FAMU
VŘ_CAS_akademický pracovník_výuka dějin filmu

VŘ_CAS_akademický pracovník_výuka dějin filmu

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  místa akademického pracovníka pro Centrum audiovizuálních studií FAMU - pedagog pro výuku profilového oboru audiovizuální studia.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka předmětů z oblasti dějin světového filmu
 • účast při přijímacím řízení oboru audiovizuální studia, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně a na studijních soustředěních katedry
 • vedení bakalářských a magisterských teoretických absolventských prací z CAS i ostatních kateder
 • účast na vědecko-výzkumné a publikační činnosti CAS

Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • VŠ vzdělání v oblasti filmové historie
 • pedagogická praxe výuky dějin kinematografie, schopnost odborné analýzy filmového díla
 • publikační, ev. grantová a kurátorská činnost
 • organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita
 • znalost anglického jazyka

Datum nástupu:

 • 1. 4. 2019

Pracovní úvazek:

 • 0, 5
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 18. 2. 2019 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení CAS – výuka dějin filmu.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: polovina března 2019. Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.


Mgr. Zdeněk Holý
Děkan FAMU

Zveřejněno dne 16. 1. 2019

 

16. leden 2019