FAMU
VŘ_Centrum audiovizuálních studií_akademický pracovník

VŘ_Centrum audiovizuálních studií_akademický pracovník

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  místa akademického pracovníka pro Centrum audiovizuálních studií FAMU - pedagog pro výuku profilového oboru audiovizuální studia.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka předmětů zaměřených primárně na teorii a praxi audiovizuálního umění, na estetické a filosofické myšlení spojené s oblastí současného umění a nových médií
 • účast při přijímacím řízení oboru audiovizuální studia, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně a na studijních soustředěních katedry
 • vedení bakalářských a magisterských teoretických absolventských prací na CAS i ostatních kateder
 • účast na vědecko-výzkumné a publikační činnosti CAS

Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • VŠ vzdělání v oblasti teorie a historie audiovizuálních médií nebo VŠ vzdělání v oblasti současného umění
 • pedagogická praxe
 • dosavadní publikační, ev. editorská a grantová činnost, popř. vlastní umělecká činnost
 • organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita
 • znalost anglického jazyka

Datum nástupu:

 • 1. 4. 2019

Pracovní úvazek:

 • 0,5
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 8. 2. 2019 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení CAS.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: první polovina března 2019. Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.


Mgr. Zdeněk Holý
Děkan FAMU

Zveřejněno dne 8. 1. 2019

 

8. leden 2019