Random Image
Studium a stáže v zahraničí
INFO

Interní přihlášky pro stáže v akademickém roce 2024/2025 byly uzavřeny 31.1.2024.

Cílem programu Erasmus+ je zlepšit rozvoj schopností a dovedností jednotlivců, zlepšit zaměstnanost zejména mladých lidí, rozšířit spolupráci mezi institucemi, usnadnit přenos znalostí a zkušeností, propojit svět vzdělávání a práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy, ad.

V rámci programu Erasmus+ v programovém období 2021-2027 možné absolvovat studijní (3-12 měsíců) či praktickou (2-12 měsíců) stáž a dále jsou umožněny i krátkodobé kombinované mobility i kombinované intenzivní programy (5-30 dní). Zcela samostatnou speciální kategorii pak  představují mobility pro absolventy.

V rámci rozšiřování působnosti programu Erasmus+ je možné absolvovat stáž mimo EU. Kapacity pro financování takovéto mobility jsou však omezeny přiděleným rozpočtem pro daný akademický rok. V případě zájmu o stáž mimo EU, kontaktujte před podáním interní přihlášky proděkana pro zahraniční vztahy.

FAMU již uzavřela v rámci mezinárodní spolupráce více než 50 smluv s partnerskými školami v rámci programu Erasmus+ a další bilaterální smlouvy s partnerskými školami zejména z mimoevropských států. Mobilitu nelze uskutečnit v zemi, kde sídlí vysílající vysoká škola (tzn. v rámci ČR), ani u orgánů EU a ostatních subjektů EU včetně specializovaných organizací, které řídí programy EU.

INFO

Dům zahraniční spolupráce obnovil zdroj zkušeností studentů z jejich pobytů na studiu a praktické stáži a zpřístupnil databázi závěrečných zpráv studentů Erasmus.


Základní podmínky

Účastník musí být studentem denního studia – je možné vycestovat v rámci čekatelství, rozloženého ročníku, nikoliv v rámci přerušeného studia.

Na každého účastníka připadá 12 měsíců v každém cyklu vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský). Student tak může absolvovat jeden dlouhý pobyt nebo několik kratších (ale je nutné dodržet minimální předepsanou délku pobytu). Je důležité mít na paměti, že všechny studijní, praktické i krátkodobé stáže v daném studijním stupni sčítají. To platí i pro veškerá předchozí studia v daném studijním cyklu.

Student musí na zahraniční instituci získat minimálně 18 kreditů za semestr. Studenti ucházející se o praktickou stáž takovou povinnost nemají, ale mohou získat až 10 kreditů za semestr, pokud o to požádají.

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 

EU definuje základní pravidla pro určování výše finančních příspěvků. Příspěvkem se rozumí financování pokrývající na zvýšené životní náklady v zahraničí, nejedná se o stipendium pokrývající všechny náklady pobytu v zahraničí a předpokládá se finanční spoluúčast studenta. Výše měsíčního příspěvku je pevně dána – země jsou rozděleny do dvou skupin v závislosti na výši životních nákladů (vyšší, nižší), pásmo, v němž se bude pohybovat výše příspěvku přidělená pro pobyt v konkrétní zemi, závisí na vztahu mezi vysílající a přijímající zemí (zda se jedná o mobilitu mezi zeměmi se srovnatelnými životními náklady, či nikoli). 
 
Na základě uzavření účastnické smlouvy student obdrží příspěvek, který je stejný pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+.

Studijní (3-12 měsíců) a praktické (2-12 měsíců) mobility: 

 • Země EU a další partnerské země s vyššími životními náklady – tzn. západní Evropa – 600 EUR / měsíc + navýšení 150 EUR / měsíc pro praktické stáže
 • Země EU a další partnerské země s nižšími životními náklady – tzn. východní Evropa + Turecko – 480 EUR / měsíc + navýšení 150 EUR / měsíc pro praktické stáže
 • Země mimo EU – 700 EUR / měsíc (bez navýšení v případě praktické stáže)

Krátkodobé mobility (5-30 dní):

 • do 14. dne aktivity – 79 EUR / den
 • od 15. do 30. dne aktivity – 56 EUR / den

Náklady na cestu (pouze v případě cesty mimo EU): 23-1500 EUR podle vzdálenosti cílové instituce.

