logo FAMU
Magisterské studijní programy

Základní charakteristika navazujícího magisterského studia

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program, absolvovaný na FAMU, na jiné fakultě AMU nebo na jiné vysoké škole.

O přijetí do magisterského studia na FAMU se tudíž mohou ucházet:

 • studenti třetího ročníku bakalářského stupně všech oborů FAMU, kteří chtějí bezprostředně po složení státních bakalářských zkoušek pokračovat v navazujícím magisterském studiu;
 • absolventi bakalářského stupně všech oborů FAMU, kteří již vykonali státní bakalářskou zkoušku v předcházejících letech;
 • absolventi nejméně bakalářského studia ostatních fakult AMU či jiných vysokých škol v České republice nebo v zahraničí.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace navazujícího magisterského studijního programu jsou dva roky, u programu Cinema and Digital Media tři roky. Navazující magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením akademického titulu „magistr umění“ (MgA.).

 
Postup uchazeče o přijetí do magisterského studia

Uchazeč se o přijetí do magisterského studia uchází podáním přihlášky a magisterského projektu s povinnými pracemi.
 
Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, která bude přístupná online 4. května 2020 - 22. června 2020, podle pokynů na webu AMU - na stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 22. června 2020 buďto

a) osobně podá v úředních hodinách na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU

nebo

b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Upozorňujeme uchazeče, že jiný způsob podání přihlášky do studia než výše uvedené není přípustný.

Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, vyplní a dodá pro každý obor zvláštní přihlášku.

Přihláška musí obsahovat:

- životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče;

- úředně ověřenou fotokopii bakalářského vysvědčení (uchazeč v závěrečném ročníku ještě neukončeného bakalářského studia si nechá na přihlášce potvrdit termín bakalářské zkoušky;

- zahraniční uchazeči předkládají v souladu s ustanoveními § 48 Zákona o VŠ nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu). Informace k nostrifikaci naleznete zde. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko;

- doklad o zaplacení poplatku* za přijímací řízení ve výši 818 Kč;

- event. další náležitosti podle požadavků jednotlivých kateder (např. lékařské potvrzení o způsobilosti k oboru).

Přihláška bez požadovaných údajů a příloh nebude zařazena do přijímacího řízení.

* Poplatek uhradíte výhradně bankovním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Vytištěné potvrzení o platbě přiložte k přihlášce. Výše poplatku je stanovena Výnosem rektora AMU č. 2/2019. Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo Vaší přihlášky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která se tak stává neplatnou). Zaplacený administrativní poplatek je nevratný.

 

Pro platby ze zahraničí použijte tyto údaje:
SWIFT code: KOMBCZPPXXX
IBAN code: CZ 5301000000195373180297
Adresa banky: Komerční banka, Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic
Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1
 
Uchazeč o navazující magisterské studium svůj magisterský projekt, v němž sumarizuje svou představu o náplni svého studia, a příslušné umělecké a teoretické práce, které jsou uvedeny v požadavcích kateder u jednotlivých studijních oborů (viz odkazy níže), do 1. září 2020 buďto

a) osobně podá na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou "název příslušné katedry FAMU"

nebo

b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění
"název příslušné katedry FAMU"
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Upozorňujeme uchazeče, že jiný způsob podání magisterského projektu není přípustný.

Průběh přijímacího řízení

Účelem přijímacího řízení je ověřit schopnost uchazeče k dalšímu rozvoji jeho talentu, teoretických znalostí a profesních dovedností.

Přijímací řízení proběhne ve lhůtě 10. 9. - 25. 9. 2020. O konkrétním datu a místě, v němž proběhne přijímací řízení do příslušného oboru, bude uchazeč s předstihem informován. Rozhodnutí děkana o přijetí nebo nepřijetí uchazeč obdrží písemně. Přijatým uchazečům bude rovněž oznámen den zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Součástí tohoto vyhlášení podmínek přijímacího řízení jsou specifické podmínky pro přijetí do jednotlivých studijních oborů příslušných kateder, které FAMU stanovuje v souladu s § 49 Zákona o VŠ, a které se týkají zejména uměleckého nadání uchazeče a jeho dalších znalostí a schopností. Tyto předpoklady posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Minimální hranice pro jednotlivé obory ZDE. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanovi FAMU k přijetí do studia

- animovaná tvorba

- audiovizuální studia

- dokumentární tvorba

- fotografie

- kamera

- produkce

- režie

- scenáristika a dramaturgie

- střihová skladba

- zvuková tvorba

NEJVYŠŠÍ POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
FAMU stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené podmínky, pro obory

 • Animovaná tvorba - 4
 • Audiovizuální studia - 5
 • Dokumentární tvorba - 5
 • Fotografie - 8
 • Kamera - 4
 • Produkce - 15
 • Režie - 3
 • Scenáristika a dramaturgie - 10
 • Střihová skladba - 5
 • Zvuková tvorba - 5

Přístupnost studia (jazyková vybavenost uchazečů ze zahraničí)

informace ZDE