logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Vedení fakulty:

Děkanka: PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

Proděkani:

Mgr. Helena Bendová – věda a výzkum
Mgr. Petr Vlček – studijní záležitosti
PhDr. David Čeněk – zahraniční vztahy

Tajemnice fakulty: Viera Hladišová

Sekretariát děkanátu: Mgr. Kristýna Šperková

Katedry a jejich vedoucí:

Centrum audiovizuálních studií (CAS) – Doc. Mgr. David Kořínek
Katedra animované a multimediální tvorby (KAT) – doc. Michaela Pavlátová
Katedra dokumentární tvorby (KDT) – RNDr. MgA. Alice Růžičková
Katedra fotografie (KF) – doc. Martin Stecker
Katedra kamery (KK) – prof. Jaroslav Brabec
Katedra produkce (KP) – MgA. Karla Stojáková
Katedra režie (KR) – Mgr. Bohdan Sláma
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD) – doc. Marek Vajchr
Katedra střihové skladby (KSS) – doc. Ivo Trajkov
Katedra zvukové tvorby (KZT) – doc. Mgr. Pavel Rejholec
FAMU International (FI) – Ondřej Zach
 
Účelové zařízení:
Studio FAMU - ředitel Ondřej Šejnoha, DiS.
 
 Akademické orgány:

  • Umělecká rada FAMU
  • Technologická komise
  • Oborová rada
  • Kolegium děkana
  • Ediční komise
  • Fakultní grantová komise
  • Knihovní rada
  • Disciplinární komise
  • Komise pro vnitřní hodnocení FAMU
  • Akademický senát FAMU