logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Umělecká rada FAMU
MgA. Václav Kadrnka
Prof. Jiří Kubíček
PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka FAMU - předsedkyně UR
Mgr. Karel Och
Prof. MgA. Helena Třeštíková, dr.h.c.
PhDr. Michal Bregant
doc. MgA. Filip Cenek
JUDr. Ivan David
Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D.
Prof. Miroslav Petříček, Dr.
doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová - Ferenčuhová, Ph.D.
Martin Štrba
Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

Tajemnice UR: Bc. Žaneta Cagášková
 

Jednací řád Umělecké rady

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU v Praze zde dne 3. 7. 2019