 

Finanční příspěvek je možné dále navýšit skrze podporu INKLUZEEKOLOGICKÉ DOPRAVY. Pokud vás zajímají možnosti výše příspěvku, kontaktujte příslušného fakultního kordinátora.

INFO

Od 1.1. 2024 je finanční příspěvek Erasmus vyplácen pouze v měně EUR. Studenti jsou povinni si zřídit účet v této měně.


jazyková podpora 

Online Language Support (OLS) podporuje jazykové vzdělávání účastníků programu Erasmus+. Student se může zúčastnit testování jazykových znalostí před a po mobilitě a může se účastnit on-line jazykového kurzu

INFO

Centrum jazykové přípravy (CJP) organizuje pro zájemce nepovinnou zkoušku z anglického jazyka (B2) určenou zvláště pro studenty vyjíždějící na studijní / pracovní pobyt v rámci programu Erasmus+. 

 

POSTUP PŘIHLÁŠKY A PRŮbĚH STÁŽE

1

FAKULTNÍ KOLO / INTERNÍ PŘIHLÁŠKA

 

Navštivte SEZNAM PARTNERSKÝCH ŠKOL FAMU a podle uvedených informací si vyberte až 3 školy, na které byste se chtěli v následujícím akademickém roce hlásit pro studijní stáž. V případě praktické stáže si najděte, oslovte a zajistěte společnost, ve které byste chtěli stáž absolvovat.

 

S ohledem na velký počet smluv nepřijímáme přihlášky na instituce, se kterými nemáme uzavřenou mezinárodní dohodu. V případě zájmu o stáž mimo EU, prosím, kontaktujte v předstihu proděkana pro zahraniční vztahy.

 

Vybrané školy (či oslovené instituce) zaneste do interní přihlášky (viz v seznamu dokumentů níže). Vzhledem k provázanosti výroby školních cvičení a v zájmu udržení celistvosti štábů lze na stáž vyjet až po písemném potvrzení přihlášky vedoucím katedry a studijním oddělením.

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdávejte pouze skrze ONLINE FORMULÁŘ do konce ledna příslušného akademického roku.

 

POZOR: Na nekompletní a neschválené přihlášky, přihlášky odevzdané později, či jiným způsobem, nebude brán zřetel. Přihlášku považujte za závaznou. Pokud se rozhodnete schválenou cestu bez závažných důvodů odřeknout, může to ovlivnit posouzení další přihlášky podané v budoucnosti. 

2

PŘIHLÁŠKY NA VYBRANÉ ŠKOLY (studijní stáž) / OSLOVOVÁNÍ FIREM A INSTITUCÍ (praktická stáž)

 

Po uzavření fakultního kola a odeslání nominací fakultním koordinátorem můžete podávat přihlášky na všechny vybrané školy. Po obdržení nominace se školy zpravidla ozvou s konkrétním postupem přijímacího řízení samy. V případě, že se tak nestane, najdete zpravidla všechny informace na příslušné stránce zahraniční instituce.

 

Mějte na paměti, že termíny přihlášek, způsob odevzdání a jednotlivé kroky podání přihlášky se na každé instituci liší. Povětšinou se však jedná o následující dokumenty: 

 

 • životopis
 • motivační dopis
 • portfolio
 • evropská přihláška (viz seznam dokumentů)
 • přehled studijních výsledků (Transcript of records) – vydá na požádání studijní oddělení
 • Learning Agreement (LA) VYPLŇUJTE POUZE ONLINE – AMU požaduje jako minimum 18 kreditů za semestr splněných na zahraniční instituci

V případě praktické stáže oslovujete a hledáte společnost, u které byste rádi získali stáž. Dodejte zvací dopis instituce – volná forma, hlavičkový papír, přesný popis náplně stáže, doba trvání, podpis + razítko – musí být zasláno z emailu dané společnosti.

