logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Statut a složení KVH je upraven v Čl. 11, Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Akademie múzických umění v Praze .
 

Předseda KVH: 

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.


Členové KVH:

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
MgA. Martin Blažíček, Ph.D.
Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D.
PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.
MgA. Karolína Davidová
BcA. Petr Michal
Mgr. Eva Papoušková
Mgr. Hana Křepelková Rezková

Referentka KVH: Ing. Lenka Řápková

Komise pro vnitřní hodnocení zejména:

a) koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti dané fakulty AMU,

b) zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti za příslušnou fakultu,

c) ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací,

d) může být oslovena jako poradní orgán Rady pro vnitřní hodnocení a umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na   akreditace nových studijních programů či reakreditace stávajících studijních programů

e) může se podílet na vnitřním hodnocení dalších činností dané fakulty, a to na základě podnětu děkana či pověření ze strany Rady.

Termíny a obsah setkání KVH FAMU 2020

S ohledem na pandemii koronaviru není další zasedání KVH FAMU zatím naplánováno

16. 3. S ohledem na situaci kolem šíření koronaviru zrušil předseda KVH FAMU zasedání plánované na středu 11. 3. 2020. O neodkladných záležitostech hlasovali členové KVH prostřednictvím e-mailu.
- hlasování o souhrnné zprávě KVH za ak. rok 2018/19
- projednání závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení KK
- schválení výběru vnitřního hodnocení oboru pro rok 2020

Termíny a obsah setkání KVH FAMU 2019

14. 1. návrh pracovní skupiny vnitřního hodnocení oboru Režie za přítomnosti zástupců KR, Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2017/18, stanovení vnitřního hodnocení studijního programu v ZS 2019/2020

23. 9. projednání závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení oboru Režie, aktualizovaná metodika vnitřního hodnocení, příprava vnitřního hodnocení oboru Kamera, příprava letošních evaluačních dotazníků, role studentských ambasadorů

17.12. dotazníky sebehodnocení - rozdělení práce po sekcích a příprava textu do Závěrečné zprávy, informace o vnitřním hodnocení studijního oboru kamera a režie, projednání odměny pro studijní ambasadory, návrh vnitřních hodnocení oborů v roce 2020

Termíny a obsah setkání KVH FAMU 2018

18. 1. první setkání KVH FAMU, úvod prorektorka Daniela Jobertová a metodik Tomáš Langer, zasmluvnění členů, rozdělení práce na sekcích a příprava textu do závěrečné zprávy

29. 1. čtení zpráv členů za hlavní a vedlejší sekci, formulace společného úvodu

22. 2. dokončení souhrnné zprávy o sebehodnocení FAMU za akademický rok 2016 - 2017

21. 3. kulatý stůl FAMU členů KVH, vedoucích kateder, garantů oborů a studentských ambasadorů (zápis ZDE )

6. 4. formulace vlastního dotazníku sebehodnocení FAMU pro rok 2018

25. 5. dokončení dotazníku FAMU 2018, odladění metodiky pro vnitřní hodnocení oboru CAS FAMU a nominace členů do pracovní skupiny

5. 10. předání agendy novým členům, informace o vnitřním hodnocení oboru CAS FAMU, dokončení metodiky k evaluaci studijních programů, metodika bude vedoucím kateder, garantům oborů, sekretářkám kateder a studentským ambasadorům představena 7. 11. 2018 od 11:30 v U7

14. 12. dotazníky sebehodnocení - rozdělení práce po sekcích a příprava textu do závěrečné zprávy, projednání vnitřního hodnocení CAS, návrh předsedy KVH, návrh vnitřních hodnocení oborů v roce 2019