logo FAMU
Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2020/21

Doktorský studijní program FAMU Filmové, televizní a fotografické umění a nová média: Teorie filmové a multimediální tvorby je zaměřen na přípravu k samostatné vědecké práci založené na teoreticko-metodologickém výzkumu v oblasti filmových, mediálních a vizuálních studií a dějin a teorie audiovize, fotografie a nových médií. Pro akademický rok 2020/21 je vyhlášeno přijímací řízení do prezenční formy se standardní dobou studia 3 roky v těchto tematických okruzích:

 • Umělecké, kulturní a sociální aspekty filmu, televize, fotografie a nových médií
 • Historický a současný vývoj filmu, televize, fotografie a nových médií
 • Institucionální, ekonomické a politické rámce kulturních a kreativních průmyslů
 • Experimentální výzkum, vývoj a aplikace nových audiovizuálních technologií
 • Metodologie uměleckého výzkumu v oblasti audiovize, fotografie a nových médií

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu na FAMU či jiné vysoké škole a získání akademického titulu.

– – –

Uchazeči o doktorský studijní program se přihlašují prostřednictvím elektronické přihlášky.
Formulář přihlášky ke studiu bude zpřístupněn od 2. do 31. března 2020.

Uchazeči dodají spolu s přihláškou:

 • Koncepci disertační práce (v rozsahu 9.000 až 18.000 znaků), tj. písemnou formulaci výzkumného projektu, který vychází z tematických okruhů vypsaných Oborovou radou doktorského studia FAMU a zahrnuje název; anotaci; shrnutí současného stavu bádání v dané oblasti; obsah a cíle výzkumu; metody a postupy řešení; zdůvodnění výzkumu a jeho přínos pro FAMU; seznam relevantní odborné literatury; harmonogram řešení po jednotlivých letech včetně dílčích publikačních výstupů; návrh školitele a případných dalších konzultantů. Pokud výzkum vyžaduje zvláštní finanční nároky (badatelské pobyty v zahraniční, technické vybavení apod.), musí koncepce zahrnovat také rozpočet projektu a předpokládané finanční zdroje.
 • Strukturovaný životopis včetně dosavadní umělecké a/nebo badatelské zkušenosti (publikační činnost, účast na výzkumných projektech) a informace, zda uchazeč někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.
 • Jednu ukázku publikovaného odborného textu. Nemá-li takový uchazeč k dispozici, předloží rukopis odborné studie (článku, kapitoly) v min. rozsahu 20 normostran.
 • Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, případně další doklady osvědčující odbornou kvalifikaci.
 • Osvědčení o znalosti anglického jazyka min. úrovně B2 (dokládá se certifikátem nebo výpisem z informačního systému absolvované VŠ).
  Občané Slovenské republiky mohou při přijímacím řízení i plnění studijních povinností užívat slovenský jazyk; ostatní zahraniční uchazeči se mohou hlásit do doktorského studia, pokud příslušným certifikátem doloží znalost českého jazyka na úrovni C1 podle CEFR.
 • Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku ve výši 818 Kč, který je nevratný. Poplatek je hrazen výhradně bankovním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Vytištěné potvrzení o platbě přiložte k přihlášce. Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo Vaší přihlášky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která se tak stává neplatnou).

Pro platby ze zahraničí použijte tyto údaje:
SWIFT code: KOMBCZPPXXX
IBAN code: CZ 5301000000195373180297
Adresa banky: Komerční banka, Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic
Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1

Kontrolní seznam povinných dokumentů:

 1. přihláška (vytištěná a podepsaná)
 2. koncepce disertační práce (tiskem a elektronicky jako jeden dokument PDF)
 3. strukturovaný životopis (tiskem a elektronicky jako jeden dokument PDF)
 4. ukázka odborného textu (tiskem a elektronicky jako jeden dokument PDF)
 5. úředně ověřená kopie magisterského diplomu (tiskem)
 6. osvědčení o znalosti anglického jazyka úrovně B2 (tiskem); zahraniční uchazeči (vyjma občanů SR) doloží též osvědčení o znalosti českého jazyka úrovně C1 (tiskem)
 7. doklad o převodu dokládající zaplacení poplatku za přijímací řízení (tiskem)

Řádně vyplněnou přihlášku spolu se všemi výše uvedenými dokumenty odevzdá uchazeč nejpozději do 31. března 2020.

