Random Image
Umělecký výzkum

UMĚLECKÝ VÝZKUM

Vyhláška prorektorky pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost č. 2/2022 
Prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost AMU v Praze vyhlašuje v rámci podpory budování vědecké infrastruktury AMU z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace výzvu:  

Podpora uměleckého výzkumu a s ním spojené publikační činnosti pro rok 2022-2023 

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti uměleckého výzkumu, vycházejících z výzkumu skrze umění (v němž je umělecká praxe předmětem i prostředkem výzkumu). Výstupem takovéhoto výzkumu může být např. galerijní instalace, performance, hudební dílo, video apod. v kombinaci s výzkumným textovým či textově-audio-vizuálním publikačním výstupem. 

PRAVIDLA VÝZVY:  

1. Způsobilým uchazečem/uchazečkou o podporu v této výzvě může být:  

A) akademický/á či výzkumný/á pracovník/pracovnice DAMU/FAMU/HAMU nebo pedagog/pedagožka dlouhodobě spolupracující s AMU formou DPP/DPČ, 

B) studující MgA. a Ph.D. programu DAMU/FAMU/HAMU.  

Každý/každá uchazeč/uchazečka může podat v rámci této výzvy pouze jednu žádost v roli hlavního řešitele/řešitelky.

Z této výzvy nelze kofinancovat aktivity podpořené v rámci jiných grantových soutěží AMU (např. SGS, DKR). Externími granty aktivity projektu kofinancovat lze.

2. Podpořeny budou takové umělecko-výzkumné projekty, jejichž nedílnou součástí bude publikace výstupů v některé z existujících platforem zaměřených na umělecký výzkum.  Žadatel/žadatelka souhlasí s případnou publikací výstupu na novém institucionálním portálu AMU v rámci Research Catalogue mezinárodní Společnosti pro umělecký výzkum (SAR) https://www.researchcatalogue.net/.  

Nebudou podpořeny umělecké projekty svou povahou primárně realizační bez výzkumného přesahu. 

Inspirativní výčet možných publikačních platforem:  

3. Doba řešení projektů může být v trvání od 4 do 16 měsíců (v rozpětí od 1. září 2022  až 31. prosince 2023) s nejpozdějším možným začátkem projektu v listopadu 2022. 

4. V rámci výzvy pro rok 2022, ve které lze žádat o projekty v trvání 4-16 měsíců, lze získat maximální podporu pro projekt ve výši 300 tis. Kč. 

Prostředky by měly sloužit především na pokrytí osobních nákladů žadatele/žadatelky  
či týmu žadatele/žadatelky a na další přímé neinvestiční náklady spojené s uměleckým výzkumem a jeho publikací/veřejnou prezentací (konkrétněji viz formulář žádosti).  

Rozpočtové změny nutné/přínosné v průběhu projektu jsou do 20 % z celkové výše příspěvku v gesci samotného řešitele/řešitelky (mimo osobní náklady, jejichž navyšování není možné). Nad tuto výši je nutné žádat fakultní proděkanku pro vědu a výzkum s dostatečným předstihem o schválení změny. Jakékoliv změny týkající se výstupů, či které by mohly potenciálně výstupy ohrozit pak podléhají schválení prorektorkou pro vědu a výzkum. 

5. Další podmínky: 

 • V případě pedagoga/pedagožky dlouhodobě spolupracující s AMU formou DPP/DPČ je třeba dodat předběžný souhlas děkana/děkanky s uzavřením DPP/DPČ do konce realizace projektu. 
 • V případě studující/ho MgA. a Ph.D. programu DAMU/FAMU/HAMU je třeba dodat předběžný souhlas děkana/děkanky s uzavřením DPP/DPČ do konce projektu, pokud plánuje studium ukončit již v průběhu realizace projektu. 
 • V případě publikace na platformě ArteActa je třeba společně s žádostí dodat potvrzení o předběžném zájmu ArteActa i o jeho publikační kapacitě text do konce projektu přijmout do recenzního řízení. 
 • Všechny výstupy budou zveřejněny s následující dedikací v českém či anglickém jazyce: 

Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "xxx" podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022 (nebo 2023).  

6. Projekty bude posuzovat odborná 5členná komise složená jak z praktikujících umělců/umělkyň tak i teoretiků/teoretiček (prorektorka pro vědu a výzkum, fakultní proděkanka pro vědu a výzkum nebo jí zvolený zástupce/zástupkyně a 1 externista/externistka) ve dvou kategoriích: 

A)akademický pracovník/pracovnice nebo na DPP/DPČ dlouhodobě s AMU spolupracující pedagog/pedagožka,   

B) studující MgA. a Ph.D. programu. 

Kritéria rozhodování:  

 • kvalita výzkumného záměru: obsah, cíle, metody a postupy řešení, 
 • míra propojení v projektu popsané umělecké praxe s výzkumnými otázkami vedoucími k publikačnímu výstupu,  
 • přínos výzkumu pro studijní obory AMU a pro rozvoj uměleckého výzkumu obecně, zvýšení odborného povědomí o něm, 
 • dosavadní umělecké a/nebo výzkumné činnosti uchazeče/uchazečky (především v kategorii A),  
 • adekvátnost záměru vzhledem k vybrané publikační platformě,  
 • adekvátnost předkládaného rozpočtu. 

Komise může předkládaný projekt i rozpočet:

A) schválit v požadované výši bez výhrad, 

B) schválit v rozpočtově snížené podobě, 

C) schválit podmínečně a vyzvat žadatele/žadatelku k přepracování. 

7. Projekt bude řádně splněn, pokud v době ukončení bude: 

A) realizována jeho umělecká část, 

B) jeho textově či textově-audio-vizuální výstup přijat do recenzního řízení vybrané publikační platformy pro umělecký výzkum. 

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a dosažených výstupech odevzdává řešitel/řešitelka nejpozději do měsíce od ukončení projektu na předepsaném formuláři. Součástí ZZ bude rovněž dokumentace a reflexe přínosu realizované umělecké činnosti a potvrzení o přijetí publikačního výstupu do recenzního řízení vybrané publikační platformy.  

V případě, že grantový projekt nebude řádně ukončen, bude mít tato okolnost vliv na budoucí možnosti žádat o další grantové projekty v rámci soutěží AMU. 

8. Harmonogram výzvy: 

 • termín pro příjem žádostí: pátek 1. července 2022 – pátek 5. srpna 2022, 
 • online školení/informační setkání pro žadatele a žadatelky: 2. polovina července 2022, 
 • zveřejnění výsledků: nejpozději v pátek 26. srpna 2022 (do 18:00). 

Žádost i závěrečná zpráva se podává na příslušném formuláři pouze elektronicky, a to výhradně ze školní emailové adresy žadatele/žadatelky na následující fakultní emailové adresy: granty@famu.cz

Kontaktní osoby pro konzultace: 

FAMU:  

Oddělení vědy a výzkumu AMU:  

SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE:

Dokumenty ke stažení naleznete na stránkách AMU v dolní části na tomto odkazu: https://amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/umelecky-vyzkum/