logo FAMU
Finanční podpora pedagogů a studentů v oblasti vědy a výzkumu

Akademičtí pracovníci FAMU a studenti magisterského a doktorského studia mají možnost získat z děkanátu finanční podporu na rozvoj vědeckého bádání a šíření vědeckých výsledků. V případě zájmu a dotazů kontaktujte prosím proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou (helena.bendova@famu.cz) nebo metodičku pro vědu a výzkum Silvii Demartini (silvie.demartini@famu.cz). V roce 2020 je možno čerpat tuto podporu maximálně do konce listopadu 2020, proto prosím neváhejte se na nás včas obrátit.

O finanční příspěvek je možno požádat v těchto oblastech a specifických interních výzvách FAMU:

1

Zvyšování kompetencí a networking v oblasti vědeckého bádání


 

 • určeno pro: pedagogy, výzkumné pracovníky, doktorandy, magistry
 • cíle podpory: 
  - cesty na vědecké konference a vědecky zaměřené workshopy a besedy tuzemské i zahraniční, 
  - účastnické poplatky za konference, 
  - poplatky za členství ve vědeckých organizacích, 
  - vzdělávací kurzy a workshopy spjaté s rozvojem akademických a vědeckých dovedností (včetně onlinových kurzů), 
  - organizace interních workshopů a modulů spjatých s rozvojem vědeckých kompetencí určených pro studenty a/nebo pedagogy
   
 • podání žádosti: 
  - každý rok mezi 1. únorem až 15. listopadem (nejpozději 14 dní před před plánovaným čerpáním prostředků)
   
 • žádost by měla obsahovat: 
  - jméno, katedra, u studentů ročník a předpokládaný termín ukončení studia, 
  - na co konkrétně má být podpora použita,
  - výše požadované podpory s upřesněním položek a harmonogramem čerpání
  - žádost pošlete mailem metodičce pro vědu a výzkum na silvie.demartini@famu.cz

  

2

Dokončení a šíření vědeckých výsledků


 

 • určeno pro: pedagogy, výzkumné pracovníky, doktorandy, výjimečně magistry
   
 • cíle podpory: příspěvek je určen na podporu dokončení a následného šíření vědeckých textů a výsledků aplikovaného výzkumu, které vznikají na FAMU a nejsou financovány z nějakého interního či externího grantu. Požádat mohou např. studenti doktorského studia o příspěvek, který jim pomůže s přípravou disertace, anebo pedagogové FAMU, kteří plánují publikovat odborný text ve vědeckém časopise, sborníku apod. Tento motivační příspěvek je určen jak na pomoc s financováním fáze přípravy, tak je možno požádat o finanční odměnu i zpětně až po vydání textu v nějakém periodiku či nakladatelství. FAMU bude touto formou přispívat primárně na takové vědecké výsledky, které bude moci zařadit do Rejstříku informací o výsledcích vědy a výzkumu. Příspěvek není určen na pouhý záměr vytvořit vědecký text nebo na financování kompletního dlouhodobého výzkumu. Jedná se o motivační příspěvek udělovaný jednak jako pomoc při přípravě disertací a jednak v případech, kdy pedagog či student má již domluveno či realizováno publikování svého vědeckého výzkumu v konkrétním nakladatelství či časopise.     
   
 • na jaké typy nákladů je příspěvek určen:
  - osobní odměny a stipendia (150 až 500 Kč za normostranu, horní hranice je určena jen pro texty ve vysoce prestižních zahraničních recenzovaných periodikách a publikacích; stipendium se neuděluje na psaní disertační práce), 
  - služby (lze přispět např. na překlady, na přepis výzkumných rozhovorů, rešerše, jazykovou korekturu)
  - materiál (např. nákup knih, DVD a jiného drobného hmotného/nehmotného majetku)
   
 • podání žádosti: 
  - každý rok mezi 1. únorem až 15. listopadem
  - žádost by měla obsahovat: 
         - jméno, katedru, u studentů ročník a předpokládaný termín ukončení studia, 
         - výši požadované podpory s upřesněním položek, 
         - u vědeckých textů kdy a kde má text vyjít a předpokládaný rozsah normostran,
         - u již hotových textů je přiložte k žádosti v pdf (rukopis nebo publikovaný text)
  - žádost pošlete mailem grantové referentce na silvie.demartini@famu.cz
   