3

PŘIJETÍ ZAHRANIČNÍ INSTITUCÍ → PODEPSÁNÍ SMLOUVY

 

Po včasném odevzdání čekáte na rozhodnutí. Pokud jste přijat/a, oznamte nám ihned, na kterou instituci vycestujete.
 

Nejpozději do 4 týdnů před započetím stáže je nutné vyřešit veškerou dokumentaci související s výjezdem:
 

 • podepsat účastnickou smlouvu 
 • zajistit si individuální studijní plán, nebo naplánovat plnění studijních povinností během doby výměnného pobytu – je nutné řešit se studijním oddělením a vedením katedry
 • zařídit si cestovní pojištění na celou dobu pobytu
  • studijní stáž – pojištění léčebných výloh
  • praktická stáž a krátkodobé mobility – pojištění léčebných výloh, připojištění úrazu a odpovědnosti za škodu 
 • v případě praktické stáže dále dodat:
  • Learning Agreement pro stáž – viz seznam dokumentů
  • zvací dopis – viz bod 2
 • v případě studijní stáže mimo EU dále dodat:
  • Learning Agreement pro mezinárodní mobilitu – viz seznam dokumentů
 • dodat další dokumenty související s navýšením příspěvku o podporu INKLUZEEKOLOGICKÉ DOPRAVY 
   

Vzhledem k tomu, že příprava dokumentů před odjezdem na zimní semestr probíhá v  období letních dovolených, doporučujeme nenechávat nic na poslední chvíli. 

4

PRŮBĚH STÁŽE (A ZMĚNY)

 

Po dodání všech nezbytných dokumentů student obdrží před výjezdem finanční příspěvek podle finanční dohody na základě destinace a typu stáže (viz výše).

Pozn. Pokud mobilita pokračuje do dalšího kalendářního roku, je výplata finančního příspěvku pomerně rozdělěna na dvě splátky – druhá splátka je vyplácena během ledna následujícího roku.
 

Pokud dojde v průběhu stáže k jakýmkoliv změnám – zejména změny v předmětech a době trvání – kontaktujete okamžitě fakultního koordinátora.

 

Uznány mohou být pouze ty předměty, které jsou zapsány v LA a které musí korespondovat s později dodaným přehledem studijních výsledků (Transcript of records).

5

PO NÁVRATU

 

Pro úspěšné uzavření stáže je po návratu nutné odevzdat několik dokumentů, které Vám vystaví zahraniční oddělení partnerské instituce na požádání: 

 

Studijní stáž

 • potvrzení o získaných kreditech (Transcript of Records)
 • potvrzení o délce studia v zahraničí (Confirmation of Study Period) – viz seznam dokumentů

Praktická stáž – vyplněná a zahraniční firmou podepsaná poslední část LA: After Mobility – tento dokument musí být zaslán z emailové adresy společnosti, která stáž zaštítila
 

Vyplnit závěrečnou zprávu do databáze závěrečných zpráv studentů Erasmus+

 

Pokud se počet dní v dodaném potvrzení o délce studia (či After Mobility) bude výrazně lišit oproti datům v účastnické smlouvě, vypočítá rektorát poměrnou část finančního příspěvku, kterou student vrátí.

!!!

Nebudou-li po návratu odevzdány všechny zmíněné dokumenty, nebo nesplní-li student minimální počet kreditů, budou se něj vztahovat sankce v souladu s účastnickou smlouvou. V praxi to může znamenat vrácení až celého finančního příspěvku.


FORMULÁŘE A DOKUMENTY 

KONTAKTY

Mgr. MgA. Petr Michal 
Vedoucí mezinárodního oddělení 
Koordinátor Erasmus + (vyjíždějící studenti)
Inkluze v programu Erasmus+, Green Erasmus
Webové stránky mezinárodního oddělení FAMU
E-mail: erasmus@famu.cz