Tištěné verze všech dokumentů se odevzdávají buď

a) osobně na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou: Studijní oddělení FAMU

anebo

b) poštou doporučeně na adresu (razítko pošty nesmí být starší než 31. března 2020):
Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Elektronické verze koncepce disertační práce, strukturovaného životopisu a ukázky odborného textu musí být odeslány taktéž do 31. března 2020 e-mailem tajemnici Oborové rady (ilona.sejkorova@famu.cz).

– – –

Přijímací řízení je dvoukolové:

1. kolo probíhá bez účasti uchazečů 11. – 15. května 2020. Přijímací komise zhodnotí projekty na základě pěti kritérií:

 1. dosavadní badatelská zkušenost a předpoklady uchazeče pro samostatnou vědeckou práci (publikační činnost, realizované grantové projekty, ukázka odborného textu),
 2. obsahová a metodologická koherence projektu (orientace uchazeče v aktuálním stavu bádání v dané oblasti, struktura projektu, vhodnost zvolené metodologie),
 3. originalita, aktuálnost a objevnost projektu,
 4. realizovatelnost (přiměřenost časového plánu projektu standardní době studia, finanční nároky na výzkum),
 5. přínos projektu pro FAMU (souvislost projektu s výzkumným zaměřením FAMU, soulad se strategickými záměry F/AMU).

Každé z kritérií může být ohodnoceno maximálně 20 body, nejvyšší možný počet získaných bodů je 100. Do 2. kola postoupí pouze ti uchazeči, jejichž průměrný bodový zisk od všech členů komise přesáhne 50 bodů.


2. kolo probíhá formou ústního pohovoru 22. – 26. června 2020. Pozvánku ke zkoušce s konkrétním dnem a hodinou jejího konání obdrží uchazeči písemně nejméně tři týdny před stanoveným termínem. Při ústní zkoušce hodnotí komise na základě čtyř kritérií:

 1. schopnost uchazeče představit a obhájit svůj projekt z hlediska obsahového i metodologického,
 2. znalosti ve zvolené oblasti bádání,
 3. znalosti širších historických a kulturních souvislostí,
 4. orientace v metodách a postupech vědecké a publikační práce.

Každé z kritérií může být ohodnoceno maximálně 25 body, nejvyšší možný počet získaných bodů je 100. Do doktorského studia mohou být přijati pouze ti uchazeči, jejichž průměrný bodový zisk od všech členů komise přesáhne ve 2. kole 75 bodů. Získá-li takový počet bodů větší počet uchazečů, než kolik FAMU v daném roce přijímá ke studiu, rozhoduje výsledné pořadí uchazečů.
Nejvyšší počet studentů, jež FAMU celkem přijímá ke studiu v doktorském studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média: Teorie filmové a multimediální tvorby, je 5 studentů (tento údaj je zveřejněn v souladu s § 49, odst. 5 zákona o vysokých školách).

V případě, že se uchazeč nemůže ze závažných, zejména zdravotních důvodů zúčastnit 2. kola přijímací zkoušky ve stanoveném termínu, může požádat, písemně a nejpozději ve stanoveném dni konání zkoušky, děkana FAMU o konání zkoušky v termínu náhradním. Ve výjimečných a odůvodněných případech může děkan stanovit náhradní termín zkoušky. Nedostaví-li se uchazeč bez řádné omluvy nebo není-li jeho omluva přijata, přijímací řízení se zastaví. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Uchazeč má právo nahlížet do spisu po oznámení o přijetí, respektive nepřijetí do studia, a to nejpozději 30 dní po doručení tohoto rozhodnutí na základě předběžné domluvy se studijním oddělením FAMU, při níž bude stanoven termín návštěvy za účelem nahlédnutí do spisu.
– – –

S případnými dotazy se obracejte na studijní oddělení FAMU (tel. 234 244 310, resp. ilona.sejkorova@famu.cz).