logo FAMU
Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2019/2020

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2019/2020

V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkana č. 2/2018 o přijímacím řízení, organizaci studia a ukončení studia, vyhlašuji pro uchazeče o studium v oborech bakalářského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média s nástupem do studia v akademickém roce 2019/2020 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 26. června 2017, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny na úřední desce FAMU ve veřejné části internetových stránek FAMU ZDE.

30. července 2018

Mgr. Zdeněk Holý
děkan FAMU

 

30. červenec 2018