 dne 3. 3. 2023 na emailovu adresu petra.horka@famu.cz .

 2. Žádost může být vyplněna v českém či anglickém jazyce a musí obsahovat:
 • stručný životopis uchazeče (včetně dosavadní umělecké a výzkumné činnosti),
 • výzkumný plán o rozsahu 2 až 3 normostrany,
 • konkrétní časopis či platformu pro umělecký výzkum, v níž bude příspěvek publikován.

V případě, že se na řešení projektu podílejí i další členové projektového týmu, pak všichni musí být uvedeni v předkládané žádosti spolu s návrhem na finanční odměnu, přičemž platí, že celková podpora poskytnutá na 1 projekt činí 50 tis. Kč.

REALIZACE A UKONČENÍ PROJEKTU

 1. Projekt musí být realizován v období od 1. 4. 2023 do 15. 11. 2023, přičemž úspěšnou realizací se rozumí předání rukopisu do recenzního řízení nejpozději během posledního dne realizačního období projektu.

 2. V případě, že nositelem fellowshipu je student, odměna mu bude poskytnuta formou stipendia přiděleného na výzkum, vývoj a inovace dle §91 odst. 2 písm. c) zákona 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Akademickým pracovníkům bude podpora přiznána formou odměny za práci realizovanou nad rámec své pracovní náplně sjednané jako součást pracovní smlouvy.

 1. Zprávu o realizaci projektu a dosažených výstupech odevzdává řešitel nejpozději do 12:00 dne 15. 11. 2023 na předepsaném formuláři elektronicky jako jeden soubor ve formátu pdf na emailovou adresu petra.horka@famu.cz

Zpráva může být vyhotovena v českém nebo anglickém jazyce a její součástí je rukopis výsledku a potvrzení o odeslání/přijetí příspěvku příslušným periodikem/platformou.

KONTAKTNÍ OSOBY

S případnými dotazy k programové výzvě a plánovaným projektovým záměrům se obracejte na proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou, helena.bendova@famu.cz (v kopii uvádějte projektovou manažerku Petru Horkou, email petra.horka@famu.cz ). Ohledně formálních náležitostí žádosti se obracejte na Petru Horkou.

V Praze dne 1. února 2023
Mgr. Helena Bendová, proděkanka FAMU pro vědu a výzkum

DOKUMENTY

Žádost: DOKUMENT ZDE

Závěrečná zpráva: DOKUMENT ZDE

Zasedání komise k FAR - Finální rozhodnutí - 23. 3. 2023: DOKUMENT ZDE