 • proces rozhodování o přidělení příspěvku: 
  - o udělení či neudělení příspěvku a jeho výši rozhoduje proděkanka pro vědu a výzkum
  - informaci o výsledku dostane žadatel maximálně do 1 měsíce od přijetí žádosti
  - příspěvek není nárokový, čerpá se z aktuálně dostupných finančních prostředků určených na vědu a výzkum v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje FAMU
  - při posuzování žádosti bude brána do úvahy vědecká kvalita a objevnost textu, významnost periodika či nakladatelství, v nichž má být (anebo byl) publikován, hodnota textu pro rozvoj vědeckého myšlení na FAMU a pro vědecký rozvoj žadatele
   
 • povinnosti v případě udělení podpory na dokončení a publikaci vědeckého textu:
  - úspěšný žadatel je povinen:
         - v publikovaném textu u svého jména vždy uvádět afiliaci ve znění Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta (pro zahraniční publikace se uvede označení Academy of Performing Arts in Prague, Film and TV School)
         - odevzdat grantové reference v případě nepublikovaného odborného článku jeho rukopis spolu s informací o probíhající fázi recenzního řízení; publikované texty musí být dodány buď v pdf, nebo tištěné podobě

3

Studentská konference FAMU - vyhlášení leden 2021


 

 • určeno pro: studenty a akademické a vědecko-výzkumné pracovníky
   
 • cíle podpory: 

  - každý rok bude vyhlašována výzva, do níž se mohou přihlásit studenti či akademičtí anebo vědecko-výzkumní pracovníci FAMU s návrhem na uspořádání jedno až dvoudenní studentské vědecké konference
  - cílem je podpořit studenty v tom, aby jednou ročně vytvořili platformu, na níž mohou prezentovat svoje vlastní studentské příspěvky, rozvíjet inspirativní diskuse a zvát k přednáškám odborníky zevnitř školy i mimo ni

 • podmínky podpory:

  - konference obsahuje alespoň 5 příspěvků a většinu z nich tvoří příspěvky studentů FAMU
  - maximální možná výše podpory činí 80 000 Kč
  - z dotace je možno platit např. práci organizátorů, keynote speakery, propagaci akce, drobnou techniku apod.
  - vítězný projekt vybírá grantová komise FAMU

 • aktuální výzva pro akademický rok 2020/21:

  - o výzva na podávání konceptů studentské konference je vyhlášena od 1. do 31. ledna 2021 – podrobné podmínky výzvy ZDE

 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ:
 

4

Grant na umělecký výzkum (fellowship in artistic research) - vyhlášení pravděpodobně březen 2021


 

 • určeno pro: akademické pracovníky, výzkumné pracovníky, doktorandy, magistry
   
 • cíle podpory:
  - grant je určen pro projekty z oblasti uměleckého výzkumu realizované v období březen - listopad, které propojují uměleckou tvorbu s vědeckou reflexí, tedy takové projekty, v nichž je umělecká praxe předmětem i prostředkem výzkumu samotných umělců a vede k vytváření nových poznatků na základě kritické analýzy tvůrčích aktivit a přístupů
  - výsledné dílo/výzkum vytvořené za pomoci finanční podpory z tohoto grantu by mělo být následně prezentováno v některém z odborných časopisů zaměřených na oblast uměleckého výzkumu 
  - bližší informace o proběhlém prvním ročníku tohoto grantového programu z roku 2019 jsou k dispozici zde
   
 • podání žádosti a forma podpory:
  - další výzva bude zveřejněna pravděpodobně v březnu 2021 se lhůtou pro podání žádosti 30 dní od vyhlášení výzvy
  - žádosti se budou podávat na předepsaném formuláři grantové referentce 
  - z žádostí budou odbornou komisí vybráni 1 až 2 příjemci podpory, kteří obdrží předpokládanou výši podpory 50 000 Kč formou odměny či stipendia (čerpat ji bude možné v období duben až listopad 2021)