logo FAMU
Vyhlášení přijímacího řízení do magisterského studia pro akademický rok 2020/2021

Vyhlášení přijímacího řízení do magisterského studia pro akademický rok 2020/2021

V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze a s vnitřními předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium v oborech magisterského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média s nástupem do studia v akademickém roce 2020/2021 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 20. února 2020, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny na úřední desce FAMU ve veřejné části internetových stránek FAMU ZDE.

21. února 2020

Mgr. Zdeněk Holý
děkan FAMU

 

21. únor 2020