logo FAMU
Grantové soutěže na AMU

 Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

  • Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan, proděkan pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.
  • Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.
  • Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.
  • FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.
  • Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

Aktuální složení GK FAMU:
PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Jan Čeněk
Mgr. Eliška Děcká, Ph.D.

doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
---------------------------------------------------------------
Silvie Demartini, tajemnice FGK

Fakultní grantová komise

  • Sestavuje návrh pořadí fakultních projektových žádostí Studentské grantové soutěže (SGS) pro udělení finančních prostředků na základě hodnotících kritérá jsou uvedena v bodě 2 čl.7 Výnosu rektora č. 9/2016; může případně navrhnout snížení rozpočtu projektu či spolufinancování ze strany fakulty; rozhoduje svým hlasováním o přijetí, nepřijetí, či přijetí projektu s krácením rozpočtu.
  • Projednává významné změny v řešených projektech SGS týkající se osoby řešitele, financí (změny v rozsahu více než 20% oproti schválenému rozpočtu) či časového harmonogramu, které mohou mít vliv na další řešení nebo výsledky projektu. Tyto jsou následně schváleny proděkanem pro VaV. V případě, že budou při kontrole řešení projektu či čerpání podpory shledány nedostatky, mohou členové grantových komisí, proděkan pro VaV, případně prorektor pro VaV navrhnout předčasné zastavení projektu.
  • Posuzuje závěrečné zprávy těch projektů SGS, které nebyly proděkanem pro VaV jednoznačně ohodnoceny jako „splněné".
  • Dle bodu 3.V. Výnosu rektora č.6/2015 sestavuje pořadí projektových žádostí podaných do Projetové soutěže AMU vč. doporučení či nedorporučení k jejich finanční podpoře v plné výši, případně s krácením rozpočtu. O přijetí, nepřijetí, či přijetí projektu s kráceným rozpočtem rozhoduje GK AMU hlasováním s přihlédnutím k fakultním doporučení u všech projektů - tzn. včetně těch, které fakulty k financování nedoporučí.