Random Image

Gender Equality Plan 2024-2027


Rovnost žen a mužů je v posledních letech prioritou nejen na evropské úrovni, ale i v legislativním a výzkumném prostředí jednotlivých států. V Evropské unii je genderová rovnost formulována jako důležitá hodnota a je podporována prostřednictvím různých dokumentů a programů, které mají za cíl eliminovat genderové nerovnosti v různých oblastech života. V kontextu výzkumných organizací a institucí je klíčovou záležitostí, neboť vědecký výzkum a inovace by měly reflektovat různorodost společnosti a poskytovat stejné příležitosti mužům i ženám.

V tomto duchu se i Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) zavázala k podpoře genderové rovnosti prostřednictvím Plánu podpory rovnosti žen a mužů (Gender Equality Plan = GEP). Tento strategický dokument systematicky definuje kroky k dosažení rovnosti a diverzity na fakultě. Jde o závazek, který není jen formální, ale vnímá se jako integrální součást principů fungování fakulty, která se snaží vytvořit férové a inkluzivní prostředí pro všechny.

Plán podpory rovnosti žen a mužů na FAMU je založen na prioritních osách, které zavádí opatření v oblastech slaďování práce a osobního života, rovnost příležitostí ve vedení a na rozhodovacích pozicích, v náboru a kariérním růstu, zahrnutí genderové dimenze do výzkumu a prevenci genderově podmíněného násilí. Tyto oblasti reflektují potřeby výzkumného a vzdělávacího prostředí, které se snaží odstranit překážky bránící plnému rozvoji talentů, a to bez ohledu na pohlaví.

Cílem Plánu na FAMU je nejen vytvoření férového a transparentního pracovního prostředí, ale i podpora rovných příležitostí pro muže a ženy ve všech aspektech profesního života, vytvoření podmínek pro lepší slučování práce a rodinného života, poskytování rovných možností pro kariérní postup a podpora zahrnutí genderové perspektivy do výzkumu a vzdělávacích programů.

Důležitým prvkem je také vzdělávání zaměstnankyň/zaměstnanců a studujících v oblasti genderové rovnosti a zvyšování povědomí o této problematice. Monitoring a každoroční evaluace prováděných opatření budou klíčové pro zajištění úspěšné implementace a udržení dlouhodobého účinku Plánu na FAMU.