FAMU
VŘ: KZT_pedagog pro výuku profilového oboru zvuková tvorba

VŘ: KZT_pedagog pro výuku profilového oboru zvuková tvorba

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru zvukové tvorby - pedagog pro výuku profilového oboru zvuková tvorba

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka předmětů zaměřených na teorii a praxi zvukové a hudební tvorby
 • účast při přijímacím řízení oboru studijního programu zvuková tvorba, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně a na studijních soustředěních katedry
 • vedení bakalářských a magisterských prací  

Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • VŠ vzdělání v oblasti teorii zvukové a hudební tvorby
 • pedagogická praxe
 • vlastní tvůrčí činnost
 • schopnost týmové spolupráce, organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita
 • výborná znalost anglického jazyka

Datum nástupu:

 • 1. 4. 2019

Pracovní úvazek:

 • 0,5
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • motivační dopis max. 1 normostrana
 • vlastní nástin koncepce výuky v souladu s akreditací studijního programu

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 11. 2. 2019 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení KZT.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: polovina března 2019. Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.

Mgr. Zdeněk Holý
Děkan FAMU

Zveřejněno dne 10. 1. 2019

 

10. leden 2019