Random Image
Fellowship in Artistic Research

FELLOWSHIP IN ARTISTIC RESEARCH 2021
VÝZVA 2021 – 2. KOLO

 

PRODĚKANKA PRO VĚDU A VÝZKUM FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE VYHLAŠUJE VÝZVU NA PODPORU UMĚLECKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2021 V RÁMCI PROGRAMU: 

“FAMU FELLOWSHIP IN ARTISTIC RESEARCH”

CÍLEM VÝZVY JE PODPORA PROJEKTŮ Z OBLASTI UMĚLECKÉHO VÝZKUMU CÍLENÝCH NA VYTVOŘENÍ PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, KTERÉ POVEDOU K ROZVOJI NOVÝCH FORMÁTŮ VÝZKUMU SKRZE UMĚNÍ, V NICHŽ JE UMĚLECKÁ PRAXE PŘEDMĚTEM I PROSTŘEDKEM VÝZKUMU SAMOTNÝCH UMĚLCŮ.

 

PODMÍNKY A PRAVIDLA

 1. Podpořený projekt musí cílit na zveřejnění v některé z existujících platforem typu ArteActa (https://www.arteacta.cz), Journal for Artistic Research (https://jar-online.net), International Journal of Creative Media Research (https://www.creativemediaresearch.org), Screenworks (http://screenworks.org.uk), RUUKKU (http://ruukku-journal.fi), [in]Transition (http://mediacommons.org/intransition/), Tecmerin (https://tecmerin.uc3m.es/en/journal/).

Uchazeči o podporu by se proto měli nejprve seznámit s typem výsledků publikovaných v těchto platformách.

 1. Způsobilým uchazečem o podporu v oblasti uměleckého výzkumu je akademický pracovník FAMU, který bude v pracovněprávním vztahu k fakultě po celou dobu řešení projektu, nebo student zapsaný ke studiu v některém z akreditovaných studijních programů FAMU, který bude užívat statut studenta po celou dobu řešení projektu.

Každý uchazeč může podat pouze jednu žádost v roli hlavního řešitele, avšak může být zároveň členem řešitelského týmu v projektu jiného uchazeče, za předpokladu, že bude spoluautorem alespoň jednoho z publikovaných výsledků projektu.

 1. Odborná komise v rámci projednávání předložených žádostí zhodnotí:
 • dosavadní uměleckou a výzkumnou činnost uchazeče,
 • přínos výzkumu pro obory FAMU a rozvoj uměleckého výzkumu vůbec,
 • kvalitu výzkumného záměru (obsah, cíle, metody a postupy řešení),
 • realističnost záměru vzhledem k vybrané publikační platformě.
 1. V rámci této podzimní výzvy budou uděleny max. 2 fellowshipy ve výši 50 tis. Kč na projekt, které slouží k pokrytí osobních nákladů jak uchazeče, tak případně dalších členů týmu podílejících se na výsledcích projektu.
 2. V případě, že nastane situace, kdy uchazeč nebo nositel fellowshipu přestanou být způsobilými k jeho plnění, nebo jim v tom zabraňují jiné okolnosti, neprodleně tuto skutečnost oznámí projektové manažerce Petře Horké na email petra.horka@famu.cz.

HARMONOGRAM

Vyhlášení podzimní výzvy: 04. 10. 2021

Uzávěrka pro podávání žádostí:   10. 11. 2021 (12:00)

Hodnotící lhůta: 11. 11. – 1. 12. 2021

Zveřejnění výsledků: nejpozději 3. 12. 2021

Odevzdání závěrečné zprávy nejpozději dne:  15. 9. 2022 (12:00)

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 1. Žádost o podporu se předkládá na příslušném formuláři pouze elektronicky jako jeden dokument ve formátu pdf maximálně do 12:00 dne 10. 11. 2021 na emailovu adresu petra.horka@famu.cz.
 2. Žádost může být vyplněna v českém či anglickém jazyce a musí obsahovat:
 • stručný životopis uchazeče (včetně dosavadní umělecké a výzkumné činnosti),
 • výzkumný plán o rozsahu 2 až 3 normostrany,
 • konkrétní časopis či platformu pro umělecký výzkum, v níž bude příspěvek publikován.

V případě, že se na řešení projektu podílejí i další členové projektového týmu, pak všichni musí být uvedeni v předkládané žádosti spolu s návrhem na finanční odměnu, přičemž platí, že celková podpora poskytnutá na 1 projekt činí 50 tis. Kč.

 REALIZACE A UKONČENÍ PROJEKTU

 1. Projekt musí být realizován v období od 15. 12. 2021 do 15. 9. 2022, přičemž úspěšnou realizací se rozumí předání rukopisu do recenzního řízení nejpozději během posledního dne realizačního období projektu.
 2. V případě, že nositelem fellowshipu je student, odměna mu bude poskytnuta formou stipendia přiděleného na výzkum, vývoj a inovace dle §91 odst. 2 písm. c) zákona 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Akademickým pracovníkům bude podpora přiznána formou odměny za práci realizovanou nad rámec své pracovní náplně sjednané jako součást pracovní smlouvy.

 1. Zprávu o realizaci projektu a dosažených výstupech odevzdává řešitel nejpozději do 12:00 dne 15. 9. 2022 na předepsaném formuláři elektronicky jako jeden soubor ve formátu pdf na emailovou adresu petra.horka@famu.cz

Zpráva může být vyhotovena v českém nebo anglickém jazyce a její součástí je rukopis výsledku a potvrzení o odeslání/přijetí příspěvku příslušným periodikem/platformou.

KONTAKTNÍ OSOBY

S případnými dotazy k programové výzvě a plánovaným projektovým záměrům se obracejte na proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovouhelena.bendova@famu.cz (v kopii uvádějte projektovou manažerku Petru Horkou, email petra.horka@famu.cz).  

Ohledně formálních náležitostí žádosti se obracejte na Petru Horkou.

V Praze dne 24. září 2021
Mgr. Helena Bendová, proděkanka FAMU pro vědu a výzkum

DOKUMENTY

ŽÁDOST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Zasedání komise k Fellowship in artistic research - rozhodnutí 2. výzvy 2021