Random Image

Garantem celého systému zajišťování a hodnocení kvality je Rada pro vnitřní hodnocení.

Do působnosti Rady pro vnitřní hodnocení, kromě otázek stanovených zákonem, patří:

  • udělování oprávnění uskutečňovat studijní programy v oblasti vzdělávání Umění;
  • schvalování opatření k nápravě při nedostatcích v uskutečňování studijního programu;
  • schvalování záměru předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů;
  • řízení přípravy návrhu na institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání;
  • kontrola dodržování příslušných platných obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů Akademie múzických umění v Praze při uskutečňování studijních programů.

Rada pro vnitřní hodnocení v rámci své působnosti:

  • ověřuje, zda jsou naplňovány požadavky Akademie múzických umění v Praze na kvalitu vzdělávací činnosti ve studijních programech, a provádí její hodnocení;
  • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení Akademie múzických umění v Praze a její dodatky a zajišťuje jejich zpřístupnění dle zákona;
  • předkládá orgánům Akademie múzických umění v Praze k vyjádření návrhy na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality;
  • projednává metodické materiály související se zajišťováním a vnitřním hodnocením kvality;
  • vyjadřuje se k podnětům, které jí k projednání předloží rektor, fakultní Komise pro vnitřní hodnocení nebo na jejichž projednání se sama usnese.

Složení rady pro vnitřní hodnocení zde